Vyhláška č. 537/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa v znení vyhlášky č. 15/2015 Z. z.

Platnosť od 29.12.2021
Účinnosť od 01.01.2022

537

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 21. decembra 2021,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa v znení vyhlášky č. 15/2015 Z. z.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 66 písm. b), c), e) a h) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa v znení vyhlášky č. 15/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písmená j) a k) znejú:

j) vykonávaní hospodárskej úpravy lesov spôsobom zabezpečujúcim plnenie kritérií trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, postupe pri vyhotovovaní programu starostlivosti o lesy (ďalej len „program starostlivosti“), jeho schvaľovaní a kontrole,

k) predčasnej obnove programu starostlivosti, o zmene programu starostlivosti a o úprave programu starostlivosti,“.

2. § 1 sa dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

n) prírode blízkom hospodárení v lesoch, zmene hospodárskeho spôsobu a jeho formy (ďalej len „prebudova lesa“) na prírode blízke hospodárenie v lesoch vrátane osobitných prípadov prebudovy lesa.“.

3. V § 6 úvodnej vete sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ktoré sú charakterizované lesnými typmi podľa prílohy č. 4a, a lesy“.

4. § 7 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

i) pralesy.“.

5. V § 11 sa slová „v uznaných zverníkoch a samostatných bažantniciach,4)“ nahrádzajú slovami „vo zverniciach a bažantniciach,4)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) § 6 a 7 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov.“.

6. § 12 vrátane nadpisu znie:

㤠12

Chránené lesy

Za chránené lesy možno vyhlásiť lesy v chránených územiach, v územiach medzinárodného významu a na lesných pozemkoch s výskytom chránených druhov, ak zachovanie, udržiavanie alebo dosiahnutie priaznivého stavu chránených území, území medzinárodného významu a chránených druhov5) možno zabezpečiť len prostredníctvom osobitného režimu hospodárenia.“.

7. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠15a

Pralesy

Za pralesy možno vyhlásiť lesy v lesnícky významnom území s výskytom pralesa,7a) ak zachovanie ich charakteru vyžaduje osobitný režim hospodárenia podľa § 16a ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

7a) Čl. 7 písm. k) Protokolu o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (oznámenie č. 304/2013 Z. z.).“.

8. V § 16 ods. 1 sa slová „určujú lesy v dielcoch“ nahrádzajú slovami „vyhlasujú lesy“ a slová „až 15“ sa nahrádzajú slovami „až 15a“.

9. V § 16 ods. 2 sa slová „väčšou ako“ nahrádzajú slovom „najmenej“, slová „až 15“ sa nahrádzajú slovami „až 15a“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a slovami „súhlas sa nevyžaduje v prípadoch podľa § 16 ods. 7 písm. b) a c) zákona.“.

10. V § 16 ods. 3 sa slová „až 15“ nahrádzajú slovami „až 15a“.

11. § 16 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Ak les možno zaradiť do kategórie ochranných lesov a zároveň do kategórie lesov osobitného určenia, do kategórie lesov osobitného určenia niektorej subkategórie podľa § 7 písm. a) až g) alebo i) ho možno zaradiť a schváliť osobitný režim hospodárenia len vtedy, ak

a) zaradením do kategórie lesov osobitného určenia nedôjde k obmedzeniu plnenia účelu, pre ktorý možno les zaradiť do kategórie ochranných lesov, alebo

b) osobitný režim hospodárenia vyplýva z osobitného zákona7b) alebo predpisu vydaného na jeho vykonanie, najmä ak sa na území uplatňuje osobitný režim hospodárenia podľa § 16a ods. 4 zákona.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:

7b) Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

12. V § 17 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a jednotlivých vlastníkov“.

13. V § 17 ods. 4 sa slovo „decembra“ nahrádza slovom „októbra“.

14. V § 17 ods. 5 sa za slovo „sa“ vkladajú slová „prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva“.

15. V § 17 ods. 6 sa za slovo „hospodárení“ vkladajú slová „a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti (ďalej len „správa o hospodárení“)“.

16. V § 20 ods. 2 úvodná veta znie: „Hospodársky spôsob výberkový a účelový, ktoré sa uplatňujú najmä v lese hrúbkových tried, sa vykonávajú formou“.

17. V § 20 ods. 2 písm. a) a b) sa slovo „dielca“ nahrádza slovom „porastu“.

18. V § 21 odsek 2 znie:

(2) Za dorub sa považuje vykonaná obnovná ťažba, ak sa na celej ploche obnovného prvku po vykonaní ťažby nachádzajú stanovištne vhodné dreviny so zakmenením najmenej polovice plného zakmenenia pochádzajúce z prirodzeného zmladenia, podsadby alebo podsejby s minimálnou výškou 20 cm; za dorub sa považuje aj vykonaná obnovná ťažba, pri ktorej sa na ploche obnovného prvku ponechávajú na prirodzené dožitie stromy materského porastu.“.

19. V § 21 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „tak, že sa vykonajú minimálne dvomi obnovnými rubmi; to neplatí, ak je lesný porast pred dosiahnutím veku začatia obnovy alebo pred vykonaním obnovy v stave zodpovedajúcom fáze obnovného rubu podľa odseku 1 písm. c)“.

20. § 21 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Okrajový odrub je osobitný obnovný postup maloplošnej formy hospodárskeho spôsobu podrastového, ktorého cieľom je dosiahnutie prirodzeného zmladenia pod clonou obnovovaného lesného porastu a súčasne vedľa neho do vzdialenosti jeho priemernej výšky. Okrajový odrub sa vykonáva jednorazovým výrubom stromov najviac na polovici obnovného prvku, pričom na zostávajúcej časti obnovného prvku sa súčasne použije v materskom poraste fáza obnovného rubu podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c), pri ktorej zakmenenie neklesne pod päť desatín plného zakmenenia. Okrajový odrub možno vykonať len na začiatku obnovy porastu; následná obnova porastu sa vykonáva len v príslušnej fáze podľa odsekov 1 až 3. “.

21. V § 22 ods. 3 sa slovo „požadovaným“ nahrádza slovom „cieľovým“.

22. V § 22 ods. 4 sa slová „dlhšia ako 50 rokov“ nahrádzajú slovom „nepretržitá“.

23. Za § 24 sa vkladajú § 24a a 24b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠24a

Prírode blízke hospodárenie v lesoch a prebudova lesa na prírode blízke hospodárenie v lesoch

(1) Prírode blízkym hospodárením v lesoch sa pri špecificky uplatňovaných hospodárskych spôsoboch a ich formách vytvárajú

a) výberkové lesy,

b) trvalo viacetážové lesné porasty,

c) mozaikové lesné porasty alebo

d) porasty v prebudove lesa na prírode blízke hospodárenie v lesoch.

(2) Hospodársky spôsob podrastový sa okrem prípadov podľa odseku 5 považuje za prírode blízke hospodárenie v lesoch, ak

a) po vykonanej obnovnej ťažbe maloplošnou formou, pri ktorej zakmenenie materského lesného porastu na obnovnom prvku pokleslo pod tri desatiny plného zakmenenia, sa na ploche na obnovu lesa7c) tohto obnovného prvku nachádzajú stanovištne vhodné dreviny so zakmenením najmenej sedem desatín plného zakmenenia pochádzajúce z prirodzeného zmladenia, podsadby alebo podsejby a najmenej polovica týchto drevín je v štádiu, ktoré spĺňa kritériá pre zabezpečený lesný porast podľa § 26; táto podmienka splnenia kritérií pre zabezpečený lesný porast sa nevzťahuje na prírode blízke hospodárenie v lesoch v terénoch so sklonom väčším ako 40 %, v nepriechodných terénoch alebo na neúnosných terénoch,

b) po vykonanej ťažbe jednotlivým výberom alebo hlúčikovým výberom po celej ploche porastu nevzniknú holiny,7d)

c) obnovná doba je najmenej 50 rokov; to neplatí pri prebudove lesa na prírode blízke hospodárenie v lesoch.

