Zákon č. 486/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 17.12.2021
Účinnosť od 01.01.2022

486

ZÁKON

z 24. novembra 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z. a zákona č. 387/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:

㤠2a

(1) Vybraný podnikateľ nie je povinný plniť povinnosti podľa § 3 až 5, ktoré sa vzťahujú na ropné výrobky

a) podpoložiek kombinovanej nomenklatúry 2710 19 66 a 2710 19 67, ak sú vyrobené z odpadových olejov podľa osobitného predpisu,8a)

b) podpoložky kombinovanej nomenklatúry 2710 20 90.

(2) Výrobou ropných výrobkov podľa odseku 1 písm. a) sa rozumie aj zmiešanie odpadových olejov alebo ropných výrobkov podpoložiek kombinovanej nomenklatúry 2710 19 66 a 2710 19 67 vyrobených z odpadových olejov podľa osobitného predpisu8a) s inými látkami. Vybraný podnikateľ plní povinnosti podľa § 3 až 5 iba v rozsahu podielu ropných výrobkov, ktoré v takejto zmesi nie sú odpadovými olejmi alebo ropnými výrobkami vyrobenými z odpadových olejov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

8a) § 76 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 460/2019 Z. z.“.

2. V § 3 ods. 1 sa za slová „prostredníctvom agentúry“ vkladajú slová „podľa § 4“.

3. V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Vybraný podnikateľ je povinný najneskôr do 15 dní od vzniku niektorej zo skutočností podľa § 2 písm. d) požiadať agentúru o uzatvorenie zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob. Agentúra nie je povinná uzatvoriť s vybraným podnikateľom zmluvu o zabezpečení udržiavania núdzových zásob, ak má vybraný podnikateľ voči agentúre nesplnený záväzok, ktorým je neuhradená pohľadávka z predchádzajúceho zmluvného vzťahu agentúry s vybraným podnikateľom, alebo nepredložený zabezpečovací depozit pred uzatvorením novej zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob podľa odseku 4.“.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

4. V § 4 odsek 3 znie:

(3) Ak agentúra zistí, že vybraný podnikateľ nezabezpečil udržiavanie núdzových zásob prostredníctvom agentúry formou uzatvorenej zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob na strane vybraného podnikateľa alebo z dôvodu nesplneného záväzku voči agentúre, vyzve vybraného podnikateľa na bezodkladné splnenie tejto povinnosti. Ak vybraný podnikateľ napriek výzve túto povinnosť nesplní, oznámi agentúra túto skutočnosť Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „Správa rezerv“).“.

5. V § 4 ods. 4 sa slová „zložiť primeranú zábezpeku, prípadne predložiť bankovú záruku“ nahrádzajú slovami „pred uzatvorením zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob zložiť zabezpečovací depozit vo forme zábezpeky alebo bankovej záruky vo výške určenej obchodnými podmienkami“.

6. V § 4 ods. 6 sa za slová „dohodnuté v zmluve“ vkladá čiarka a slová „alebo ak nezložil zabezpečovací depozit podľa obchodných podmienok“.

7. Doterajší text § 5 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Agentúra je povinná oznamovať colnému úradu, ktorý je správcom dane podľa osobitného predpisu,8b) údaje potrebné na účely správy dane podľa osobitného predpisu.8c)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8b a 8c znejú:

8b) § 3 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.

8c) § 21 a 25 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

8. V § 21 ods. 5 sa slová „25. februára“ nahrádzajú slovami „15. marca“.

9. V § 21 ods. 11 úvodnej vete sa za slová „zašle agentúre“ vkladajú slová „na účel overovania údajov v procese plnenia úloh výberu ceny za poskytnutie služby zabezpečenia udržiavania núdzových zásob od vybraných podnikateľov podľa § 3 ods. 3“.

10. V § 22 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 3 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 3“.

11. V § 23 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ďalej pokračuje v činnostiach podľa § 2 písm. d)“.

12. Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠25a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022

Finančné riaditeľstvo zašle agentúre súhrnnú informáciu podľa § 21 ods. 11 v znení účinnom od 1. januára 2022 za osobitnú kategóriu vybraných ropných výrobkov36) do 28. februára 2022 za obdobie od 1. decembra 2020 do 31. decembra 2021.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:

36) § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

13. V prílohe č. 1 sa tabuľka s názvom „ROPA, ROPNÉ POLOTOVARY A VYBRANÉ ROPNÉ VÝROBKY“ označuje ako prvý bod.

14. V prílohe č. 1 prvom bode riadkoch 22 a 23 sa za slovom „oleje“ vypúšťa čiarka a slová „iné ako vyrobené z odpadových olejov,“.

15. V prílohe č. 1 prvom bode sa tabuľka dopĺňa riadkom 26, ktorý znie:

26.2710 20 90Ostatné oleje
“.

16. Príloha č. 1 sa dopĺňa druhým bodom, ktorý znie:

2. Pri zmene kódu podpoložky kombinovanej nomenklatúry v osobitnom predpise37) sa pre vybraný ropný výrobok aplikuje aktuálny kód kombinovanej nomenklatúry podľa osobitného predpisu,37) ak slovný opis vybraného ropného výrobku podľa prvého bodu naďalej spĺňa kritériá definície ropného výrobku podľa osobitného predpisu.37)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 37 znie:

37) Príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 2) v platnom znení.“.

17. Príloha č. 5 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice Rady 2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 21. 12. 2018) v znení rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/504 z 19. marca 2019 (Ú. v. EÚ L 85I, 27. 3. 2019).“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Eduard Heger v. r.