Nariadenie vlády č. 349/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

Platnosť od 07.10.2021
Účinnosť od 01.01.2022
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2022 okrem čl. I tretieho bodu až piateho bodu a ôsmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2022.

349

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 29. septembra 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 315/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 470/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 565/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 489/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 219/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 394/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 22/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 131/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 114/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 273/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2017 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 183/2018 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 173/2019 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 495/2019 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 111/2020 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 194/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 9b sa vkladá § 9c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠9c

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022

Skúšky DUS druhov poľnohospodárskych plodín podľa prílohy č. 3 časti A prvého bodu a druhého bodu, ktoré sa začali do 31. decembra 2021, sa dokončia podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 31. decembra 2021.“.

2. Nadpis § 10 znie: „Transpozičné ustanovenie“.

3. V prílohe č. 1 časti A osemnásta položka znie:

18.Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.kostrava drsnolistá“.

4. V prílohe č. 1 časti A stoprvá položka až stotretia položka znejú:

101.Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolorcirok dvojfarebný
102.Sorghum bicolor (L.) Moench subsp.
drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse
cirok sudánska tráva
103.Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp.
drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse
hybridy ciroku
dvojfarebného a ciroku
sudánskej trávy“.

5. V prílohe č. 1 časti A stopiata položka až stosiedma položka znejú:

105.Triticum aestivum L. subsp. aestivumpšenica letná
106.Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van
Slageren
pšenica tvrdá
107.Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.pšenica špaldová“.

6. V prílohe č. 3 časti A prvý bod a druhý bod znejú:

1. Skúšky DUS sa vykonávajú podľa protokolov na určenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (ďalej len „protokoly CPVO“) pri týchto druhoch poľnohospodárskych plodín:

a) poľné plodiny

Vedecký názovBežný názovProtokol CPVO
Festuca arundinacea Schreb.kostrava trsteníkovitáTP 39/1 z 1. 10. 2015
Festuca filiformis Pourr.kostrava vláskovitáTP 67/1 z 23. 6. 2011
Festuca ovina L.kostrava ovčiaTP 67/1 z 23. 6. 2011
Festuca pratensis Huds.kostrava lúčnaTP 39/1 z 1. 10. 2015
Festuca rubra L.kostrava červenáTP 67/1 z 23. 6. 2011
Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.kostrava drsnolistáTP 67/1 z 23. 6. 2011
Lolium multiflorum Lam.mätonoh mnohokvetý jednoročný a talianskyTP 4/2 z 19. 3. 2019
Lolium perenne L.mätonoh trváciTP 4/2 z 19. 3. 2019
Lolium x hybridum Hausskn.mätonoh hybridnýTP 4/2 z 19. 3. 2019
Pisum sativum L. (partim)hrach siaty vrátane peluškyTP 7/2 rev. 3 zo 6. 3. 2020
Poa pratensis L.lipnica lúčnaTP 33/1 z 15. 3. 2017
Vicia faba L.bôb obyčajnýTP 8/1 z 19. 3. 2019
Vicia sativa L.vika siataTP 32/1 z 19. 4. 2016
Brassica napus L. var.
napobrassica (L.) Rchb.
kvakaTP 89/1 z 11. 3. 2015
Raphanus sativus L. var.
oleiformis Pers.
reďkev siata olejnáTP 178/1 z 15. 3. 2017
Brassica napus L. (partim)repka olejkaTP 36/3 z 21. 4. 2020
Cannabis sativa L.konopa siataTP 276/1 čiastočná rev. z 21. 3. 2018
Glycine max (L.) Merr.sója fazuľováTP 80/1 z 15. 3. 2017
Gossypium spp.bavlníkTP 88/2 z 11. 12. 2020
Helianthus annuus L.slnečnica ročnáTP 81/1 z 31. 10. 2002
Linum usitatissimum L.ľan siatyTP 57/2 z 19. 3. 2014
Sinapis alba L.horčica bielaTP 179/1 z 15. 3. 2017
Avena nuda L.ovos nahýTP 20/3 zo 6. 3. 2020
Avena sativa L. (includes A.
byzantina K. Koch)
ovos siaty a ovos červenýTP 20/3 zo 6. 3. 2020
Hordeum vulgare L.jačmeň siatyTP 19/5 z 19. 3. 2019
Oryza sativa L.ryža siataTP 16/3 z 1. 10. 2015
Secale cereale L.raž siataTP 58/1 z 31. 10. 2002
Sorghum bicolor (L.) Moench
subsp. bicolor
cirok dvojfarebnýTP 122/1 z 19. 3. 2019
Sorghum bicolor (L.) Moench
subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse
cirok sudánska trávaTP 122/1 z 19. 3. 2019
Sorghum bicolor (L.) Moench
subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.)
Moench subsp. drummondii (Steud.)
de Wet ex Davidse
hybridy ciroku dvojfarebného a ciroku sudánskej trávyTP 122/1 z 19. 3. 2019
xTriticosecale Wittm. ex A.
Camus
tritikaleTP 121/2 rev. 1 zo 16. 2. 2011
Triticum aestivum L. subsp.
aestivum
pšenica letnáTP 3/5 z 19. 3. 2019
Triticum turgidum L. subsp.
durum (Desf.) van Slageren
pšenica tvrdáTP 120/3 z 19. 3. 2014
Zea mays L. (partim)kukurica siataTP 2/3 z 11. 3. 2010
Solanum tuberosum L.zemiakTP 23/3 z 15. 3. 2017

