50

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

zo 17. januára 2007

o registrácii odrôd pestovaných rastlín

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje

a) druhy pestovaných rastlín uvedené v prílohe č. 1, ktorých odrody sa registrujú,

b) druhy pestovaných rastlín uvedené v prílohe č. 2, pre ktorých odrody je overenie hospodárskej hodnoty podmienkou registrácie,

c) podmienky registrácie odrôd, predĺženie ich registrácie a zrušenie registrácie,

d) výkon udržiavacieho šľachtenia odrôd a vedenie dokumentácie,

e) podmienky skúšania geneticky modifikovaných odrôd na účely ich registrácie,

f) registráciu krajových odrôd,

g) vykonávanie úloh pri registrácii odrôd.

(2) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na

a) registráciu odrôd pestovaných rastlín uvedených v prílohe č. 1, ktorých množiteľský materiál možno uvádzať na trh podľa osobitného predpisu,1)

b) dobrovoľnú registráciu odrôd tých druhov pestovaných rastlín, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1; na ich registráciu sa primerane uplatnia ustanovenia § 3 ods. 1 písm. a) až c) a e) až h),

c) dobrovoľnú registráciu odrôd druhov uvedených v prílohe č. 1, ak sú určené na okrasné účely.

(3) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na odrody, ktorých osivo alebo množiteľský materiál je určený na vývoz do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „tretia krajina“), a na odrody určené na výskumné účely, pokusné účely alebo na šľachtenie nových odrôd.

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) pestovanými rastlinami poľnohospodárske plodiny vrátane zelenín, aromatických rastlín a liečivých rastlín, okrasné rastliny, vinič, chmeľ a ovocné druhy,

b) udržiavacím šľachtením odrôd pestovaných rastlín systematický postup, ktorým sa podľa stanovených metodík udržiavacieho šľachtenia udržiavajú znaky a vlastnosti odrôd pestovaných rastlín, na základe ktorých boli odrody zaregistrované,

c) odrodou pestovanej rastliny skupina rastlín v rámci najnižšieho známeho botanického triedenia, ktorú možno definovať podľa prejavu znakov vyplývajúcich z daného genotypu alebo kombinácie genotypov, odlíšiť od akejkoľvek inej skupiny rastlín podľa prejavu najmenej jedného znaku a považovať za jednotnú vzhľadom na jej schopnosť nemeniť sa pri rozmnožovaní,

d) odlišnou odrodou odroda, ak sa bez ohľadu na svoj prirodzený alebo umelý pôvod zreteľne odlišuje prejavom najmenej jedného znaku vyplývajúceho z konkrétneho genotypu alebo kombinácie genotypov od akejkoľvek inej odrody, ktorá je všeobecne známa ku dňu podania žiadosti; vlastnosti odrody musia byť presne rozoznateľné a presne definovateľné,

e) známou odrodou každá odroda, ktorá v čase podania žiadosti o registráciu

1. je zapísaná v Spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov alebo v Spoločnom katalógu odrôd zeleninových druhov alebo

2. bola registrovaná v Štátnej odrodovej knihe Slovenskej republiky alebo v obdobnom zozname iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“), alebo bolo o jej registráciu požiadané v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte, alebo

3. je zapísaná v zozname odrôd na certifikáciu a uvádzanie na trh alebo na overenie ako štandardný materiál pre tretie krajiny,

f) Spoločným katalógom odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a Spoločným katalógom odrôd zeleninových druhov (ďalej len „Spoločný katalóg odrôd“) zoznam registrovaných odrôd, ktorých osivo nepodlieha obmedzeniam obchodu vo vzťahu k odrode, zostavený Európskou komisiou (ďalej len „Komisia“) z národných katalógov registrovaných odrôd členských štátov,

g) stálou odrodou odroda, ktorá si v prejave tých znakov, ktoré sa zisťujú odrodovými skúškami odlišnosti, ako aj v prejave akýchkoľvek iných znakov uvedených v popise odrody zachováva svoje pôvodné rozlišovacie znaky po opakovanom množení alebo pri zvláštnom cykle množenia aj na konci každého cyklu,

h) dostatočne vyrovnanou odrodou odroda, ak rastliny, z ktorých sa skladá, s prihliadnutím na odchýlku, ktorú možno očakávať vzhľadom na konkrétne osobitosti jej rozmnožovania, je dostatočne rovnorodá pri prejave tých znakov, ktoré sa zisťujú odrodovými skúškami odlišnosti, ako aj pri prejave akýchkoľvek iných znakov uvedených v popise odrody,

i) klonom vegetatívne potomstvo odrôd viniča, chmeľu a ovocných drevín, ktorý vznikol výberom na základe znakov fenotypu východiskových rastlín, ich zdravotného stavu a ktorý zodpovedá popisu odrody; v uznávacom konaní možno používať označenie klonu spolu s názvom odrody,

j) komponentmi línie, iné odrody alebo ich kombinácie, z ktorých sa daná odroda skladá alebo z ktorých sa vyrába množiteľský materiál danej odrody; tie nie sú predmetom zápisu do Štátnej odrodovej knihy a s ich osivom sa obchoduje len pod ich názvami; s výsledkami skúšok komponentov a ich opisom sa zaobchádza, ak o to požiada žiadateľ, ako s dôverným materiálom,

k) geneticky modifikovanou odrodou odroda, ktorej genetický materiál bol zmenený spôsobom, ktorý sa prirodzene pri pohlavnom rozmnožovaní a prirodzenej rekombinácii nevyskytuje,2)

l) krajovou odrodou nešľachtená odroda, ktorá sa dlhoročným pestovaním prispôsobila pôdnym a klimatickým podmienkam určitej pestovateľskej oblasti, má v tejto oblasti úžitkové vlastnosti významné pre poľnohospodárstvo a odlišuje sa od obdobných šľachtených odrôd alebo krajových odrôd,

m) hospodárskou hodnotou súhrn hospodárskych vlastností odrody, najmä úrodnosti, odolnosti proti biotickým a abiotickým faktorom, a jej technologickej kvality, ktoré určujú jej vhodnosť na pestovanie na území Slovenskej republiky, využitie jej rastlín alebo jej použitie na výrobu výrobkov,

n) štátnymi odrodovými skúškami úradný postup preverovania vlastností a znakov odrôd na účely zistenia, či odroda spĺňa podmienky ustanovené týmto nariadením vlády na registráciu odrody, počas registrácie odrody alebo na predĺženie doby registrácie odrody,

o) Štátnou odrodovou knihou zoznam všetkých odrôd, ktoré majú v Slovenskej republike platnú registráciu, ktorým bola registrácia v Slovenskej republike zrušená a ktorým registrácia v Slovenskej republike uplynula,

p) Listinou registrovaných odrôd zoznam odrôd zapísaných v Štátnej odrodovej knihe, ktoré majú platnú registráciu ku dňu zostavenia tohto zoznamu,

q) udržiavateľom odrody ten, kto je oprávnený vykonávať alebo zabezpečovať udržiavacie šľachtenie odrôd pestovaných rastlín,

r) Technickým dotazníkom formulár, v ktorom žiadateľ o registráciu odrody popíše hlavné rozlišovacie znaky odrody a charakterizuje pestovateľské nároky odrody, o ktorej registráciu žiada,

s) úradným popisom odrody popis znakov, ktoré sú pre odrodu charakteristické, zostavený na základe výsledkov skúšok odrody na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť,

t) množiteľským materiálom pestovaných rastlín (ďalej len „množiteľský materiál“) semená na pestovanie rastlín alebo hľuzy, podzemky, poplazy, cibule, vrúble, odrezky, podpníky, škôlkarske výpestky, sadenice a iné časti rastlín určené na rozmnožovanie a uvádzanie na trh a výpestky získané z bunkových kultúr alebo pletivových kultúr na pestovanie rastlín,

u) úradne uznaným popisom popis odrody zostavený na inom základe, ako sú skúšky odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti odrody, zahrňujúci znaky odrody aspoň v rozsahu vyžadovanom pri podávaní žiadosti o registráciu odrody alebo o udelenie ochrany práv k odrode, ktorý bol Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave (ďalej len „kontrolný ústav“) alebo iným úradom v zahraničí schválený ako úradne uznaný popis odrody.

§ 3

Podmienky registrácie odrôd

(1) Kontrolný ústav vydá rozhodnutie o registrácii odrody pestovanej rastliny (ďalej len „odroda“),2a) len ak sa na základe štátnych odrodových skúšok (ďalej len „odrodová skúška“) preukázalo, že odroda

a) je odlišná,

b) je dostatočne vyrovnaná,

c) je stála,

d) má uspokojivú hospodársku hodnotu, ak je podmienkou registrácie,

e) má názov spĺňajúci podmienky podľa osobitného predpisu,3)

f) má zabezpečené udržiavacie šľachtenie odrody (ďalej len „udržiavacie šľachtenie“),

g) nemá nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí, zvierat a na životné prostredie,

h) geneticky modifikovaná pozostáva z geneticky modifikovaného organizmu, ktorý je povolený podľa osobitného predpisu;2) ak je pestovaná rastlina alebo časť pestovanej rastliny z geneticky modifikovanej odrody alebo materiál z nej odvodený určený na využitie ako potravina, prísada do potraviny, krmovina alebo prísada do krmoviny, musia byť splnené podmienky ustanovené podľa osobitného predpisu.4)

(2) Hospodárska hodnota odrody sa považuje za uspokojivú, ak jej celková kvalita v porovnaní s ostatnými odrodami zapísanými v Štátnej odrodovej knihe zabezpečí výrazné zlepšenie z hľadiska pestovania, využitia rastlín alebo výrobkov z nich odvodených, a to najmenej v niektorej pestovateľskej oblasti. Ak sa odroda vyznačuje inými lepšími vlastnosťami, na jej jednotlivé menej kvalitné vlastnosti sa nemusí prihliadať. Skúšky hospodárskej hodnoty vykonáva kontrolný ústav.

(3) Skúška hospodárskej hodnoty sa nevyžaduje, ak ide o

a) registráciu odrôd tráv, ak šľachtiteľ vyhlási, že osivo jeho odrôd nie je určené na produkciu krmovín,

b) registráciu odrôd, ktorých množiteľský materiál sa má uvádzať na trh v inom členskom štáte, ktorý už registroval tieto odrody pri zohľadnení ich hospodárskej hodnoty,

c) registráciu odrôd inbredných línií a hybridov, ktoré sú určené na použitie len ako komponenty hybridných odrôd,

d) registráciu odrôd zelenín okrem priemyselnej čakanky,

e) registráciu odrôd ovocných druhov,

f) odrody okrasných rastlín, liečivých rastlín a aromatických rastlín.

