Vyhláška č. 447/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o habilitaci docentů a podmínkách a průběhu jmenování profesorů

Čiastka 75/1990
Platnosť od 29.10.1990
Účinnosť od 01.11.1990

447

VYHLÁŠKA

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

ze dne 29. října 1990,

o habilitaci docentů a podmínkách a průběhu jmenování profesorů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky stanoví podle § 35 odst. 2 písm. b) zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách:


ČÁST PRVNÍ

HABILITACE DOCENTŮ

§ 1

Podmínky habilitace

Docentem pro určitý obor se může stát uchazeč, který v habilitačním řízení prokázal pedagogickou a vědeckou nebo uměleckou způsobilost a má pedagogickou praxi.

Habilitační řízení

§ 2

(1) Habilitační řízení se uskutečňuje na fakultě nebo vysoké škole, která se nečlení na fakulty, na které se vyučuje a pěstuje obor, který je předmětem habilitační práce nebo obor příbuzný, která má právo konat habilitační řízení.1) Obory, ve kterých se koná habilitační řízení, určuje statut fakulty; na vysokých školách, které se nečlení na fakulty, statut vysoké školy. Obory navrhuje vědecká nebo umělecká rada fakulty.

(2) Habilitační řízení se zahajuje předložením habilitační práce děkanovi fakulty. Součástí habilitačního řízení je obhajoba habilitační práce a habilitační přednáška.

(3) Habilitační prací se rozumí:

a) písemná práce, která přináší nové vědecké poznatky, nebo

b) soubor publikovaných vědeckých prací doplněný komentářem, nebo

c) tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky, nebo

d) umělecké dílo nebo umělecký výkon nebo jejich soubor, kterým je například vynikající veřejná umělecká činnost.

(4) K habilitační práci je uchazeč povinen předložit:

a) životopis,

b) doklad o získání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu,

c) doklady o získání akademicko-vědeckých titulů nebo vědeckých hodností nebo jiné odborné kvalifikace,

d) přehled o odborné a pedagogické činnosti a příslušné doklady o ní,

e) seznam vědeckých, odborných nebo uměleckých prací, učebnic a učebních textů nebo uměleckých děl nebo doklady o uměleckých výkonech,

f) výsledky řešení úspěšně oponovaných výzkumných úkolů nebo objevy a významné vynálezy a projekty,

g) výsledky při výchově vědeckých nebo uměleckých pracovníků.

(5) Výjimku z ustanovení odstavce 4 písm. b) může stanovit umělecká rada fakulty, výjimku z ustanovení odstavce 4 písm. c) vědecká nebo umělecká rada fakulty (dále jen „vědecká rada fakulty“).

(6) Děkan fakulty habilitační práci s připojenými doklady vrátí uchazeči, jestliže

a) nepředloží všechny stanovené doklady, nebo

b) jde o obor, ve kterém se na fakultě nebo na vysoké škole, která se nečlení na fakulty, nekoná habilitační řízení.

(7) V případě, že jsou splněny podmínky stanovené v odstavcích 3 a 4, předloží děkan fakulty habilitační práci k posouzení nejméně tříčlenné habilitační komisi.

§ 3

(1) Habilitační komisi zřizuje děkan fakulty po schválení vědeckou radou fakulty. Členy habilitační komise musí být profesoři nebo docenti téhož nebo příbuzného oboru nebo významní odborníci. Pouze dva členové habilitační komise mohou být z fakulty nebo z vysoké školy, která se nečlení na fakulty, na níž bylo habilitační řízení zahájeno. Předseda komise musí být profesorem.

(2) Habilitační komise určí k vypracování oponentských posudků dva oponenty habilitační práce z členů komise nebo dalších významných odborníků schopných posoudit habilitační práci v daném oboru. Pouze jeden oponent může být z fakulty nebo z vysoké školy, která se nečlení na fakulty, na níž bylo habilitační řízení zahájeno.

(3) Habilitační komise posoudí předložené doklady, pedagogickou praxi, pedagogickou a vědeckou nebo uměleckou způsobilost a na základě oponentských posudků zhodnotí habilitační práci a navrhne vědecké radě fakulty

a) ukončit habilitační řízení s uvedením důvodů, nebo

b) připustit uchazeče k habilitační přednášce a k obhajobě habilitační práce.

§ 4

(1) Uchazeč prokazuje svoji pedagogickou způsobilost v daném oboru též habilitační přednáškou. Habilitační přednáška je veřejná a koná se před habilitační komisí a vědeckou radou fakulty, která určí její zaměření a délku.

(2) Úroveň habilitační přednášky zhodnotí tři pověření členové vědecké rady fakulty.

§ 5

Obhajoba habilitační práce se koná před vědeckou radou fakulty, habilitační komisí a oponenty; není omezena pouze tématem habilitační práce, ale má charakter vědecké rozpravy s uchazečem, týkající se oboru habilitace. Obhajoba habilitační práce je veřejná.

