Nariadenie vlády č. 473/2021 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 429/2020 Z. z.

Platnosť od 14.12.2021
Účinnosť od 01.01.2022

473

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 8. decembra 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 429/2020 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 1 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 429/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 písmeno a) znie:

a) výlučne zamerané na výrobu produktov, ktoré sú výsledkom činnosti, ktorá patrí pod relevantné odvetvie podľa národnej štatistickej klasifikácie ekonomických činností3a) (ďalej len „SK NACE Rev. 2“) na určenie prioritných oblastí podľa prílohy č. 4, alebo na výrobu produktov, ktorých priamym odberateľom alebo nepriamym odberateľom je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej hlavná činnosť patrí pod relevantné odvetvie SK NACE Rev. 2 na určenie prioritných oblastí podľa prílohy č. 4, ak ich preukázateľne využíva na výrobu produktov, ktoré sú výsledkom činnosti, ktorá patrí pod relevantné odvetvie SK NACE Rev. 2 na určenie prioritných oblastí podľa prílohy č. 4, a“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

3a) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.“.

2. V § 5 a prílohách č. 4 a 5 sa slová „SK NACE“ nahrádzajú slovami „SK NACE Rev. 2“.

3. § 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ak je investičný zámer realizovaný na území, ktoré bolo určené na podporu z Fondu spravodlivej transformácie4a) v rámci plánu spravodlivej transformácie schváleného Európskou komisiou, možno intenzitu investičnej pomoci podľa prílohy č. 6 zvýšiť o 10 %.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

4a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1056 z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu (Ú. v. EÚ L 231, 30. 6. 2021).“.

4. Za § 11b sa vkladajú § 11c a 11d, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠11c

Prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením ochorenia COVID-19 účinné od 1. januára 2022

V konaní o poskytnutí investičnej pomoci začatom od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 sa

a) miera nezamestnanosti v okrese hlavného miesta realizácie investičného zámeru a miera nezamestnanosti s ním susediacich okresov podľa § 2 ods. 5 a 6 posudzuje podľa miery nezamestnanosti v kalendárnom polroku, ktorý predchádza kalendárnemu polroku, v ktorom bola na ministerstvo hospodárstva doručená žiadosť o investičnú pomoc,

b) minimálna výška hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa príloh č. 1 až 3 znižuje na polovicu,

c) minimálny počet vytvorených nových pracovných miest podľa príloh č. 1 až 3 znižuje na polovicu,

d) maximálny podiel obstaraných strojov, prístrojov a zariadení v priemyselnej výrobe, ktoré môžu byť umiestnené v doplnkových miestach realizácie investičného zámeru podľa § 7 zvyšuje na 40 % obstarávacej ceny všetkých obstaraných strojov, prístrojov a zariadení, ktoré sú zahrnuté do oprávnených nákladov investičného zámeru, na ktoré je investičná pomoc poskytnutá,

e) za investičné zámery realizované v prioritných oblastiach priemyselnej výroby považujú všetky investičné zámery realizované v priemyselnej výrobe.

§ 11d

Prechodné ustanovenie súvisiace s transformáciou regiónu Horná Nitra účinné od 1. januára 2022

V konaní o poskytnutí investičnej pomoci začatom od 1. januára 2022 do 31. decembra 2023 sa okres Prievidza a okres Partizánske považujú za okresy zaradené do zóny D podľa § 2 ods. 4 písm. d); ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 sa nepoužijú.“.

5. Prílohy č. 6 až 9 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

MAXIMÁLNA INTENZITA INVESTIČNEJ POMOCI V REGIÓNOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Región Priemyselná výroba Technologické centrum Centrum podnikových služieb
Prioritné oblasti Ostatné oblasti Prioritné oblasti Ostatné oblasti Prioritné oblasti Ostatné oblasti
Západné Slovensko 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Stredné Slovensko 40% 40% 40% 40% 40% 40%
Východné Slovensko 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

MAXIMÁLNA VÝSKA DOTÁCIE NA DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK A DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK V REGIÓNOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Región Priemyselná výroba Technologické centrum Centrum podnikových služieb
Prioritné oblasti Ostatné oblasti Prioritné oblasti Ostatné oblasti Prioritné oblasti Ostatné oblasti
Západné Slovensko 30% neposkytuje sa 30% 30% 30% neposkytuje sa
Stredné Slovensko 40% 40% 40% 40% 40% neposkytuje sa
Východné Slovensko 50% 50% 50% 50% 50% neposkytuje sa

Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

MAXIMÁLNA VÝSKA ÚĽAVY NA DANI Z PRÍJMOV V REGIÓNOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Región Priemyselná výroba Technologické centrum Centrum podnikových služieb
Prioritné oblasti Ostatné oblasti Prioritné oblasti Ostatné oblasti Prioritné oblasti Ostatné oblasti
Západné Slovensko 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Stredné Slovensko 40% 40% 40% 40% 40% 40%
Východné Slovensko 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 195/2018 Z. z.

MAXIMÁLNA VÝSKA PRÍSPEVKU NA VYTVORENÉ NOVÉ PRACOVNÉ MIESTA V ZÓNACH REGIÓNOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Región Priemyselná výroba Technologické centrum Centrum podnikových služieb
Prioritné oblasti Ostatné oblasti Prioritné oblasti Ostatné oblasti Prioritné oblasti Ostatné oblasti
Západné Slovensko
Zóna A neposkytuje sa neposkytuje sa 30% 30% 30% 30%
Zóna B neposkytuje sa neposkytuje sa 30% 30% 30% 30%
Zóna C neposkytuje sa neposkytuje sa 30% 30% 30% 30%
Zóna D neposkytuje sa neposkytuje sa 30% 30% 30% 30%
Stredné Slovensko
Zóna A neposkytuje sa neposkytuje sa 40% 40% 40% 40%
Zóna B 40% 40% 40% 40% 40% 40%
Zóna C 40% 40% 40% 40% 40% 40%
Zóna D 40% 40% 40% 40% 40% 40%
Východné Slovensko
Zóna A neposkytuje sa neposkytuje sa 50% 50% 50% 50%
Zóna B 50% 50% 50% 50% 50% 50%
Zóna C 50% 50% 50% 50% 50% 50%
Zóna D 50% 50% 50% 50% 50% 50%

“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2022.


Eduard Heger v. r.