Vyhláška č. 43/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov a vzdelaní a o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Bulharskej ľudovej republike

Čiastka 7/1983
Platnosť od 28.04.1983
Účinnosť od 13.05.1983
Redakčná poznámka

Dohoda na základe svojho článku 11 nadobudla platnosť 8. novembrom 1982.

43

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 16. decembra 1982

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov a vzdelaní a o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Bulharskej ľudovej republike


Dňa 14. apríla 1982 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov a vzdelaní a o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Bulharskej ľudovej republike. Dohoda na základe svojho článku 11 nadobudla platnosť 18. novembrom 1982.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Bulharskej ľudovej republike

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Bulharskej ľudovej republiky,

vedené prianím pokračovať v rozvoji spolupráce v oblasti vedy a vzdelania na základe Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci z 10. apríla 1978,

vychádzajúc z Dohovoru o vzájomnom uznávaní ekvivalentnosti dokladov a absolvovaní stredných, stredných odborných a vysokých škôl a aj dokladov o udelení vedeckých hodností a titulov, podpísaného v Prahe 7. júna 1972,

dohodli sa takto:

Článok 1

Doklady o vzdelaní vydané v Československej socialistickej republike a v Bulharskej ľudovej republike o získaní základného vzdelania alebo o úspešnom ukončení základnej školy sa uznávajú za rovnocenné; tieto doklady potvrdzujú, že ich držitelia získali vzdelanie v rozsahu vyžadovanom v oboch štátoch pre štúdium na všetkých typoch stredných škôl.

Článok 2

Doklady o vzdelaní vydané v Československej socialistickej republike po skončení dvojročnej alebo trojročnej prípravy alebo štúdia na stredných odborných učilištiach, odborných školách a učňovských školách a v Bulharskej ľudovej republike po skončení dvojročnej alebo trojročnej prípravy alebo štúdia na odborných technických školách a učňovských školách sa uznávajú za rovnocenné; tieto doklady potvrdzujú, že ich držitelia splnili kvalifikačnú požiadavku vzdelania pre výkon určitých povolaní.

Článok 3

Doklady o vzdelaní vydané v Československej socialistickej republike po skončení gymnázií a v Bulharskej ľudovej republike po skončení stredných všeobecnovzdelávacích (polytechnických) škôl sa uznávajú za rovnocenné; tieto doklady potvrdzujú, že ich držitelia získali vzdelanie v rozsahu vyžadovanom v oboch štátoch pre štúdium na vysokých školách, ako aj pre výkon určitých povolaní.

Článok 4

Doklady o vzdelaní vydané v Československej socialistickej republike po skončení štvorročného štúdia na stredných odborných učilištiach a po skončení štúdia na stredných školách pre pracujúcich a v Bulharskej ľudovej republike po skončení stredných odborných technických škôl v príslušných odboroch a odbornovzdelávacích stredísk sa uznávajú za rovnocenné; tieto doklady potvrdzujú, že ich držitelia splnili kvalifikačnú požiadavku vzdelania pre výkon určitých povolaní a získali vzdelanie v rozsahu vyžadovanom v oboch štátoch pre štúdium na vysokých školách.

Článok 5

Doklady o vzdelaní vydané v Československej socialistickej republike po skončení stredných odborných škôl, konzervatórií a hudobných a tanečných škôl a v Bulharskej ľudovej republike po skončení stredných odborných škôl, stredných umeleckých škôl, stredných pedagogických škôl sa uznávajú za rovnocenné; tieto doklady potvrdzujú, že ich držitelia splnili kvalifikačnú požiadavku vzdelania pre výkon určitých povolaní a získali vzdelanie v rozsahu vyžadovanom v oboch štátoch pre štúdium na vysokých školách.

Článok 6

Doklady o vzdelaní vydané v Československej socialistickej republike po skončení pomaturitného štúdia na stredných školách poskytujúcich úplné stredné vzdelanie a v Bulharskej ľudovej republike po skončení nadstavbových stredných škôl sa uznávajú za rovnocenné; tieto doklady potvrdzujú, že ich držitelia splnili kvalifikačnú požiadavku vzdelania pre výkon určitých povolaní. Doklady o skončení nadstavbových stredných škôl vydané v Bulharskej ľudovej republike potvrdzujú, že ich držitelia získali vzdelanie v rozsahu vyžadovanom v oboch štátoch pre štúdium na vysokých školách.

Článok 7

Doklady o vzdelaní v Československej socialistickej republike a v Bulharskej ľudovej republike po skončení vysokej školy sa uznávajú za rovnocenné; tieto doklady potvrdzujú, že ich držiteľom sa dostalo vysokoškolského vzdelania v príslušnom študijnom odbore v rozsahu vyžadovanom pre výkon určitých povolaní a pre prijatie do výchovy nových vedeckých pracovníkov.

Článok 8

Doklady o udelení vedeckých hodností „doktor vied“ alebo „kandidát vied“ vydané v Československej socialistickej republike a v Bulharskej ľudovej republike sa uznávajú za rovnocenné.

Článok 9

Doklady o udelení vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov „profesor“ alebo „docent“ vydané v Československej socialistickej republike a doklady o udelení vedeckých titulov „profesor“ alebo „docent“ vydané v Bulharskej ľudovej republike sa uznávajú za rovnocenné. Doklady i udelení vedeckých titulov „odborný vedecký pracovník I. stupňa“ a „odborný vedecký pracovník II. stupňa“ vydané v Bulharskej ľudovej republike sa uznávajú v Československej socialistickej republike.

Článok 10

Príslušné orgány Československej socialistickej republiky a Bulharskej ľudovej republiky si budú vymieňať porovnávacie tabuľky druhov dokladov uvedených v tejto Dohode, ako aj vzory vydaných dokladov.

Článok 11

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich jej schválenie.

Táto Dohoda bude platiť, kým ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie v jednoročnej lehote.

Dané v Prahe 14. apríla 1982 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a bulharskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Milan Vondruška v. r.

minister školstva ČSR

Za vládu Bulharskej ľudovej republiky:

Alexander Fol v. r.

minister ľudovej osvety BĽR

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.