Nájdených 58
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
97/2010 Z. z. Podrobnosti akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania 15.04.2010
6/2005 Z. z. Vyhláška o postupe získavania titulov docent a profesor 01.02.2005
447/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o habilitaci docentů a podmínkách a průběhu jmenování profesorů 01.11.1990
21/1980 Zb. Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti o obhajobách kandidátskych a doktorských dizertačných prác československých štátnych občanov v členských štátoch Rady vzájomnej hospodárskej pomoci 21.02.1980
53/1977 Zb. Vyhláška Československej akadémie vied o výchove nových vedeckých pracovníkov a o štúdijných pobytoch 01.10.1977
84/1974 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o rovnocennosti a uznávaní vysvedčení a diplomov o vzdelaní vydávaných vo Zväze sovietskych socialistických republík 13.09.1974
40/1967 Zb. Vyhláška rektora Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa o spätnom priznávaní titulov Vysokou školu politickou Ústredného výboru Komunistickej strany Československa 26.04.1967
53/1964 Zb. Zákon o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti 10.03.1964
457/2012 Z. z. Novela vyhlášky o získaní vedecko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov 15.01.2013
57/2012 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.04.2012
68/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Socialistickej federatívnej republike Juhoslávii podpísanej 12. septembra 1989 v Belehrade vo vzťahu k Macedónskej republike
6/2011 Z. z. Novela zákona o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.09.2011
459/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ukončení platnosti dohôd o vzdelaní s Afganskou demokratickou republikou, Bulharskou ľudovou republikou, Indickou republikou, Irackou republikou, Mongolskou ľudovou republikou, Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou, Ukrajinou a Zväzom sovietskych socialistických republík
560/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.01.2009
465/2007 Z. z. Vzory diplomov, certifikátov a osvedčení na výkon práce v zdravotníctve 20.10.2007
293/2007 Z. z. Zákon o uznávaní odborných kvalifikácií 20.10.2007
237/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy
3/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnom uznávaní častí štúdia a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, hodností a titulov získaných v Slovenskej republike a v Poľskej republike
143/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní v oblasti vysokého školstva
550/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohovoru o vzájomnom uznávaní ekvivalentnosti dokladov o absolvovaní stredných odborných a vysokých škôl a rovnako dokladov o udelení vedeckých hodností a titulov podpísaného v Prahe 7. júna 1972