Opatrenie č. 494/2021 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi

Platnosť od 17.12.2021
Účinnosť od 01.01.2022

OBSAH

494

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 2. decembra 2021

o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 42/2019 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Sumy dávky v hmotnej núdzi upravené podľa § 15 ods. 3 zákona sa ustanovujú takto:

a) suma podľa § 10 ods. 2 písm. a) zákona je 68,80 eura,

b) suma podľa § 10 ods. 2 písm. b) zákona je 130,90 eura,

c) suma podľa § 10 ods. 2 písm. c) zákona je 119,60 eura,

d) suma podľa § 10 ods. 2 písm. d) zákona je 179 eur,

e) suma podľa § 10 ods. 2 písm. e) zákona je 191,20 eura,

f) suma podľa § 10 ods. 2 písm. f) zákona je 241,30 eura.

§ 2

Sumy príspevkov upravené podľa § 15 ods. 3 zákona sa ustanovujú takto:

a) suma podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona je 70,40 eura,

b) suma podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona je 38,70 eura,

c) suma podľa § 11 ods. 2 písm. c) zákona je 15,10 eura,

d) suma podľa § 12 ods. 2 zákona je pre člena domácnosti podľa § 12 ods. 3 písm. a) zákona 140,80 eura,

e) suma podľa § 12 ods. 2 zákona je pre člena domácnosti podľa § 12 ods. 3 písm. b) až d) zákona 70,40 eura,

f) suma podľa § 13 ods. 2 zákona je 19,30 eura,

g) suma podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona je 59,40 eura,

h) suma podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona je 94,80 eura.


§ 3

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 384/2020 Z. z. o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi.

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2022.


Milan Krajniak v. r.