Nariadenie vlády č. 483/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 262/2016 Z. z. o vybavení námorných lodí v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 327/2019 Z. z.

Platnosť od 16.12.2021
Účinnosť od 31.01.2022 (za 6 dní)

OBSAH

483

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 8. decembra 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 262/2016 Z. z. o vybavení námorných lodí v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 327/2019 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 262/2016 Z. z. o vybavení námorných lodí v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 327/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:

30) STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií (ISO/IEC 17025) (01 5253).“.

2. Príloha č. 5 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

3. Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/1206 z 30. apríla 2021, ktorou sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ o vybavení námorných lodí, pokiaľ ide o uplatniteľnú normu pre laboratóriá používané orgánmi posudzovania zhody pre vybavenie námorných lodí (Ú. v. EÚ L 261, 22. 7. 2021).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. januára 2022.


Eduard Heger v. r.