(4) Na registráciu odrôd pochádzajúcich z iných členských štátov sa kladú rovnaké požiadavky ako na domáce odrody.

(5) Žiadosť o registráciu odrody, predĺženie doby registrácie odrody a zrušenie registrácie odrody je oprávnený podať žiadateľ, ktorý

a) odrodu objavil, vytvoril alebo vyvinul na vlastné náklady, alebo financoval jej objavenie, vytvorenie alebo vyvinutie,

b) má na odrodu udelené šľachtiteľské osvedčenie,5)

c) nadobudol prevodom alebo prechodom šľachtiteľské osvedčenie k odrode,5)

d) podal prihlášku na ochranu práv odrody,5)

e) je udržiavateľom odrody, ktorá nie je chránená podľa osobitného predpisu,5) alebo

f) je právnym nástupcom žiadateľa uvedeného v písmenách a) až e).

(6) Žiadateľ, ktorý nemá trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike alebo v niektorom členskom štáte, musí na podanie žiadosti a na zastupovanie v konaní o registrácii odrody a v konaní o predĺžení registrácie odrody splnomocniť zástupcu, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo v Slovenskej republike alebo v niektorom členskom štáte.

(7) Žiadateľ o registráciu odrody je povinný kontrolnému ústavu

a) podať žiadosť s Technickým dotazníkom príslušného rastlinného druhu v termíne určenom kontrolným ústavom,

b) podať návrh názvu odrody v termíne určenom kontrolným ústavom,

c) poskytnúť bezplatne množiteľský materiál v množstve, kvalite a termíne, ktorý určí kontrolný ústav,

d) doložiť, ak ide o geneticky modifikovanú odrodu, súhlas Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na zavedenie odrody do životného prostredia po dobu odrodových skúšok podľa osobitného predpisu,2)

e) uhradiť náklady za odrodové skúšky a registráciu odrody.

(8) Kontrolný ústav zaradí odrodu do odrodových skúšok, ak žiadateľ spĺňa podmienky podľa odseku 7. Ak žiadateľ nespĺňa niektorú z podmienok ustanovených na registráciu odrody a nedostatok neodstráni ani v lehote určenej kontrolným ústavom, kontrolný ústav konanie zastaví.

(9) Žiadateľ v žiadosti o registráciu odrody je povinný uviesť,

a) či už podal žiadosť o registráciu odrody v zahraničí,

b) v ktorom štáte takú žiadosť podal,

c) ako bolo o žiadosti podľa písmena b) rozhodnuté.

(10) Kontrolný ústav vykonáva odrodové skúšky podľa metodík odrodových skúšok, ktoré na základe zohľadnenia vedeckých poznatkov a technických poznatkov ustanovujú

a) minimálne vlastnosti, ktoré musia byť zahrnuté do skúšania odrôd jednotlivých rastlinných druhov uvedených v prílohe č. 3 časti A bodoch 1 až 3, časti B a časti C,

b) minimálne požiadavky na vykonanie odrodových skúšok uvedené v prílohe č. 3 časti A bodoch 5 a 6,

c) podrobnosti o vykonávaní skúšok hospodárskej hodnoty uvedené v prílohe č. 3. časti A bode 4.

(11) Na stanovenie odlišnosti kontrolný ústav odrodové skúšky vykonáva aj na porovnateľných odrodách, ktorými sú odrody podľa § 2 písm. e).

(12) Každú zmenu údajov súvisiacich s registrovanou odrodou a s odrodou, o ktorej registráciu bolo požiadané, žiadateľ oznámi kontrolnému ústavu do 30 dní od uskutočnenia zmeny.

(13) Počas trvania registrácie odrody môže kontrolný ústav kedykoľvek vykonať preskúšanie odrody s cieľom zistiť, či odroda ešte spĺňa podmienky registrácie. Kontroly odrôd viniča vykonáva kontrolný ústav v pravidelných intervaloch. Ak kontrolný ústav na základe výsledkov preskúšania zistí, že odroda už nespĺňa podmienky registrácie, udržiavateľovi odrody určí lehotu na odstránenie zistených nedostatkov. Ak udržiavateľ odrody v určenej lehote neodstráni zistené nedostatky, kontrolný ústav začne konanie o zrušenie registrácie.

(14) Na preskúšanie odrody podľa odseku 13 žiadateľ poskytne bezplatne množiteľský materiál v množstve, kvalite a v termíne, ktorý určí kontrolný ústav.

(15) Odrody registrované v Slovenskej republike a meno a priezvisko osoby alebo osôb zodpovedných za ich udržiavacie šľachtenie sa zapisujú do Štátnej odrodovej knihy na základe rozhodnutia podľa osobitného predpisu,6) z ktorej sa každoročne robí výpis v podobe Listiny registrovaných odrôd, ktorá je verejná.

(16) Odrody druhov zelenín sa v Listine registrovaných odrôd členia do dvoch podskupín odrôd, ktorých množiteľský materiál

a) možno uznávať ako základný množiteľský materiál alebo certifikovaný množiteľský materiál alebo kontrolovať ako štandardný množiteľský materiál, alebo

b) možno ho overiť len ako štandardný množiteľský materiál.

(17) Pri registrácii odrôd druhov zelenín podľa odseku 16 písm. b) možno prihliadať na výsledky neoficiálnych skúšok a na poznatky o odrode z praktických skúseností nadobudnutých počas jej pestovania.

(18) Odroda, ktorá je už zaregistrovaná v niektorom členskom štáte, môže byť po rozhodnutí o jej registrácii zapísaná do Štátnej odrodovej knihy len pod rovnakým názvom, pod akým je zapísaná v národnom katalógu členského štátu.

(19) Ak je známe, že množiteľský materiál určitej odrody sa v niektorom členskom štáte uvádza na trh pod iným názvom odrody, ako je jej názov zapísaný v Štátnej odrodovej knihe, v Listine registrovaných odrôd sa uvedie aj tento názov.

(20) Odroda, ktorá nie je jasne odlišná od odrody zapísanej v Štátnej odrodovej knihe alebo v Spoločnom katalógu odrôd, alebo v národnom katalógu členského štátu alebo od inej odrody, ktorá bola hodnotená skúškami na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť (ďalej len „skúšky DUS“), ale nie je ešte známa v členskom štáte, musí sa označovať názvom tejto odrody.

(21) Podľa odseku 20 sa nepostupuje, ak

a) názov odrody prihlásenej na registráciu je pravdepodobne nesprávny,

b) pri podávaní žiadosti o registráciu odrody došlo k zámene názvu odrody,

c) iné skutočnosti bránia používaniu názvu odrody podľa odseku 20 alebo

d) by tým došlo k porušeniu práva k názvu odrody, ktorý je chránený podľa osobitného predpisu.5)

(22) Registrované geneticky modifikované odrody sa v Listine registrovaných odrôd zreteľne označujú ako geneticky modifikované.

(23) Registrované krajové odrody a odrody registrované s cieľom zachovania genetickej rozmanitosti ohrozené genetickou eróziou sa v Listine registrovaných odrôd označujú ako genetický zdroj.

(24) Po registrácii odrody nesmie jej množiteľský materiál, ak spĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády a osobitnými predpismi,1) podliehať pri uvádzaní na trh obmedzeniam súvisiacim s odrodou.

(25) Kontrolný ústav vykoná záznam do Štátnej odrodovej knihy, ak bola registrácia odrody zrušená alebo ak uplynulo obdobie platnosti doby jej registrácie, a následne vymaže odrodu z Listiny registrovaných odrôd.

(26) Skúšky odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti odrôd ovocných druhov sa nemusia vykonávať, ak žiadateľ predloží kontrolnému ústavu úradný popis vypracovaný zodpovedným úradným orgánom alebo zodpovednou právnickou osobou iného členského štátu a kontrolný ústav dospeje k záveru, že uvedenými informáciami sa preukazuje splnenie podmienok registrácie v súlade s odsekom 1 písm. a) až c). Žiadateľ poskytne bezplatne množiteľský materiál v množstve, kvalite a termíne, ktorý určí kontrolný ústav.

(27) Doba registrácie odrôd

a) druhov uvedených v prílohe č. 1 okrem ovocných druhov, viniča a chmeľu platí do konca desiateho kalendárneho roka, ktorý nasleduje po zaregistrovaní odrody,

b) viniča a chmeľu platí do konca pätnásteho kalendárneho roka, ktorý nasleduje po zaregistrovaní odrody,

c) druhov ovocných drevín platí do konca tridsiateho kalendárneho roka, ktorý nasleduje po zaregistrovaní odrody,

d) druhov, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1, platí do konca desiateho kalendárneho roka, ktorý nasleduje po zaregistrovaní odrody.

§ 4

Podmienky predĺženia doby registrácie

(1) Dobu registrácie odrody možno predĺžiť podaním žiadosti pred uplynutím doby registrácie, ak sa odroda ešte pestuje v takom rozsahu, že je toto predĺženie doby registrácie opodstatnené alebo že je toto predĺženie doby registrácie v záujme zachovania genetických zdrojov rastlín, ak sú splnené požiadavky na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť, alebo na kritériá podľa § 8.

(2) Žiadosť o predĺženie doby registrácie odrody sa podáva

a) najmenej dva roky pred uplynutím doby registrácie pre odrody druhov uvedených v prílohe č. 1 okrem ovocných druhov, viniča a chmeľu,

b) najmenej päť rokov pred uplynutím doby registrácie pre odrody ovocných druhov, ich podpníkov, viniča a jeho podpníkov a chmeľu.

(3) Pre odrody genetických zdrojov rastlín podmienka uvedená v odseku 2 nemusí byť splnená.

(4) Platnosť registrácie sa dočasne predlžuje do prijatia rozhodnutia o predĺžení registrácie odrody.

(5) Žiadateľ, ktorý požiadal o predĺženie doby registrácie odrody, je povinný dodať kontrolnému ústavu bezplatne množiteľský materiál v množstve, kvalite a termíne, ktoré určí kontrolný ústav, a uhradiť poplatky za odrodové skúšky.

