Oznámenie č. 327/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Maďarskej ľudovej republike

Čiastka 52/1990
Platnosť od 15.08.1990
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 dňom 20. apríla 1990.

327

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 11. októbra 1989 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v ČSSR a v MĽR. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 dňom 20. apríla 1990.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Maďarskej ľudovej republike

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Maďarskej ľudovej republiky

vedené úmyslom rozvíjať vzájomnú spoluprácu v oblasti školstva a vedy,

v snahe napomáhať štúdium na rôznych stupňoch a v rôznych inštitúciach druhého štátu,

vychádzajúc z Kultúrnej dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky z 13. marca 1986 v súlade s Dohodou o vzájomnom uznávaní ekvivalentnosti dokladov o absolvovaní stredných, stredných odborných a vysokých škôl a takisto aj dokladov o udelení vedeckých hodností a titulov podpísanej v Prahe 7. júna 1972,

dohodli sa takto:

Článok 1

Vysvedčenie zo základnej školy v Československej socialistickej republike a vysvedčenie (általános iskola) v Maďarskej ľudovej republike sa uznávajú za rovnocenné.

Článok 2

Za rovnocenné sa uznávajú vysvedčenia o maturitnej skúške vydávané v Československej socialistickej republike po skončení štúdia na gymnáziách, stredných odborných školách, stredných odborných učilištiach a vysvedčenia o maturitnej skúške, vysvedčenia o maturitno-kvalifikačnej skúške vydávané po skončení štúdia na gymnáziách a stredných odborných školách v Maďarskej ľudovej republike.

Tieto vysvedčenia potvrdzujú, že ich držitelia získali vzdelanie v rozsahu požadovanom v oboch štátoch pre prijatie na vysokoškolské štúdium.

Článok 3

Za rovnocenné sa uznávajú vysvedčenia a doklady o ukončení štúdia na trojročných učebných odboroch stredných odborných učilíšť v Československej socialistickej republike a vysvedčenia a doklady o ukončení štúdia na trojročných učebných odboroch odborných učilíšť v Maďarskej ľudovej republike.

Za rovnocenné sa takisto uznávajú vysvedčenia o vzdelaní zodpovedajúce štúdiu uvedenému v odseku 1 tohto článku získané inými formami prípravy na stredných školách.

Článok 4

Diplomy vydávané po skončení štvor alebo viacročného štúdia na česko-slovenských vysokých školách a doklady o výsledkoch štúdia, čiastočnom štúdiu a jednotlivých skúškach vydávané v Československej socialistickej republike a diplomy vydávané po skončení štúdia na maďarských univerzitách a doklady o výsledkoch štúdia, čiastočnom štúdiu a jednotlivých skúškach vydávané v Maďarskej ľudovej republike sa uznávajú za rovnocenné.

Tieto diplomy potvrdzujú, že ich držitelia získali vzdelanie v rozsahu požadovanom na prijatie do výchovy vedeckých pracovníkov v Československej socialistickej republike a v Maďarskej ľudovej republike.

Článok 5

Tituly absolventov udeľované vysokými školami v Československej socialistickej republike uvedenými v článku 4 na základe štátnej záverečnej skúšky sa uznajú v Maďarskej ľudovej republike.

Tituly absolventov udeľované univerzitami v Maďarskej ľudovej republike na základe štátnej skúšky sa uznávajú v Československej socialistickej republike.

Tituly absolventov udeľované vysokými školami v Československej socialistickej republike uvedenými v článku 4 na základe štátnej rigoróznej skúšky sa uznávajú v Maďarskej ľudovej republike.

Vedecký stupeň univerzitný doktor (Doctor universitatis) získaný v doktorskom konaní na univerzitách v Maďarskej ľudovej republike sa uznáva v Československej socialistickej republike.

Článok 6

Doklady o udelení vedeckých hodností „kandidát vied“ a „doktor vied“ v Československej socialistickej republike a v Maďarskej ľudovej republike sa uznávajú za rovnocenné.

Článok 7

V prípade vysvedčení a diplomov o ukončení štúdia, pri ktorých rovnocennosť nerieši Dohoda, zmluvné strany uznávajú úroveň ukončeného vzdelania.

Článok 8

Zmluvné strany budú spolupracovať na vykonávaní tejto Dohody a v záujme toho sa budú navzájom informovať o zmenách vo svojich výchovno-vzdelávacích sústavách a budú si vymieňať vzory dokladov uvedených v článkoch 1, 2, 3, 4, 5 a 6 tejto Dohody.

Článok 9

Zmluvné strany budú uznávať vysvedčenia, diplomy, vedecké hodnosti a tituly na základe originálu dokladu alebo overenej kópie.

Článok 10

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Článok 11

Táto Dohoda sa uzaviera na neurčitú dobu. Každá zmluvná strana ju môže písomne vypovedať diplomatickou cestou. V takom prípade táto Dohoda stráca platnosť uplynutím jedného roka odo dňa doručenia takejto výpovede.

Dané v Prahe 11. októbra 1989 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a maďarskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Evžen Vacek v. r.

Za vládu

Maďarskej ľudovej republiky:

Istvan Oszi v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.