§ 6

Jmenování docentem

(1) Vědecká rada fakulty na základě hodnocení habilitační komise, oponentských posudků habilitační práce, hodnocení habilitační přednášky, výsledku obhajoby habilitační práce rozhodne

a) o ukončení habilitačního řízení, které oznámí spolu s jeho odůvodněním děkanovi fakulty, nebo

b) o postoupení návrhu na jmenování docentem s určením oboru, pro který má být uchazeč jmenován, děkanovi fakulty.

(2) O ukončení habilitačního řízení může rozhodnout vědecká rada fakulty i před konáním habilitační přednášky a obhajobou habilitační práce na základě návrhu habilitační komise podle § 3 odst. 3 písm. a).

(3) Děkan fakulty oznámí uchazeči ukončení habilitačního řízení spolu s jeho odůvodněním podle odstavce 1 písm. a) a odstavce 2.

(4) Děkan fakulty předloží návrh na jmenování docentem podle odstavce 1 písm. b) rektorovi vysoké školy. Na vysokých školách, které se nečlení na fakulty, předloží návrh na jmenování docentem podle odstavce 1 písm. b) rektorovi vysoké školy vědecká rada vysoké školy.

(5) Jmenovací dekret předává jmenovanému rektor vysoké školy; obsahuje jméno a příjmení jmenovaného, obor, pro který byl jmenován, vysokou školu a fakultu, na níž se uskutečnilo habilitační řízení, název habilitační práce, jméno a příjmení předsedy a členů habilitační komise a oponentů a datum účinnosti jmenování.

(6) Vysoká škola oznámí ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „ministerstvo“) rodné číslo, tituly nově jmenovaného docenta a údaje podle odstavce 5.

ČÁST DRUHÁ

JMENOVÁNÍ PROFESORŮ

§ 7

Podmínky jmenování profesorem

Profesorem pro určitý obor se může stát uchazeč, který se úspěšně habilitoval na základě habilitační práce podle této vyhlášky nebo podle dřívějších předpisů2) upravujících habilitační řízení, pokud součástí habilitačního řízení bylo předložení habilitační práce, je význačnou osobností ve svém oboru a je autorem významných vědeckých, odborných nebo uměleckých prací nebo uměleckých děl nebo uměleckých výkonů a je úspěšný při výchově vědeckých nebo uměleckých pracovníků.

Průběh jmenovacího řízení

§ 8

(1) Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje na základě žádosti uchazeče nebo návrhu rektora vysoké školy nebo děkana fakulty nebo vědecké rady fakulty nebo vědecké nebo umělecké rady vysoké školy.

(2) Řízení ke jmenování profesorem se uskutečňuje na fakultě nebo vysoké škole, která se nečlení na fakulty, na které se vyučuje a pěstuje obor, který je předmětem jmenovacího řízení nebo obor příbuzný a která má právo konat řízení ke jmenování profesorů.1) Obory, ve kterých se koná jmenovací řízení, určuje statut fakulty; na vysokých školách, které se nečlení na fakulty, statut vysoké školy. Obory navrhuje vědecká rada fakulty.

(3) Žádost nebo návrh na jmenování profesorem se podává děkanovi fakulty. V žádosti nebo návrhu musí být uveden obor, pro který má být uchazeč jmenován.

(4) K žádosti nebo návrhu se přikládají doklady uvedené v § 2 odst. 4 písm. a), b), d), f), a g) a dále:

a) seznam vědeckých, odborných nebo uměleckých prací doplněný jejich zahraničním ohlasem, seznam učebnic a učebních textů nebo uměleckých děl nebo doklady o uměleckých výkonech,

b) nejvýznamnější vědecké, odborné nebo umělecké práce, učebnice, učební texty, doklady o uměleckých dílech nebo doklady o uměleckých výkonech,

c) doklad o habilitaci.

(5) Děkan fakulty žádost nebo návrh na jmenování profesorem s připojenými doklady vrátí uchazeči nebo navrhovateli, jestliže:

a) uchazeč nepředloží všechny stanovené doklady, nebo

b) jde o obor, ve kterém se na fakultě nebo na vysoké škole, která se nečlení na fakulty, nekoná jmenovací řízení.

(6) V případě, že jsou splněny podmínky stanovené v odstavcích 2 a 4, předloží děkan fakulty žádost nebo návrh na jmenování profesorem k posouzení nejméně tříčlenné komisi.

§ 9

(1) Komisi k posouzení žádosti nebo návrhu na jmenování profesorem zřizuje děkan fakulty po schválení vědeckou radou fakulty. Členy komise musí být profesoři téhož nebo příbuzného oboru nebo významní odborníci. Pouze dva členové komise mohou být z fakulty nebo z vysoké školy, která se nečlení na fakulty, na níž bylo jmenovací řízení zahájeno. Předseda komise musí být profesorem.

