Zákon č. 518/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 28.12.2021
Účinnosť od 28.12.2021

518

ZÁKON

z 9. decembra 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 285/2020 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z. a zákona č. 430/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Zálohovanie podľa odseku 1 sa nevzťahuje na jednorazové obaly na nápoje, ktoré

a) sú poskytované prevádzkovateľom cestnej, leteckej, vodnej alebo železničnej dopravy podliehajúcej jurisdikcii Slovenskej republiky a vykonávajúcim osobnú prepravu na medzinárodných trasách,

b) sú dodávané s tovarom oslobodeným od dane z pridanej hodnoty alebo od spotrebnej dane a určeným na predaj v tranzitnom priestore medzinárodných letísk a prístavov alebo na zásobenie lietadiel či lodí, ktoré bezprostredne opustia územie Európskej únie,

c) sú prepustené do colného režimu vývoz a prepravené z colného územia Európskej únie,

d) je technicky nemožné odobrať štandardným spôsobom zo strany správcu,

e) sú poskytované v rámci predaja na trhových miestach6a) v súhrnnom množstve menej ako 100 kg za kalendárny rok.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

6a) Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 5 ods. 1 písmeno f) znie:

f) odoberať odpad zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje v mieste prevádzky alebo vo vzdialenosti do 150 metrov od miesta prevádzky bez obmedzenia množstva a bez viazania tohto odberu na nákup tovaru; týmto nie je dotknuté oprávnenie distribútora, ktorý vykonáva predaj nápojov konečnému používateľovi na predajnej ploche s rozlohou menej ako 300 m2, vydať hodnotu zálohu z odobratého odpadu zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje konečnému používateľovi vo forme poukážky na nákup tovaru v prevádzke distribútora, ktorý poukážku na nákup tovaru vydal,“.

3. V 5 ods. 4 sa za slovo „súhlas“ vkladajú slová „alebo registrácia“.

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

8) § 97 a 98 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

5. § 5 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Distribútor obalov, ktorý vykonáva predaj nápojov v zálohovaných jednorazových obaloch na nápoje, je povinný požiadať výrobcu obalov, od ktorých tieto obaly pochádzajú, o preukázanie splnenia povinnosti registrácie príslušného obalu u správcu podľa § 4 ods. 1 písm. e). Ak výrobca obalov túto povinnosť splnenú nemá, je distribútor obalov povinný bezodkladne nahlásiť uvedenú skutočnosť správcovi.“.

6. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

㤠5a

Zakazuje sa uvádzať na trh a distribuovať nápoje v zálohovaných jednorazových obaloch, ktoré nie sú registrované u správcu.“.

7. § 6 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) Zmeny zakladajúcich dokumentov ministerstvo životného prostredia môže odporučiť alebo nariadiť aj postupom podľa § 7 ods. 3 a 4.“.

8. V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenami w) a x), ktoré znejú:

w) doručiť ministerstvu životného prostredia dvakrát ročne, najneskôr do 31. januára príslušného roka a najneskôr do 31. júla príslušného roka, za predchádzajúce kalendárne polroky správu o činnosti, ktorá obsahuje prehľad o stave zálohového systému, údaje o stave plnenia cieľov návratnosti ustanovených v prílohe č. 1 a definovanie potenciálnych problémov pri plnení cieľov,

x) zverejňovať raz mesačne a v ustanovenom rozsahu výkaz všetkých platieb spojených s výkonom svojej činností podľa tohto zákona.“.

9. § 7 sa dopĺňa odsekmi 3 až 6, ktoré znejú:

(3) Ministerstvo životného prostredia uskutočňuje k správe o činnosti doručenej podľa odseku 1 písm. w) a § 16a verejné ústne prerokovanie v rozsahu, ktorý nie je obchodným tajomstvom správcu. Ministerstvo životného prostredia následne odporúča zmenu nastavenia zálohového systému, ak je takáto zmena odôvodnená, aby bolo dosiahnuté a trvalo udržateľné plnenie účelu zálohového systému. Zmenu nastavenia zálohového systému odporúča ministerstvo životného prostredia aj na podklade zistení vykonaného štátneho dozoru alebo, ak je takáto zmena nevyhnutná, aj z dôvodu zmeny súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.

(4) Ak na základe správy o činnosti doručenej podľa odseku 1 písm. w) a § 16a alebo na podklade zistení vykonaného štátneho dozoru alebo, ak je takáto zmena nevyhnutná, aj z dôvodu zmeny súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, nie je postačujúce zmenu nastavenia zálohového systému iba odporučiť, ministerstvo životného prostredia vykoná zmeny v zakladajúcich dokumentoch správcu.

(5) Správca môže nakladať s príjmami, ktoré nadobudol z nevyplatených záloh, najviac do výšky 50 percent za predchádzajúci kalendárny rok. Toto obmedzenie sa netýka použitia príjmov určených na financovanie prevádzkových potrieb zálohového systému a financovanie jeho dlhovej služby.