§ 5

Podmienky zrušenia registrácie

(1) Kontrolný ústav rozhodnutím zruší registráciu odrody, ak

a) o to požiadal žiadateľ; ak ide o viacerých udržiavateľov odrody, musia žiadosť o zrušenie registrácie odrody podať všetci jej udržiavatelia,

b) odroda už nie je odlišná, stála alebo dostatočne vyrovnaná,

c) nie je zabezpečené udržiavacie šľachtenie alebo ak nie je kontrolnému ústavu umožnená kontrola udržiavacieho šľachtenia odrody a jeho dokumentácie,

d) odroda ohrozuje zdravie ľudí, zvierat alebo životné prostredie,

e) žiadateľ neuhradí náklady na odrodové skúšky,

f) dodatočne vyjde najavo, že neboli splnené podmienky na registráciu odrody a udržiavateľ ich v určenej lehote neodstránil,

g) boli v čase podania žiadosti o registráciu alebo počas odrodových skúšok predložené falošné údaje, ktoré súvisia s faktormi, na základe ktorých bola odroda registrovaná, alebo

h) geneticky modifikovaná odroda nespĺňa podmienky ustanovené v § 3 ods. 1 písm. h),

i) žiadateľ nedodržiava všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce registráciu odrody.

(2) Ak po registrácii odrody vzniknú pochybnosti v súvislosti s hodnotením odlišnosti alebo názvu odrody v dobe jej registrácie, kontrolný ústav bez zbytočného odkladu začne z vlastného podnetu konanie s cieľom objasniť všetky okolnosti, ktoré viedli k vzniku pochybností o odlišnosti odrody alebo o jej názve. Ak sa nepreukáže, že pochybnosti boli dôvodné, kontrolný ústav konanie zastaví.

(3) Ak sa po registrácii odrody zistí, že podmienka, ktorá sa týka odlišnosti, nebola v čase registrácie splnená, konanie o registrácii sa obnoví podľa osobitného predpisu.7) Rozhodnutie o registrácii odrody sa nahradí iným rozhodnutím alebo sa rozhodnutie o registrácii zruší. Na základe rozhodnutia o zrušení registrácie sa odroda s účinnosťou odo dňa jej registrácie nesmie považovať za známu odrodu.

(4) Ak sa po registrácii odrody zistí, že jej názov nebol prijateľný v čase jej registrácie, názov odrody sa zmení tak, aby spĺňal podmienky podľa osobitného predpisu.3) Kontrolný ústav môže povoliť dočasné používanie pôvodného názvu odrody ako doplnok názvu odrody.

(5) Ak uplynie doba registrácie odrody, možno množiteľský materiál odrody uvádzať na trh v dobe určenej kontrolným ústavom, najneskôr však do 30. júna tretieho kalendárneho roka po uplynutí registrácie odrody.

(6) Ak sa zruší registrácia odrody v niektorom členskom štáte, kontrolný ústav môže túto odrodu registrovať, ak spĺňa podmienky na registráciu a je zabezpečené jej udržiavacie šľachtenie.

(7) Ak kontrolný ústav zamietne registráciu odrody alebo zruší registráciu odrody, poskytne žiadateľovi výsledky skúšok, na základe ktorých prijal príslušné rozhodnutie o odrode.

§ 6

Udržiavacie šľachtenie

(1) Držiteľ registrácie odrody alebo jeho právny nástupca je povinný počas registrácie odrody vykonávať jej udržiavacie šľachtenie podľa metodík udržiavacieho šľachtenia alebo udržiavacie šľachtenie zabezpečovať prostredníctvom inej ním určenej osoby.

(2) Odroda, ktorá je zapísaná v Listine registrovaných odrôd, môže byť udržiavaná len v tej tretej krajine, o ktorej Rada Európskej únie rozhodla, že v nej schválené metodiky udržiavacieho šľachtenia poskytujú rovnaké záruky ako metodiky udržiavacieho šľachtenia uvedené v odseku 1.

(3) Dokumentácia udržiavacieho šľachtenia, ktorú udržiavateľ odrody vedie, musí obsahovať aj údaje o výrobe všetkých generácií množiteľského materiálu, ktoré predchádzali množiteľskému materiálu, z ktorého udržiavateľ odrody založil porasty udržiavacieho šľachtenia.

(4) Kontrolný ústav je oprávnený vykonať u udržiavateľa odrody úradný odber vzoriek množiteľského materiálu odrody pochádzajúceho z udržiavacieho šľachtenia na účely overenia požiadaviek, na základe ktorých bola odroda zaregistrovaná.

§ 7

Skúšky a dokumentácia pre geneticky modifikované odrody

(1) Žiadateľ o registráciu geneticky modifikovanej odrody predloží kontrolnému ústavu dokumentáciu o zavedení geneticky modifikovanej odrody do životného prostredia podľa osobitného predpisu.4)

(2) Kontrolný ústav môže rozhodnúť o registrácii geneticky modifikovanej odrody, ktorá spĺňa podmienky na registráciu odrody, len po tom, ako dostane súhlas na uvedenie výrobku na trh udelený podľa osobitného predpisu.2)

(3) Dodávateľ, ktorý ponúka na predaj množiteľský materiál registrovanej geneticky modifikovanej odrody, je povinný vo svojich reklamných materiáloch,8) najmä v obchodných katalógoch zreteľne uviesť, že ide o množiteľský materiál odrody, ktorá je geneticky modifikovaná.

§ 8

Registrácia krajových odrôd ako genetických zdrojov rastlín

(1) Na registráciu krajových odrôd a odrôd, ktoré sú prirodzene prispôsobené miestnym a regionálnym podmienkam a ohrozené genetickou eróziou, kontrolný ústav primerane použije ustanovenia tohto nariadenia vlády.

(2) Kontrolný ústav pri registrácii krajovej odrody zohľadní konkrétne vlastnosti odrody, závery neoficiálnych testov, ktorých výsledkom je podrobný popis odrody, a poznatky získané z praktických skúseností s pestovaním, reprodukciou a využívaním odrody. Ak sú závery neoficiálnych testov dostatočné, vykonanie odrodových skúšok nebude podmienkou registrácie krajovej odrody.

(3) Ak viac udržiavateľov požiada o registráciu rovnakej krajovej odrody, pričom výsledky ich neoficiálnych skúšok vykazujú rôzne kvalitatívne vlastnosti krajovej odrody, kontrolný ústav urobí na náklady týchto udržiavateľov skúšky DUS a rozhodne o registrácii krajovej odrody.

§ 8a

Registrácia odrôd ovocných druhov s úradne uznaným popisom

(1) O registráciu odrody s úradne uznaným popisom môže požiadať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky alebo v inom členskom štáte.

(2) Pri podávaní žiadosti je žiadateľ povinný

a) poskytnúť bezplatne množiteľský materiál v množstve, kvalite a termíne, ktorý určí kontrolný ústav,

b) pri odrodách uvádzaných do obehu pred 30. septembrom 2012 predložiť dôkaz o tejto skutočnosti.

(3) Žiadateľ je povinný spolu so žiadosťou

a) predložiť popis odrody vypracovaný zodpovedným orgánom iného členského štátu, ktorý nezodpovedá úradnému popisu, alebo popis odrody, ktorý je tvorený podľa minimálnych znakov príslušného platného technického protokolu,

b) preukázať skutočnosť, že odroda má zabezpečené udržiavacie šľachtenie.

(4) Kontrolný ústav rozhodne o registrácii odrody s úradne uznaným popisom, ak sú splnené požiadavky uvedené v odsekoch 2 a 3, a zapíše odrodu do Listiny registrovaných odrôd ako odrodu s úradne uznaným popisom.

(5) Kontrolný ústav rozhodne o zrušení registrácie odrody s úradne uznaným popisom, ak nie je zabezpečené udržiavacie šľachtenie alebo ak nie je kontrolnému ústavu umožnená kontrola udržiavacieho šľachtenia odrody a jeho dokumentácie.

§ 9

Ďalšie úlohy kontrolného ústavu pri registrácii odrôd

Kontrolný ústav

a) zostaví súbor informácií o každej odrode, o ktorej registráciu bolo požiadané, ktorý obsahuje popis odrody a jasný súhrn všetkých skutočností, na ktorých sa zakladá jej registrácia; popis odrody sa vzťahuje na rastliny vypestované priamo z množiteľského materiálu kategórie „certifikované osivo a množiteľský materiál“ a štandardný množiteľský materiál pre odrody zelenín,

b) zverejňuje informácie o každom začatom konaní vo veci registrácie odrody a ochrany práv k novým odrodám v Spravodajcovi odrodového skúšobníctva Slovenskej republiky, ktorý zasiela príslušným orgánom ostatných členských štátov zodpovedným za registráciu odrôd a Komisii; v informácii uvedie najmä údaje o podanej žiadosti, o jej zmene, doplnení alebo späťvzatí a o výroku rozhodnutia,

c) zasiela príslušným orgánom členských štátov zodpovedným za registráciu odrôd a Komisii úradný popis každej novo registrovanej odrody; to neplatí, ak ide o odrody, napríklad inbredné línie a hybridy poľnohospodárskych rastlinných druhov, ktoré sú určené ako komponenty na výrobu finálnych odrôd,

d) oznámi na žiadosť Komisie alebo príslušného orgánu členského štátu zodpovedného za registráciu odrôd osobitné kvalitatívne vlastnosti novej odrody, ktoré ju umožňujú odlíšiť od ostatných podobných odrôd,

e) poskytuje príslušným orgánom členských štátov zodpovedným za registráciu odrôd a Komisii potrebné informácie o odrodách, ktoré boli registrované, a ďalšie informácie, na základe ktorých bola odroda registrovaná; informácie o odrodách, ktoré kontrolný ústav získa od členských štátov alebo od Komisie, sú dôverné,

f) môže poskytnúť informácie o odrodách získané počas konania o registráciu len žiadateľovi o registráciu, žiadateľovi o predĺženie doby registrácie odrody a ich splnomocnenému zástupcovi; ak kontrolný ústav registráciu rozhodnutím odmietne alebo zruší, výsledky odrodových skúšok budú k dispozícii len osobám, ktorých sa rozhodnutie týka,

g) môže zverejniť priebežné výsledky odrodových skúšok len so súhlasom žiadateľa; ak je potrebné na účely vykonania odrodových skúšok hybridov a syntetických odrôd vykonať aj skúšky DUS ich genealogických komponentov, výsledky skúšok a opis ich genealogických komponentov sa nezverejňujú,

h) môže poveriť vykonávaním odrodových skúšok na účely registrácie odrody a predĺženia doby registrácie odrody osobu, len ak nemá prospech z výsledku vykonaných skúšok,

i) spolupracuje s úradmi členských štátov zodpovednými za registráciu odrôd pri overovaní a kontrole, ak udržiavacie šľachtenie prebieha v inom členskom štáte ako v tom, v ktorom bola odroda registrovaná.

