Vyhláška č. 467/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 10.12.2021
Účinnosť od 01.01.2022

467

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 3. decembra 2021,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 85 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2015 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 130/2010 Z. z., vyhlášky č. 413/2010 Z. z., vyhlášky č. 361/2011 Z. z., vyhlášky č. 381/2012 Z. z., vyhlášky č. 128/2013 Z. z., vyhlášky č. 467/2013 Z. z., vyhlášky č. 20/2016 Z. z., vyhlášky č. 19/2018 Z. z., vyhlášky č. 406/2019 Z. z., vyhlášky č. 29/2020 Z. z., vyhlášky č. 223/2020 Z. z. a vyhlášky č. 316/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 22a ods. 3 sa za slová „§ 20 ods. 1 až 3,“ vkladajú slová „ods. 8 písm. a),“.

2. § 27 vrátane nadpisu znie:

㤠27

Preukaz skúšobného komisára

(1) Preukaz skúšobného komisára je doklad s rozmermi 9,5 cm x 6,5 cm, má dve strany a je zaliaty v termoplastickej fólii.

(2) Vzor preukazu skúšobného komisára je vyobrazený v prílohe č. 4.“.

3. Za § 41d sa vkladá § 41da, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠41da

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022

Preukazy skúšobných komisárov vydané do 31. decembra 2021 zostávajú v platnosti do doby v nich uvedenej.“.

4. Príloha č. 4 znie:

„Príloha č. 4 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.

VZOR PREUKAZU SKÚŠOBNÉHO KOMISÁRA

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2022.


Roman Mikulec v. r.