b) zeleniny

Vedecký názovbežný názovProtokol CPVO
Allium cepa L.
(skupina Cepa)
cibuľa a cibuľa kuchynská nakopenáTP 46/2 z 1. 4. 2009
Allium cepa L.
(skupina Aggregatum)
šalotkaTP 46/2 z 1. 4. 2009
Allium fistulosum L.cesnak zimnýTP 161/1 z 11. 3. 2010
Allium porrum L.pór pestovanýTP 85/2 z 1. 4. 2009
Allium sativum L.cesnak kuchynskýTP 162/1 z 25. 3. 2004
Allium schoenoprasum L.cesnak pažítkovýTP 198/2 z 11. 3. 2015
Apium graveolens L.zeler voňavý stopkovýTP 82/1 z 13. 3. 2008
Apium graveolens L.zeler voňavý buľvovýTP 74/1 z 13. 3. 2008
Asparagus officinalis L.asparágus lekárskyTP 130/2 zo 16. 2. 2011
Beta vulgaris L.repa obyčajná (cvikla) vrátane
repy cheltenhamskej
TP 60/1 z 1. 4. 2009
Beta vulgaris L.repy listové (repa obyčajná
pravá zeleninová alebo repa
obyčajná špenátová - mangold)
TP 106/1 z 11. 3. 2015
Brassica oleracea L.kel kučeravýTP 90/1 zo 16. 2. 2011
Brassica oleracea L.karfiolTP 45/2 rev. 2 z 21. 3. 2018
Brassica oleracea L.kapusta obyčajná špargľová
alebo brokolica
TP 151/2 rev. 2 z 21. 4. 2020
Brassica oleracea L.kel ružičkovýTP 54/2 rev. z 15. 3. 2017
Brassica oleracea L.kalerábTP 65/1 rev. z 15. 3. 2017
Brassica oleracea L.kel hlávkový, kapusta hlávková biela, kapusta hlávková červenáTP 48/3 rev. z 15. 3. 2017
Brassica rapa L.kapusta čínskaTP 105/1 z 13. 3. 2008
Capsicum annuum L.paprika ročná štipľavá
alebo sladká
TP 76/2 rev. 2 z 21. 4. 2020
Cichorium endivia L.čakanka štrbákováTP 118/3 z 19. 3. 2014
Cichorium intybus L.čakanka obyčajná siata cigóriová (priemyselná)TP 172/2 z 1. 12. 2005
Cichorium intybus L.čakanka obyčajná siata listová
(šalátová)
TP 154/1 rev. z 19. 3. 2019
Cichorium intybus L.čakanka obyčajnáTP 173/2 z 21. 3. 2018
Citrullus lanatus (Thunb.)
Matsum. et Nakai
dyňa červenáTP 142/2 z 19. 3. 2014
Cucumis melo L.melón cukrovýTP 104/2 rev. z 21. 4. 2020
Cucumis sativus L.uhorky siate a uhorky nakladačkyTP 61/2 rev. 2 z 19. 3. 2019
Cucurbita maxima Duchesnetekvica obrovskáTP 155/1 z 11. 3. 2015
Cucurbita pepo L.tekvica obyčajná pravá -
špargľová alebo patizónová
TP 119/1 rev. z 19. 3. 2014