(3) Všetky formy hospodárskeho spôsobu výberkového a účelového sa považujú za prírode blízke hospodárenie v lesoch, ak nie sú v rozpore s § 2 písm. x) zákona; podmienky podľa odseku 2 platia primerane.

(4) Prebudova lesa na prírode blízke hospodárenie v lesoch sa uskutočňuje

a) výchovou lesného porastu,

b) obnovou lesného porastu alebo

c) prostredníctvom následnej generácie lesného porastu.

(5) Osobitným prípadom prebudovy lesa na prírode blízke hospodárenie v lesoch podľa § 18 ods. 8 zákona je

a) výskyt nepôvodných alebo fenotypovo nevhodných drevín, ktoré je žiaduce urýchlene odstrániť,

b) podpora existujúcej prirodzenej obnovy, podsadby a podsejby cieľových drevín v lesných porastoch na obnovných prvkoch, na ktorých sa pred začatím prebudovy lesa podľa odseku 4 písm. c) vykonala najmenej prípravná fáza až presvetľovacia fáza obnovného rubu podrastového hospodárskeho spôsobu; tento osobitný prípad prebudovy lesa na prírode blízke hospodárenie v lesoch sa uplatňuje v porastoch po uplynutí polovice obnovnej doby,

c) poškodenie lesného porastu, v ktorom sa vykonáva prebudova lesa podľa odseku 4, škodlivými činiteľmi v rozsahu neumožňujúcom dodržať veľkosť obnovných prvkov podľa § 18 ods. 4 zákona.

(6) V osobitných prípadoch prebudovy lesa na prírode blízke hospodárenie v lesoch podľa odseku 5 môže byť obnovná doba v programe starostlivosti alebo projekte starostlivosti o lesný pozemok určená kratšia ako 50 rokov.

(7) Pri použití hospodárskeho spôsobu podrastového v lesných porastoch v prebudove na prírode blízke hospodárenie v lesoch okrem lesných porastov podľa odseku 5, ktoré boli pred začatím prebudovy rozpracované hospodárskym spôsobom podrastovým alebo holorubným, možno použiť maloplošnú formu s obnovnými prvkami nepresahujúcimi veľkosť podľa § 18 ods. 4 zákona a to aj vtedy, ak pôvodné obnovné prvky presahovali túto veľkosť.

§ 24b

Obnovné ruby a ich použitie podľa hospodárskych spôsobov a ich foriem

(1) Obnovná ťažba sa s ohľadom na budúcu štruktúru lesného porastu vykonáva

a) plošným rubom, ak sa obnovný rub vykonáva na obnovnom prvku s výmerou viac ako 0,5 hektára, najviac do výmery zodpovedajúcej príslušnej forme hospodárskeho spôsobu holorubného alebo podrastového,

b) ostrovčekovým rubom, ak sa obnovný rub vykonáva na obnovnom prvku s výmerou viac ako 0,2 hektára do 0,5 hektára; obnovný prvok sa pri obnove lesného porastu nerozširuje,

c) ostrovčekovitým rubom, ak sa obnovný rub vykonáva na obnovnom prvku s výmerou viac ako 0,2 hektára do 0,5 hektára; obnovný prvok sa pri obnove lesného porastu rozširuje,

d) skupinovým rubom, ak sa obnovný rub vykonáva na obnovnom prvku s výmerou viac ako 0,03 hektára do 0,2 hektára; obnovný prvok sa pri obnove lesného porastu nerozširuje,

e) skupinovitým rubom, ak sa obnovný rub vykonáva na obnovnom prvku s výmerou viac ako 0,03 hektára do 0,2 hektára; obnovný prvok sa pri obnove lesného porastu rozširuje,

f) hlúčikovým rubom, ak sa obnovný rub vykonáva na obnovnom prvku s výmerou do 0,03 hektára; obnovný prvok sa pri obnove lesného porastu nerozširuje,

g) hlúčikovitým rubom, ak sa obnovný rub vykonáva na obnovnom prvku s výmerou do 0,03 hektára; obnovný prvok sa pri obnove lesného porastu rozširuje,

h) jednotlivým rubom, ak sa obnovný rub vykonáva výrubom jednotlivých stromov na ploche porastu.

(2) Pri použití hospodárskeho spôsobu holorubného možno použiť obnovný rub podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. d).

(3) Pri použití hospodárskeho spôsobu podrastového možno použiť obnovný rub podľa odseku 1.

(4) Pri skupinovej forme hospodárskeho spôsobu výberkového alebo účelového možno použiť obnovný rub podľa odseku 1 písm. d), f) až h).

(5) Jednorazovým použitím obnovného rubu podľa odseku 1 písm. b) až h), ktorý nie je charakteristický pre hospodársky spôsob a jeho formu podľa § 18 ods. 1 a 3 zákona, nedochádza k zmene hospodárskeho spôsobu a jeho formy.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7c a 7d znejú:

7c) § 3 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii v znení vyhlášky č. 321/2020 Z. z.

7d) § 3 ods. 5 a 6 vyhlášky č. 297/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 321/2020 Z. z.“.

24. V § 25 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

d) v nepôvodných alebo fenotypovo nevhodných lesných porastoch v génových základniach,“.

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

25. V § 26 písmeno b) znie:

b) v ktorom najmenej 60 % posudzovanej plochy je porastených

1. hlavnou drevinou cieľového drevinového zloženia podľa príslušného modelu hospodárenia, pričom za hlavnú drevinu cieľového drevinového zloženia sa považuje drevina, ktorej zastúpenie v príslušnom modeli hospodárenia dosahuje aspoň 30 %,

2. najmenej dvomi drevinami cieľového drevinového zloženia, ak ide o súvislú plochu väčšiu ako 0,2 hektára, pričom druhá drevina má na posudzovanej ploche zastúpenie najmenej 10 % a súvislá plocha porastená len jednou drevinou neprekračuje 0,2 ha; to neplatí v lesných porastoch tvorených jednou hlavnou drevinou, ktorej cieľové zastúpenie podľa modelu hospodárenia je najmenej 80 %,“.

26. Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

9) STN 48 2210 Pestovanie lesov. Zakladanie lesa a starostlivosť o kultúry a mladiny (48 2210).“.

27. Doterajší text § 26 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Kritériá zabezpečeného lesného porastu podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu sa posudzujú na ploche na obnovu lesa so zohľadnením cieľového zastúpenia drevín v dielci a čiastkovej ploche.“.

28. § 27 vrátane nadpisu znie:

㤠27

Jednotky priestorového rozdelenia lesa

(1) Jednotkami priestorového rozdelenia lesa slúžiacimi pre potreby rámcového plánovania alebo pre potreby vyhotovenia programu starostlivosti alebo výpisu z neho sú lesné oblasti a podoblasti, lesné celky a vlastnícke celky.

(2) Jednotkami priestorového rozdelenia lesa, ktoré sa vytvárajú v rámci vyhotovenia programu starostlivosti a slúžia najmä na podrobné zisťovanie stavu lesa, podrobné plánovanie a zabezpečovanie odborného hospodárenia v lesoch, sú

a) porasty, ktorými sú dielce, čiastkové plochy a porastové skupiny,

b) etáže,

c) ostatné lesné pozemky.

