Vyhláška č. 457/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor

Čiastka 109/2012
Platnosť od 29.12.2012
Účinnosť od 15.01.2013 do31.08.2019
Zrušený 246/2019 Z. z.

457

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 21. decembra 2012,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 76 ods. 11 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 455/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 2 písmeno b) znie:

b) profesijný životopis, ktorého vzor je uvedený v prílohe,“.

2. V § 1 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Oponentom sa pri vypracúvaní písomného posudku poskytuje informácia z centrálneho registra záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác o overení miery originality habilitačnej práce.“.

3. V § 1 ods. 14 a § 4 ods. 10 sa za slovo „tlači“ vkladá čiarka a slová „a na internetovej stránke vysokej školy“ sa nahrádzajú slovami „na webovom sídle vysokej školy a webovom sídle určenom ministerstvom školstva“.

4. Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:

㤠2a

Vysoká škola zverejní na webovom sídle určenom ministerstvom školstva

a) dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie spolu s údajmi podľa § 76 ods. 10 písm. a) a b) zákona a názvom habilitačnej práce, do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti,

b) dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti, do desiatich pracovných dní od prerušenia habilitačného konania,

c) meno, priezvisko, akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul a pracovisko oponentov habilitačnej práce a členov habilitačnej komisie, pričom vyznačí, ktorý z nich je zamestnancom vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje, do desiatich pracovných dní od schválenia príslušnou vedeckou radou,

d) návrh habilitačnej komisie s odporúčaním udeliť alebo neudeliť uchádzačovi titul docent v odbore, spolu s oponentskými posudkami, do desiatich pracovných dní od jeho predloženia predsedovi príslušnej vedeckej rady,

e) rozhodnutie príslušnej vedeckej rady, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva, a lehotu na prípadné opätovné predloženie žiadosti podľa § 2 ods. 2, do desiatich pracovných dní od potvrdenia doručenia rozhodnutia príslušnej vedeckej rady uchádzačovi,

f) prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá o žiadosti rozhodovala, a to do dňa zverejnenia rozhodnutia príslušnej vedeckej rady,

g) dátum a dôvod skončenia habilitačného konania, do desiatich pracovných dní od skončenia habilitačného konania.“.

5. V § 4 ods. 2 písmeno a) znie:

a) profesijný životopis, ktorého vzor je uvedený v prílohe,“.

6. V § 4 ods. 2 písm. c) za slovo „docent“ sa na konci pripájajú tieto slová „alebo rozhodnutie o uznaní odbornej kvalifikácie na výkon funkcie docenta podľa osobitného predpisu,1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.“.

7. Za § 5 sa vkladajú § 5a a 5b, ktoré znejú:

㤠5a

Vysoká škola zverejní na webovom sídle určenom ministerstvom školstva

a) dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora spolu s údajmi podľa § 76 ods. 10 písm. a) a b) zákona a zoznamom podľa § 4 ods. 2 písm. f), do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti,

b) dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti, do desiatich pracovných dní od prerušenia vymenúvacieho konania,

c) meno, priezvisko, titul a pracovisko oponentov a členov inauguračnej komisie, do desiatich pracovných dní od ich schválenia príslušnou vedeckou radou, pričom vyznačí, ktorý z nich

1. je zamestnancom vysokej školy, na ktorej sa vymenúvacie konanie uskutočňuje,

2. je zahraničným odborníkom,

3. pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesora a v akom študijnom odbore,

d) návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore do desiatich pracovných dní od jeho predloženia predsedovi príslušnej vedeckej rady,

e) rozhodnutie príslušnej vedeckej rady, vrátane jeho odôvodnenia, ak sa vypracúva, a lehoty na prípadné opätovné podanie žiadosti podľa § 2 ods. 2, do desiatich pracovných dní od potvrdenia doručenia rozhodnutia príslušnej vedeckej rady uchádzačovi; ak ide o rozhodnutie vedeckej rady fakulty, do desiatich pracovných dní od predloženia jej rozhodnutia vedeckej rade vysokej školy,

f) prezenčná listina zo zasadnutia vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie profesora, a to do dňa zverejnenia rozhodnutia príslušnej vedeckej rady,

g) dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konania, do desiatich pracovných dní od skončenia vymenúvacieho konania.

§ 5b

Údaje podľa § 1 ods. 14, § 2a, § 4 ods. 10 a § 5a zverejňuje vysoká škola na webovom sídle určenom ministerstvom školstva o každom konaní samostatne a v chronologickom poradí v akom nastali rozhodujúce skutočnosti.“.

8. Vyhláška sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha k vyhláške č. 6/2005 Z. z.

Vzor profesijného životopisu

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul 
Dátum a miesto narodenia 
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast 
Ďalšie vzdelávanie 
Priebeh zamestnaní 
Priebeh pedagogickej činnosti
(pracovisko/predmety)
 
Odborné alebo umelecké zameranie 
Publikačná činnosť vrátane rozsahu (autorské hárky) a kategórie evidencie (napr. AAB, podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.)
1. monografia
2. učebnica
3. skriptá
 
Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu 
Počet doktorandov: školených
ukončených
(neplatí pre habilitačné konanie)
 
Kontaktná adresa 

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2013.


Dušan Čaplovič v. r.