Cynara cardunculus L.artičoky zeleninové a artičoky
kardové
TP 184/2 rev. zo 6. 3. 2020
Daucus carota L. mrkva obyčajná a mrkva
obyčajná kŕmna
TP 49/3 z 13. 3. 2008
Foeniculum vulgare Mill.fenikel obyčajnýTP 183/1 z 25. 3. 2004
Lactuca sativa L.šalát siatyTP 13/6 rev. z 15. 2. 2019
Solanum lycopersicum L.rajčiak jedlýTP 44/4 rev. 4 z 21. 4. 2020
Petroselinum crispum (Mill.)
Nyman ex A. W. Hill
petržlen záhradnýTP 136/1 z 21. 3. 2007
Phaseolus coccineus L.fazuľa šarlátováTP 9/1 z 21. 3. 2007
Phaseolus vulgaris L.fazuľa záhradná kríčkovitá a
fazuľa záhradná tyčová
TP 12/4 z 27. 2. 2013
Pisum sativum L. (partim)hrach siaty pravý lúskavý,
hrach siaty pravý stržňový,
hrach siaty pravý cukrový
TP 7/2 rev. 3 zo 6. 3. 2020
Raphanus sativus L.reďkev siata pravá,
reďkev siata čierna
TP 64/2 rev. kor. z 11. 3. 2015
Rheum rhabarbarum L.rebarbora vlnitáTP 62/1 z 19. 4. 2016
Scorzonera hispanica L.hadomor španielskyTP 116/1 z 11. 3. 2015
Solanum melongena L.ľuľok baklažánový
alebo baklažán
TP 117/1 z 13. 3. 2008
Spinacia oleracea L.špenát siatyTP 55/5 rev. 3 zo 6. 3. 2020
Valerianella locusta (L.) Laterr.valeriánka poľnáTP 75/2 z 21. 3. 2007
Vicia faba L. (partim)bôb obyčajnýTP 206/1 z 25. 3. 2004
Zea mays L. (partim)kukurica cukrová a
kukurica pukancová
TP 2/3 z 11. 3. 2010
Solanum habrochaites S.
Knapp & D.M.
Spooner; Solanum
lycopersicum L.
x Solanum habrochaites S.
Knapp & D.M.
Spooner; Solanum
lycopersicum L.
x Solanum peruvianum (L.)
Mill.; Solanum
lycopersicum L. x Solanum
cheesmaniae (L.
Ridley) Fosberg; Solanum
pimpinellifolium
L. x Solanum habrochaites S.
Knapp & D.M.
Spooner
podpníky pre rajčiakyTP 294/1 rev. 4 z 21. 4. 2020
Cucurbita maxima Duchesne x
Cucurbita moschata Duchesne
vnútrodruhové hybridy
Cucurbita
maxima Duchesne x Cucurbita
moschata
Duchesne na použitie ako
podpníky
TP 311/1 z 15. 3. 2017

2. Skúšky DUS sa vykonávajú podľa metodík na určenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti Medzinárodnej únie na ochranu práv nových odrôd rastlín (ďalej len „metodiky UPOV“) pri týchto druhoch poľnohospodárskych plodín:

a) poľné plodiny

Vedecký názovBežný názovMetodika UPOV
Beta vulgaris L.repa kŕmnaTG/150/3 zo 4. 11. 1994
Agrostis canina L.psinček psíTG/30/6 z 12. 10. 1990
Agrostis gigantea Rothpsinček obrovskýTG/30/6 z 12. 10. 1990
Agrostis stolonifera L.psinček poplazovýTG/30/6 z 12. 10. 1990
Agrostis capillaris L.psinček obyčajný tenučkýTG/30/6 z 12. 10. 1990
Bromus catharticus Vahl.stoklas preháňavýTG/180/3 zo 4. 4. 2001
Bromus sitchensis Trin.stoklas sitkanskýTG/180/3 zo 4. 4. 2001
Dactylis glomerata L.reznačka laločnatáTG/31/8 zo 17. 4. 2002
xFestulolium Asch. et Graebn.kostravovecTG/243/1 z 9. 4. 2008
Phleum nodosum L.timotejka uzlatáTG/34/7 zo 17. 12. 2020
Phleum pratense L.timotejka lúčnaTG/34/7 zo 17. 12. 2020
Lotus corniculatus L.ľadenec rožkatýTG/193/1 z 9. 4. 2008
Lupinus albus L.lupina bielaTG/66/4 z 31. 3. 2004
Lupinus angustifolius L.lupina úzkolistáTG/66/4 z 31. 3. 2004
Lupinus luteus L.lupina žltáTG/66/4 z 31. 3. 2004
Medicago doliata Carmign.lucerna tŕňovitáTG/228/1 z 5. 4. 2006
Medicago italica (Mill.) Fiorilucerna talianskaTG/228/1 z 5. 4. 2006
Medicago littoralis Rohde ex
Loisel.
lucerna pobrežnáTG/228/1 z 5. 4. 2006
Medicago lupulina L.lucerna ďatelinováTG/228/1 z 5. 4. 2006
Medicago murex Willd.lucerna guľatáTG/228/1 z 5. 4. 2006
Medicago polymorpha L.lucerna najmenšiaTG/228/1 z 5. 4. 2006
Medicago rugosa Desr.lucerna vráskaváTG/228/1 z 5. 4. 2006
Medicago sativa L.lucerna siataTG/6/5 zo 6. 4. 2005
Medicago scutellata (L.) Mill.lucerna štítovitáTG/228/1 z 5. 4. 2006
Medicago truncatula Gaertn.lucerna súdkovitáTG/228/1 z 5. 4. 2006
Medicago x varia T. Martynlucerna menliváTG/6/5 zo 6. 4. 2005
Trifolium pratense L.ďatelina lúčnaTG/5/8 zo 17. 12. 2020
Trifolium repens L.ďatelina plaziváTG/38/7 z 9. 4. 2003
Trifolium subterraneum L.ďatelina podzemnáTG/170/3 zo 4. 4. 2001
Phacelia tanacetifolia Benth.facélia vratičolistáTG/319/1 z 5. 4. 2017
Arachis hypogaea L.podzemnica olejnáTG/93/4 z 9. 4. 2014
Brassica juncea (L.) Czernkapusta sitinováTG/335/1 zo 17. 12. 2020
Brassica rapa L. var. silvestris
(Lam.) Briggs
repica olejnatáTG/185/3 zo 17. 4. 2002
Carthamus tinctorius L.požlt farbiarskyTG/134/3 z 12. 10. 1990
Papaver somniferum L.mak siatyTG/166/4 z 9. 4. 2014

b) zeleniny

Vedecký názovBežný názovMetodika UPOV
Brassica rapa L.okrúhlicaTG/37/10 zo 4. 4. 2001
“.

7. Príloha č. 4 sa dopĺňa tridsiatym štvrtým bodom, ktorý znie:

34. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2021/746 zo 6. mája 2021, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, pokiaľ ide o protokoly na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zeleniny, a ktorou sa mení smernica 2003/90/ES, pokiaľ ide o niektoré botanické názvy rastlín (Ú. v. EÚ L 160, 7. 5. 2021).“.

8. Príloha č. 4 sa dopĺňa tridsiatym piatym bodom, ktorý znie:

35. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2021/415 z 8. marca 2021, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS a 66/402/EHS na účely prispôsobenia taxonomických skupín a názvov určitých druhov osív a burín vývoju vedeckých a technických poznatkov (Ú. v. EÚ L 81, 9. 3. 2021).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2022 okrem čl. I tretieho bodu až piateho bodu a ôsmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2022.


Eduard Heger v. r.