(3) Pre každý lesný pozemok, ktorý sa nachádza k 1. januáru prvého roka platnosti programu starostlivosti na území lesného celku, sa v programe starostlivosti vytvorí jednotka priestorového rozdelenia lesa podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. c).

(4) Pri určovaní lesného celku alebo vytváraní porastu možno primerane zohľadniť rozdeľovací plán podľa osobitného predpisu.9a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

9a) § 13 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.“.

29. Za § 27 sa vkladajú § 27a až 27e, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠27a

Lesné oblasti a podoblasti

Lesné oblasti sú trvalé územné jednotky priestorového rozdelenia lesa vymedzené na základe biogeografickej rajonizácie podľa geomorfologického, makroklimatického a pedogeologického členenia s rámcovo príbuznou stanovištnou dispozíciou k ekologickej stabilite. Lesné oblasti sa pre potreby rámcového plánovania členia na podoblasti. Zoznam lesných oblastí a podoblastí a ich grafické zobrazenie sú uvedené v prílohe č. 7.

§ 27b

Lesný celok

(1) Lesný celok je územne ucelená časť, ktorej najmenšia výmera je spravidla 1 000 hektárov. Pre lesné pozemky v lesnom celku sa vyhotovuje jeden program starostlivosti.

(2) Lesný celok sa navrhuje ako ucelené územie vymedzené vonkajšou hranicou konkretizovanou lomovými bodmi s prihliadnutím najmä na územno-správne členenie územia, dopravné a prírodné charakteristiky a obhospodarovateľov lesa na území lesného celku. Lesné pozemky nachádzajúce sa na území vymedzenom vonkajšou hranicou lesného celku sú súčasťou jedného lesného celku; to platí aj pre lesné pozemky, ktoré sú za lesné pozemky vyhlásené po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia o určení lesného celku.

(3) Návrh na určenie lesného celku možno predložiť najneskôr 20 mesiacov pred skončením platnosti programu starostlivosti.

(4) Podkladom pre konanie o určení lesného celku alebo jeho zmene vypracovaným právnickou osobou podľa § 38 ods. 2 zákona je najmä

a) návrh lesného celku a jeho hranice spracovaný na základe údajov informačného systému lesného hospodárstva v maximálnej miere zohľadňujúci kritériá podľa odseku 2 prvej vety,

b) porastová mapa navrhovaného lesného celku,

c) zoznam súradníc lomových bodov priebehu hranice navrhovaného lesného celku,

d) podklad pre určenie účastníkov konania vychádzajúci z prekrytu

1. lesníckej digitálnej mapy navrhovaného lesného celku s vrstvou katastra nehnuteľností,

2. lesníckej digitálnej mapy navrhovaného lesného celku s vrstvou z evidencie lesných pozemkov podľa § 4 zákona.

(5) Lesný celok sa neurčuje alebo zmena lesného celku sa nevykonáva, ak pred vyhotovením programu starostlivosti alebo predčasnou obnovou programu starostlivosti existujúci lesný celok spĺňa podmienky podľa odseku 1 a odseku 2 prvej vety a nebol podaný návrh podľa odseku 3.

§ 27c

Vlastnícky celok

Vlastnícky celok sa vymedzuje v rámci lesného celku a tvoria ho lesy jedného obhospodarovateľa lesa. Vlastnícky celok vlastníkov lesov malých výmer môžu tvoriť lesy viacerých obhospodarovateľov lesa.

§ 27d

Porast a etáž

(1) Dielec sa vytvára spravidla ako územne ucelená časť tvorená z lesných pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), f) alebo písm. g) zákona v rámci územia jedného lesného celku a je zaradený do jednej kategórie lesa.

(2) Dielec môže tvoriť viac samostatných územne nesúvislých častí lesov, ak ide o časti s podobnými prírodnými podmienkami, stavom lesného porastu, funkciou lesa, rovnakým hospodárskym spôsobom a jeho formou, ak je v nich odborné hospodárenie v lesoch zabezpečené jedným obhospodarovateľom lesa; uplatňuje sa pri prírode blízkom hospodárení v lesoch a prebudove lesa na prírode blízke hospodárenie v lesoch. Každá samostatná časť dielca sa na účely vedenia lesnej hospodárskej evidencie označuje ako samostatná čiastková plocha.

(3) Výmera dielca podľa odseku 1 alebo časti lesa podľa odseku 2 je najmenej 0,5 hektára.

(4) Ak je to na zabezpečenie odborného, diferencovaného a trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch potrebné, možno v dielci určiť čiastkové plochy, porastové skupiny a etáže.

(5) Čiastková plocha sa určuje v dielci, ak sa dielec skladá z viacerých výrazne vekovo alebo drevinovo odlišných častí. Čiastkovú plochu možno určiť aj na základe vlastníctva lesného pozemku alebo na základe uplatňovaného spôsobu hospodárenia vyplývajúceho z požiadaviek podľa osobitného predpisu,7b) predpisu vydaného na jeho vykonanie alebo rozhodnutia vydaného na ich základe. Čiastková plocha sa určuje aj zo samostatných a od lesných komplexov oddelených lesných pozemkov s výmerou najviac 0,5 hektára.

(6) Porastová skupina sa určuje v dielci pri obnove lesa, ak sa obnova lesa nevykonáva na celej ploche dielca, alebo na základe vlastníctva lesného pozemku.

(7) Etáž sa určuje na vyjadrenie vertikálneho a vekového členenia lesného porastu v dielci, čiastkovej ploche a porastovej skupine.

(8) Porast, ktorý je spoločnou vecou, možno na základe vlastníctva lesného pozemku rozdeliť na samostatné porasty postupom podľa § 37 alebo na časti porastu podľa § 39 ods. 7 zákona.

(9) Podkladom pre konanie o zmene hraníc dielca rozdelením porastu podľa § 39 ods. 7 zákona je aj

a) rozdelenie hospodárskych opatrení, neplánovaných činností a opatrení vykonaných v lesoch realizovaných v roku, v ktorom sa koná o rozdelení hranice porastu,

b) rozdelenie plánu hospodárskych opatrení; rozdeľujú sa len tie opatrenia, ktoré neboli dosiaľ realizované,

c) návrh priebehu hranice, ktorou sa porast rozdeľuje,

d) návrh spôsobu vyznačenia hranice rozdeleného porastu v teréne.

(10) Návrh priebehu hranice podľa odseku 9 písm. c) sa predkladá

a) vo forme vyhotovenej metódami hospodárskej úpravy lesov v elektronickej podobe umožňujúcej zápis priebehu rozdelenia hranice porastu do lesníckej digitálnej mapy a informačného systému lesného hospodárstva alebo

b) iným spôsobom, ktorý umožňuje zápis do informačného systému lesného hospodárstva.

(11) Podkladom pre konanie o zmene hraníc dielca rozdelením porastu je aj posúdenie návrhu podľa odseku 10, postupu jeho vyhotovenia a možnosti zápisu do lesníckej digitálnej mapy a informačného systému lesného hospodárstva právnickou osobou podľa § 38 ods. 2 zákona. Súčasťou posúdenia je aj označenie časti porastu v informačnom systéme lesného hospodárstva.

(12) Hranica dielca sa v teréne vyznačuje v hospodárskych lesoch a lesoch osobitného určenia bielou farbou a v ochranných lesoch červenou farbou. Označenie sa vykonáva na kmeňoch stromu z oboch strán vo výške 130 cm nad zemou pásom so šírkou 5 cm a dĺžkou 20 cm priebežne hranicou dielca tak, aby táto hranica bola v teréne zreteľná.

