Nájdených 19
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
144/2008 Z. z. Zákon o zrušení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika 01.09.2008
455/2004 Z. z. Zákon o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 01.09.2004
483/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 25. marca 2009 č. SEOPMVL-20-3/2009-OdL o požadovaných druhoch, študijných odboroch a učebných odboroch stredoškolského vzdelania, požadovaných študijných odboroch a stupňoch vysokoškolského vzdelania na výkon dočasnej štátnej služby a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností vo vojenskom zdravotníctve na výkon dočasnej štátnej služby
559/2008 Z. z. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania 01.01.2009
39/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 9. septembra 2005 č. SELP/K-58/5-15/2005 o určení sumy úhrady nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie vysokoškolského štúdia profesionálnych vojakov v prípravnej štátnej službe
38/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 3. októbra 2005 č. SELP/K-17/5-91, ktorým sa ustanovuje poskytovanie proviantných náležitostí, výstrojových náležitostí a prepravných náležitostí, používanie a nosenie vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok a špecifických znakov vojenskej rovnošaty a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov v znení výnosu Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. SEOPMVL-106-84/2007-OdL
535/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o určení sumy úhrady nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie výcviku profesionálneho vojaka vo vojenskom vzdelávacom a výcvikovom zariadení počas výkonu prípravnej štátnej služby
392/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 11. novembra 1998 č. 57766, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení výnosu Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 13. októbra 2000 č. SELP-4246
371/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 11. novembra 1998 č. 57766, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe
370/2000 Z. z. Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 11. novembra 1998 č. 57740, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a určovaní zdravotnej klasifikácie osoby na výkon vojenskej služby
480/1992 Zb. Zákon o hmotnom zabezpečení vojakov a žiakov škôl ozbrojených síl a ich zodpovednosti za škodu 01.11.1992
p1/c33/1990 Zb. Rozkaz prezidenta českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
p1/c29/1990 Zb. Rozkaz prezidenta Česko-slovenskej federatívnej republiky z 13. apríla 1990 Študijné odbory na Vysokej vojenskej pedagogickej škole v Bratislave
p2/c1/1990 Zb. Rozkaz prezidenta Československej socialistickej republiky z 29. decembra 1989 Zmeny vo vojenskom školstve
133/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany o zmenách v organizácii vojenských vysokých škôl 10.12.1979
16/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany o zmenách v organizácii vojenských vysokých škôl 09.03.1973
2/1970 Zb. Vyhláška Ministerstva národnej obrany o zmenách v organizácii vojenských vysokých škôl 18.02.1970
90/1966 Zb. Vyhláška ministra národnej obrany o vysokých školách na úseku vojenských vysokých škôl 03.12.1966
122/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o zrušení německé univerzity v Praze. 17.11.1939