Zákon č. 560/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 422/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 198/2008
Platnosť od 19.12.2008
Účinnosť od 01.01.2016

560

ZÁKON

z 5. novembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z. a zákona č. 461/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písm. b) sa za čiarkou pripájajú slová „vrátane podmienok uznávania dokladov o vzdelaní na výkon zdravotníckeho povolania“.

2. V § 30 ods. 3 sa nad slovo „príležitostne“ umiestňuje odkaz „24a.“

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

24a) § 22 ods. 7 písm. h) prvý bod zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 33 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Účasť na príprave na výkon práce v zdravotníctve sa považuje za prehlbovanie kvalifikácie.28aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28aa znie:

28aa) § 154 Zákonníka práce.“.

4. V § 33 ods. 4 sa na konci pripájajú slová: „okrem prípadov ustanovených podľa odseku 8“.

5. V § 33 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Účasť na certifikačnej príprave sa považuje za zvyšovanie kvalifikácie.28ab)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28ab znie:

28ab) § 140 Zákonníka práce.“.

6. V § 34 ods. 1 sa v prvej vete za slová „v príslušnom odbore“ vkladajú slová „na území Slovenskej republiky“.

7. § 35 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Podľa tohto zákona možno uznať len doklady o špecializácii alebo certifikáty, pri uznaní ktorých je možné postupovať podľa § 36 alebo 37a v odboroch vyžadujúcich odbornú spôsobilosť podľa § 33 ods. 7.“.

8. § 36 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

(15) Ministerstvo zdravotníctva uverejňuje na svojej internetovej stránke zoznam špecializačných študijných programov, pri ktorých postupuje podľa odsekov 2 až 4.“.

9. V § 37 ods. 4 sa v prvej vete slovo „doručenia“ nahrádza slovami „doručenia kompletnej“.

10. V § 37a ods. 3 sa slovo „podania“ nahrádza slovami „doručenia kompletnej“.

11. Doterajší text § 37b sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Je zakázané používať tituly, ich skratky alebo iné označenia zameniteľné s profesijnými titulmi, označeniami a skratkami podľa odseku 1 alebo inými titulmi a ich skratkami udeľovanými alebo priznanými zdravotníckym pracovníkom v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu28b) alebo tohto zákona bez príslušnej odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania (§ 33 ods. 8) vrátane používania označenia „terapeut“ alebo iného zameniteľného označenia a jeho skratky samostatne alebo v slovnom spojení využívajúcom toto označenie.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28b znie:

28b) Napríklad § 52 ods. 5, § 53 ods. 5 prvá veta, ods. 6 prvá veta, ods. 7 prvá veta a ods. 8 okrem písm. d) a f), § 54 ods. 15 prvá veta a § 76 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 8 zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.“.

12. § 39 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve je zvyšovanie alebo prehlbovanie odbornej spôsobilosti. Odborná spôsobilosť sa zvyšuje získaním diplomu o špecializácii a získaním certifikátu a prehlbuje sa získaním osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve a sústavným vzdelávaním.“.

13. V § 40 odsek 2 znie:

(2) Minimálny obsah špecializačného štúdia v jednotlivých špecializačných odboroch určia minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálny obsah certifikačnej prípravy v jednotlivých certifikovaných pracovných činnostiach určia minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálny obsah štúdia v študijných programoch sústavného vzdelávania určia minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania. Minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy, minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.“.

14. § 40 sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:

(20) Realizácia špecializačného študijného programu, certifikačného študijného programu alebo študijného programu sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov bez akreditácie podľa tohto zákona, ak nie je ďalej v § 42 ods. 5 ustanovené inak, sa považuje za neoprávnený výkon vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.“.