(6) Správca môže nakladať s príjmami nad rozsah uvedený v odseku 5 len na základe súhlasu ministerstva životného prostredia s predloženým návrhom správcu. Ministerstvo životného prostredia pri jeho udelení zohľadňuje plnenie účelu zálohového systému s prihliadnutím na trvalú udržateľnosť a financovanie zálohového systému a zabezpečí, aby sa tieto nevyplatené zálohy nepoužili na úhradu sankcií za prípadné neplnenie cieľov návratnosti, neznižovali účinok sankcií a výrobcovia sa nezbavovali svojej zodpovednosti za financovanie systému.“.

10. V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) až i), ktoré znejú:

d) vymenúva do dozornej rady správcu troch zástupcov v súlade s kritériami ustanovenými v štatúte správcu (ďalej len „člen dozornej rady“),

e) preskúmava ročnú účtovnú závierku a správu o činnosti správcu a predkladá svoje vyjadrenie správnej rade správcu prostredníctvom člena dozornej rady,

f) kontroluje vedenie účtovníctva správcu prostredníctvom člena dozornej rady,

g) upozorňuje správnu radu správcu na nedostatky zistené v dokumentoch uvedených v písmenách e) a f),

h) udeľuje správcovi súhlas s použitím príjmov podľa § 7 ods. 6,

i) podieľa sa na propagačných aktivitách správcu a informuje verejnosť o otázkach súvisiacich so zálohovým systémom v súčinnosti so správcom.“.

11. V § 9 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) vykazovaní platieb správcu spojených s výkonom činností podľa tohto zákona.“.

12. V § 13 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ods. 6, § 7 ods. 1 písm. w), § 16a,“.

13. V § 13 písmeno k) znie:

k) poruší povinnosť podľa § 5a, § 7 ods. 1 písm. x), § 7 ods. 5 a 6 a §16.“.

14. V § 14 ods. 4 sa slová „4 000 eur“ nahrádzajú slovami „6 000 eur“.

15. Za §16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠16a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Správca je povinný prvú správu o činnosti podľa § 7 ods. 1 písm. w) doručiť ministerstvu životného prostredia za celý rok 2022 najneskôr do 31. januára 2023.“.

16. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠17a

Oznamovacia povinnosť k úpravám účinným dňom vyhlásenia

Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.13)“.

17. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 302/2019 Z. z.

CIELE NÁVRATNOSTI ZÁLOHOVANÝCH JEDNORAZOVÝCH OBALOV NA NÁPOJE NA ÚČELY RECYKLÁCIE

1. Cieľ návratnosti zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z plastu:

a) do konca roka 2022 – najmenej vo výške 60 % hmotnosti obalov distribuovaných v kalendárnom roku,

b) do konca roka 2023 – najmenej vo výške 80 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh,

c) do konca roka 2024 – najmenej vo výške 85 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh,

d) od roku 2025 – najmenej vo výške 90 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh.

2. Cieľ návratnosti zálohovaných jednorazových obalov na nápoje z kovu:

a) do konca roka 2022 – najmenej vo výške 60 % hmotnosti obalov distribuovaných v kalendárnom roku,

b) do konca roka 2023 – najmenej vo výške 80 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh,

c) do konca roka 2024 – najmenej vo výške 85 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh,

d) od roku 2025 – najmenej vo výške 90 % hmotnosti obalov uvedených v kalendárnom roku na trh.“.

Čl. II

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 313/2016 Z. z., zákona č. 90/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 208/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 302/2019 Z. z, zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 218/2020 Z. z., zákona č. 285/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 46/2021 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z., zákona č. 216/2021 Z. z., zákona č. 372/2021 Z. z. a zákona č. 430/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 6 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

(13) Zakazuje sa energetické zhodnocovanie odpadu po dotriedení, ktorý je možné materiálovo zhodnotiť; to sa nevzťahuje na odpad, ktorý je možné energeticky zhodnotiť z dôvodu podľa § 81 ods. 27.“.

2. V § 81 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

4. oddelene vyzbieraný odpad z jednorazových obalov na nápoje, ktoré distribútor obalov odmietol z dôvodu, že nespĺňajú požiadavky na odber podľa osobitného predpisu.108aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 108aa znie:

108aa) Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 103 odsek 7 znie:

(7) Povinné osoby zasielajú evidenciu údajov podľa tohto zákona v súlade s vykonávacím predpisom [§ 105 ods. 3 písm. ab)].“.

4. V § 117 ods. 6 sa za slovo „podľa“ vkladajú slová „§ 6 ods. 13;“ a za slová „§ 79 ods. 16, 24;“ sa vkladajú slová „§ 81 ods. 27;“.


ČI. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.