§ 27e

Ostatné lesné pozemky

Ostatné lesné pozemky sú jednotky priestorového rozdelenia lesa vytvorené z lesných pozemkov, ktoré nie sú porastom podľa § 27d.“.

30. V § 28 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

i) dobu premeny lesa.“.

31. § 28 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

(10) Doba premeny lesa je doba, počas ktorej sa na ploche lesného porastu tvoreného drevinami nezodpovedajúcimi stanovištným podmienkam vypestuje nový lesný porast, ktorý spĺňa kritériá zabezpečeného lesného porastu s drevinovým zložením zodpovedajúcim stanovištným podmienkam podľa modelu hospodárenia.

(11) Časová úprava lesa a jej prvky podľa odseku 1 sa uplatňujú so zohľadnením použitého hospodárskeho spôsobu a jeho formy, alebo so zohľadnením použitých obnovných a pestovných postupov pri prírode blízkom hospodárení v lesoch a prebudove lesa na prírode blízke hospodárenie v lesoch.“.

32. V § 29 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Objem dreva určeného na ťažbu možno v energetických porastoch určovať aj v tonách.“.

33. V § 29 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a slovami „do určenia ťažbového ukazovateľa sa nezahŕňajú lesné porasty, v ktorých je vyhlásený piaty stupeň ochrany prírody.9b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:

9b) § 16 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

34. V § 29 ods. 7 sa slová „dreva rubných porastov“ nahrádzajú slovami „dreva lesných porastov s vyšším vekom ako vek začatia obnovy (ďalej len „rubný porast“)“.

35. § 31 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) V rámci komplexného zisťovania stavu lesa sa zabezpečuje aj

a) tvorba, aktualizácia a vydávanie mapy lesných typov a mapy pôdnych typov v lesoch,

b) spracovanie podkladov do správ o doterajšom hospodárení najmä vo vzťahu ku kategorizácii lesov a rámcovému plánovaniu.“.

36. V § 32 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „hospodárenia“ vkladajú slová „lesa vekových tried“.

37. V § 32 ods. 3 písm. c) sa za slová „ochrany lesa“ vkladá čiarka a slová „prebudovy lesa“.

38. V § 32 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Model hospodárenia lesa hrúbkových tried obsahuje

a) cieľ hospodárenia, ktorým je cieľové drevinové zloženie, cieľové rozdelenie hrúbok a cieľová zásoba, a

b) zásady hospodárenia, ktorými sú zásady vykonávania ťažby podľa hospodárskeho spôsobu a ochrany lesa a zásady prebudovy lesa.“.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.

39. V § 32 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 až 10, ktoré znejú:

(8) Cieľová zásoba je zásoba, pri ktorej sa ideálne využíva prírastkový potenciál a prirodzená obnova drevín pre dosiahnutie optimálneho plnenia funkcií lesa a zachováva sa dobrá fyziologická aktivita, zdravotný stav lesa a jeho ekologická stabilita.

(9) Cieľové rozdelenie hrúbok je rozdelenie hrúbkových početností stromov, ktoré zabezpečuje dlhodobé udržiavanie cieľovej zásoby plynulým dorastaním nových jedincov.

(10) Zásady vykonávania ťažby v lese hrúbkových tried so zohľadnením celkového bežného prírastku obsahujú aj cieľový objem ťažby, ktorým sa zabezpečí dlhodobé udržiavanie cieľovej zásoby.“.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 11.

40. V § 33 ods. 3 písm. a) štvrtý bod znie:

4. v lesných porastoch pri uplatňovaní prírode blízkeho hospodárenia v lesoch alebo pri prebudove lesa na prírode blízke hospodárenie v lesoch, v ktorých sa plánuje obnovná ťažba v rozsahu menšom ako 20 % zo zásoby porastu, matematicko-štatistickými reprezentatívnymi metódami s presnosťou +/−20 % a spoľahlivosťou 95 %,“.

41. V § 33 ods. 3 písmeno b) znie:

b) v hospodárskych lesoch vysokých a lesoch osobitného určenia vysokých s hospodárskym spôsobom výberkovým a hospodárskym spôsobom účelovým

1. v lese vekových tried matematicko-štatistickými reprezentatívnymi metódami s presnosťou +/−15 % a spoľahlivosťou 95 %, ktorými sa zisťuje aj hrúbková štruktúra lesného porastu; môže sa použiť aj celoplošné priemerkovanie,

2. v lese hrúbkových tried v porastoch, kde sa plánuje ťažba v rozsahu väčšom ako 20 % zo zásoby porastu, matematicko-štatistickými reprezentatívnymi metódami s presnosťou +/−15 % a spoľahlivosťou 95 %, ktorými sa zisťuje aj hrúbková štruktúra lesného porastu; môže sa použiť aj celoplošné priemerkovanie,

3. v lese hrúbkových tried v porastoch so zásobou nižšou ako cieľová zásoba, kde sa plánuje ťažba v rozsahu menšom ako 20 % zo zásoby porastu, matematicko-štatistickými reprezentatívnymi metódami s presnosťou +/−20 % a spoľahlivosťou 95 %, ktorými sa zisťuje aj hrúbková štruktúra lesného porastu,“.

42. V § 33 ods. 3 písm. f) sa vypúšťajú slová „rastových tabuliek alebo metódou“ a za slovo „kmeňa“ sa vkladá čiarka a slová „matematicko-štatistickými reprezentatívnymi metódami, celoplošným priemerkovaním alebo metódami zisťovania zásob pomocou diaľkového prieskumu zeme s presnosťou +/−15 % a spoľahlivosťou 95 %“.

43. V § 33 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Zásobu dreva v energetických porastoch možno zisťovať v tonách, pričom sa zisťuje aj objem dreva v m3 od 7 cm hrúbky bez kôry.“.

44. V § 34 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Pri plánovaní výchovnej ťažby možno určiť naliehavosť jej vykonania.“.

45. V § 34 odsek 7 znie:

(7) Obnovná ťažba sa plánuje v m3 dreva od 7 cm hrúbky bez kôry podľa drevín a v hektároch s presnosťou na dve desatinné miesta; v lese hrúbkových tried sa obnovná ťažba plánuje u stromov hrubších ako 32 cm s kôrou vo výške 130 cm nad zemou. Pri plánovaní obnovnej ťažby sa určuje ťažbová naliehavosť, hospodársky spôsob a jeho forma; pri plánovaní ťažby v energetických porastoch sa ťažbová naliehavosť neurčuje. Ťažba v energetických porastoch sa plánuje v tonách podľa drevín a v hektároch s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom sa určuje aj objem v m3 dreva od 7 cm hrúbky bez kôry podľa drevín.“.

46. § 35 vrátane nadpisu znie:

㤠35

Postup pri vyhotovovaní programu starostlivosti a jeho schvaľovaní

(1) Na zabezpečenie odborného hospodárenia v lesoch sa program starostlivosti vyhotovuje pre lesný celok, ak

a) sa končí platnosť programu starostlivosti, alebo

b) ide o predčasnú obnovu programu starostlivosti.

(2) Uzatvorenie zmluvy o vyhotovení programu starostlivosti a poverenie vyhotovením programu starostlivosti vo verejnom záujme podľa § 40 ods. 5 písm. a) a písm. b) prvého bodu zákona sa vlastníkovi, správcovi, obhospodarovateľovi lesa, okresnému úradu v sídle kraja a správcovi informačného systému lesného hospodárstva oznamuje najneskôr do desiatich pracovných dní po uzatvorení zmluvy alebo nadobudnutí platnosti poverenia.

