Nájdených 1092
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
245/2008 Z. z. Školský zákon 01.09.2008
757/2004 Z. z. Zákon o súdoch 01.04.2005
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách 01.04.2002
74/2019 Z. z. Vyhláška o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka 15.03.2019
252/2018 Z. z. Vyhláška na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl 15.09.2018
251/2018 Z. z. Vyhláška o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania 13.09.2018
30/2018 Z. z. Vyhláška o doplňujúcej skúške 15.02.2018
218/2017 Z. z. Vyhláška o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch 01.10.2017
189/2017 Z. z. Nariadenie o pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia a zeleniny v školských zariadeniach 01.08.2017
51/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony lekárskej prehliadky vrcholového a talentovaného športovca 01.01.2016
50/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní vládneho štipendia 01.01.2016
16/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie 01.01.2016
261/2016 Z. z. Nariadenie vlády o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2017 30.09.2016
241/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o sume školného v externej forme na vysokých školách na rok 2017/2018
440/2015 Z. z. Zákon o športe 01.01.2016
422/2015 Z. z. Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií 01.01.2016
419/2015 Z. z. Oznámenie o výnose o požadovaných študijných odboroch v štátnej službe profesionálnych vojakov
281/2015 Z. z. Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov 01.01.2016
181/2015 Z. z. Oznámenie o opatrení o sume školného v externej forme na vysokých školách na rok 2016/2017
 
...