Vyhláška č. 204/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o poskytovaní štipendia doktorandom v dennej forme doktorandského štúdia

(v znení č. 505/2004 Z. z.)

Čiastka 86/2002
Platnosť od 23.04.2002 do31.08.2007
Účinnosť od 15.09.2004 do31.08.2007
Zrušený 131/2002 Z. z.

204

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

zo 17. apríla 2002

o poskytovaní štipendia doktorandom v dennej forme doktorandského štúdia

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 54 ods. 19 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") ustanovuje:


§ 1

(1) Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia poskytuje vysoká škola alebo externá vzdelávacia inštitúcia na čas trvania tohto štúdia štipendium, a to odo dňa zápisu na doktorandské štúdium až do dňa skončenia štúdia (§ 65 a 66 zákona).

(2) Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia, ktorý má započítanú odbornú prax1) menej ako dva roky, sa poskytuje až do vykonania dizertačnej skúšky štipendium vo výške platovej tarify ustanovenej osobitným predpisom2) pre 9. platovú triedu a prvý platový stupeň.

(3) Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia, ktorý má započítanú odbornú prax1) viac ako dva roky, sa poskytuje až do vykonania dizertačnej skúšky štipendium vo výške platovej tarify ustanovenej osobitným predpisom2) pre 9. platovú triedu a príslušný platový stupeň.

(4) Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia podľa odseku 2 sa poskytuje po úspešnom vykonaní dizertačnej skúšky štipendium vo výške platovej tarify ustanovenej osobitným predpisom2) pre 10. platovú triedu a prvý platový stupeň, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni, keď doktorand úspešne vykonal dizertačnú skúšku.

(5) Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia podľa odseku 3 sa poskytuje po úspešnom vykonaní dizertačnej skúšky štipendium vo výške platovej tarify ustanovenej osobitným predpisom2) pre 10. platovú triedu a ten istý platový stupeň, do ktorého bol doktorand zaradený po zápise na štúdium, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni, keď doktorand úspešne vykonal dizertačnú skúšku.

(6) Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia, ktorý dosahuje kvalitné výsledky vo výskumnej alebo umeleckej činnosti, alebo v pedagogickej činnosti, možno zvýšiť štipendium o sumu rovnajúcu sa osobnému príplatku, ktorý možno poskytnúť podľa osobitného predpisu3) zamestnancovi zaradenému do obdobnej platovej triedy a platového stupňa.

(7) Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia možno za úspešné vyriešenie časti vedeckého projektu, umeleckého projektu alebo vedecko-technického projektu, ktorému bola priznaná účelová finančná podpora,6) poskytovať štipendium zvýšené o sumu zodpovedajúcu odmene.7)

(8) Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia, ktorý vykonáva pracovné činnosti v rámci svojho študijného programu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí, sa štipendium zvýši o sumu zodpovedajúcu príplatku za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí.8)

§ 2

Štipendium sa poskytuje počas celého akademického roka (§ 61 zákona). Počas prerušenia doktorandského štúdia podľa§ 64 zákona sa doktorandovi v dennej forme štúdia neposkytuje štipendium.

§ 3

Štipendium podľa tejto vyhlášky sa doktorandom v dennej forme doktorandského štúdia po prvýkrát vyplatí za mesiac apríl 2002.

§ 3a

Štipendium podľa tejto vyhlášky sa doktorandom v dennej forme doktorandského štúdia prvýkrát vyplatí za mesiac október 2004.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Milan Ftáčnik v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 7 ods. 1 a príloha č. 5 zákona č. 553/2003 Z. z.

3) § 10 zákona č. 553/2003 Z. z.

6) Napríklad § 3 ods. 1 zákona č. 203/2001 Z. z. o Agentúre na podporu vedy a techniky.

7) § 20 zákona č. 553/2003 Z. z.

8) § 11 zákona č. 553/2003 Z. z.