(3) Podkladmi na vypracovanie správy o hospodárení sú najmä

a) údaje z evidencie lesných pozemkov podľa § 4 zákona,

b) rozhodnutia orgánov štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 3, § 7, § 16, § 16a, § 20, § 28, § 28a, § 37, § 39 ods. 7, § 43 ods. 2 a § 62 ods. 2 písm. c) a d) zákona,

c) lesná hospodárska evidencia, evidencia uznávacích listov uznaných zdrojov lesného reprodukčného materiálu vrátane oznámení o zmenách týchto uznaných zdrojov9c) a karta pôvodu porastu,9d)

d) úpravy programu starostlivosti podľa § 43 ods. 6 zákona,

e) údaje z komplexného zisťovania stavu lesa podľa § 31 ods. 3 písm. b) a modely hospodárenia podľa § 32 ods. 11.

(4) Podklady potrebné na vypracovanie správy o hospodárení sa poskytujú vyhotovovateľovi programu starostlivosti do 31. januára posledného roka platnosti programu starostlivosti. Podklady podľa

a) odseku 3 písm. a) a e) poskytuje právnická osoba podľa § 38 ods. 2 zákona,

b) odseku 3 písm. b) poskytuje orgán štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý rozhodnutie vydal, ak nie je súčasťou správy o hospodárení programu starostlivosti, ktorého platnosť sa končí,

c) odseku 3 písm. c) a d) sa poskytujú prostredníctvom odborného lesného hospodára (ďalej len „hospodár“).

(5) Oznam podľa § 41 ods. 8 zákona a protokol podľa § 41 ods. 9 zákona sa zverejňuje na webovom sídle okresného úradu v sídle kraja.

(6) Návrh programu starostlivosti obsahuje najmä

a) všeobecnú časť so slovným a číselným prehľadom o lesnom celku, ťažbovej úprave lesa a grafikonmi, modelmi hospodárenia, protokolom, porovnávacím výkazom starého a nového označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa a ďalšími potrebnými údajmi súvisiacimi s programom starostlivosti,

b) opis porastov s údajmi charakterizujúcimi ich stav zistenými pri komplexnom zisťovaní stavu lesa, rámcovom plánovaní a podrobnom zisťovaní stavu lesa,

c) plán hospodárskych opatrení s úlohami určenými pri podrobnom plánovaní,

d) plochovú tabuľku s prehľadom o lesných pozemkoch v lesnom celku, ktorý obsahuje údaje o ich členení, výmere, parcelných číslach, katastrálnych územiach, jednotkách priestorového rozdelenia lesa, vlastníckych vzťahoch a obhospodarovateľoch lesov,

e) prehľadové tabuľky so súhrnnými informáciami o stave lesa v lesnom celku, najmä o

1. bonitách lesných drevín,

2. štruktúre lesných porastov podľa drevín a vekových stupňov v lese vekových tried alebo hrúbkových stupňov v lese hrúbkových tried,

3. zakmenení a zásobách dreva v lesných porastoch,

4. prírastkoch (§ 33 ods. 6),

5. obnovnej ťažbe,

6. výchove lesa,

7. obnove lesa,

f) obrysovú mapu so zobrazením polohopisu, výškopisu a priestorového rozdelenia lesa spravidla v mierke 1 : 10 000,

g) porastovú mapu vyhotovenú z lesníckej digitálnej mapy s označením jednotiek priestorového rozdelenia lesa podľa vekových tried alebo hrúbkových tried, etáží a ich zakmenenia, kategórií lesov a ďalších skutočností súvisiacich s rozdelením, stavom a funkčným zameraním lesov.

(7) Návrh plánu hospodárskych opatrení sa prerokúva s obhospodarovateľom lesa pred predložením návrhu programu starostlivosti okresnému úradu v sídle kraja.

(8) Na účely § 67 ods. 13 zákona sa na webovom sídle okresného úradu v sídle kraja zverejňuje opis porastov, porovnávací výkaz starého a nového značenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa a porastová mapa návrhu programu starostlivosti predloženého do 15. decembra posledného roka platnosti programu starostlivosti podľa § 41 ods. 9 zákona.

(9) Do návrhu programu starostlivosti predloženého okresnému úradu v sídle kraja do 15. decembra posledného roka platnosti programu starostlivosti sa pred jeho schválením zapracujú zmeny vyplývajúce najmä

a) zo zmien údajov katastra nehnuteľností a evidencie lesných pozemkov so stavom k 1. januáru roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa skončila platnosť programu starostlivosti,

b) z hospodárenia za obdobie od skončenia terénnych prác do konca posledného roka platnosti programu starostlivosti, ktoré sa do lesnej hospodárskej evidencie zapracúvajú a predkladajú do 15. januára roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa skončila platnosť programu starostlivosti.

(10) Výmena údajov medzi právnickou osobou podľa § 38 ods. 2 zákona, orgánom štátnej správy lesného hospodárstva a vyhotovovateľom programu starostlivosti súvisiacich s vyhotovením programu starostlivosti sa od predloženia správy o hospodárení okresnému úradu v sídle kraja vykonáva prostredníctvom dátového portálu, ktorý je súčasťou informačného systému lesného hospodárstva.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 9c a 9d znejú:

9c) § 8 ods. 15 a 16 zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení zákona č. 73/2013 Z. z.

9d) § 20 ods. 7 písm. b) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh.“.

47. V § 36 písm. h) sa slová „krajského lesného úradu“ nahrádzajú slovami „okresného úradu v sídle kraja“.

48. V § 37 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 1 až 5.

49. V § 37 ods. 1 úvodná veta znie: „Žiadosť o zmenu programu starostlivosti obsahuje najmä“.

50. V § 37 ods. 1 písm. d) sa slová „objemu dreva predpísaného na ťažbu“ nahrádzajú slovami „programu starostlivosti podľa § 43 ods. 2 zákona“.

51. V § 37 ods. 2 úvodná veta znie: „Dôvodom žiadosti o zmenu programu starostlivosti, ktorou je zmena objemu dreva predpísaného na ťažbu, je najmä“.

52. V § 37 ods. 2 písm. b) až d) sa slovo „dielec“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „porast“ v príslušnom tvare.

53. V § 37 ods. 3 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“ a slovo „dielcoch“ sa nahrádza slovom „porastoch“.

54. V § 37 ods. 5 sa slová „plánu sa v pláne“ nahrádzajú slovami „programu starostlivosti sa v programe starostlivosti alebo výpise z neho“ a na konci sa pripája táto veta: „Vyznačenie sa vykonáva v listinnej podobe programu starostlivosti, v editovateľnej elektronickej podobe programu starostlivosti alebo v programe starostlivosti prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva.“.

55. § 37 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

(6) Zmenou programu starostlivosti, ktorou je aktualizácia programu starostlivosti, možno schváliť aj nové priestorové rozdelenie lesa na úrovni porastových skupín a prioritu ťažby v závislosti od obdobia, pre ktoré sa aktualizácia programu starostlivosti schvaľuje.

(7) Rozhodnutie o zmene programu starostlivosti sa na zapracovanie do informačného systému lesného hospodárstva predkladá právnickej osobe podľa § 38 ods. 2 zákona prostredníctvom dátového portálu (§ 35 ods. 10); na zverejňovanie zmeneného programu starostlivosti sa primerane vzťahuje § 40 ods. 10 zákona, pričom zmena je vyznačená spôsobom podľa odseku 5.“.

56. V § 38 ods. 1 sa slová „Úprava plánu“ nahrádzajú slovami „Úprava programu starostlivosti“, slová „v pláne“ sa nahrádzajú slovami „v programe starostlivosti“ a na konci sa pripája táto veta: „Vyznačenie sa vykonáva v listinnej podobe programu starostlivosti, editovateľnej elektronickej podobe programu starostlivosti alebo v programe starostlivosti prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva.“.

