Oznámenie č. 123/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Chorvátskej republike

Čiastka 51/2000
Platnosť od 13.04.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 1. februára 2000, na základe článku 11 ods. 1.

123

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. februára 1999 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Chorvátskej republike.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 1. februára 2000, na základe článku 11 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou sa končí platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Socialistickej federatívnej republike Juhoslávii podpísanej v Belehrade 12. septembra 1989 (oznámenie č. 89/1991 Zb.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Chorvátskej republike

Vláda Slovenskej republiky a vláda Chorvátskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

- želajúc si podporovať spoluprácu v oblasti školstva a vedy,

- vyjadrujúc želanie uľahčiť mobilitu študentov a učiteľov vzdelávacích inštitúcií obidvoch štátov,

- berúc do úvahy ustanovenia Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy a športu podpísanej v Bratislave 5. mája 1995 a

- vychádzajúc z medzinárodných dohovorov, ktoré sa týkajú uznávania rovnocennosti dokladov o vzdelaní, ktorých zmluvnými stranami sú Slovenská republika a Chorvátska republika,

dohodli sa takto:

Článok 1

Na účely tejto dohody sa pojem

1. „vysoká škola“ vzťahuje na všetky ustanovizne, ktoré majú v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom zmluvných strán oprávnenie uskutočňovať vysokoškolské štúdium. Spoločná komisia odborníkov vytvorená na základe článku 9 tejto dohody zostaví a bude aktualizovať zoznam slovenských a chorvátskych vysokých škôl, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda,

2. „doklad o vzdelaní“ vzťahuje na verejné doklady vydané oprávnenými orgánmi v Slovenskej republike a v Chorvátskej republike po ukončení vzdelávania na základných a stredných školách, ako aj po ukončení štúdia na vysokých školách.

Článok 2

Vysvedčenia o úspešnom ukončení ôsmeho alebo deviateho ročníka základnej školy vydané v Slovenskej republike a vysvedčenia o úspešnom ukončení ôsmeho ročníka základnej školy vydané v Chorvátskej republike sa uznávajú za rovnocenné.

Článok 3

Vysvedčenia o úspešnom ukončení trojročnej odbornej prípravy na stredných odborných školách a na stredných odborných učilištiach v Slovenskej republike a vysvedčenia o úspešnom ukončení trojročnej odbornej prípravy na stredných odborných školách v Chorvátskej republike sa uznávajú za rovnocenné. Tieto vysvedčenia neoprávňujú uchádzať sa o štúdium na vysokých školách.

Článok 4

Vysvedčenia o maturitnej skúške vydané strednými školami v Slovenskej republike a vysvedčenia o záverečných skúškach vydané po ukončení štvorročných stredných odborných škôl a štvorročných stredných všeobecnovzdelávacích škôl v Chorvátskej republike sa uznávajú za rovnocenné. Tieto vysvedčenia umožňujú v oboch štátoch uchádzať sa o štúdium na vysokých školách.

Článok 5

Diplomy vydané vysokými školami v Slovenskej republike po ukončení štvorročného vysokoškolského štúdia a diplomy vydané vysokými školami v Chorvátskej republike po ukončení štvorročného univerzitného štúdia sa uznávajú za rovnocenné.

Článok 6

(1) Diplomy vydané vysokými školami v Slovenskej republike po ukončení minimálne päťročného vysokoškolského štúdia a diplomy vydané vysokými školami v Chorvátskej republike po ukončení minimálne päťročného pregraduálneho univerzitného štúdia sa uznávajú za rovnocenné.

(2) Držitelia diplomov uvedených v odseku 1 majú prístup k doktorandskému štúdiu v oboch štátoch.

Článok 7

Diplomy vydané vysokými školami v Slovenskej republike po ukončení doktorandského štúdia, ktorými sa priznáva vedecko-akademická hodnosť „philosophiae doctor“ (skratka PhD.) alebo umelecko-akademická hodnosť „artis doctor“ (skratka ArtD.), a diplomy vydané vysokými školami v Chorvátskej republike po ukončení postgraduálneho vedeckého štúdia, ktorými sa priznáva akademická hodnosť „doktor vied“ (skratka dr.sc.), sa uznávajú za rovnocenné.

Článok 8

Časti štúdia absolvované na vysokých školách v Slovenskej republike a v Chorvátskej republike sa v súlade s postupmi a spôsobmi stanovenými vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán vzájomne uznávajú za predpokladu, že sa v obsahu príslušných častí štúdia nevyskytujú zásadné rozdiely.

Článok 9

(1) Na účely vykonávania ustanovení tejto dohody a na riešenie sporov, ktoré môžu vzniknúť v rámci jej vykonávania, zmluvné strany vytvoria Spoločnú komisiu odborníkov (ďalej len „spoločná komisia“). Každá zmluvná strana nominuje štyroch členov. Zoznam členov spoločnej komisie sa doručí druhej zmluvnej strane diplomatickou cestou.

(2) Spoločná komisia má tieto úlohy:

a) zostaví, a ak je to potrebné, aktualizuje zoznam vysokých škôl zostavený v súlade s článkom 1 tejto dohody,

b) zostaví, a ak je to potrebné, aktualizuje zoznam všetkých študijných odborov vysokoškolského štúdia, ktorých sa týkajú články 5, 6 a 7 tejto dohody, a príslušných vydávaných dokladov o vzdelaní, ktoré sa budú na základe obsahu a dĺžky štúdia uznávať za rovnocenné v Slovenskej republike a v Chorvátskej republike na účely pokračovania v štúdiu a bez vykonania dodatočných skúšok, ako aj bez plnenia ďalších podmienok stanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán,

c) ustanoví rovnocennosť medzi slovenskými a chorvátskymi titulmi a hodnosťami.

(3) Spoločná komisia zasadá najmenej raz za dva roky, striedavo v Slovenskej republike a v Chorvátskej republike. Miesto a termín stretnutia sa dohodne diplomatickou cestou.

Článok 10

Uznávanie dokladov o vzdelaní na účely zamestnania, ako aj uznávanie dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu, ktoré nie sú odvodené zo zoznamu študijných odborov vysokoškolského štúdia podľa článku 9 ods. 2 písm. b) tejto dohody a ktoré boli vydané vysokými školami v Slovenskej republike a v Chorvátskej republike, sa uskutočňujú v súlade s postupmi a spôsobmi stanovenými vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán.

Článok 11

(1) Táto dohoda nadobudne platnosť prvý deň po uplynutí troch mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom si obidve zmluvné strany vzájomne písomne oznámili diplomatickou cestou, že boli splnené všetky podmienky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

(2) Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou sa končí platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Socialistickej federatívnej republike Juhoslávii podpísanej v Belehrade 12. septembra 1989.

Článok 12

Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán môže dohodu kedykoľvek písomne diplomatickou cestou vypovedať. V takom prípade sa platnosť dohody skončí po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Dané v Bratislave 16. februára 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, chorvátskom a anglickom jazyku. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu

Chorvátskej republiky:

Mate Granič v. r.