Zákon č. 69/2021 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Platnosť od 16.02.2021
Účinnosť od 01.01.2022

69

ZÁKON

z 28. januára 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 470/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 450/2002 Z. z., zákona č. 472/2003 Z. z., zákona č. 546/2004 Z. z., zákona č. 195/2007 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 114/2010 Z. z., zákona č. 349/2011 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 36/2014 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z., zákona č. 30/2015 Z. z., zákona č. 376/2016 Z. z., zákona č. 91/2019 Z. z., zákona č. 303/2019 Z. z., zákona č. 478/2019 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§6a

Register potravín pre potravinový semafor na účely poskytnutia informácií a podpory predaja vyrábaných potravín

(1) Zriaďuje sa register potravín pre potravinový semafor. Potravinový semafor je jednoduchý, všeobecne zrozumiteľný a transparentný systém registrácie potravín, ktorý zohľadňuje požiadavky spotrebiteľov. Register potravín pre potravinový semafor je informačný systém, ktorý obsahuje informácie o potravine a prevádzkovateľovi, registrácia je dobrovoľná. Registrujúcim orgánom, správcom a prevádzkovateľom registra potravín je ministerstvo, ktoré zverejní tento register na svojom webovom sídle. Podrobnosti o registrácii, odmietnutí registrácie, rozsahu údajov, spôsobe ich využitia a sprístupnení údajov konečnému spotrebiteľovi ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(2) Do registra potravín sa zapisujú údaje o

a) cieľovej skupine spotrebiteľov,

b) stupni a spôsobe spracovania potraviny,

c) zložení potraviny,

d) kvalite a politike kvality,8dae)

e) produkčnom systéme8daf) a pôvode potraviny,

f) certifikačnom systéme a požiadavkách na bezpečnosť pri výrobe potraviny.

(3) Prevádzkovateľ môže potravinu registrovať v registri potravín pre potravinový semafor za účelom poskytnutia informácií pre konečného spotrebiteľa o nadštandardných vlastnostiach potraviny, podpory jej predaja a zvýšenia potravinovej sebestačnosti. Podrobnosti o kritériách a spôsobe hodnotenia a prezentácií potraviny ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8dae a 8daf znejú:

8dae) Napríklad nariadenie (ES) č. 110/2008 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 v platnom znení, zákon č. 469/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8daf) Zákon č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 177/2018 Z. z.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.