57. V § 38 ods. 2 písm. a) sa za slovo „formy“ vkladajú slová „podľa § 18 ods. 7 druhej vety a ods. 8 zákona“.

58. V § 38 ods. 2 písmeno c) znie:

c) objemu alebo plochy prebierky v poraste s lesným porastom s vekom do 50 rokov, alebo termínu jej vykonania,“.

59. V § 38 ods. 2 písm. f) sa slovo „holina“ nahrádza slovami „plocha na obnovu lesa“.

60. V § 38 ods. 2 písm. h) sa slovo „plochovej“ nahrádza slovom „plochy“.

61. § 38 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Úpravu programu starostlivosti, ktorou je vykonanie osobitného prípadu prebudovy lesa na prírode blízke hospodárenie v lesoch podľa § 24a ods. 5, možno vykonať na základe stanoviska okresného úradu vydaného podľa § 60 ods. 2 písm. m) zákona.“.

62. V § 39 ods. 1 sa slová „plánu je“ nahrádzajú slovami „programu starostlivosti je“ a slová „platnosti plánu“ sa nahrádzajú slovami „platnosti programu starostlivosti“.

63. V § 43 ods. 4 sa slová „normách11) a v“ nahrádzajú slovami „normách11) alebo v iných obdobných technických špecifikáciách s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami a“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

11) Napríklad STN 48 2702 Ochrana lesa. Letecké a pozemné ošetrovanie lesných porastov (48 2702), STN 48 2711 Ochrana lesa. Ochrana lesa proti hlavným druhom podkôrneho hmyzu na smreku (48 2711), STN 48 2712 Ochrana lesa. Ochrana lesa proti tvrdoňom a lykokazom na sadeniciach (48 2712), STN 48 2713 Ochrana lesa. Ochrana lesa proti chrústom a ich pandravám (48 2713), STN 48 2714 Ochrana lesa. Ochrana lesa proti ploskankám rodu Cephalcia Pz. (48 2714), STN 48 2715 Ochrana lesa. Ochrana lesa proti mníške veľkohlavej (48 2715), STN 48 2716 Ochrana lesa. Ochrana semenáčikov a sadeníc v lesných škôlkach (48 2716), STN 48 2717 Ochrana lesa. Ochrana lesa proti podkôrnikovi dubovému (48 2717), STN 48 2718 Ochrana lesa. Ochrana lesa proti kôrovnici kaukazskej (48 2718), STN 48 2723 Ochrana lesa. Ochrana lesa proti drevokaznému hmyzu na ihličnatých drevinách (48 2723), STN 48 2732 Ochrana lesa. Ochrana lesa proti sypavkám na borovici (48 2732), STN 48 2440 Ochrana lesa. Ochrana kultúr a porastov proti burine (48 2440).“.

64. V § 46 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa čiarka a slová „alebo lesníckej ochranárskej služby“.

65. Za § 46 sa vkladajú § 46a a 46b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠46a

Spoločné ustanovenie

Ustanovenia o programe starostlivosti sa primerane vzťahujú na projekt starostlivosti o lesný pozemok; obsah a postup vyhotovenia ustanovia metódy a postupy vykonávania hospodárskej úpravy lesov podľa § 38 ods. 2 písm. a) zákona.

§ 46b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022

(1) Ustanovenia o lese hrúbkových tried sa vzťahujú na programy starostlivosti, ku ktorým sa protokol podľa § 41 ods. 9 zákona vyhotoví od 1. januára 2024.

(2) Na dorub vykonaný do 31. decembra 2022 sa vzťahuje § 21 ods. 2 v znení účinnom do 31. decembra 2021.

(3) Na ploche na obnovu lesa zaevidovanej v lesnej hospodárskej evidencii do 31. decembra 2021 sa použijú kritériá na posudzovanie zabezpečeného lesného porastu podľa § 26 v znení účinnom do 31. decembra 2021.“.

66. V prílohe č. 1 riadku číslo 6. treťom stĺpci sa slová „900-130“ nahrádzajú slovami „900-1 300“.

67. V prílohe č. 2 riadku s lesným typom (LT) číslo 1111 ôsmom stĺpci sa slovo „vápencové“ nahrádza slovom „kyslé“.

68. V prílohe č. 2 riadku s lesným typom (LT) číslo 1101 ôsmom stĺpci sa slová „Extrémne kyslé“ nahrádzajú slovami „Kyslé borovicové“.

69. V prílohe č. 2 riadkoch s lesným typom (LT) číslo 3501, 4501 a 3601 ôsmom stĺpci sa slovo „smrečiny“ nahrádza slovom „bučiny“.

70. V prílohe č. 2 riadku s lesným typom (LT) číslo 5611 ôsmom stĺpci sa slovo „bučiny“ nahrádza slovom „boriny“.

71. V prílohe č. 2 vysvetlivky znejú:

„Vysvetlivky:

ZH
RAD
LVS
SLT
HSLT
LT
A
A/B
B
B/C
C
D
a
c
Q
PiQ
Fq
Fqa
QPi
Fap
PiP
Pa
LP
AcP
CAc
TAc
FrAc
AAc
CoQ
CoQ pub
CoQ fag
FQ de
Pi de
CoF
QF de
F de
PPi de
PAc
FP
Pac
PiL
AP
BA1
Pil
U
Ali
Sf
n
v
- združenie hospodárskych súborov lesných typov
- edaficko-trofický rad/ edaficko-hydrický súbor
- lesný vegetačný stupeň
- skupina lesných typov
- hospodársky súbor lesných typov
- lesný typ
- kyslý rad
- prechodný rad medzi kyslým radom a živným radom
- živný rad
- prechodný rad medzi živným radom a nitrofilným radom
- nitrofilný rad
- rad zvláštneho charakteru (vápencový)
- oligotrofný edaficko-hydrický súbor
- nitrofilný edaficko-hydrický súbor
- Quercetum
- Pineto – Quercetum
- Fagetum quercinum
- Fagetum quercinum abietinum
- Querceto – Pinetum
- Fagetum abietino – piceosum
- Pineto – Piceetum
- Piceetum abietinum
- Lariceto – Piceetum
- Acereto – Piceetum
- Carpineto – Aceretum
- Tilieto – Aceretum
- Fraxineto – Aceretum
- Abieto – Aceretum
- Corneto – Quercetum
- Corneto – Quercetum pubescento
- Corneto – Quercetum fagineum
- Fageto – Quercetum dealpinum
- Pinetum dealpinum
- Corneto – Fagetum
- Querceto – Fagetum dealpinum
- Fagetum dealpinum
- Piceeto – Pinetum dealpinum
- Piceeto – Aceretum
- Fageto – Piceetum
- Piceetum acerosum
- Pineto – Laricetum
- Abieto – Piceetum
- Betuleto – Alnetum
- Pinetum ledosum
- Ulmetum
- Alnetum incanae
- Salicetum fragile
- nižší stupeň
- vyšší stupeň“.

72. V prílohe č. 3 riadku s lesným typom (LT) číslo 6108 ôsmom stĺpci sa slovo „sučiny“ nahrádza slovom „bučiny“.

73. V prílohe č. 3 riadku s lesným typom (LT) číslo 5440 ôsmom stĺpci sa vkladajú slová „Vrcholové bučiny 5. vegetačného stupňa.“.

74. V prílohe č. 3 riadku s lesným typom (LT) číslo 6411 ôsmom stĺpci sa vkladajú slová „Vrcholové bučiny.“.

75. V prílohe č. 3 riadkoch s hospodárskym súborom lesných typov (HSLT) číslo 729 a lesným typom (LT) číslo 7401 a 7601 ôsmom stĺpci sa vkladajú slová „Vysokohorské smrečiny s limbou.“.

