Zákon č. 287/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia niektoré zákony

Platnosť od 20.10.2020
Účinnosť od 01.01.2022
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2020 okrem čl. I bodu 6, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

287

ZÁKON

z 29. septembra 2020,

ktorým sa mení zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení takto:

1. Slová „podľa § 79 ods. 6“ sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „podľa § 79 ods. 5“ a slová „podľa § 79 ods. 7“ sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „podľa § 79 ods. 6“.

2. V § 4 ods. 3 druhej vete sa vypúšťa bodkočiarka a text za bodkočiarkou.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.

3. V § 14 ods. 21 sa za slovo „kasína“ vkladajú slová „a dostihových stávok“.

4. V § 15 ods. 3 sa vypúšťajú slová „pre deti a mládež“.

5. V § 15 odseky 5 a 6 znejú:

(5) Ak tak ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením, herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 500 metrov od

a) školy;22) to neplatí, ak ide o odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax, ktorú žiak vykonáva na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, ak sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,

b) školského zariadenia,23)

c) zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

d) zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí,

e) ubytovne mládeže.

(6) Vzdialenosťou sa rozumie vodorovná vzdialenosť medzi budovou, v ktorej je umiestnená herňa, a najbližšou budovou, v ktorej je umiestnená iná herňa, budovou školy, školského zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí a budovou ubytovne mládeže.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 sa vypúšťa.

6. V § 33 ods. 2 sa slová „písm. c) a e) až h)“ nahrádzajú slovami „písm. c) až h)“.

7. V § 40 ods. 2 sa slová „podľa § 79 ods. 3, 4, 6 alebo 7“ nahrádzajú slovami „podľa § 79 ods. 3, 4, 5 alebo 6“.

8. V § 77 odsek 8 znie:

(8) Minister financií može odvolať generálneho riaditeľa úradu aj z iných dôvodov ako sú uvedené v odseku 7 alebo aj bez uvedenia dôvodu.“.

9. V § 77 ods. 9 písm. r) sa slová „podľa § 79 ods. 3, 4 a 6“ nahrádzajú slovami „podľa § 79 ods. 3, 4 a 5“.

10. V § 77 ods. 16 písmeno c) znie:

c) odvolaním z dôvodov uvedených v odseku 18 alebo odvolaním bez uvedenia dôvodu,“.

11. V § 79 ods. 3 sa vypúšťajú slová „za podmienok podľa odseku 5“.

12. V § 79 ods. 4 sa vypúšťajú slová „za podmienok podľa odseku 5“.

13. V § 79 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 9.

Poznámky pod čiarou k odkazom 49 a 50 sa vypúšťajú.

14. V § 79 ods. 7 sa slová „podľa odsekov 3, 4, 6 alebo odseku 7“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 3, 4, 5 alebo odseku 6“.

15. V § 79 ods. 8 sa slová „podľa odsekov 3, 4 a 6“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 3, 4 a 5“ a slová „podľa odseku 8“ sa nahrádzajú slovami „podľa odseku 7“.

16. V § 79 ods. 9 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 6“ a slová „podľa odseku 8“ sa nahrádzajú slovami „podľa odseku 7“.

17. V § 81 ods. 8 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nie je možné technické zariadenie, iné zariadenie alebo systém zaistiť a odobrať bez prekonania prekážky znemožňujúcej ich zaistenie a odobratie, osoba poverená výkonom dozoru je oprávnená takúto prekážku prekonať,“.

18. V § 81 ods. 8 písm. c) a § 83 ods. 4 písm. f) sa slová „zaistiť alebo zapečatiť“ nahrádzajú slovami „zapečatiť alebo zaistiť a odobrať ich na zabezpečenie dôkazov a ďalšie úkony súvisiace s dozorom“.

19. Za § 100 sa vkladá § 100a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠100a

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2020

Ak je herňa umiestnená v zariadení sociálnych služieb, v ktorom podľa § 15 ods. 3 v znení účinnom od 1. novembra 2020 nemôže byť umiestnená, je prevádzkovateľ hazardnej hry v herni povinný do 30. júna 2021 zosúladiť umiestnenie herne s § 15 ods. 3 v znení účinnom od 1. novembra 2020.“.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 255/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 113/2010 Z. z., zákona č. 371/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z. a zákona č. 73/2020 Z. z. sa mení takto:

V § 26a sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 109/1993 Z. z., zákona č. 222/2006 Z. z., zákona č. 273/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 354/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 386/2014 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z. a zákona č. 73/2020 Z. z. sa mení takto:

V § 21a sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6d sa vypúšťa.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2020 okrem čl. I bodu 6, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2022.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.