Oznámenie č. 77/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohovoru o uzávaní štúdií a diplomov týkajúcich sa vysokého školstva v štátoch európskeho regiónu

Čiastka 17/1990
Platnosť od 14.03.1990
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 18 dňom 19. februára 1982. Pre Československú socialistickú republiku nadobudol Dohovor platnosť 6. júnom 1988.

77

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 21. decembra 1979 bol v Paríži prijatý na 20. zasadaní Generálnej konferencie Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru Dohovor o uznávaní štúdií a diplomov týkajúcich sa vysokého školstva v štátoch európskeho regiónu.

Listina o prístupe Československej socialistickej republiky k tomuto Dohovoru bola uložená u generálneho riaditeľa Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru, depozitára Dohovoru, 26. apríla 1988.

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 18 dňom 19. februára 1982. Pre Československú socialistickú republiku nadobudol Dohovor platnosť 6. júnom 1988.

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHOVOR

o uznávaní štúdií a diplomov týkajúcich sa vysokého školstva v štátoch európskeho regiónu

Preambula

Štáty patriace do európskeho regiónu, ktoré sú stranami tohto Dohovoru,

pripomínajúc, že ako už niekoľkokrát konštatovala Generálna konferencia UNESCO vo svojich rezolúciách týkajúcich sa európskej spolupráce „rozvoj spolupráce medzi národmi v oblasti školstva, vedy, kultúry a informácií v súlade so závermi Štatútu UNESCO hrá základnú úlohu v mierovej práci a v medzinárodnom porozumení“,

vedomé si úzkych stykov medzi svojimi kultúrami aj napriek rozdielnosti jazykov a odlišného ekonomického a sociálneho zriadenia a vedené prianím posilňovať svoju spoluprácu v oblasti školstva a výchovy v záujme blahobytu a trvalej prosperity svojich národov,

pripomínajúc, že štáty, ktoré sa zišli v Helsinkách, vyjadrili v Záverečnom akte konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe z 1. augusta 1975 svoj úmysel „zlepšovať vo vzájomne prijateľných podmienkach prístup študentov, vyučujúcich a vedcov účastníckych štátov do školských zariadení, do kultúrnych a vedeckých inštitúcií predovšetkým prostredníctvom vzájomného uznávania univerzitných hodností a diplomov, a to v prípade nevyhnutnosti dohodami medzi vládami alebo prostredníctvom priamych dohovorov medzi univerzitami a ďalšími vysokými školami a výskumnými inštitúciami“ a „uľahčovaním presnejšieho hodnotenia problémov týkajúcich sa porovnávania a rovnocennosti vysokoškolských hodností a diplomov“,

pripomínajúc, že väčšina zmluvných štátov už uzavrela za účelom podpory realizácie týchto cieľov medzi sebou bilaterálne alebo subregionálne dohody týkajúce sa najmä rovnocennosti alebo uznávania diplomov; vedené však prianím pri pokračovaní a zintenzívňovaní svojich úsilí na bilaterálnej a subregionálnej úrovni rozširovať svoju spoluprácu v tejto oblasti na celý európsky región,

presvedčené, že veľká rozdielnosť vysokoškolských systémov existujúcich v európskom regióne je výnimočným kultúrnym bohatstvom, ktoré treba chrániť, a vedené prianím umožniť všetkému svojmu obyvateľstvu plne využívať toto kultúrne bohatstvo tým, že uľahčí obyvateľom každého zmluvného štátu prístup ku zdrojom školstva v druhých zmluvných štátoch a že predovšetkým im umožní pokračovať v ich výchove na vysokých školách týchto druhých štátov,

súc názoru, že na povolenie prístupu k ďalším etapám štúdia je vhodné použiť koncepciu uznávania štúdií, ktoré v perspektíve mobility tak sociálnej, ako aj medzinárodnej umožní zhodnotiť dosiahnutú úroveň vzdelania s prihliadnutím na znalosti potvrdené udelenými diplomami, ako aj na všetky ďalšie príslušné kvality každého, pokiaľ ich uznajú príslušného úrady za prijateľné,

súc názoru, že uznanie vykonaných štúdií a vydávaných diplomov všetkými zmluvnými štátmi, nech už boli diplomy vydané v ktoromkoľvek z nich, má za cieľ zintenzívniť medzinárodný pohyb osôb a výmenu myšlienok, vedomostí a vedecko-technických skúseností a že je žiadúce prijímať zahraničných študentov na vysoké školy, pričom sa rozumie, že uznávanie ich štúdií alebo diplomov im nemôže poskytovať vyššie práva než študentom týchto štátov,

konštatujúc, že toto uznávanie je jednou z podmienok nevyhnutných na to, aby:

1. sa umožnilo čo najlepšie využívanie prostriedkov výchovy a vzdelania na svojich územiach,

2. sa zaistila väčšia mobilita vyučujúcich, študentov, vedcov a odborníkov,

3. sa čelilo ťažkostiam, s ktorými sa stretávajú pri svojom návrate do krajiny pôvodu osoby, ktoré získali výchovu alebo vzdelanie v zahraničí,

vedené prianím zabezpečiť čo možno najširšie uznávanie štúdií a diplomov s prihliadnutím na princípy týkajúce sa rozvoja stáleho vzdelávania, demokratizácie školstva, prijatia a uplatňovania politiky vzdelania prispôsobeného štrukturálnym zmenám, ekonomickým a technickým zmenám, sociálnym zmenám a kultúrnemu kontextu každej krajiny,

rozhodnuté venovať a organizovať svoju budúcu spoluprácu v týchto oblastiach prostredníctvom dohovoru, ktorý bude tvoriť východiskový bod sústredenej dynamickej činnosti vykonávanej predovšetkým národnými, bilaterálnymi, subregionálnymi a multilaterálnymi mechanizmami už existujúcimi, alebo ktorých vytvorenie je nevyhnutné,

pripomínajúc, že konečný cieľ, ktorý si vytýčila Všeobecná konferencia OSN pre školstvo, vedu a kultúru, spočíva vo „vypracovaní medzinárodného dohovoru o uznávaní a platnosti titulov, hodností a diplomov udelených vysokými školami a výskumnými zariadeniami vo všetkých krajinách“,

sa dohodli na nasledujúcom:

I. DEFINÍCIA

Článok 1

1. Na účel tohto Dohovoru sa „uznávaním“ vysokoškolského vysvedčenia, diplomu, hodností získaných v zahraničí rozumie ich prijatie príslušnými úradmi jedného zmluvného štátu ako platného potvrdenia a udelenia práv jeho nositeľovi, ktoré majú osoby preukazujúce sa národným diplomom, vysvedčením alebo hodnosťou, s ktorými sa môžu porovnávať dokumenty získané v zahraničí.

V tomto ohľade má uznávanie nasledujúci význam:

a) Uznanie diplomu, vysvedčenia alebo hodnosti pre začatie alebo pokračovanie štúdia na vysokej škole umožní, aby sa doklad príslušného záujemcu vzal do úvahy s cieľom prijať ho na vysokú školu a výskumné zariadenia každého zmluvného štátu, ako keby bol majiteľom porovnateľného diplomu, vysvedčenia alebo hodnosti získaných v príslušnom zmluvnom štáte. Toto uznanie nemá za cieľ oslobodiť držiteľa zahraničného diplomu, vysvedčenia alebo hodnosti od potreby vyhovieť podmienkam (iným, ako sú podmienky týkajúce sa držiteľstva diplomu), ktoré by sa mohli požadovať pre prijatie na príslušnú vysokú školu alebo do výskumného zariadenia prijímajúceho štátu.

b) Uznanie zahraničného diplomu, vysvedčenia alebo hodnosti pre výkon zamestnania predstavuje uznanie profesionálnej prípravy požadovanej pre výkon práce, o ktorú ide, bez toho, že by to bolo na ujmu platných právnych a odborných predpisov a procedúr v príslušných zmluvných štátoch. Toto uznanie nemá za cieľ oslobodiť držiteľa zahraničného diplomu, vysvedčenia alebo hodnosti od potreby vyhovieť ďalším podmienkam, ktoré môžu predpísať príslušné vládne alebo odborné úrady na výkon profesionálnej činnosti, o ktorú ide.

c) Jednako, uznanie diplomu, vysvedčenia alebo hodnosti by nemalo v druhom zmluvnom štáte poskytovať držiteľovi širšie práva, ako sú tie, ktoré by požíval v tej krajine, kde sa mu vydal diplom, vysvedčenie alebo hodnosť.