§ 9a

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017

Rastliny alebo množiteľský materiál odrôd ovocných druhov uvádzaných do obehu pred 30. septembrom 2012 možno registrovať ako odrody s úradne uznaným popisom.

§ 10

Preberanie právne záväzných aktov Európskej únie

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.


§ 11

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2007.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 50/2007 Z. z.

DRUHY PESTOVANÝCH RASTLÍN, KTORÝCH ODRODY SA REGISTRUJÚ

ČASŤ A

POĽNÉ PLODINY

I. REPY
1.Beta vulgaris L.repa cukrová
2.Beta vulgaris L.repa kŕmna
II. KŔMNE PLODINY
3.Agrostis canina L.psinček psí
4.Agrostis gigantea Rothpsinček obrovský
5.Agrostis stolonifera L.psinček poplazový
6.Agrostis capillaris L.psinček obyčajný tenučký
7.Alopecurus pratensis L.psiarka lúčna
8.Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv.
ex J. Presl & C. Presl
ovsík obyčajný
9.Bromus catharticus Vahlstoklas preháňavý
10.Bromus sitchensis Trin.stoklas sitkanský
11.Cynodon dactylon (L.) Pers.prstnatec obyčajný
12.Dactylis glomerata L.reznačka laločnatá
13.Festuca arundinacea Schreberkostrava trsteníkovitá
14.Festuca filiformis Pourr.kostrava vláskovitá
15.Festuca ovina L.kostrava ovčia
16.Festuca pratensis Huds.kostrava lúčna
17.Festuca rubra L.kostrava červená
18.Festuca trachyphylla (Hack.) Krajinakostrava drsnolistá
19.× Festulolium Asch. & Graebn.kostravovec
20.Lolium multiflorum Lam.
20.1mätonoh mnohokvetý jednoročný
20.2mätonoh mnohokvetý taliansky
21.Lolium perenne L.mätonoh trváci
22.Lolium × hybridum Haussknmätonoh hybridný
23.Phalaris aquatica L.lesknica vodná
24.Phleum nodosum L.timotejka uzlatá
25.Phleum pratense L.timotejka lúčna
26.Poa annua L.lipnica ročná
27.Poa nemoralis L.lipnica hájna
28.Poa palustris L.lipnica močiarna
29.Poa pratensis L.lipnica lúčna
30.Poa trivialis L.lipnica pospolitá
31.Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
ex J. S. et K. B. Presl
trojštet žltkastý
32.Biserrula pelecinus L.biserula pílkatá
33.Galega orientalis Lam.jastrabina východná
34.Hedysarum coronarium L.sekernica vencová
35.Lathyrus cicera L.hrachor cícerový
36.Lotus corniculatus L.ľadenec rožkatý
37.Lupinus albus L.lupina biela
38.Lupinus angustifolius L.lupina úzkolistá
39.Lupinus luteus L.lupina žltá
40.Medicago doliata Carmign.lucerna tŕňovitá
41.Medicago italica (Mill.) Fiorilucerna talianska
42.Medicago littoralis Rohde ex Loisel.lucerna pobrežná
43.Medicago lupulina L.lucerna ďatelinová
44.Medicago murex Willd.lucerna guľatá
45.Medicago polymorpha L.lucerna najmenšia
46.Medicago rugosa Desr.lucerna vráskavá
47.Medicago sativa L.lucerna siata
48.Medicago scutellata (L.) Mill.lucerna štítovitá
49.Medicago truncatula Gaertn.lucerna súdkovitá
50.Medicago × varia T. Martyn Sandlucerna menlivá
51.Onobrychis viciifolia Scop.vičenec vikolistý
52.Ornithopus compressus L.vtáčia noha stlačená
53.Ornithopus sativus Brot.vtáčia noha siata
54.Pisum sativum L. (partim)hrach siaty vrátane pelušky
55.Trifolium alexandrinum L.ďatelina egyptská
56.Trifolium fragiferum L.ďatelina jahodovitá
57.Trifolium glanduliferum Boiss.ďatelina žliazkatá
58.Trifolium hirtum All.ďatelina chlpatá
59.Trifolium hybridum L.ďatelina hybridná
60.Trifolium incarnatum L.ďatelina purpurová
61.Trifolium isthmocarpum Brot.ďatelina marocká
62.Trifolium michelianum Saviďatelina Michelova
63.Trifolium pratense L.ďatelina lúčna
64.Trifolium repens L.ďatelina plazivá
65.Trifolium resupinatum L.ďatelina obrátená
66.Trifolium squarrosum L.ďatelina kostrbatá
67.Trifolium subterraneum L.ďatelina podzemná
68.Trifolium vesiculosum Saviďatelina mechúrikatá
69.Trigonella foenum-graecum L.senovka grécka
70.Vicia benghalensis L.vika purpurová
71.Vicia faba L.bôb obyčajný
72.Vicia pannonica Crantzvika panónska
73.Vicia sativa L.vika siata
74.Vicia villosa Rothvika huňatá
75.Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.kvaka
76.Brassica oleracea L. convar. acephala
(DC.) Alef. var. medullosa Thell. var. viridis L.
kel kučeravý
77.Phacelia tanacetifolia Benth.facélia vratičolistá
78.Plantago lanceolata L.skorocel kopijovitý
79.Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.reďkev siata olejná
III. OLEJNINY A PRIADNE RASTLINY
80.Arachis hypogea L.podzemnica olejná
81.Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggsrepica olejnatá
82.Brassica juncea (L.) Czern.kapusta sitinová
83.Brassica napus L. (partim)repka olejka
84.Brassica nigra (L.) W. D. J. Kochkapusta čierna
85.Cannabis sativa L.konopa siata
86.Carthamus tinctorius L.požlt farbiarsky
87.Carum carvi L.rasca lúčna
88.Gossypium spp.bavlník
89.Helianthus annuus L.slnečnica ročná
90.Linum usitatissimum L.ľan siaty
91.Papaver somniferum L.mak siaty
92.Sinapis alba L.horčica biela
93.Glycine max (L.) Merrillsója fazuľová
IV. OBILNINY
94.Avena nuda L.ovos nahý
95.Avena sativa L.ovos siaty
96.Avena strigosa Scherb.ovos hrebienkatý
97.Hordeum vulgare L.
97.1jačmeň siaty – dvojradový
97.2jačmeň siaty – šesťradový
98.Oryza sativa L.ryža siata
99.Phalaris canariensis L.lesknica kanárska
100.Secale cereale L.raž siata
101.Sorghum bicolor (L.) Moenchcirok dvojfarebný
102.Sorghum sudanense (Piper) Stapfcirok sudánsky
103.Sorghum bicolor (L.) Moench ×
Sorghum sudanense (Piper) Stapf
cirok dvojfarebný × cirok sudánsky
104.× Triticosecale Wittm. ex A. Camustritikale
105.Triticum aestivum L.pšenica letná
106.Triticum durum Desf.pšenica tvrdá
107.Triticum spelta L.pšenica špaldová
108.Zea mays L.kukurica siata (okrem cukrovej a pukancovej)
V. ZEMIAKY
109.Solanum tuberosum L.zemiak

ČASŤ B

ZELENINY

1.Allium cepa L.
1.1 skupina AggregatumŠalotka
1.2 skupina CepaCibuľa a cibuľa kuchynská nakopená
2.Allium fistulosum L.Cibuľa zimná
3.Allium porrum L.Pór pestovaný
4.Allium sativum L.Cesnak kuchynský
5.Allium schoenoprasum L.Cesnak pažítkový (pažítka)
6.Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.Trebuľka voňavá
7.Apium graveolens L.
7.1Zeler voňavý stopkový
7.2Zeler voňavý buľvový
8.
Asparagus officinalis L.Asparágus lekársky (špargľa)
9.Beta vulgaris L.
9.1Repa obyčajná (cvikla) vrátane cheltenhamskej
9.2Repa obyčajná pravá špenátová alebo zeleninová (mangold)
10.Brassica oleracea L.
10.1Kel kučeravý
10.2Karfiol
10.3Brokolica
10.4Kel ružičkový
10.5Kel hlávkový
10.6Kapusta hlávková biela
10.7Kapusta hlávková červená
10.8Kaleráb
11.Brassica rapa L.
11.1Kapusta pekinská /čínska
11.2Okrúhlica
12.Capsicum annuum L.Paprika ročná
13.Cichorium endivia L.
13.1Čakanka štrbáková pravá kučeravá
13.2Čakanka štrbáková pravá širokolistá
14.Cichorium intybus L.
14.1Čakanka obyčajná
14.2Čakanka obyčajná siata listnatá (šalátová)
14.3Čakanka obyčajná siata cigóriová (priemyselná)
15.Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai.Dyňa červená
16.Cucumis melo L.Melón cukrový
17.Cucumis sativus L.
17.1Uhorka siata šalátová
17.2Uhorka siata nakladačka
18.Cucurbita maxima DuchesneTekvica obrovská
19.Cucurbita pepo L.Tekvica obyčajná pravá (špargľová) alebo patizónová
20.Cynara cardunculus L.
20.1Artičoka kardová
20.2Artičoka zeleninová
21.Daucus carota L.
21.1Mrkva obyčajná
21.2Mrkva obyčajná kŕmna
22.Foeniculum vulgare Mill.Fenikel obyčajný
23.Lactuca sativa L.Šalát siaty
24.Solanum lycopersicum L.Rajčiak jedlý
25.Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill.Petržlen záhradný
26.Phaseolus coccineus L.Fazuľa šarlátová
27.Phaseolus vulgaris L.
27.1Fazuľa záhradná kríčkovitá
27.2Fazuľa záhradná tyčová
28.Pisum sativum L. (partim)
28.1Hrach siaty pravý stržňový
28.2Hrach siaty pravý lúskavý
28.3Hrach siaty pravý cukrový
29.Raphanus sativus L.
29.1Reďkev siata pravá (reďkovka)
29.2Reďkev siata čierna
30.Rheum rhabarbarum L.Rebarbora vlnitá
31.Scorzonera hispanica L.Hadomor španielsky
32.

