Nájdených 223
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
292/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl 01.10.2019
251/2018 Z. z. Vyhláška o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania 13.09.2018
419/2015 Z. z. Oznámenie o výnose o požadovaných študijných odboroch v štátnej službe profesionálnych vojakov
65/2015 Z. z. Vyhláška o stredných školách 01.04.2015
61/2015 Z. z. Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.04.2015
330/2014 Z. z. Nález ÚS SR o nesúlade niektorých ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z.
330/2009 Z. z. Vyhláška o zariadení školského stravovania 01.09.2009
306/2009 Z. z. Vyhláška o školskom klube, stredisku záujmovej činnosti a centre voľného času 01.09.2009
184/2009 Z. z. Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave 01.09.2009
339/2008 Z. z. Nariadenie o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov 01.09.2008
326/2008 Z. z. Vyhláška o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív 01.09.2008
322/2008 Z. z. Vyhláška o špeciálnych školách 01.09.2008
318/2008 Z. z. Vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách 01.09.2008
307/2008 Z. z. Vyhláška o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním 01.09.2008
553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 01.01.2004
616/1992 Zb. Vyhláška o stredných odborných školách Federálneho policajneho zboru 31.12.1992
400/1991 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 15.10.1991
385/1991 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami 30.09.1991
353/1991 Zb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o soukromých školách 30.08.1991
80/1968 Zb. Opatrenie Ministerstva školstva, ktorým sa vyhlasuje zrušenie zásad pe rozmiestňovanie mládeže a pre prijímanie na ďalšie štúdium 24.06.1968