15. § 42 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:

(8) Výsledok hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka zasiela príslušný orgán podľa odseku 6 hodnotenému zdravotníckemu pracovníkovi a úradu pre dohľad60b) písomne najneskôr do troch mesiacov od vykonania hodnotenia. Ak zdravotnícky pracovník vykonáva zdravotnícke povolanie

a) v pracovnoprávnom alebo v obdobnom pracovnom vzťahu7) aj jeho zamestnávateľovi; v prípade výsledného hodnotenia „nesplnil“ spolu so žiadosťou o odstránenie zistených nedostatkov v pôsobnosti zamestnávateľa,

b) na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia alebo povolenia vydaného na základe osobitného predpisu8) aj orgánu príslušnému na vydanie povolenia; v prípade výsledného hodnotenia “nesplnil„ príslušná komora začne konanie o dočasnom pozastavení licencie a začatie konania oznámi orgánu príslušnému na vydanie povolenia,

c) na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe aj príslušnej komore; v prípade výsledného hodnotenia „nesplnil“ príslušná komora začne konanie o dočasnom pozastavení licencie,

d) na základe živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu9) aj živnostenskému úradu a v prípade výsledného hodnotenia „nesplnil“ príslušná komora dá podnet na začatie konania o zrušení oprávnenia.

(9) V prípadoch uvedených v odseku 8 možno zdravotníckemu pracovníkovi navrhnúť preskúšanie; preskúšanie zabezpečí orgán podľa odseku 6 v spolupráci so vzdelávacou ustanovizňou podľa § 40 uskutočňujúcou vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.

(10) Výsledok preskúšania podľa odseku 9 vzdelávacia ustanovizeň oznamuje písomne hodnotenému zdravotníckemu pracovníkovi, komore a orgánom podľa odseku 8 najneskôr do desať dní od preskúšania.“.

16. § 63 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

(8) Zdravotnícky pracovník je povinný v rámci oznamovania zmeny údajov týkajúcich sa výkonu jeho zdravotníckeho povolania oznamovať komore aj údaje o výkone pracovných činností mimo územia Slovenskej republiky.

(9) Zdravotnícky pracovník registrovaný v komore po návrate na územie Slovenskej republiky predloží komore doklad o registrácii a hodnotení sústavného vzdelávania z hosťujúcej krajiny.“.

17. V § 82 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Ministerstvo zdravotníctva uloží pokutu osobe až do 1500 eur, ak osoba používa profesijný titul v rozpore s § 37b.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

18. Za § 102e sa vkladá § 102f, ktorý znie:

㤠102f

(1) Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „vzorový špecializačný študijný program“, je ním „minimálny štandard špecializačného študijného programu“.

(2) Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „vzorový certifikačný študijný program“, je ním „minimálny štandard certifikačného študijného programu“.

(3) Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „vzorový študijný program sústavného vzdelávania“, je ním „minimálny štandard študijného programu sústavného vzdelávania.“.

19. V Prílohe č. 3 sa tabuľka č. 2 mení a dopĺňa takto:

– v bode 12.11 sa doterajší názov špecializačného odboru v členskom štáte nahrádza novým názvom: „Histopathology“;

– v bode 17.09 sa doterajší názov špecializačného odboru v členskom štáte vypúšťa;

– v bode 18. 09 sa doterajšie názvy špecializačných odborov v členskom štáte nahrádzajú novými názvami: „– Iατрτқή βιoπαӨoλoγíα

– Mιқрoβιoλoγíα“;

– v bode 22. 25 sa doterajší názov špecializačného odboru v členskom štáte nahrádza novými názvami: „– Chirurgia toracica

– Cardiochirurgia“;

– v bode 26.01 sa doterajší názov špecializačného odboru v členskom štáte nahrádza novým názvom: „Gastro-entérologie/Gastro-enterologie“;

– v bode 30. 19 sa doterajší názov špecializačného odboru v členskom štáte nahrádza novými názvami: „– Fisiatria

– Medicina física e de reabilitaçăo“;

– v bode 38.03 sa doterajší názov špecializačného odboru v členskom štáte nahrádza novými názvami: „– Yγειovoλoγíα

– Koιvoτιқή Iατрιқή“;

– v bode 44.04 sa doterajšie názvy špecializačných odborov v členskom štáte nahrádzajú novými názvami: „– Traumatologie

– Urgentní medicína“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.