Solanum melongena L.Ľuľok baklažánový (baklažán)
33.Spinacia oleracea L.Špenát siaty
34.Valerianella locusta (L.) Laterr.Valeriánka poľná
35.Vicia faba L. (partim)Bôb obyčajný
36.Zea mays L. (partim)
36.1Kukurica siata cukrová
36.2Kukurica siata pukancová

ČASŤ C

OSTATNÉ DRUHY POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLODÍN

Vitis
Humulus lupulus
Vinič hroznorodý
Chmeľ

ČASŤ D

OVOCNÉ DRUHY A RODY

Castanea sativa Mill.Gaštan jedlý
Citrus L.Citrónovník
Corylus avelana L.Lieska obyčajná
Cydonia oblonga Mill.Dula podlhovastá
Ficus carica L.Figovník obyčajný
Fortunella SwingleKumkvát
Fragaria L.Jahoda
Juglans regia L.Orech kráľovský
Malus Mill.Jabloň
Olea europea L.Oliva európska
Pistacia vera L.Pistácia pravá
Poncirus Raf.Citrónovníkovec
Prunus amygdalusBatschMandľa
Prunus armeniaca L.Marhuľa obyčajná
Prunus avium (L.) L.Čerešňa vtáčia
Prunus cerasus L.Višňa
Prunus domestica L.Slivka domáca
Prunus persica (L.)Broskyňa obyčajná
Prunus salicina LindleySlivka čínska (japonská)
Pyrus L.Hruška
Ribes L.Ríbezľa
Rubus L.Černica
Vaccinium L.Brusnica

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 50/2007 Z. z.

DRUHY PESTOVANÝCH RASTLÍN, PRE KTORÉ JE OVERENIE HOSPODÁRSKEJ HODNOTY ODRODY PODMIENKOU REGISTRÁCIE

I. REPY
1.Beta vulgaris L.repa cukrová
2.Beta vulgaris L.repa kŕmna
II. KŔMNE PLODINY
3.Agrostis canina L.psinček psí
4.Agrostis gigantea Rothpsinček obrovský
5.Agrostis stolonifera L.psinček poplazový
6.Agrostis capillaris L.psinček obyčajný tenučký
7.Alopecurus pratensis L.psiarka lúčna
8.Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv.
ex J. Presl & C. Presl
ovsík obyčajný
9.Bromus catharticus Vahlstoklas preháňavý
10.Bromus sitchensis Trin.stoklas sitkanský
11.Cynodon dactylon (L.) Pers.prstnatec obyčajný
12.Dactylis glomerata L.reznačka laločnatá
13.Festuca arundinacea Schreberkostrava trsteníkovitá
14.Festuca filiformis Pourr.kostrava vláskovitá
15.Festuca ovina L.kostrava ovčia
16.Festuca pratensis Huds.kostrava lúčna
17.Festuca rubra L.kostrava červená
18.Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina kostrava drsnolistá
19.× Festulolium Asch. & Graebn.kostravovec
20.Lolium multiflorum Lam.
20.1mätonoh mnohokvetý jednoročný
20.2mätonoh mnohokvetý taliansky
21.Lolium perenne L.mätonoh trváci
22.Lolium × hybridum Haussknmätonoh hybridný
23.Phalaris aquatica L.lesknica vodná
24.Phleum nodosum L.timotejka uzlatá
25.Phleum pratense L.timotejka lúčna
26.Poa annua L.lipnica ročná
27.Poa nemoralis L.lipnica hájna
28.Poa palustris L.lipnica močiarna
29.Poa pratensis L.lipnica lúčna
30.Poa trivialis L.lipnica pospolitá
31.Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
ex J. S. et K. B. Presl
trojštet žltkastý
32.Biserrula pelecinus L.biserula pílkatá
33.Galega orientalis Lam.jastrabina východná
34.Hedysarum coronarium L.sekernica vencová
35.Lathyrus cicera L.hrachor cícerový
36.Lotus corniculatus L.ľadenec rožkatý
37.Lupinus albus L.lupina biela
38.Lupinus angustifolius L.lupina úzkolistá
39.Lupinus luteus L.lupina žltá
40.Medicago doliata Carmign.lucerna tŕňovitá
41.Medicago italica (Mill.) Fiorilucerna talianska
42.Medicago littoralis Rohde ex Loisel.lucerna pobrežná
43.Medicago lupulina L.lucerna ďatelinová
44.Medicago murex Willd.lucerna guľatá
45.Medicago polymorpha L.lucerna najmenšia
46.Medicago rugosa Desr.lucerna vráskavá
47.Medicago sativa L.lucerna siata
48.Medicago scutellata (L.) Mill.lucerna štítovitá
49.Medicago truncatula Gaertn.lucerna súdkovitá
50.Medicago × varia T. Martyn Sandlucerna menlivá
51.Onobrychis viciifolia Scop.vičenec vikolistý
52.Ornithopus compressus L.vtáčia noha stlačená
53.Ornithopus sativus Brot.vtáčia noha siata
54.Pisum sativum L. (partim)hrach siaty vrátane pelušky
55.Trifolium alexandrinum L.ďatelina egyptská
56.Trifolium fragiferum L.ďatelina jahodovitá
57.Trifolium glanduliferum Boiss.ďatelina žliazkatá
58.Trifolium hirtum All.ďatelina chlpatá
59.Trifolium hybridum L.ďatelina hybridná
60.Trifolium incarnatum L.ďatelina purpurová
61.Trifolium isthmocarpum Brot.ďatelina marocká
62.Trifolium michelianum Saviďatelina Michelova
63.Trifolium pratense L.ďatelina lúčna
64.Trifolium repens L.ďatelina plazivá
65.Trifolium resupinatum L.ďatelina obrátená
66.Trifolium squarrosum L.ďatelina kostrbatá
67.Trifolium subterraneum L.ďatelina podzemná
68.Trifolium vesiculosum Saviďatelina mechúrikatá
69.Trigonella foenum-graecum L.senovka grécka
70.Vicia benghalensis L.vika purpurová
71.Vicia faba L.bôb obyčajný
72.Vicia pannonica Crantzvika panónska
73.Vicia sativa L.vika siata
74.Vicia villosa Rothvika huňatá
75.Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.kvaka
76.Brassica oleracea L. convar. acephala
(DC.) Alef. var. medullosa Thell. var. viridis L.
kel kučeravý
77.Phacelia tanacetifolia Benth.facélia vratičolistá
78.Plantago lanceolata L.skorocel kopijovitý
79.Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.reďkev siata olejná
III. OLEJNINY A PRIADNE RASTLINY
80.Arachis hypogea L.podzemnica olejná
81.Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggsrepica olejnatá
82.Brassica juncea (L.) Czern.kapusta sitinová
83.Brassica napus L. (partim)repka olejka
84.Brassica nigra (L.) W. D. J. Kochkapusta čierna
85.Cannabis sativa L.konopa siata
86.Carthamus tinctorius L.požlt farbiarsky
87.Carum carvi L.rasca lúčna
88.Gossypium spp.bavlník
89.Helianthus annuus L.slnečnica ročná
90.Linum usitatissimum L.ľan siaty
91.Papaver somniferum L.mak siaty
92.Sinapis alba L.horčica biela
93.Glycine max (L.) Merrillsója fazuľová
IV. OBILNINY
94.Avena nuda L.ovos nahý
95.Avena sativa L.ovos siaty
96.Avena strigosa Scherb.ovos hrebienkatý
97.Hordeum vulgare L.
97.1jačmeň siaty – dvojradový
97.2jačmeň siaty – šesťradový
98.Oryza sativa L.ryža siata
99.Phalaris canariensis L.lesknica kanárska
100.Secale cereale L.raž siata
101.Sorghum bicolor (L.) Moenchcirok dvojfarebný
102.Sorghum sudanense (Piper) Stapfcirok sudánsky
103.Sorghum bicolor (L.) Moench ×
Sorghum sudanense (Piper) Stapf
cirok dvojfarebný × cirok sudánsky
104.× Triticosecale Wittm. ex A. Camustritikale
105.Triticum aestivum L.pšenica letná
106.Triticum durum Desf.pšenica tvrdá
107.Triticum spelta L.pšenica špaldová
108.Zea mays L.kukurica siata (okrem cukrovej a pukancovej)
V. ZEMIAKY
109.Solanum tuberosum L.zemiak
VI. ZELENINY
110.Cichorium intybus L.čakanka obyčajná siata cigóriová (priemyselná)
VII. OSTATNÉ DRUHY
111.Vitis L.vinič hroznorodý
112.Humulus lupulus L.chmeľ

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 50/2007 Z. z.

POŽIADAVKY NA VYKONÁVANIE ODRODOVÝCH SKÚŠOK

ČASŤ A

POĽNÉ PLODINY A ZELENINY

1. Skúšky DUS sa vykonávajú podľa protokolov na určenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (ďalej len „protokoly CPVO“) pri týchto druhoch poľnohospodárskych plodín:

a) poľné plodiny

kostrava trsteníkovitáTP 39/1 z 1. 10. 2015
kostrava vláskovitáTP 67/1 z 23. 6. 2011
kostrava ovčiaTP 67/1 z 23. 6. 2011
kostrava lúčnaTP 39/1 z 1. 10. 2015
kostrava červenáTP 67/1 z 23. 6. 2011
kostrava drsnolistáTP 67/1 z 23. 6. 2011
mätonoh mnohokvetýTP 4/1 z 23. 6. 2011
mätonoh trváciTP 4/1 z 23. 6. 2011
mätonoh hybridnýTP 4/1 z 23. 6. 2011
hrach siatyTP 7/2 rev. 2 z 15. 3. 2017
lipnica lúčnaTP 33/1 z 15. 3. 2017
vika siataTP 32/1 z 19. 4. 2016
kvakaTP 89/1 z 11. 3. 2015
reďkev siata olejnáTP 178/1 z 15. 3. 2017
repka olejkaTP 36/2 zo 16. 11. 2011
konopa siataTP 276/1 čiastočná rev. z 21. 3. 2018
sója fazuľováTP 80/1 z 15. 3. 2017
bavlníkTP 88/1 z 19. 4. 2016
slnečnica ročnáTP 81/1 z 31. 10. 2002
ľan siatyTP 57/2 z 19. 3. 2014
horčica bielaTP 179/1 z 15. 3. 2017
ovos nahýTP 20/2 z 1. 10. 2015
ovos siatyTP 20/2 z 1. 10. 2015
jačmeň siatyTP 19/4 z 1. 10. 2015
ryža siataTP 16/3 z 1. 10. 2015
raž siataTP 58/1 z 31. 10. 2002
tritikaleTP 121/2 rev. 1 zo 16. 2. 2011
pšenica letnáTP 3/4 rev. 2 zo 16. 2. 2011
pšenica tvrdáTP 120/3 z 19. 3. 2014
kukurica siataTP 2/3 z 11. 3. 2010
zemiakTP 23/3 z 15. 3. 2017

b) zeleniny

cibuľa a cibuľa kuchynská nakopenáTP 46/2 z 1. 4. 2009
šalotkaTP 46/2 z 1. 4. 2009
cibuľa zimnáTP 161/1 z 11. 3. 2010
pór pestovanýTP 85/2 z 1. 4. 2009
cesnak kuchynskýTP 162/1 z 25. 3. 2004
cesnak pažítkový (pažítka)TP 198/2 z 11. 3. 2015
zeler voňavý stopkovýTP 82/1 z 13. 3. 2008
zeler voňavý buľvovýTP 74/1 z 13. 3. 2008
asparágus lekársky (špargľa)TP 130/2 zo 16. 2. 2011
repa obyčajná (cvikla) vrátane cheltenhamskejTP 60/1 z 1. 4. 2009
repa obyčajná pravá špenátová alebo zeleninová (mangold)TP 106/1 z 11. 3. 2015
kel kučeravýTP 90/1 zo 16. 2. 2011
karfiolTP 45/2 rev. 2 z 21. 3. 2018
brokolicaTP 151/2 rev. z 15. 3. 2017
kel ružičkovýTP 54/2 rev. z 15. 3. 2017
kalerábTP 65/1 rev. z 15. 3. 2017
kel hlávkovýTP 48/3 rev. z 15. 3. 2017
kapusta hlávková bielaTP 48/3 rev. z 15. 3. 2017
kapusta hlávková červenáTP 48/3 rev. z 15. 3. 2017
kapusta pekinská/čínskaTP 105/1 z 13. 3. 2008
paprika ročnáTP 76/2 rev. z 15. 3. 2017
čakanka štrbáková pravá kučeravá, čakanka štrbáková pravá širokolistáTP 118/3 z 19. 3. 2014
čakanka obyčajná siata cigóriová (priemyselná)TP 172/2 z 1. 12. 2005
čakanka štrbáková, endíviaTP 154/1 z 21. 3. 2018
čakanka obyčajnáTP 173/2 z 21. 3. 2018
dyňa červenáTP 142/2 z 19. 3. 2014
melón cukrovýTP 104/2 z 21. 3. 2007
uhorka siata šalátová, uhorka siata nakladačkaTP 61/2 rev. z 21. 3. 2018
tekvica obrovskáTP 155/1 z 11. 3. 2015
tekvica alebo cuketaTP 119/1 rev. z 19. 3. 2014
artičoka kardová, artičoka zeleninováTP 184/2 z 27. 2. 2013
mrkva obyčajná, mrkva obyčajná kŕmnaTP 49/3 z 13. 3. 2008
fenikel obyčajnýTP 183/1 z 25. 3. 2004
šalát siatyTP 13/6 z 21. 3. 2018
rajčiak jedlýTP 44/4 rev. 3 z 21. 3. 2018
petržlen záhradnýTP 136/1 z 21. 3. 2007
fazuľa šarlátováTP 9/1 z 21. 3. 2007
fazuľa záhradná kríčkovitá, fazuľa záhradná tyčováTP 12/4 z 27. 2. 2013
hrach siaty pravý stržňový, hrach siaty pravý lúskavý, hrach siaty pravý cukrovýTP 7/2 rev. 2 z 15. 3. 2017
reďkev siata pravá (reďkovka), reďkev siata čiernaTP 64/2 rev. z 11. 3. 2015
rebarbora vlnitáTG/62/1 z 19. 4. 2016
hadomor španielskyTP 116/1 z 11. 3. 2015
ľuľok baklažánový (baklažán)TP 117/1 z 13. 3. 2008
špenát siatyTP 55/5 rev. 2 z 15. 3. 2017
valeriánka poľnáTP 75/2 z 21. 3. 2007
bôb obyčajnýTP bôb obyčajný/1 z 25. 3. 2004
kukurica siata cukrová, kukurica siata pukancováTP 2/3 z 11. 3. 2010
podpníky pre rajčiakTP/294/1 rev. 3 z 21. 3. 2018
medzidruhové hybridy tekvice obrovskej a tekvice mošusovej na použitie ako podpníkyTP 311/1 z 15. 3. 2017

2. Skúšky DUS sa vykonávajú podľa metodík na určenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti Medzinárodnej únie na ochranu práv nových odrôd rastlín (ďalej len „metodiky UPOV“) pri týchto druhoch poľnohospodárskych plodín:

a) poľné plodiny

repa kŕmnaTG/150/3 zo 4. 11. 1994
psinček psíTG/30/6 z 12. 10. 1990
psinček obrovskýTG/30/6 z 12. 10. 1990
psinček poplazovýTG/30/6 z 12. 10. 1990
psinček obyčajný tenučkýTG/30/6 z 12. 10. 1990
stoklas preháňavýTG/180/3 zo 4. 4. 2001
stoklas sitkanskýTG/180/3 zo 4. 4. 2001
reznačka laločnatáTG/31/8 zo 17. 4. 2002
kostravovecTG/243/1 z 9. 4. 2008
timotejka uzlatáTG/34/6 zo 7. 11. 1984
timotejka lúčnaTG/34/6 zo 7. 11. 1984
ľadenec rožkatýTG/193/1 z 9. 4. 2008
lupina bielaTG/66/4 z 31. 3. 2004
lupina úzkolistáTG/66/4 z 31. 3. 2004
lupina žltáTG/66/4 z 31. 3. 2004
lucerna tŕňovitáTG/228/1 z 5. 4. 2006
lucerna talianskaTG/228/1 z 5. 4. 2006
lucerna pobrežnáTG/228/1 z 5. 4. 2006
lucerna ďatelinováTG/228/1 z 5. 4. 2006
lucerna guľatáTG/228/1 z 5. 4. 2006
lucerna najmenšiaTG/228/1 z 5. 4. 2006
lucerna vráskaváTG/228/1 z 5. 4. 2006
lucerna siataTG/6/5 zo 6. 4. 2005
lucerna štítovitáTG/228/1 z 5. 4. 2006
lucerna súdkovitáTG/228/1 z 5. 4. 2006
lucerna menliváTG/6/5 zo 6. 4. 2005
ďatelina lúčnaTG/5/7 zo 4. 4. 2001
ďatelina plaziváTG/38/7 z 9. 4. 2003
bôb obyčajnýTG/8/6 zo 17. 4. 2002
facélia vratičolistáTG/319/1 z 5. 4. 2017
podzemnica olejnáTG/93/4 z 9. 4. 2014
repica olejnatáTG/185/3 zo 17. 4. 2002
požlt farbiarskyTG/134/3 z 12. 10. 1990
mak siatyTG/166/4 z 9. 4. 2014
cirok dvojfarebnýTG/122/4 z 25. 3. 2015
cirok sudánskyTG 122/4 z 25. 3. 2015
hybridy pochádzajúce z kríženia ciroku dvojfarebného a ciroku sudánskehoTG 122/4 z 25. 3. 2015

b) zeleniny

okrúhlicaTG/37/10 zo 4. 4. 2001

3. Skúšky DUS druhov poľnohospodárskych plodín, ktoré nie sú uvedené v prvom a druhom bode, sa vykonávajú podľa metodík kontrolného ústavu na stanovenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti odrôd rastlín.

4. Pri overovaní hospodárskej hodnoty sa skúšajú a hodnotia tieto požiadavky:

a) úroda,

b) rezistencia voči škodlivým organizmom,

c) správanie sa vzhľadom na faktory vo fyzickom prostredí,

d) kvalitatívne charakteristické znaky.

Vo výsledkoch overovania hospodárskej hodnoty odrody sa uvedú aj použité metódy overovania hospodárskej hodnoty.

5. Pri vykonávaní skúšok DUS podľa prvého bodu sa skúšajú a hodnotia všetky znaky odrody, ktoré sú uvedené v protokoloch CPVO. Pri vykonávaní skúšok DUS podľa druhého odseku sa povinne skúšajú a hodnotia tie znaky odrody, ktoré sú v metodikách UPOV označené symbolom „*“.

6. Znaky podľa piateho bodu sa hodnotia, ak ich hodnotenie nie je znemožnené stupňom prejavu niektorého iného znaku a ak vyjadreniu stupňa prejavu hodnoteného znaku nebránia environmentálne podmienky, v ktorých sa skúška vykonáva.

7. Protokoly CPVO a metodiky UPOV sú uložené v sídle kontrolného ústavu a sú verejne prístupné na internetovej stránke CPVO www.cpvo.europa.eu a na internetovej stránke UPOV www.upov.int.

