330

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 25. novembra 1997

o habilitácii docentov a o vymenúvaní profesorov

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách ustanovuje:


§ 1

(1) O habilitáciu za docenta na študijný odbor, vedný odbor alebo umelecký odbor1) (ďalej len „odbor“) sa môže uchádzať učiteľ vysokej školy, vedecký pracovník, umelecký pracovník, významný vedec alebo odborník (ďalej len „uchádzač“), ktorý

a) vedecko-pedagogicky alebo umelecko-pedagogicky pôsobí na vysokej škole alebo v externej vzdelávacej inštitúcii1a) minimálne v rozsahu určenom v kritériách habilitácií docentov, ktoré schválila vedecká rada vysokej školy,2)

b) vedeckými prácami alebo umeleckými dielami, alebo umeleckými výkonmi vytvoril ucelené vedecké alebo umelecké dielo,

c) je uznávanou vedeckou alebo umeleckou osobnosťou v odborných alebo umeleckých kruhoch.

(2) Habilitácia sa skladá z habilitačného konania a vymenovania4) za docenta.

§ 2

Priebeh habilitačného konania za docenta

(1) K žiadosti3) uchádzač pripojí

a) habilitačnú prácu v štyroch vyhotoveniach,

b) životopis,

c) overenú kópiu dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania,

d) overenú kópiu dokladu o získaní vedecko-akademickej hodnosti alebo umelecko-akademickej hodnosti,5) alebo inej vedeckej alebo umeleckej hodnosti, alebo akademicko-vedeckého titulu podľa skorších predpisov,

e) prehľad pedagogickej činnosti a výsledkov dosiahnutých vo výchovno-vzdelávacej činnosti,

f) zoznam pôvodných publikovaných vedeckých, odborných a umeleckých prác, učebníc, učebných textov, prehľad vyriešených vedeckovýskumných úloh, vytvorených vedecko-technických alebo umeleckých projektov, patentov a autorských osvedčení vynálezov, prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké práce, umelecké práce alebo umeleckú tvorbu, prehľad prednášok a prednáškových pobytov doma a v zahraničí a ďalšie podklady podľa kritérií habilitácií docentov.2)

(2) Uchádzač predkladá habilitačnú prácu ako

a) monografiu alebo

b) monotematickú prácu, ktorá prináša nové vedecké poznatky, alebo

c) súbor publikovaných vedeckých prác doplnený komentárom, alebo

d) dokumentáciu o umeleckom diele alebo o umeleckom výkone, alebo súbor realizovaných umeleckých diel a umeleckých výkonov.

(3) Žiadosť s prílohami podľa odsekov 1 a 2 predloží uchádzač predsedovi vedeckej rady fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty.

(4) Habilitácia sa uskutočňuje na tej fakulte alebo vysokej škole, ak sa vysoká škola nečlení na fakulty, ktorá má priznané právo uskutočňovať v odbore habilitačné konanie6) a na ktorej v odbore alebo v príbuznom odbore pôsobí aspoň jeden profesor.

(5) Ak predseda vedeckej rady fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, zistí, že žiadosť o začatie habilitačného konania neobsahuje náležitosti podľa odsekov 1 a 2, vyzve uchádzača, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. Ak ide o odbor, v ktorom nemá priznané právo6) uskutočňovať habilitačné konanie, vráti žiadosť s pripojenými dokladmi uchádzačovi.

(6) Dovtedy, kým uchádzač neodstráni nedostatky v žiadosti o začatie habilitačného konania, je habilitačné konanie prerušené.

(7) Predseda vedeckej rady fakulty so súhlasom vedeckej rady fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, vymenuje do 60 dní od podania žiadosti uchádzača o habilitáciu za docenta troch oponentov habilitačnej práce a predsedu a dvoch ďalších členov habilitačnej komisie z odborníkov odboru alebo ak v odbore nepôsobí žiaden profesor alebo docent, z príbuzného odboru tak, aby len jeden oponent a len jeden člen habilitačnej komisie boli zamestnancami fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje. Najmenej jeden oponent a predseda habilitačnej komisie musia byť profesori a ďalší dvaja oponenti a dvaja členovia habilitačnej komisie najmenej docenti alebo významní odborníci pôsobiaci mimo vysokej školy.

(8) Oponenti habilitačnej práce vypracujú písomné posudky do 60 dní od svojho vymenovania za oponentov.

(9) Habilitačná komisia preskúma splnenie kritérií habilitácie docentov2) na základe podanej žiadosti uchádzača s prílohami podľa odseku 1 do 30 dní od svojho vymenovania. Záver o splnení alebo nesplnení kritérií uvedie v písomnom návrhu, ktorý prostredníctvom predsedu vedeckej rady fakulty predloží vedeckej rade fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty.

(10) Predseda vedeckej rady fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, v dennej tlači oznámi dátum, čas, miesto konania habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce, meno, priezvisko a pracovisko uchádzača a tému prednášky najneskôr 14 dní pred ich konaním.

(11) Uchádzač preukazuje pedagogickú spôsobilosť habilitačnou prednáškou. Habilitačná prednáška je verejná a koná sa za účasti minimálne piatich zástupcov vedeckej rady fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, a habilitačnou komisiou.

(12) Obhajoba habilitačnej práce je verejná a koná sa pred habilitačnou komisiou za prítomnosti oponentov a za účasti minimálne piatich zástupcov vedeckej rady fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty.

(13) Habilitačná komisia na základe pripojených dokladov, oponentských posudkov, odborného posúdenia úrovne prednesenej habilitačnej prednášky a výsledku obhajoby habilitačnej práce celkove zhodnotí úroveň pedagogickej, vedeckej alebo umeleckej a publikačnej činnosti uchádzača. Návrh predloží predsedovi vedeckej rady fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, s odporúčaním

a) vymenovať uchádzača za docenta v príslušnom odbore alebo

b) nevymenovať uchádzača za docenta v príslušnom odbore.

(14) Návrh na vymenovanie za docenta s hodnotením komisie, oponentskými posudkami a pripojenými dokladmi predloží predseda vedeckej rady fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, na najbližšie rokovanie vedeckej rady fakulty7) alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty.

(15) Ak sa habilitačné konanie uskutočňuje na inej fakulte alebo vysokej škole, ktorá sa nečlení na fakulty, než na tej, na ktorej uchádzač pedagogicky pôsobí, na prerokovanie návrhu vo vedeckej rade fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, sa prizve aj zástupca tejto fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, alebo externej vzdelávacej inštitúcie.1)

§ 3

Rozhodovanie v habilitačnom konaní

(1) Ak uchádzač spĺňa kritériá habilitácie docentov, vedecká rada fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, na základe návrhu na vymenovanie za docenta so všetkými podkladmi podľa § 2 ods. 1 a 2 preverí, či sa počas celého priebehu konania dodržiaval postup podľa tejto vyhlášky. Ak uchádzač nespĺňa kritériá habilitácie docentov, vedecká rada fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, návrhu na vymenovanie za docenta nevyhovie.

(2) Ak vedecká rada fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, zistí, že priebeh habilitácie nebol v súlade s touto vyhláškou, rozhodne o spôsobe odstránenia nedostatkov.

(3) Ak vedecká rada fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, zistí, že v priebehu habilitácie sa dodržal postup ustanovený touto vyhláškou, ale habilitačná komisia v návrhu neodporúča vymenovať uchádzača za docenta, vydá o tom rozhodnutie.

(4) Ak vedecká rada fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, zistí, že v priebehu habilitácie sa dodržal postup ustanovený touto vyhláškou a habilitačná komisia odporučila vymenovať uchádzača za docenta na príslušný odbor, rozhodne7) tajným hlasovaním o návrhu na vymenovanie za docenta.

