Redakčné oznámenie č. 34/1983 Zb.Redakčné oznámenie oprave chýb

Čiastka 5/1983
Platnosť od 07.04.1983 do30.04.1991
Zrušený 141/1991 Zb.

34

REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave chýb

1. vo vyhláške ministerstva školství České socialistické republiky č. 95/1982 Zb., kterou se stanoví bližší podmínky nostrifikace diplomů a jiných dokladů o vysokoškolském studiu vydaných zahraničními vysokými školami a postup při ní,

2. vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 114/1982 Zb., ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky nostrifikácie diplomov a iných dokladov o vysokoškolskom štúdiu vydaných zahraničnými vysokými školami a postup pri nej a

3. v úprave Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky ze dne 18. srpna 1982 čj. 20 785/82-42 o odměňování technickohospodářských pracovníků Ústředního domu pionýrů a mládeže Julia Fučíka v Praze

v českom a slovenskom vydaní

1. V tretích riadkoch textov príloh č. 1a č. 2 vyhlášky č. 114/1982 Zb. sa vypúšťa číselné označenie paragrafu. Správny text bude znieť: „nostrifikovalo - nostrifikovala- podľa § . . . . . vyhlášky . . . . . “ ;

2. v tretích riadkoch textov príloh č. 1 a č. 2 vyhlášky č. 114/1982 Zb. sa vypúšťa číselné označenie paragrafu. Správny text bude znieť: „nostrifikovalo - nostrifikovala - podľa § ...... vyhlášky ......";

3. v oznámení o vydaní úpravy Ministerstva školstva ČSR (reg. v čiastke 25/1982 Zb.) uverejnenom na strane 505 bude text za poslednou pomlčkou správne znieť:

„- ustanovení § 5 odst. 1 druhé věty vyhlášky č. 132/1967 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního poměru.".

Redakcia