76. V prílohe č. 3 riadku s hospodárskym súborom lesných typov (HSLT) číslo 759 a lesným typom (LT) číslo 7401 ôsmom stĺpci sa vkladajú slová „Vysokohorské javorové smrečiny.“.

77. V prílohe č. 3 riadkoch s hospodárskym súborom lesných typov (HSLT) číslo 769 a lesným typom (LT) číslo 7405 a 7601 ôsmom stĺpci sa vkladajú slová „Vysokohorské vápencové smrečiny.“.

78. V prílohe č. 3 vysvetlivky znejú:

„Vysvetlivky:

ZH
RAD
LVS
SLT
HSLT
LT
A
A/B
B
B/C
C
D
a
c
Fap hum
SP
LP
CP
F hum
FAc hum
AcP
FP
PiL
n
v
- združenie hospodárskych súborov lesných typov
- edaficko-trofický rad/ edaficko-hydrický súbor
- lesný vegetačný stupeň
- skupina lesných typov
- hospodársky súbor lesných typov
- lesný typ
- kyslý rad
- prechodný rad medzi kyslým radom a živným radom
- živný rad
- prechodný rad medzi živným radom a nitrofilným radom
- nitrofilný rad
- rad zvláštneho charakteru (vápencový)
- oligotrofný edaficko-hydrický súbor
- nitrofilný edaficko-hydrický súbor
- Fagetum abietino – piceosum humile
- Sorbeto – Piceetum
- Lariceto – Piceetum
- Cembreto – Piceetum
- Fagetum humile
- Fageto – Aceretum humile
- Acereto – Piceetum
- Fageto – Piceetum
- Pineto – Laricetum
- nižší stupeň
- vyšší stupeň“.

79. V prílohe č.4 riadku s lesným typom (LT) číslo 8601 ôsmom stĺpci sa vkladajú slová „Vápencová kosodrevina.“.

80. V prílohe č. 4 vysvetlivky znejú:

„Vysvetlivky:

ZH
RAD
LVS
SLT
HSLT
LT
A
A/B
B
B/C
C
D
a
c
M
PM
CM
RM
M c
- združenie hospodárskych súborov lesných typov
- edaficko-trofický rad/ edaficko-hydrický súbor
- lesný vegetačný stupeň
- skupina lesných typov
- hospodársky súbor lesných typov
- lesný typ
- kyslý rad
- prechodný rad medzi kyslým radom a živným radom
- živný rad
- prechodný rad medzi živným radom a nitrofilným radom
- nitrofilný rad
- rad zvláštneho charakteru (vápencový)
- oligotrofný edaficko-hydrický súbor
- nitrofilný edaficko-hydrický súbor
- Mughetum acidifilum
- Piceeto – Mughetum
- Cembreto – Mughetum
- Ribeto – Mughetum
- Mughetum calcicolum“.

81. Za prílohu č. 4 sa vkladá príloha č. 4a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 4a k vyhláške č. 453/2006 Z. z.

OSTATNÉ LESY S PREVAŽUJÚCOU FUNKCIOU OCHRANY PÔDY

Ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy
ZHRADLVSSLTHSLTLTNázov lesného typuLimitujúce podmienky na zaradenie do kategórie H
04A2Fqn2952102Metlicovo-čučoriedková kyslá dubová bučina nstak je sklon < 40%
04A2Fqn2952103Chlpaňová kyslá dubová bučina nstak je sklon < 50 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm
04A3Fqv3953102Metlicovo-čučoriedková kyslá dubová bučina vstak je sklon < 40%
04A3Fqv3953103Chlpaňová kyslá dubová bučina vstak je sklon < 50 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm
04A4Fqa4984112Metlicová j edľová bučina s dubomak je sklon < 50 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm
04A4Fa4994122Kamenitá bučina s jedľouak je sklon < 50 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm
04A5Fap n5915103Balvanovitá jedľová bučina so smrekom nstak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04A5Fap n5955104Kamenitá trávovitá jedľová bučina so smrekom nstak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04A5Facid n5975132Trávovitá kyslá bučina na vyvrelinách nstak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04A5Pan5985123Kamenitá smrečina s jedľou nstak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04A6Fap v6946103Balvanovitá čučoriedková j edľová bučina so smrekom vstak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04A6Fap v6946104Balvanovitá kysličková jedľová bučina so smrekom vstak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04A6Fap v6946105Kamenito-trávovitá jedľová bučina so smrekom vstak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04A6Pav6986123Kamenitá smrečina s jedľou vstak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04A/B4AQF4974202Kamenitá j edľovo -dubová bučinaak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04A/B5PAn5905241Trávovitá smreková jedlina nstak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04A/B5FAn5925209Ostricová vápencová buková j edlinaak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm
04A/B5FAn5925210Vápencová (nitrofilná) buková j edlina nstak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm
04A/B5FAn5935208Oglejená buková j edlina nstmimo prameníšť a stanovíšť ohrozených zamokrením
04A/B5PAn5945244Vápencová smreková j edlina nstak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm
04A/B5FAn5955201Trávovitá buková j edlina nstak je sklon < 70 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm
04A/B5FAn5965207Kamenitá buková j edlina nstak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04A/B5PAn5995245Kamenitá smreková j edlina nstak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04A/B6PAv6906234Smreková j edlina na kamenitej svahovine vstak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04A/B6PAv6906236Kamenitá papradinová smreková jedlina vstak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04A/B6PAv6916231Trávovitá smreková jedlina vstak je sklon < 70 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm
04A/B6FAv6926207Ostricová vápencová buková j edlina vstak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm
04A/B6FAv6926208Vápencová nitrofilná buková j edlina vstak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm
04A/B6FAv6936206Oglejená buková jedlina vstmimo prameníšť a stanovíšť ohrozených zamokrením
04A/B6FAv6956201Trávovitá buková jedlina vstak je sklon < 70 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm
04A/B6FAv6966205Kamenitá buková jedlina vstak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04A/B6PAv6976235Vápencová smreková jedlina vstak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm
04A/B6PAv6996233Zglejená smreková jedlina vstmimo prameníšť a stanovíšť ohrozených zamokrením
04B1CQ1991310Suchá hrabová dúbrava na rôznych hornináchmimo J, JZ a JV expozícií, ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm, pôdny skelet < 50 %
04B1CQ1991312Viková hrabová dúbrava na rôznych hornináchmimo J, JZ a JV expozícií, ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm, pôdny skelet < 50 %
04B2FQ2922317Silno skeletnatá vápencová buková dúbravamimo J, JZ a JV expozícií, ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm
04B2FQ2932313Oglejená buková dúbravamimo stanovíšť ohrozených zamokrením
04B2FQ2952301Zakyslená buková dúbravaak je sklon < 50 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm
04B2FQ2962314Štrkovitá hrebienková nitrofilná buková dúbravaak je sklon < 50 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04B2FQ2992302Presychavá lipnicová buková dúbravamimo J, JZ a JV expozícií, ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm, pôdny skelet < 50 %
04B2FQ2992303Presychavá medničková buková dúbravamimo J, JZ a JV expozícií, ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm, pôdny skelet < 50 %
04B2FQ2992305Kamenitá lipnicová buková dúbrava s chlpaňoumimo J, JZ a JV expozícií, ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm, pôdny skelet < 50 %
04B3QF3923309Vápencová dubová bučinaak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm
04B3Fpn3923318Prilbicová bučina na vápencoch nstak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm
04B3QF3933307Zavlhčená dubová bučinamimo stanovíšť ohrozených zamokrením
04B3Fpn3933316Zavlhčená bučina nstmimo stanovíšť ohrozených zamokrením
04B3QF3953301Chlpaňová dubová bučinaak je sklon < 65 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm
04B3Fpn3953311Chlpaňová bučina nstak je sklon < 65 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm
04B3QF3963310Kamenitá medničková dubová bučinaak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm
04B3Fpn3963315Kamenitá papradinová bučina nstak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04B4Fpv4924308Prilbicová bučina na vápencoch vstak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm
04B4Ft4924317Vápencová typická bučinaak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm
04B4Fpv4934306Zavlhčená bučina vstmimo stanovíšť ohrozených zamokrením a zosuvmi
04B4Ft4934315Vlhká typická bučinamimo stanovíšť ohrozených zamokrením a zosuvmi
04B4Ft4934320Ostricovo-kostravová typická bučinamimo stanovíšť ohrozených zamokrením a zosuvmi
04B4Fpv4954301Chlpaňová bučina vstak je sklon < 65 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm
04B4Fpv4964305Kamenitá papradinová bučina vstak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04B4Ft4964314Kamenitá typická bučinaak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04B5AFn5925308Vápencová j edľová bučina nstak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm
04B5AFn5935305Podmáčaná jedľová bučina nstmimo stanovíšť ohrozených zamokrením a zosuvmi
04B5AFn5965306Kamenitá j edľová bučina nstak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04B6AFv6926307Vápencová j edľová bučina vstak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm
04B6AFv6966308Kamenitá j edľová bučina vstak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04B/C2FQ ac2962401Buková dúbrava s javorom na plytkých pôdachak je sklon < 60 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm
04B/C3QF til3963401Chlpaňovo -bažanková dubová bučina s lipouak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04B/C3QF til3963402Medničkovo-bažanková dubová bučina s lipouak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04B/C4Ftil4964406Kamenitá lipová bučinaak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04B/C5AAc n5895409Kamenitá j edľová javorina nstak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04B/C5FAc n5935407Buková javorina na bázach svahov nstak nejde o poderodované bázy svahov s nebezpečenstvom zosuvu
04B/C5FAc n5965403Kamenitá buková javorina nstak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04B/C5FAc n5965404Mesačnicová buková javorina nstak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 30 %, pôdny skelet < 40 %
04B/C5FAc n5965405Deväťsilová kamenitá buková javorina nstak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 30 %, pôdny skelet < 40 %
04B/C6AAc v6886410Kamenitá j edľová javorina vstak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04B/C6FAc v6926409Vápencová buková javorina vstak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %
04B/C6FAc v6936408Buková javorina na bázach svahov vstak nejde o poderodované bázy svahov s nebezpečenstvom zosuvu
04B/C6FAc v6966403Mesačnicová buková javorina vstak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 30 %, pôdny skelet < 40 %
04B/C6FAc v6966404Deväťsilová kamenitá buková javorina vstak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 30 %, pôdny skelet < 40 %
04D1CoQ car1911603Drieňová dúbrava s hrabomak je sklon < 40 %, hĺbka pôdy > 60 cm a materská hornina nikde nevystupuje na povrch
04D1CoQ ac1911604Drieňová dúbrava s javoromak je sklon < 40 %, hĺbka pôdy > 60 cm a materská hornina nikde nevystupuje na povrch
04D4Fde n4924603Vápencová bučina nst na ťažších pôdachak je sklon < 40 %, hĺbka pôdy > 60 %
04D4Fde n4924604Trávovitá vápencová bučina nstak je sklon < 40 %, hĺbka pôdy > 60 %
04D5Fde v5925603Trávovitá vápencová bučina vstak je sklon < 40 %, hĺbka pôdy > 60 %
04D5Fde v5925604Čučoriedková (kyslá) vápencová bučina vstak je sklon < 40 %, hĺbka pôdy > 60 %
04D5Fde v5925605Kamenitá vápencová bučina vstak je sklon < 40 %, hĺbka pôdy > 60 %, povrchový skelet < 30 %
04a1BQ1920002Bezkolencová brezová dúbravaak hladina spodnej vody je > 80 cm pod povrchom
04a1BA11920011Brezová jelšina na viatych kremitých pieskochak hladina spodnej vody je > 80 cm pod povrchom
04c1SA11960921Žihľavová vŕbová jelšina slatinnáak hladina spodnej vody je > 50 cm pod povrchom
04c1SA11960922Ostricová vŕbová jelšina slatinnáak hladina spodnej vody je > 50 cm pod povrchom
04c1SA11960923Chrastnicová vŕbová jelšina slatinnáak hladina spodnej vody je > 50 cm pod povrchom
04c1SA11960924Trsťová vŕbová jelšina slatinnáak hladina spodnej vody je > 50 cm pod povrchom
04c1SA11960925Stavikrvová vŕbová jelšina štrkováak hladina spodnej vody je > 50 cm pod povrchom
04c3FrAl3990901Jaseňová jelšinaak nejde o prameništia s nebezpečenstvom odtrhnutia svahu

Vysvetlivky:

ZH - združenie hospodárskych súborov lesných typov

RAD - edaficko-trofický rad/ edaficko-hydrický súbor

LVS - lesný vegetačný stupeň

SLT - skupina lesných typov

HSLT - hospodársky súbor lesných typov

LT - lesný typ

A - kyslý rad

A/B - prechodný rad medzi kyslým radom a živným radom

B - živný rad

B/C - prechodný rad medzi živným radom a nitrofilným radom

C - nitrofilný rad

D - rad zvláštneho charakteru (vápencový)

a - oligotrofný edaficko-hydrický súbor

c - nitrofilný edaficko-hydrický súbor

Fq - Fagetum quercinum

Fqa - Fagetum quercinum abietinum

Fa - Fagetum abietinum

Fap - Fagetum abietino - piceosum

Facid - Fagetum acidifilum

Pa - Piceetum abietinum

AQF - Abieto - Querceto - Fagetum

PA - Piceeto - Abietum

FA - Fageto - Abietum

CQ - Carpineto - Quercetum

FQ - Fageto - Quercetum

QF - Querceto - Fagetum

Fp - Fagetum pauper

Ft - Fagetum typicum

AF - Abieto - Fagetum

FQ ac - Fageto - Quercetum acerosum

QF til - Querceto - Fagetum tiliosum

F til - Fagetum tiliosum

AAc - Abieto - Aceretum

FAc - Fageto - Aceretum

CoQ car - Corneto - Quercetum carpineum

F de - Fagetum dealpinum

BQ - Betuleto - Quercetum

BA1 - Betuleto - Alnetum

SAl - Saliceto - Alnetum

FrAl - Fraxineto - Alnetum

n - nižší stupeň

v - vyšší stupeň".

82. V prílohe č. 9 časti Podkôrnik dubový (Scolytus intricatus Ratz.) sa slová „Podrobnosti sú uvedené v norme: STN 48 2717 Ochrana lesa proti podkôrnikovi dubovému.“ nahrádzajú slovami „Podrobnosti sú uvedené napríklad v norme: STN 48 2717 Ochrana lesa. Ochrana lesa proti podkôrnikovi dubovému (48 2717).“.

83. Slovo „plán“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky okrem § 27 ods. 4, § 27d ods. 9 písm. b), § 35 ods. 6 písm. c) a ods. 7, § 36 písm. b), § 37 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. d), § 38 ods. 1 a § 39 ods. 1 nahrádza slovami „program starostlivosti“ v príslušnom tvare.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2022.


Samuel Vlčan v. r.