2. Na účel tohto Dohovoru sa „čiastkovým štúdiom“ rozumie obdobie štúdia alebo výchovy, ktoré, bez toho, žeby predstavovalo skončenie štúdia, môže znamenať významný prínos vo veci získavania vedomostí alebo zručností.

II. CIELE

Článok 2

1. Zmluvné štáty hodlajú svojou spoločnou činnosťou prispievať tak k podporovaniu aktívnej spolupráce všetkých národov európskeho regiónu za účelom mierovej práce a medzinárodného porozumenia, ako aj k tomu, aby spolupráca bola účinnejšia s ostatnými členskými štátmi UNESCO, pokiaľ ide o lepšie využívanie ich školského, technologického a vedeckého potenciálu.

2. Zmluvné štáty slávnostne potvrdzujú svoje pevné rozhodnutie úzko spolupracovať v rámci svojich zákonov a predpisov a ich ústavných štruktúr, ako aj v rámci platných medzivládnych dohôd s cieľom:

a) umožniť v záujme všetkých zmluvných štátov čo najlepšie a v plnej šírke využívať v súlade so všeobecnou politikou školstva a správnych postupov svoje zdroje, ktoré sú k dispozícii v oblasti výchovy a výskumu, a to s cieľom:

i) čo najširšieho prístupu študentov a vedcov pochádzajúcich z akéhokoľvek zmluvného štátu na svoje vysoké školy;

ii) uznávať štúdiá a diplomy týchto osôb;

iii) skúmať možnosti vypracovať a prijať podobnú technológiu hodnotiacu kritériá, ktoré by uľahčili aplikáciu systému schopného zabezpečiť porovnateľnosť zápočtových jednotiek, študijných predmetov a diplomov;

iv) prijať dynamickú koncepciu za účelom jej zavedenia do následných študijných etáp, ktorá by prihliadala na vedomosti potvrdené získaným diplomom, ako aj na akúkoľvek ďalšiu vhodnú individuálnu kompetenciu, ak ju príslušné úrady uznajú za prijateľnú;

v) prijať za účelom zhodnotenia čiastkového štúdia pružné kritériá založené na úrovni dosiahnutého vzdelania a na obsahu študovaných programov s prihliadnutím na medziodborový charakter vedomostí na vysokoškolskej úrovni;

vi) zdokonaľovať systém výmeny informácií týkajúcich sa uznávania štúdií a diplomov;

b) v zmluvných štátoch trvale zlepšovať učebné vzťahy, ako aj metódy plánovania a podporovania vysokého školstva s prihliadnutím na požiadavky ekonomického, sociálneho a kultúrneho rozvoja, na politiku každej krajiny a rovnako na ciele, ktoré sa uvádzajú v odporúčaniach formulovaných príslušnými orgánmi OSN pre školstvo, vedu a kultúru, pokiaľ ide o trvalé zlepšovanie kvality výuky, rozvoja a stálej výuky a demokratizácie školstva, ako aj o ciele rozvoja ľudskej osobnosti a pochopenia, tolerancie a priateľstva medzi národmi a vôbec o všetky ciele týkajúce sa ľudských práv, ktoré na úseku školstva ustanovuje Všeobecná deklarácia ľudských práv, medzinárodné pakty týkajúce sa ľudských práv prijaté OSN a Dohovor OSN pre školstvo, vedu a kultúru týkajúci sa boja proti diskriminácii v oblasti školstva;

c) podporovať regionálnu a svetovú spoluprácu s cieľom riešiť „problémy porovnávania a rovnocennosti medzi vysokoškolskými hodnosťami a diplomami“ a s cieľom uznávať štúdiá na vysokých školách a kvalifikácie.

3. Zmluvné štáty sa dohodli prijať všetky opatrenia na národnej, bilaterálnej, multilaterálnej úrovni a predovšetkým prostredníctvom bilaterálnych, subregionálnych, regionálnych a ďalších dohôd, ako aj dojednaniami medzi univerzitami a ďalšími vysokoškolskými zariadeniami i dojednaniami s príslušnými národnými a medzinárodnými organizáciami a orgánmi, aby príslušné úrady mohli postupne dosiahnuť ciele ustanovené v tomto článku.