(5) Predseda vedeckej rady fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, zašle uchádzačovi písomné vyhotovenie rozhodnutia8) spolu s odôvodnením vedeckej rady fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, o návrhu na vymenovanie za docenta alebo o zastavení habilitačného konania do 15 dní od rozhodnutia vedeckej rady. Písomné vyhotovenie rozhodnutia o návrhu na vymenovanie za docenta spolu s dokladmi o predchádzajúcom priebehu habilitácie doručí zároveň rektorovi4) vysokej školy.

§ 4

Vymenovanie za docenta

(1) Dokladom o vymenovaní za docenta je dekrét o vymenovaní za docenta vydaný vysokou školou.

(2) V dekréte sa uvedie meno, priezvisko, rodné číslo, odbor, na ktorý je uchádzač vymenovaný, a podľa ktorého právneho predpisu sa vymenovanie uskutočnilo, označenie fakulty a vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočnila, názov habilitačnej práce, meno a priezvisko predsedu habilitačnej komisie a dátum účinnosti vymenovania. Dekrét o vymenovaní za docenta na listine so štátnym znakom v kresbe (vodoznaku) opatrený odtlačkom okrúhlej pečiatky so štátnym znakom Slovenskej republiky9) podpisuje rektor vysokej školy.

(3) Vysoká škola doručí Ministerstvu školstva Slovenskej republiky alebo vecne príslušnému ministerstvu10) iba oznámenie o vymenovaní za docenta na tlačive. Vzor tlačiva je uvedený v prílohe tejto vyhlášky.

§ 5

Podmienky vymenúvania za profesora

(1) Uchádzačom o vymenovanie za profesora v odbore, v ktorom aktívne vedecko-pedagogicky alebo umelecko-pedagogicky pôsobí na vysokej škole alebo v externej vzdelávacej inštitúcii, môže byť docent,11) ktorý

a) vykonáva vedecko-pedagogickú alebo umelecko-pedagogickú činnosť minimálne v rozsahu určenom v kritériách vymenovania profesorov, ktoré schválila vedecká rada vysokej školy,2)

b) je uznávanou vedeckou alebo umeleckou osobnosťou, jeho vedecké práce alebo umelecké diela, alebo výkony sú uznávané aj v zahraničí,

c) ovplyvnil vývoj odboru vytvorením vedeckej alebo umeleckej školy alebo originálnej, všeobecne uznávanej skupiny, ktorá nadväzuje na jeho objavy, vynálezy, publikované vedecké práce alebo umeleckú tvorbu.

(2) Vymenúvanie za profesora sa skladá z konania na vymenovanie za profesora (ďalej len „vymenúvacie konanie“) a z vymenovania12) profesora.

§ 6

Priebeh vymenúvacieho konania

(1) Vymenúvacie konanie sa začína podaním žiadosti uchádzača predsedovi vedeckej rady fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty.

(2) K žiadosti podľa odseku 1 uchádzač pripojí

a) životopis,

b) overenú kópiu dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania,

c) overenú kópiu dokladu o získaní vedecko-akademickej hodnosti alebo umelecko-akademickej hodnosti,5) alebo inej vedeckej alebo umeleckej hodnosti, alebo akademicko-vedeckého titulu podľa skorších predpisov,

d) overenú kópiu dekrétu o vymenovaní za docenta,

e) prehľad pedagogickej činnosti a výsledkov dosiahnutých vo výchovno-vzdelávacej činnosti,

f) zoznam pôvodných publikovaných vedeckých, odborných a umeleckých prác, učebníc, učebných textov, prehľad vyriešených vedeckovýskumných úloh, vytvorených vedecko-technických alebo umeleckých projektov, patentov a autorských osvedčení, vynálezov a technických diel, prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké práce, umelecké práce alebo umeleckú tvorbu, prehľad prednášok a prednáškových pobytov doma a v zahraničí,

g) najvýznamnejšie vedecké, odborné, umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch,

h) ďalšie podklady podľa kritérií vymenúvania profesorov.2)

(3) Vymenúvacie konanie sa uskutočňuje na tej fakulte alebo vysokej škole, ak sa vysoká škola nečlení na fakulty, ktorá má priznané právo uskutočňovať v odbore vymenúvacie konanie6) a na ktorej v odbore alebo v príbuznom odbore pôsobí aspoň jeden profesor.

