Vyhláška č. 536/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 29.12.2021
Účinnosť od 01.01.2022 do30.06.2022 (za 5 mesiacov)

OBSAH

536

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 21. decembra 2021,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 2 a § 55 ods. 3 písm. b) druhého bodu zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 36/2017 Z. z., vyhlášky č. 197/2017 Z. z., vyhlášky č. 310/2017 Z. z., vyhlášky č. 79/2019 Z. z., vyhlášky č. 444/2020 Z. z. a vyhlášky č. 223/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 6 časti A odseku 44 vyhlásenia Osobitné záznamy/predložené doklady/Osvedčenia a povolenia stĺpci A1 sa za siedmu vetu vkladá nová ôsma veta, ktorá znie: „Ak je predložených niekoľko dokladov, ktoré je možné označiť rovnakým kódom dokladu, každý doklad sa označí samostatným kódom dokladu podľa systému TARIC.“.

2. V prílohe č. 6 časti A odseku 44 vyhlásenia Osobitné záznamy/predložené doklady/Osvedčenia a povolenia stĺpci A2 sa za pätnástu vetu vkladá nová šestnásta veta, ktorá znie: „Ak je predložených niekoľko dokladov, ktoré je možné označiť rovnakým kódom dokladu, každý doklad sa označí samostatným kódom dokladu podľa systému TARIC.“.

3. V prílohe č. 6 časti B pri údajových prvkoch Dodatočné informácie (2/2), Predložené doklady, osvedčenia a povolenia, dodatočné údaje (2/3), Identifikačné číslo ďalšieho subjektu, resp. subjektov dodávateľského reťazca (3/37), Identifikačné číslo držiteľa povolenia (3/39), IČ dodatočných daňových referenčných dokladov (3/40), Vnútorná menová jednotka (4/12), Colný úrad predloženia (5/26) a Colný úrad dohľadu (5/27) sa za šestnástu vetu vkladá nová sedemnásta veta, ktorá znie: „Ak je predložených niekoľko dokladov, ktoré je možné označiť rovnakým kódom dokladu, každý doklad sa označí samostatným kódom dokladu podľa systému TARIC.“.

4. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 37 vyhlásenia Režim Údajový prvok 1/11 v písmene b) tabuľka znie:

KódTovarNariadenie Rady (ES) č. 1186/2009Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení
neskorších predpisov
361Osobný majetok fyzických osôb sťahujúcich sa z bydliska v tretej krajine na colné územie Európskej úniečl. 3§ 48 ods. 2 písm. b)
362Tovar dovážaný pri príležitosti uzatvorenia manželstva – výbava a zariadenie domácností
čl. 12 ods. 1§ 48 ods. 2 písm. c)
363Tovar dovážaný pri príležitosti uzatvorenia manželstva – dary obvykle darované pri príležitosti uzatvorenia manželstva
čl. 12 ods. 2§ 48 ods. 2 písm. c)
364Osobný majetok nadobudnutý dedenímčl. 17§ 48 ods. 2 písm. d)
365Výbava, študijné potreby a vybavenie domácností žiakov a študentovčl. 21§ 48 ods. 2 písm. e)
367Zásielky zasielané jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobečl. 25§ 48 ods. 2 písm. a)
368Investičný majetok a iné vybavenie dovážané pri premiestnení podnikateľských činností z tretej krajiny na colné územie Európskej úniečl. 28§ 48 ods. 2 písm. f)
369Investičný majetok a iné vybavenie patriace osobám vykonávajúcim slobodné povolania a právnickým osobám vykonávajúcim neziskovú činnosťčl. 34§ 48 ods. 2 písm. f)
371Liečivá a lieky ľudského pôvodu a činidlá na určovanie krvnej skupiny a typu tkanivačl. 54§ 48 ods. 2 písm. k)
372Referenčné látky určené na kontrolu kvality liečivčl. 59§ 48 ods. 2 písm. t)
373Farmaceutické výrobky používané pri medzinárodných športových podujatiachčl. 60§ 48 ods. 2 písm. l)
374Tovar pre právnické osoby vykonávajúce charitatívnu alebo obdobnú činnosťčl. 61§ 48 ods. 2 písm. m)
375Tovar dovážaný na podporu obetí živelnej pohromyčl. 74§ 48 ods. 2 písm. n)
376Čestné vyznamenania a oceneniačl. 81§ 48 ods. 2 písm. o)
377Dary získané v rámci medzinárodných vzťahovčl. 82§ 48 ods. 2 písm. o)
378Tovar určený pre najvyšších predstaviteľov štátovčl. 85§ 48 ods. 2 písm. o)
379Vzorky tovaru nepatrnej hodnoty dovážané na podporu rozvoja obchodučl. 86§ 48 ods. 2 písm. p)
380Tlačoviny a reklamné materiály dovážané na podporu rozvoja obchodučl. 87 až 89§ 48 ods. 2 písm. r)
381Tovar dovážaný na analýzy, skúšky a pokusyčl. 95§ 48 ods. 2 písm. t)
382Zásielky zasielané právnickým osobám zabezpečujúcim ochranu autorského práva alebo práva priemyselného vlastníctva a patentového právačl. 102§ 48 ods. 2 písm. u)
383Turistická informačná literatúračl. 103§ 48 ods. 2 písm. v)
384Rôzne dokumenty a predmetyčl. 104§ 48 ods. 2 písm. w)
385Pomocné materiály na upevnenie a ochranu tovaru počas jeho prepravyčl. 105§ 48 ods. 2 písm. x)
386Podstielka, krmivo a nápoje pre zvieratá počas ich prepravyčl. 106§ 48 ods. 2 písm. y)
387Palivá a mazivá nachádzajúce sa v cestných motorových vozidlách a špeciálnych kontajnerochčl. 107§ 48 ods. 2 písm. z)
388Materiály na stavbu, údržbu a výzdobu pamätníkov alebo cintorínov vojnových obetíčl. 112§ 48 ods. 2 písm. aa)
389Rakvy, pohrebné urny a ozdobné pohrebné predmetyčl. 113§ 48 ods. 2 písm. ab)
390Tovar používaný alebo spotrebovaný počas výstavy alebo podobného podujatiačl. 90§ 48 ods. 2 písm. s)
391Poľnohospodárske výrobky, výrobky živočíšnej výroby, včelárstva, záhradnícke výrobky a výrobky lesného hospodárstva z pozemkov, ktoré sa nachádzajú v tretej krajine susediacej s colným územím Európskej úniečl. 35§ 48 ods. 2 písm. g)
392Osivá, hnojivá a výrobky na obrábanie pôdy a pestovanie plodín určené na použitie na pozemku nachádzajúcom sa na colnom území Európskej únie susediacom s treťou krajinoučl. 39§ 48 ods. 2 písm. h)
393Zvieratá určené na výskum pre subjekty, ktoré poskytujú vzdelávanie alebo uskutočňujú vedecký výskum, ak sú poskytnuté bezodplatnečl. 53 ods. 1 písm. a)§ 48 ods. 2 písm. i)
394Biologické látky alebo chemické látky určené na výskum pre subjekty, ktoré poskytujú vzdelávanie alebo uskutočňujú vedecký výskumčl. 53 ods. 1 písm. b)§ 48 ods. 2 písm. j)
“.

5. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 37 vyhlásenia Režim Údajový prvok 1/11 v písmene d) sa tabuľka dopĺňa riadkom, ktorý znie:

582Tovar dovážaný Európskou komisiou, agentúrou alebo orgánom zriadeným podľa práva Európskej únie, ak je tento tovar určený na plnenie úloh, ktoré im boli zverené právom Európskej únie, súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19§ 48 ods. 11
“.

6. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 37 vyhlásenia Režim Údajový prvok 1/11 v písmene d) sa tabuľka dopĺňa riadkom, ktorý znie:

583Tovar dovážaný ozbrojenými silami iného členského štátu, určený na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, vrátane tovaru určeného na zásobenie stravovacích zariadení týchto ozbrojených síl podieľajúcich sa na obrannom úsilí vynakladanom na účely vykonávania činnosti Európskej únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky§ 48 ods. 13
“.

7. V prílohe č. 10 štvrtom bode sa slovo „Podpísaný(-á)“ nahrádza slovami „Banka/poisťovňaa)“ a slová „mu (jej)“ sa nahrádzajú slovom „jej“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2022 okrem čl. I bodu 6, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2022.


Igor Matovič v. r.