III. ZÁVÄZKY A OKAMŽITÉ UPLATŇOVANIE

Článok 3

1. Zmluvné štáty okrem povinností patriacich vládam sa dohodli na prijatí všetkých opatrení s cieľom podporovať príslušné zainteresované úrady, aby v súlade s definíciou uznania uvedenou v článku 1 ods. 1 uznávali diplomy o skončení stredoškolského štúdia a ostatné doklady oprávňujúce na štúdium na vysokých školách, vydávané v ostatných zmluvných štátoch s cieľom umožniť držiteľom týchto diplomov a dokladov realizovať štúdiá na vysokých školách nachádzajúcich sa na území týchto zmluvných štátov.

2. Prijatie na štúdium na vysokej škole bez toho, žeby to bolo na ujmu ustanovenia článku 1 ods. 1 písm. a), však môže byť podmienené dostatkom kapacít pre prijatie, ako aj podmienkami týkajúcimi sa požadovaných jazykových vedomostí za účelom úspešného priebehu zvoleného štúdia.

Článok 4

1. Zmluvné štáty okrem povinností patriacich vládam sa dohodli prijať všetky opatrenia, aby podporovali príslušné zainteresované úrady s cieľom:

a) uznávať podľa definície o uznávaní v článku 1 ods. 1 vysvedčenia, diplomy a tituly tak, aby držitelia týchto titulov mohli pokračovať v štúdiu, získať vzdelanie alebo vykonávať výskum na svojich vysokých školách;

b) ustanoviť, pokiaľ je to možné, spôsoby, podľa ktorých by sa mohlo pre pokračovanie v štúdiu uznať čiastkové štúdium uskutočnené na vysokých školách v iných zmluvných štátoch.

2. Ustanovenia článku 3 ods. 2 sa používajú v prípadoch ustanovených týmto článkom.

Článok 5

Zmluvné štáty okrem svojich povinností, ktoré majú vlády, sa dohodli, že príjmu všetky opatrenia na podporu príslušných úradov, aby sa zefektívnilo uznávanie vysokoškolských diplomov, vysvedčení alebo hodností, ktoré udeľujú úrady iných zmluvných štátov za účelom výkonu zamestnania v zmysle článku 1 ods. 1 písm. b).

Článok 6

V prípade, keď štúdium na vysokej škole nachádzajúcej sa na území jedného zo zmluvných štátov nespadá do kompetencie tohto štátu, odovzdá text Dohovoru príslušným zariadeniam a urobí všetko, čo je v jeho silách, aby tieto zariadenia prijali zásady uvedené v častiach II a III Dohovoru.

Článok 7

1. Vzhľadom na to, že uznávanie sa týka skončeného štúdia a diplomov, vysvedčení alebo hodností získaných v inštitúciách schválených príslušnými úradmi krajiny, v ktorej bol udelený diplom, vysvedčenie alebo hodnosť, môže výhody článkov 3, 4 a 5 využívať každý, kto skončí toto štúdium alebo získal tieto diplomy, vysvedčenia alebo hodnosti, nech už sú jej národnosť, politický alebo právny štatút akékoľvek.

2. Každý príslušník zmluvného štátu, ktorý získal na území nezmluvného štátu jeden alebo viac diplomov, vysvedčení alebo hodností podobných tým, ktoré sa definujú v článkoch 3, 4 a 5, sa môže dovolávať tých z týchto ustanovení, ktoré sa dajú použiť, za podmienky, že tieto diplomy, vysvedčenia alebo hodnosti boli uznané v krajine jeho pôvodu alebo v krajine, v ktorej si príslušník praje pokračovať v štúdiu.

IV. MECHANIZMY REALIZÁCIE

Článok 8

Zmluvné štáty sa zaväzujú, že budú rokovať pre uskutočnenie cieľov ustanovených v článku 2 a budú sa usilovať zabezpečiť čo najlepšie vykonávanie záväzkov, ktoré predpokladajú predchádzajúce články 3, 4 a 5, prostredníctvom:

a) národných orgánov;

b) regionálneho výboru podľa článku 10;

c) bilaterálnych alebo subregionálnych orgánov.