(4) Ak predseda vedeckej rady fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, zistí, že žiadosť o začatie vymenúvacieho konania neobsahuje náležitosti podľa odseku 2, vyzve uchádzača, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. Ak ide o odbor, v ktorom nemá priznané právo uskutočňovať vymenúvacie konanie, vráti žiadosť s pripojenými dokladmi uchádzačovi.

(5) Dovtedy, kým uchádzač neodstráni nedostatky v žiadosti o začatie vymenúvacieho konania, je vymenúvacie konanie prerušené.

(6) Predseda vedeckej rady fakulty so súhlasom vedeckej rady fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, vymenuje do 60 dní od podania žiadosti uchádzača na vymenovanie za profesora predsedu a ďalších dvoch až štyroch členov komisie a určí troch oponentov z profesorov alebo z významných vedeckých alebo umeleckých pracovníkov odboru, alebo ak v odbore nepôsobí žiaden profesor, z príbuzného odboru tak, aby len jeden oponent a len jeden člen komisie boli zamestnancami fakulty alebo vysokej školy, ak sa vysoká škola nečlení na fakulty, na ktorej sa uskutočňuje vymenúvacie konanie. Aspoň dvaja členovia sú z inej vysokej školy a jeden člen z vedeckej, resp. umeleckej ustanovizne, a to aj zo zahraničia.

(7) Oponenti vypracujú oponentské posudky do 60 dní od vymenovania za oponentov.

(8) Komisia preskúma do 30 dní od svojho vymenovania splnenie kritérií vymenúvania profesorov, ktoré schválila vedecká rada vysokej školy,2) na základe podanej žiadosti uchádzača s prílohami podľa odseku 2. Záver o splnení alebo nesplnení kritérií uvedie v písomnom návrhu, ktorý prostredníctvom predsedu vedeckej rady fakulty predloží vedeckej rade fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty.

(9) Predseda vedeckej rady fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, v dennej tlači oznámi dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky, meno, priezvisko a pracovisko uchádzača a tému prednášky najneskôr 14 dní pred jej konaním.

(10) Inauguračná prednáška je verejná a koná sa pred vedeckou radou fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, a komisiou. V inauguračnej prednáške uchádzač predstaví celkový prínos svoj a svojich študentov k vývoju vednej alebo umeleckej disciplíny a osobný pohľad na jej súčasný stav a perspektívy.

(11) Komisia na základe pripojených dokladov, oponentských posudkov a odborného posúdenia úrovne prednesenej inauguračnej prednášky celkove zhodnotí úroveň pedagogickej, vedeckej alebo umeleckej a publikačnej činnosti uchádzača. Návrh s hodnotením komisie, oponentskými posudkami a pripojenými dokladmi predloží predseda komisie alebo jej člen, ktorý je profesor, vedeckej rade fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, s odporúčaním

a) vymenovať uchádzača za profesora v príslušnom odbore alebo

b) nevymenovať uchádzača za profesora v príslušnom odbore.

(12) Ak sa vymenúvacie konanie uskutočňuje na inej fakulte alebo vysokej škole, ktorá sa nečlení na fakulty, než na tej, na ktorej uchádzač pedagogicky pôsobí, prizve sa na prerokúvanie návrhu pred vedeckou radou fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, aj zástupca tejto fakulty alebo externej vzdelávacej inštitúcie.1)

§ 7

Prerokúvanie návrhu na vymenovanie za profesora

(1) Ak uchádzač spĺňa kritériá vymenovania profesorov, vedecká rada fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, do šiestich mesiacov od predloženia návrhu komisiou preverí na základe návrhu na vymenovanie za profesora so všetkými podkladmi podľa § 6 ods. 2, či sa počas celého priebehu konania dodržiaval postup podľa tejto vyhlášky. Ak uchádzač nespĺňa kritériá vymenovania profesorov, vedecká rada fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, vydá o tom rozhodnutie.