ČASŤ B

VINIČ

HLAVA I

MORFOLOGICKÉ ZNAKY NA URČENIE ODLIŠNOSTI, STÁLOSTI A VYROVNANOSTI

1. Rašenie listových púčikov na rastúcich výhonoch dlhých 10 až 20 cm

1.1 tvar

1.2 farba (pri otvorení, aby bolo možné pozorovať antokyan)

1.3 chĺpkatosť

2. Bylinný výhon v dobe kvetu

2.1 priečny prierez (tvar a obrys)

2.2 chĺpkatosť

3. Drevitý výhon

3.1 povrch

3.2 internódium

4. Rozmiestnenie úponkov

5. Mladé listy na vrchole rastúceho výhonu dlhého 10 až 30 cm (prvé 3 listy od miesta tvorenia listového púčika počítané od tohto bodu)

5.1 farba

5.2 chĺpkatosť

6. Dospelý list (medzi 8 a 11 kolienkom)

6.1 fotografia

6.2 nákres alebo priama tlač so stupnicou

6.3 celkový tvar

6.4 počet lalokov

6.5 stopkový výkrojok

6.6 hĺbka vrchných a spodných výkrojkov

6.7 chĺpkatosť spodného povrchu

6.8 povrch

6.9 bočné zúbkovanie

7. Kvet

pohlavie

8. Strapec v priemyselnej zrelosti (pri muštových odrodách a stolových odrodách)

8.1 fotografia (so stupnicou)

8.2 tvar

8.3 veľkosť

8.4 stopka (dĺžka)

8.5 priemerná hmotnosť v gramoch

8.6 oddeľovanie od stopky

8.7 kompaktnosť strapca

9. Bobuľa v priemyselnej zrelosti (pri muštových odrodách a stolových odrodách)

9.1 fotografia (so stupnicou)

9.2 tvar

9.3 tvar s uvedením priemernej hmotnosti

9.4 farba

9.5 šupka (pri stolových odrodách)

9.6 počet semien (pri stolových odrodách)

9.7 dužina

9.8 šťavnatosť

9.9 chuť (vôňa)

10. Semená (pri muštových odrodách a stolových odrodách): fotografia z dvoch strán a z profilu (so stupnicou)

HLAVA II

FYZIOLOGICKÉ ZNAKY NA URČENIE ODLIŠNOSTI, STÁLOSTI A VYROVNANOSTI

1. Posudzovanie rastu

a) Pozorovanie fenologických fáz

Fenologické fázy sú pozorované v porovnaní s jednou kontrolnou odrodou alebo viacerými kontrolnými odrodami

1. so zreteľom na Nemecko:

1.1 biele odrody viniča – Weißer Riesling, Weißer Gutedel, Müller-Thurgau

1.2 modré odrody viniča – Blauer Spätburgunder

2. pokiaľ ide o Grécko:

2.1 biele odrody viniča – Savatiano, Zoumiatiko, Vilana, Assyrtiko, Chardonnay

2.2 modré odrody viniča – Mandilaria, Xynomavro, Cabernet Sauvignon, Korinthiaki

2.3 stolové odrody viniča – Razaki, Cardinal, Italia, Soultanina, Perlette

3. pokiaľ ide o Španielsko:

3.1 biele odrody viniča – Airen, Palomino, Pedro Ximénez, Viura-Macabeo

3.2 modré odrody viniča – Bobal, Garnacha, Mazuela, Tempranillo

3.3 odrody stolového hrozna – Moscatel, Roseti, Aledo, Ohanes

4. so zreteľom na Francúzsko:

4.1 biele odrody viniča – Riesling, Chasselas blanc, Müller-Thurgau, Sauvignon, Ugni blanc

4.2 modré odrody viniča – Pinot noir, Gamay, Merlot, Cabernet Sauvignon, Carignan, Grenache noir

4.3 stolové odrody viniča – Cardinal rouge, Chasselas blanc, Alphonse Lavallée, Servant blanc

5. so zreteľom na Taliansko:

3.1 biele odrody viniča – Trebbiano toscano, Pinot bianco, Chasselas dorato

3.2 modré odrody viniča – Barbera, Merlot, Sangiovese

3.3 stolové odrody viniča – Regina, Chasselas dorato, Cardinal

6. so zreteľom na Luxembursko:

biele odrody viniča – Riesling, Müller-Thurgau.

b) Doba pučania

Dátum, kedy polovica očiek pri normálnom reze pučí, vnútorné chĺpky sú viditeľné v porovnaní s kontrolnými odrodami.

c) Doba plného kvitnutia

Dátum, kedy pri určitom počte rastlín je polovica kvetov otvorených v porovnaní s kontrolnými odrodami.

d) Zrelosť (pri muštových odrodách a stolových odrodách)

Okrem doby zrelosti by sa mala hodnotiť aj hustota alebo pravdepodobný stupeň cukornatosti muštu, jeho kyslosť a príslušná úroda hrozna vyjadrená v kilogramoch na hektár porovnaná s jednou kontrolnou odrodou alebo viacerými kontrolnými odrodami poskytujúcimi podobné úrody.

2. Pestovateľské znaky

1. Vzrast

2. Pestovateľský tvar (vedenie) (poloha prvého plodonosného púčika, preferovaný rez)

3. Produkcia

a. pravidelnosť

b. výnos

c. anomálie

4. Rezistencia alebo náchylnosť

a. k nevhodným podmienkam

b. ku škodcom

c. k praskaniu bobúľ

5. Správanie počas vegetatívneho rozmnožovania

a. vrúbľovanie

b. rozmnožovanie odrezkami

3. Použitie

1. Ako muštové odrody

2. Ako stolové odrody

3. Ako podpníky

4. Na priemyselné spracovanie

HLAVA III

MINIMÁLNE PODMIENKY NA VYKONANIE KONTROLY

1. Ekologické informácie

1. miesto

2. geografické podmienky

a. zemepisná dĺžka

b. zemepisná šírka

c. nadmorská výška

d. expozícia a sklon

3. klimatické podmienky

4. typ pôdy

2. Technické metódy

1. Pre muštové odrody a stolové odrody

a. 24 krov viniča podľa možnosti na niekoľkých rôznych podpníkoch

b. minimálne tri roky produkcie

c. minimálne dve miesta s rôznymi ekologickými podmienkami

d. odoberanie vrúbľov by malo byť skúšané minimálne na troch odrodách podpníkov

2. Pre podpníky

a. päť krov viniča s minimálne dvoma typmi spôsobov vedenia

b. päť rokov po vysadení

c. tri miesta s rôznymi ekologickými podmienkami

d. odoberanie vrúbľov by malo byť skúšané s minimálne tromi odrodami vrúbľov

ČASŤ C

OVOCNÉ DRUHY

1. Skúšky DUS sa vykonávajú podľa protokolov CPVO pri týchto druhoch poľnohospodárskych plodín:

CitrónovníkTP/203/1 z 18. 11. 2004
JahodaTP/22/3 z 28. 11. 2012
JabloňTP/14/2 z 14. 3. 2006
Oliva európskaTP/99/1 z 28. 11. 2012
CitrónovníkovecTP/83/1 z 18. 11. 2004
MandľaTP/56/1 z 28. 11. 2012
Marhuľa obyčajnáTP/70/2 z 13. 3. 2008
Čerešňa vtáčiaTP/35/2 z 15. 11. 2006
VišňaTP/230/1 z 15. 11. 2006
Slivka domácaTP/41/1 z 6. 11. 2003
Broskyňa obyčajnáTP/53/2 Rev z 11. 3. 2015
Slivka čínska (japonská)TP/84/2 z 28. 11. 2012
HruškaTP/15/1 z 27. 3. 2003
Ríbezľa čiernaTP/40/2 z 1. 4. 2009
Ríbezľa červená a bielaTP/52/2 z 28. 11. 2012

2. Skúšky DUS sa vykonávajú podľa metodík UPOV pri týchto druhoch poľnohospodárskych plodín:

Gaštan jedlýTG/124/3 z 6. 10. 1989
Lieska obyčajnáTG/71/3 z 28. 3. 1979
Dula podlhovastáTG/100/4 z 9. 4. 2003
Figovník obyčajnýTG/265/1 z 24. 3. 2010
KumkvátTG/290/1 z 20. 3. 2013
Orech kráľovskýTG/125/6 z 24. 3. 1999
ČernicaTG/73/7 z 5. 4. 2006

3. Skúšky DUS sa v prípade druhu Pistácia pravá a druhu Brusnica vykonávajú podľa metodík kontrolného ústavu na stanovenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti odrôd rastlín.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 50/2007 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Komisie 2004/29/ES zo 4. marca 2004, ktorou sa stanovujú vlastnosti a minimálne podmienky pre kontrolu odrôd viniča (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43).

2. Smernica Komisie 2003/90/ES zo 6. októbra 2003, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v znení

– smernice Komisie 2005/91/ES zo 16. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 331, 17. 12. 2005).

3. Smernica Komisie 2003/91/ES zo 6. októbra 2003, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd druhov zelenín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v znení

– smernice Komisie 2006/127/ES zo 7. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 343, 8. 12. 2006).

4. Smernica Rady 2002/53/ES z 13. júna 2002 o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení

– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32).

5. Smernica Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení

– smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),

– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32),

– smernice Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005),

– smernice Komisie 2006/124/ES z 5. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 339, 6. 12. 2006).

6. Smernica Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení

– smernice Rady 2002/68/ES z 19. júla 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36),

– smernice Komisie 2003/45/ES z 28. mája 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),

– smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),

– smernice Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005).

7. Smernica Rady 2002/56/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní so sadivom zemiakov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení

– rozhodnutia Komisie 2003/66/ES z 28. januára 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 38),

– smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),

– rozhodnutia Komisie 2005/908/ES zo 14. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 329, 16. 12. 2005).

8. Smernica Rady 2002/54/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom repy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení

– smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),

– smernice Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005).

9. Smernica Rady 92/33/EHS z 28. apríla 1992 o uvádzaní do obehu množiteľského a sadivového zeleninového materiálu iného ako osivo (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 12) v znení

– rozhodnutia Komisie 93/400/EHS zo 16. júna 1993 (Ú. v. EÚ L 177, 21. 7. 1993),

– rozhodnutia Komisie 94/152/ES z 15. februára 1994 (Ú. v. EÚ L 66, 10. 3. 1994),

– rozhodnutia Komisie 95/25/ES z 8. februára 1995 (Ú. v. EÚ L 36, 16. 2. 1995),

– rozhodnutia Komisie 97/109/ES zo 17. januára 1997 (Ú. v. EÚ L 39, 8. 2. 1997),

– rozhodnutia Komisie 1999/29/ES z 18. decembra 1998 (Ú. v. EÚ L 8, 14. 1. 1999),

– rozhodnutia Komisie 2002/111/ES z 11. februára 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 35),

– nariadenia Rady (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4),

– smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),

– rozhodnutia Komisie 2005/55/ES z 25. januára 2005 (Ú. v. EÚ L 17, 26. 1. 2005),

– smernice Komisie 2006/124/ES z 5. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 339, 6. 12. 2006).

10. Smernica Rady 68/193/EHS z 9. apríla 1968 o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1) v znení

– smernice Rady 71/140/EHS z 22. marca 1971 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),

– smernice Rady 74/648/EHS z 9. decembra 1974 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 2),

– Prvej smernice Komisie 77/629/EHS z 28. septembra 1977 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),

– smernice Rady 78/55/EHS z 19. decembra 1977 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),

– smernice Rady 78/692/EHS z 25. júla 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),

– smernice Komisie 82/331/EHS zo 6. mája 1982 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 5),

– nariadenia Rady (EHS) č. 3768/85 z 20. decembra 1985 (Ú. v. EÚ L 362, 31. 12. 1985),

– smernice Rady 86/155/EHS z 22. apríla 1986 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),

– smernice Rady 88/332/EHS z 13. júna 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 8),

– smernice Rady 90/654/EHS zo 4. decembra 1990 (Ú. v. EÚ L 353, 17. 12. 1990),

– smernice Rady 2002/11/ES zo 14. februára 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 35),

– smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),

– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32),

– smernice Komisie 2005/43/ES z 23. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 164, 24. 6. 2005),

– Aktu o pristúpení Dánska, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (Ú. v. EÚ L 73, 27. 3. 1972),

– Aktu o pristúpení Grécka (Ú. v. EÚ L 291, 19. 11. 1979),

– Aktu o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. EÚ C 241, 29. 8. 1994).