Článok 9

1. Zmluvné štáty uznávajú, že plnenie cieľov a záväzkov definovaných v tomto Dohovore vyžaduje v národnom rámci úzku spoluprácu a koordináciu úsilia najrozličnejších národných vládnych a nevládnych úradov, predovšetkým univerzít, atestačných orgánov a iných vzdelávacích inštitúcií. Zaväzujú sa preto zveriť štúdium otázok týkajúcich sa vykonávania tohto Dohovoru príslušným národným orgánom, ku ktorým sa pridružia všetky príslušné sektory a ktoré budú môcť navrhovať príslušné riešenia. Zmluvné štáty sa okrem toho zaväzujú prijímať všetky opatrenia na účinné urýchlenie činnosti týchto národných orgánov.

2. Zmluvné štáty budú spolupracovať s príslušnými úradmi druhého zmluvného štátu predovšetkým tým, že im umožnia zhromaždiť všetky informácie užitočné pre ich činnosť týkajúcu sa štúdia, vysokoškolských diplomov a hodností.

3. Každý národný orgán bude disponovať potrebnými prostriedkami, ktoré mu umožnia buď zhromažďovať, analyzovať a triediť všetky informácie užitočné pre jeho činnosť týkajúcu sa štúdia a vysokoškolských diplomov, alebo dostať čo v najkratšom čase od samostatného národného dokumentačného strediska informácie, ktoré bude potrebovať v tejto oblasti.

Článok 10

1. Ustanovuje sa regionálny výbor zložený zo zástupcov vlád zmluvných štátov. Jeho sekretariát je zverený generálnemu riaditeľovi Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru.

2. Zmluvné štáty oblasti Európy, ktoré boli vyzvané na účasť na diplomatickej konferencii poverenej vykonávať tento Dohovor, sa budú môcť zúčastniť na schôdzach regionálneho výboru.

3. Regionálny výbor má za úlohu sledovať vykonávanie tohto Dohovoru. Dostáva a skúma periodické správy, ktoré mu odovzdávajú štáty a ktoré sa týkajú dosiahnutého pokroku a prekážok, s ktorými sa stretávajú pri plnení Dohovoru, ako aj štúdie o tomto Dohovore vypracované sekretariátom. Zmluvné štáty sa zaväzujú predložiť výboru správu najmenej raz za dva roky.

4. Regionálny výbor v prípade potreby zašle štátom, ktoré sú stranami Dohovoru, odporúčania všeobecného alebo individuálneho charakteru pre vykonávanie tohto Dohovoru.

Článok 11

1. Regionálny výbor volí pre každú zo svojich schôdzí svojho predsedu a prijíma vnútorný poriadok. Schádza sa na riadnom zasadaní najmenej raz za dva roky. Výbor sa zíde prvý raz tri mesiace po uložení šiestej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe.

2. Sekretariát regionálneho výboru pripravuje rokovací poriadok schôdzí výboru v súlade s jeho inštrukciami a podľa ustanovení vnútorného poriadku. Pomáha národným organizáciám získavať informácie, ktoré sú nevyhnutné pre ich činnosť.

V. DOKUMENTÁCIA

Článok 12

1. Zmluvné štáty prikročia medzi sebou k výmene informácií a dokumentácie o vysokoškolských štúdiách a diplomoch.

2. Budú sa usilovať podporovať rozvoj metód a mechanizmov umožňujúcich zhromažďovať, analyzovať, triediť a šíriť užitočné informácie týkajúce sa uznávania vysokoškolských štúdií, diplomov a hodností a informácií zhromaždených národnými, subregionálnymi, regionálnymi a medzinárodnými orgánmi, predovšetkým Organizáciou Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru.

VI. SPOLUPRÁCA S MEDZINÁRODNÝMI ORGANIZÁCIAMI

Článok 13

Regionálny výbor prijíma všetky vhodné opatrenia, aby pripojil k svojmu úsiliu na zabezpečenie čo najlepšieho vykonávania Dohovoru príslušné medzinárodné vládne i nevládne organizácie. To sa týka predovšetkým medzivládnych inštitúcií a organizácií, ktoré majú zodpovednosť pri vykonávaní subregionálnych dohovorov alebo dohôd týkajúcich sa uznávania diplomov v štátoch patriacich do regiónu Európa.