(2) Ak vedecká rada fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, zistí, že priebeh vymenúvacieho konania nebol v súlade s touto vyhláškou, rozhodne o spôsobe odstránenia nedostatkov.

(3) Ak vedecká rada fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, zistí, že v priebehu vymenúvacieho konania sa dodržal postup ustanovený touto vyhláškou, ale komisia v návrhu neodporúča vymenovať uchádzača za profesora, vydá o tom rozhodnutie.

(4) Ak vedecká rada fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, zistí, že v priebehu vymenúvacieho konania sa dodržal postup ustanovený touto vyhláškou a komisia odporučila vymenovať uchádzača za profesora v príslušnom odbore, rozhodne tajným hlasovaním o predložení návrhu na vymenovanie za profesora.

(5) Predseda vedeckej rady fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, zašle písomné vyhotovenie výsledku prerokovania vedeckej rady fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, o návrhu na vymenovanie za profesora do 15 dní uchádzačovi8) od prerokovania vedeckej rady. Písomné vyhotovenie výsledku prerokovania vedeckej rady fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, o návrhu na vymenovanie za profesora spolu s dokladmi o predchádzajúcom priebehu vymenúvacieho konania predloží zároveň vedeckej rade vysokej školy.13)

(6) Ak vedecká rada vysokej školy návrh na vymenovanie za profesora tajným hlasovaním schváli,14) rektor ho spolu s dokladmi o predchádzajúcom priebehu vymenúvacieho konania okrem dokladov podľa § 6 ods. 2 písm. g) a h) predloží ministrovi školstva Slovenskej republiky15) alebo vecne príslušnému ministrovi.16) Súčasne výsledok písomne oznámi uchádzačovi o vymenovanie za profesora do 15 dní od prerokovania vedeckej rady vysokej školy.

§ 8

Podmienkou získania titulu profesor u uchádzačov, ktorí získali vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul docent podľa skorších predpisov bez habilitácie, je úspešné ukončenie habilitačného konania podľa tejto vyhlášky. Žiadateľovi sa nevydá dekrét o vymenovaní za docenta, ale doklad o úspešnej habilitácii podpísaný dekanom fakulty alebo rektorom vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty.


Záverečné ustanovenia

§ 9

Habilitačné konanie alebo vymenúvacie konanie začaté pred dňom účinnosti tejto vyhlášky sa dokončí podľa doteraz platných právnych predpisov.17)

§ 10

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 448/1990 Zb. o habilitácii docentov a vymenúvaní profesorov.

§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1998.


Eva Slavkovská v. r.


Príloha k vyhláške č. 330/1997 Z. z.

Vzor - Oznámenie o vymenovaní za docenta

Poznámky pod čiarou

1) § 22 ods. 2 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.

1a) § 22 ods. 3 zákona č. 172/1990 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.

2) § 11 ods. 2 písm. d) a § 11 ods. 3 zákona č. 172/1990 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.

3) § 27 ods. 3 zákona č.172/1990 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.

4) § 13 ods. 3 zákona č. 172/1990 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.

5) § 22a ods. 8 zákona č. 172/1990 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.

6) § 15 ods. 1 písm. g) zákona č.172/1990 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.

7) § 12 ods. 2 písm. g) zákona č. 172/1990 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.

8) § 34 ods. 2 až 4 zákona č. 172/1990 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.

9) § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1996 Z. z.

10) § 30 ods. 1 písm. p) a § 31 ods. 2 zákona č. 172/1990 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.

11) § 27 ods. 4 zákona č. 172/1990 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.

12) Čl. 102 písm. g) Ústavy Slovenskej republiky.

13) § 12 ods. 2 písm. h) zákona č. 172/1990 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.

14) § 11 ods. 2 písm. e) zákona č.172/1990 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.

15) § 15 ods. 2 zákona č.172/1990 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.

16) § 30 ods. 1 písm. p) a § 31 ods. 2 zákona č. 172/1990 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z. z.

17) Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 448/1990 Zb. o habilitácii docentov a vymenúvaní profesorov.