11. Smernica Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 týkajúca sa obchodovania s osivom obilnín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1) v znení

– smernice Rady 69/60/EHS z 18. februára 1969 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),

– smernice Rady 71/162/EHS z 30. marca 1971 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),

– smernice Rady 72/274/EHS z 20. júla 1972 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),

– smernice Rady 72/418/EHS zo 6. decembra 1972 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),

– smernice Rady 73/438/EHS z 11. decembra 1973 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 2),

– smernice Komisie 75/444/EHS z 26. júna 1975 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 2),

– smernice Komisie 78/55/EHS z 19. decembra 1977 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),

– Prvej smernice Komisie 78/387/EHS z 18. apríla 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),

– smernice Rady 78/692/EHS z 25. júla 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),

– smernice Rady 78/1020/EHS z 5. decembra 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),

– smernice Komisie 79/641/EHS z 27. júna 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),

– smernice Rady 79/692/EHS z 24. júla 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),

– smernice Komisie 81/126/EHS zo 16. februára 1981 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 5),

– smernice Rady 81/561/EHS z 13. júla 1981 (Ú. v. EÚ L 203, 23. 7. 1981),

– nariadenia Rady (EHS) 3768/85 z 20. decembra 1985 (Ú. v. EÚ L 362, 31. 12. 1985),

– smernice Rady 86/155/EHS z 22. apríla 1986 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),

– smernice Komisie 86/320/EHS z 20. júna 1986 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),

– smernice Komisie 87/120/EHS zo 14. januára 1987 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),

– smernice Rady 88/332/EHS z 13. júna 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 8),

– smernice Rady 88/380/EHS z 13. júna 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 8),

– smernice Komisie 88/506/EHS z 13. septembra 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 8),

– smernice Komisie 89/2/EHS z 15. decembra 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 9),

– smernice Komisie 90/623/EHS zo 7. novembra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 11),

– smernice Rady 90/654/EHS zo 4. decembra 1990 (Ú. v. EÚ L 353, 17. 12. 1990),

– smernice Komisie 93/2/EHS z 28. januára 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 13),

– smernice Komisie 95/6/ES z 20. marca 1995 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 17),

– smernice Rady 96/72/ES z 18. novembra 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 20),

– smernice Rady 98/95/ES zo 14. decembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24),

– smernice Rady 98/96/ES zo 14. decembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24),

– smernice Komisie 1999/8/EHS z 18. februára 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24),

– smernice Komisie 1999/54/EHS z 26. mája 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 25),

– smernice Rady 2001/64/ES z 31. augusta 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 33),

– smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),

– smernice Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005),

– smernice Komisie 2006/55/ES z 12. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 159, 13. 6. 2006),

– Aktu o pristúpení Dánska, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (Ú. v. EÚ L 73, 27. 3. 1972),

– Aktu o pristúpení Grécka (Ú. v. EÚ L 291, 19. 11. 1979),

– Aktu o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. EÚ C 241, 29. 8. 1994).

12. Smernica Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1) v znení

– smernice Rady 69/63/EHS z 18. februára 1969 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),

– smernice Rady 71/162/EHS z 30. marca 1971 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),

– smernice Rady 72/274/EHS z 20. júla 1972 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),

– smernice Rady 72/418/EHS zo 6. decembra 1972 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 1),

– smernice Rady 73/438/EHS z 11. decembra 1973 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 2),

– smernice Komisie 75/444/EHS z 26. júna 1975 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 2),

– smernice Komisie 78/55/EHS z 19. decembra 1977 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),

– smernice Komisie 78/386/EHS z 18. apríla 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 3),

– smernice Rady 78/692/EHS z 25. júla 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),

– smernice Rady 78/1020/EHS z 5. decembra 1978 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),

– smernice Komisie 79/641/EHS z 27. júna 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),

– smernice Rady 79/692/EHS z 24. júla 1979 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),

– smernice Komisie 80/754/EHS zo 17. júla 1980 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 4),

– smernice Komisie 81/126/EHS zo 16. februára 1981 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 5),

– smernice Komisie 82/287/EHS z 13. apríla 1982 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 5),

– smernice Komisie 85/38/EHS zo 14. decembra 1984 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 6),

– nariadenia Rady (EHS) č. 3768/85 z 20. decembra 1985 (Ú. v. EÚ L 362, 31. 12. 1985),

– smernice Rady 86/155/EHS z 22. apríla 1986 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),

– smernice Komisie 87/120/EHS zo 14. januára 1987 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),

– smernice Komisie 87/480/EHS z 9. septembra 1987 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 7),

– smernice Rady 88/332/EHS z 13. júna 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 8),

– smernice Rady 88/380/EHS z 13. júna 1988 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 8),

– smernice Komisie 89/100/EHS z 20. januára 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 9),

– smernice Rady 90/654/EHS zo 4. decembra 1990 (Ú. v. EÚ L 353, 17. 12. 1990),

– smernice Komisie 92/19/EHS z 23. marca 1992 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 12),

– smernice Komisie 96/18/ES z 19. marca 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 18),

– smernice Rady 96/72/ES z 18. novembra 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 20),

– smernice Rady 98/95/ES zo 14. decembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24),

– smernice Rady 98/96/ES zo 14. decembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 24),

– smernice Rady 2001/64/ES z 31. augusta 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 33),

– smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),

– smernice Komisie 2004/55/ES z 20. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44),

– smernice Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005),

– Aktu o pristúpení Dánska, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (Ú. v. EÚ L 73, 27. 3. 1972),

– Aktu o pristúpení Grécka (Ú. v. EÚ L 291, 19. 11. 1979),

– Aktu o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. EÚ C 241, 29. 8. 1994).

13. Smernica Komisie 2007/48/ES z 26. júla 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/90/ES, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Ú. v. EÚ L 195, 27. 7. 2007).

14. Smernica Komisie 2007/49/ES z 26. júla 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/91/ES, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 195, 27. 7. 2007).

15. Smernica Komisie 2008/83/ES z 13. augusta 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/91/ES, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 219, 14. 8. 2008).

16. Smernica Komisie 2009/74/ES z 26. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o botanické názvy rastlín, vedecké názvy iných organizmov a určité prílohy k smerniciam 66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES vzhľadom na vývoj vedeckých a technických poznatkov (Ú. v. EÚ L 166, 27. 6. 2009).

17. Smernica Komisie 2009/97/ES z 3. augusta 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smerníc Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES týkajúcich sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zeleniny (Ú. v. EÚ L 202, 4. 8. 2009).

18. Smernica Komisie 2010/46/EÚ z 2. júla 2010, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smerníc Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokiaľ ide o znaky, ktoré sa majú zohľadniť ako minimum pri skúškach, a minimálne podmienky na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zeleniny (Ú. v. EÚ L 169, 3. 7. 2010).

19. Vykonávacia smernica Komisie 2011/68/EÚ z 1. júla 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smerníc Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokiaľ ide o znaky, ktoré sa majú zohľadniť ako minimum pri skúškach, a minimálne podmienky na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zeleniny (Ú. v. EÚ L 175, 2. 7. 2011).

20. Vykonávacia smernica Komisie 2012/8/EÚ z 2. marca 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/90/ES, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Ú. v. EÚ L 64, 3. 3. 2012).

21. Vykonávacia smernica Komisie 2012/44/EÚ z 26. novembra 2012, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smerníc Rady 2002/53/ES a 2002/55/ES, pokiaľ ide o znaky, ktoré sa majú zohľadniť ako minimum pri skúškach, a minimálne podmienky na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zeleniny (Ú. v. EÚ L 327, 27. 11. 2012).

22. Vykonávacia smernica Komisie 2013/45/EÚ zo 7. augusta 2013, ktorou sa menia smernice Rady 2002/55/ES a 2008/72/ES a smernica Komisie 2009/145/ES, pokiaľ ide o botanický názov rajčiakov (Ú. v. EÚ L 213, 8. 8. 2013).

23. Vykonávacia smernica Komisie 2013/57/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES a článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcich sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 312, 21. 11. 2013).

24. Vykonávacia smernica Komisie 2014/105/EÚ zo 4. decembra 2014, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa stanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES a článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcich sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 349, 5. 12. 2014).

25. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2015/1168 z 15. júla 2015, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES a článku 7 smernice Rady 2002/55/ES, pokiaľ ide o znaky, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálne podmienky na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 188, 16. 7. 2015).

26. Vykonávacia smernica Komisie 2014/97/EÚ z 15. októbra 2014, ktorou sa vykonáva smernica Rady 2008/90/ES, pokiaľ ide o registráciu dodávateľov a odrôd a o spoločný zoznam odrôd (Ú. v. EÚ L 298,16. 10. 2014).

27. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/1914 z 31. októbra 2016, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa stanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES a článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcich sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 296, 1. 11. 2016).

28. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/2109 z 1. decembra 2016, ktorou sa mení smernica Rady 66/401/EHS, pokiaľ ide o zahrnutie nových druhov a botanického názvu druhu Lolium × boucheanum Kunth (Ú. v. EÚ L327, 2. 12. 2016).

29. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2018/100 z 22. januára 2018, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES, resp. článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúce sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 17, 23. 1. 2018).

30. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2019/114 z 24. januára 2019, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, ktorými sa stanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES a článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúce sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov a druhov zelenín (Ú. v. EÚ L 23, 25. 1. 2019).

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh.

2) Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

2a) § 4 písm. c) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.

3) Nariadenie Komisie (ES) č. 930/2000 zo 4. mája 2000, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá týkajúce sa vhodnosti názvov odrôd poľnohospodárskych druhov rastlín a zeleniny (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 29) v znení nariadenia Komisie č. 1831/2004 z 21. októbra 2004 (Ú. v. EÚ L 321, 22. 10. 2004).

4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32).

5) Zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach spoločenstva k odrodám rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 16).

6) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

7) § 62 až 64 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.

8) Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.