(2) Komise určí k vypracování oponentských posudků tři oponenty z členů komise nebo dalších významných odborníků schopných posoudit nejvýznamnější vědecké, odborné nebo umělecké a pedagogické práce uchazeče v daném oboru. Pouze jeden oponent může být z fakulty nebo z vysoké školy, která se nečlení na fakulty, na níž bylo jmenovací řízení zahájeno.

(3) Součástí jmenovacího řízení je veřejná přednáška, v níž uchazeč zejména prezentuje své koncepce vědecké nebo umělecké práce a výuky v daném oboru. Přednáška je veřejná a koná se před komisí a vědeckou radou fakulty. Úroveň přednášky zhodnotí pověření členové vědecké rady fakulty.

(4) Komise zhodnotí na základě předložených dokladů, oponentských posudků a přednášky dosavadní činnost uchazeče.

§ 10

(1) Vědecká rada fakulty, za přítomnosti členů komise a oponentů, na základě hodnocení komise, oponentských posudků, popřípadě hodnocení přednášky rozhodne

a) o ukončení řízení ke jmenování profesorem, které oznámí spolu s jeho odůvodněním děkanovi fakulty, nebo

b) o postoupení návrhu ke jmenování profesorem s určením oboru, pro který má být uchazeč jmenován, děkanovi fakulty.

(2) Děkan fakulty oznámí uchazeči ukončení řízení ke jmenování profesorem spolu s jeho odůvodněním v případě rozhodnutí vědecké rady fakulty podle odstavce 1 písm. a).

(3) Děkan fakulty předloží návrh na jmenování profesorem spolu se stanovenými doklady podle § 8 odst. 4, hodnocením komise, oponentskými posudky a stanoviskem vědecké rady fakulty prostřednictvím rektora vysoké školy vědecké radě vysoké školy.

(4) Vědecká rada vysoké školy za přítomnosti zástupce komise projedná a posoudí návrh na jmenování profesorem a rozhodne

a) o ukončení řízení ke jmenování profesorem a návrh spolu s předloženými doklady a odůvodněním rozhodnutí vrátí děkanovi, který s ním seznámí uchazeče, nebo

b) návrh předložit prostřednictvím rektora ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy České republiky k dalšímu postupu.3)

(5) K návrhu na jmenování profesorem se vedle jména a příjmení připojí:

a) tituly, rodné číslo, trvalé bydliště,

b) stručný životopis a zhodnocení dosavadní vědecké nebo umělecké a pedagogické činnosti,

c) seznam prací uvedených v § 8 odst. 4 písm. a),

d) doklad o habilitaci,

e) návrh oboru, pro který má být uchazeč jmenován.


ČÁST TŘETÍ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 11

Uchazeč může svůj nesouhlas s průběhem habilitačního nebo jmenovacího řízení z hlediska procesního vyjádřit námitkami vznesenými akademickému senátu fakulty, na vysokých školách, které se nečlení na fakulty, akademickému senátu vysoké školy. Tento orgán vyřídí námitky do 30 dnů po jejich obdržení.

§ 12

Vědecká rada fakulty a vědecká rada vysoké školy rozhoduje podle pravidel jednání vědecké rady fakulty a vědecké rady vysoké školy, která jsou podle 28 a 29 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, stanovena ve statutu fakulty a statutu vysoké školy.

§ 13

(1) Na vysokých školách, které se nečlení na fakulty, plní úkoly děkana fakulty rektor vysoké školy a úkoly vědecké nebo umělecké rady fakulty vědecká nebo umělecká rada vysoké školy.

(2) Podmínkou získání titulu „profesor“ u uchazečů, kteří získali vědecko-pedagogický nebo umělecko-pedagogický titul „docent“ podle dřívějších předpisů bez habilitačního řízení, je předcházející habilitace podle této vyhlášky, aniž by byl uchazeč jmenován docentem.

§ 14

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1990.


Ministr:

Vopěnka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 15 odst. 1 písm. f) zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách.

2) Nařízení č. 19/1888 ř. z. o habilitaci soukromých docentů na univerzitách.§ 26 odst. 4 zákona č. 58/1950 Sb., ve znění zákona č. 46/1956 Sb.Směrnice o habilitačním a konkursním řízení na vysokých školách ze dne 10. 1. 1957 č. j. 79 889/56-D/1 (Věstník MŠK, r. 1957, seš. 3, str. 33), s výjimkou čl. 30.Směrnice o habilitačním a konkursním řízení na vysokých školách ze dne 8. 8. 1958 č. j. 35 975/58-III/1 (Věstník MŠK, r. 1958, seš. 23 a 24, str. 244), ve znění směrnic ze dne 8. 3. 1962 č. j. 11 014/62-L (Věstník MŠK, r. 1962, seš. 9, str. 101), s výjimkou čl. 1 odst. 2.Zákon č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 163/1969 Sb., s výjimkou § 55a odst. 1 písm.e).Vyhláška MŠK č. 28/1966 Sb., kterou se vydávají předpisy o habilitačním a jmenovacím řízení a o obsazovaní volných pracovních míst učitelů vysokých škol, s výjimkou § 28.

3) § 15 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb.