Oznámenie č. 550/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohovoru o vzájomnom uznávaní ekvivalentnosti dokladov o absolvovaní stredných odborných a vysokých škôl a rovnako dokladov o udelení vedeckých hodností a titulov podpísaného v Prahe 7. júna 1972

Čiastka 230/2004
Platnosť od 20.10.2004

550

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. februára 2004 bola depozitárovi, vláde Poľskej republiky, odovzdaná nóta o vypovedaní Dohovoru o vzájomnom uznávaní ekvivalentnosti dokladov o absolvovaní stredných odborných a vysokých škôl a rovnako dokladov o udelení vedeckých hodností a titulov podpísaného v Prahe 7. júna 1972.

Platnosť dohovoru sa skončila 13. augusta 2004 na základe článku 5 dohovoru.