Vyhláška č. 223/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 02.06.2021
Účinnosť od 01.01.2022
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 3. júna 2021 okrem čl. I tretieho bodu, štvrtého bodu a šiesteho bodu až ôsmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2021 a čl. I piateho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

OBSAH

223

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 27. mája 2021,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2, § 32 ods. 2 a § 55 ods. 3 písm. b) druhého bodu zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 36/2017 Z. z., vyhlášky č. 197/2017 Z. z., vyhlášky č. 310/2017 Z. z., vyhlášky č. 79/2019 Z. z. a vyhlášky č. 444/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 sa vypúšťa.

2. Príloha č. 1 sa vypúšťa.

3. V prílohe č. 6 časti A odseku 44 vyhlásenia Osobitné záznamy/predložené doklady/Osvedčenia a povolenia stĺpci A1 sa vypúšťa prvá veta.

4. V prílohe č. 6 časti B pri údajovom prvku Odklad platby (2/6) sa dopĺňa táto veta:

„Nevypĺňa sa pri zásielkach s nízkou hodnotou, ak je colné vyhlásenie vyplnené podľa osobitného predpisu.22a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

22a) Stĺpec H7 prílohy B delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 v platnom znení.“.

5. Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

24) Tabuľka 1 v časti C prílohy I vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/1197 z 30. júla 2020, ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie a podrobnosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2152 o európskych podnikových štatistikách, ktorým sa zrušuje 10 právnych aktov v oblasti podnikových štatistík (Ú. v. EÚ L 271, 18. 8. 2020).“.

6. V prílohe č. 7 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 37 vyhlásenia Režim Údajový prvok 1/11 v písmene b) tabuľka znie:

KódTovarNariadenie Rady (ES) č. 1186/2009Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
361 Osobný majetok fyzických osôb sťahujúcich sa z bydliska v tretej krajine na colné územie Európskej únie čl. 3 § 48 ods. 2 písm. b)
362 Tovar dovážaný pri príležitosti uzatvorenia manželstva - výbava a zariadenie domácností čl. 12 ods. 1 § 48 ods. 2 písm. c)
363 Tovar dovážaný pri príležitosti uzatvorenia manželstva - dary obvykle darované pri príležitosti uzatvorenia manželstva čl. 12 ods. 2 § 48 ods. 2 písm. c)
364 Osobný majetok nadobudnutý dedením čl. 17 § 48 ods. 2 písm. d)
365 Výbava, študijné potreby a vybavenie domácností žiakov a študentov čl. 21 § 48 ods. 2 písm. e)
367 Zásielky zasielané jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe čl. 25 § 48 ods. 2 písm. a)
368 Investičný majetok a iné vybavenie dovážané pri premiestnení podnikateľských činností z tretej krajiny na colné územie Európskej únie čl. 28 § 48 ods. 2 písm. f)
369 Investičný majetok a iné vybavenie patriace osobám vykonávajúcim slobodné povolania a právnickým osobám vykonávajúcim neziskovú činnosť čl. 34 § 48 ods. 2 písm. f)
370 Laboratórne zvieratá a biologické alebo chemické látky určené na výskum čl. 53 § 48 ods. 2 písm. i)
371 Liečivá a lieky ľudského pôvodu a činidlá na určovanie krvnej skupiny a typu tkaniva čl. 54 §48 ods. 2 písm. j)
372 Referenčné látky určené na kontrolu kvality liečiv čl. 59 § 48 ods. 2 písm. s)
373 Farmaceutické výrobky používané pri medzinárodných športových podujatiach čl. 60 § 48 ods. 2 písm. k)
374 Tovar pre právnické osoby vykonávajúce charitatívnu alebo obdobnú činnosť čl. 61 § 48 ods. 2 písm. l)
375 Tovar dovážaný na podporu obetí živelnej pohromy čl. 74 § 48 ods. 2 písm. m)
376 Čestné vyznamenania a ocenenia čl. 81 § 48 ods. 2 písm. n)
377 Dary získané v rámci medzinárodných vzťahov čl. 82 § 48 ods. 2 písm. n)
378 Tovar určený pre najvyšších predstaviteľov štátov čl. 85 § 48 ods. 2 písm. n)
379 Vzorky tovaru nepatrnej hodnoty dovážané na podporu rozvoja obchodu čl. 86 § 48 ods. 2 písm. o)
380 Tlačoviny a reklamné materiály dovážané na podporu rozvoja obchodu čl. 87 až 89 § 48 ods. 2 písm. p)
381 Tovar dovážaný na analýzy, skúšky a pokusy čl. 95 § 48 ods. 2 písm. s)
382 Zásielky zasielané právnickým osobám zabezpečujúcim ochranu autorského práva alebo práva priemyselného vlastníctva a patentového práva čl. 102 § 48 ods. 2 písm. t)
383 Turistická informačná literatúra čl. 103 § 48 ods. 2 písm. u)
384 Rôzne dokumenty a predmety čl. 104 § 48 ods. 2 písm. v)
385 Pomocné materiály na upevnenie a ochranu tovaru počas jeho prepravy čl. 105 § 48 ods. 2 písm. w)
386 Podstielka, krmivo a nápoje pre zvieratá počas ich prepravy čl. 106 § 48 ods. 2 písm. x)
387 Palivá a mazivá nachádzajúce sa v cestných motorových vozidlách a špeciálnych kontajneroch čl. 107 § 48 ods. 2 písm. y)
388 Materiály na stavbu, údržbu a výzdobu pamätníkov alebo cintorínov vojnových obetí čl. 112 § 48 ods. 2 písm. z)
389 Rakvy, pohrebné urny a ozdobné pohrebné predmety čl. 113 § 48 ods. 2 písm. aa)
390 Tovar používaný alebo spotrebovaný počas výstavy alebo podobného podujatia čl. 90 § 48 ods. 2 písm. r)
391 Poľnohospodárske výrobky, výrobky živočíšnej výroby, včelárstva, záhradnícke výrobky a výrobky lesného hospodárstva z pozemkov, ktoré sa nachádzajú v tretej krajine susediacej s colným územím Európskej únie čl. 35 § 48 ods. 2 písm. g)
392 Osivá, hnojivá a výrobky na obrábanie pôdy a pestovanie plodín určené na použitie na pozemku nachádzajúcom sa na colnom území Európskej únie susediacom s treťou krajinou čl. 39 § 48 ods. 2 písm. h)

“.

7. V prílohe č. 10 sa za tretí bod vkladá nový štvrtý bod, ktorý znie:

4. Podpísaný(-á) poskytuje na účely tejto záruky svoju úplnú adresu na doručovanie v Slovenskej republike:

...........................................................................................................................................

Podpísaný(-á) potvrdzuje, že všetka korešpondencia a oznámenia a akékoľvek úkony alebo postupy týkajúce sa záväzku z tejto záruky adresované na uvedenú adresu na doručovanie v Slovenskej republike alebo podané písomne na tejto adrese budú prijaté ako náležite mu (jej) doručené.

Podpísaný(-á) uznáva právomoc príslušného súdu Slovenskej republiky.

Podpísaný(-á) sa zaväzuje akúkoľvek zmenu adresy na doručovanie vopred oznámiť colnému úradu, ktorý prijal túto záruku.
“.

Doterajší bod 4 sa označuje ako bod 5.

8. V prílohe č. 10 piatom bode sa vypúšťajú slová

.........................................................

odtlačok pečiatky

banky/poisťovnea)
.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 3. júna 2021 okrem čl. I tretieho bodu, štvrtého bodu a šiesteho bodu až ôsmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2021 a čl. I piateho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2022.


Igor Matovič v. r.