VII. VYSOKOŠKOLSKÉ ZARIADENIA SPADAJÚCE DO KOMPETENCIE ZMLUVNÉHO ŠTÁTU, NACHÁDZAJÚCE SA VŠAK MIMO JEHO ÚZEMIA

Článok 14

Ustanovenia tohto Dohovoru sa budú vzťahovať na štúdium, diplomy alebo tituly dosiahnuté na vysokej škole akéhokoľvek smeru spadajúcej do kompetencie zmluvného štátu, aj keby toto zariadenie bolo mimo jeho územia, za predpokladu, že by príslušné úrady zmluvného štátu, na ktorom je toto zariadenie, nemali námietok.

VIII. RATIFIKÁCIA, PRÍSTUP, NADOBUDNUTIE PLATNOSTI

Článok 15

Tento Dohovor je otvorený na podpis a ratifikáciu štátom patriacim k regiónu Európa, ktoré boli vyzvané na účasť na diplomatickej konferencii poverenej prijať tento Dohovor, ako aj Vatikánu.

Článok 16

1. Iným štátom, členom Organizácie Spojených národov, jednej z jej špecializovaných inštitúcií alebo Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu alebo účastníckym štátom Štatútu Medzinárodného súdneho dvora sa môže povoliť prístup k tomuto Dohovoru.

2. Akákoľvek žiadosť v tomto zmysle sa musí zaslať generálnemu riaditeľovi Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru, ktorá ju odovzdá zmluvným štátom najmenej tri mesiace pred schôdzou výboru ad hoc podľa odseku 3 tohto článku.

3. Zmluvné štáty sa zídu na schôdzu výboru ad hoc, ktorý sa skladá z jedného zástupcu každého zmluvného štátu, ktorého osobitne na to splnomocní jeho vláda, aby sa k tejto žiadosti mohol vyjadriť. Rozhodnutie sa v podobnom prípade prijíma dvojtretinovou väčšinou zmluvných štátov.

4. Táto procedúra sa môže použiť, len ak Dohovor bude ratifikovať najmenej dvadsať zo štátov uvedených v článku 15.

Článok 17

Ratifikácia tohto Dohovoru alebo prístup k nemu sa uskutočňuje uložením ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe u generálneho riaditeľa Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru.

Článok 18

Tento Dohovor nadobudne platnosť mesiac po uložení piatej ratifikačnej listiny, ale výlučne vo vzťahu k štátom, ktoré uložili svoje ratifikačné listiny. Pre každý iný štát nadobudne Dohovor platnosť mesiac po uložení jeho ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe.

Článok 19

1. Zmluvné štáty môžu tento Dohovor vypovedať.

2. Písomné oznámenie výpovede sa uloží u generálneho riaditeľa Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru.

3. Výpoveď nadobúda účinnosť dvanásť mesiacov po prijatí oznámenia o výpovedi. Osoby však, ktoré požívali výhody ustanovení tohto Dohovoru a ktoré ešte študovali na území jedného zmluvného štátu, ktorý vypovie tento Dohovor, budú môcť dokončiť začatý cyklus štúdií.

Článok 20

Generálny riaditeľ Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru bude informovať zmluvné štáty a ostatné štáty uvedené v článkoch 15 a 16, ako aj Organizáciu Spojených národov o uložení všetkých ratifikačných listín alebo listín o prístupe podľa článku 17, ako aj o všetkých výpovediach podľa článku 19 tohto Dohovoru.

Článok 21

Podľa článku 102 Charty Organizácie Spojených národov bude tento Dohovor registrovaný na Sekretariáte Organizácie Spojených národov na žiadosť generálneho riaditeľa Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru.

Na dôkaz toho podpísaní riadne splnomocnení zástupcovia podpísali tento Dohovor.

Dané v Paríži 21. decembra 1979 v anglickom, španielskom, francúzskom a ruskom jazyku, pričom všetky štyri texty majú rovnakú platnosť, v jednom vyhotovení, ktoré bude uložené v archíve Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru a ktorého jedna overená kópia bude odovzdaná všetkým štátom podľa článkov 15 a 16, ako aj Organizácii Spojených národov.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.