Oznámenie č. 237/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy

Čiastka 83/2006
Platnosť od 25.04.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2006. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 591/2006 Z. z. a nadobudli účinnosť 15. novembra 2006. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 232/2007 Z. z. a nadobudli účinnosť 20. mája 2007. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. ...

237

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 40 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2005 Z. z.

výnos z 12. apríla 2006 č. 04765/2006-SL, ktorým sa ustanovujú vzorové špecializačné študijné programy a vzorové certifikačné študijné programy.

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2006.

Výnos bude uverejnený v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v mesiaci apríl a bude možné doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.