Vyhláška č. 448/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o habilitácii docentov a vymenúvaní profesorov

Čiastka 75/1990
Platnosť od 29.10.1990 do31.12.1997
Účinnosť od 01.11.1990 do31.12.1997
Zrušený 330/1997 Z. z.

448

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky

zo 17. septembra 1990

o habilitácii docentov a vymenúvaní profesorov

Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Za docenta možno vymenovať1) učiteľa vysokej školy, vedeckého pracovníka, umeleckého pracovníka, významného vedca alebo odborníka pôsobiaceho mimo vysokej školy (ďalej len „pracovník“) pre odbor, v ktorom pedagogicky, vedecky alebo umelecky pôsobí (ďalej len „odbor“) a ktorý

a) vykonáva úspešne pedagogickú činnosť na vysokej škole najmä odovzdávaním poznatkov zodpovedajúcich úrovni dosiahnutého stupňa vedeckého poznania prednáškami, vedením seminárov, cvičení, diplomových prác,

b) vytvoril ucelené vedecké alebo umelecké dielo svojimi vedeckými prácami alebo umeleckými dielami alebo výkonmi a je uznávanou vedeckou alebo umeleckou osobnosťou v odborných alebo umeleckých kruhoch v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike,

c) habilitoval sa na základe habilitačnej práce.2)

§ 2

(1) Habilitačné konanie sa začne predložením habilitačnej práce2) dekanovi.

(2) K habilitačnej práci treba pripojiť

a) písomnú žiadosť,

b) životopis,

c) doklad o získaní vysokoškolského vzdelania,

d) doklad o získaní akademicko-vedeckého titulu alebo vedeckej hodnosti alebo inej vedeckej alebo umeleckej kvalifikácie,

e) prehľad pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkov vo výchovno-vzdelávacej činnosti,

f) zoznam publikovaných vedeckých, odborných a umeleckých prác, učebníc, učebných textov, prehľad vyriešených vedeckovýskumných úloh, vytvorených projektov, zlepšovacích návrhov, prihlásených objavov a prehľad citácií vedeckých alebo umeleckých prác.

(3) Umelecká rada fakulty môže upustiť od povinnosti predložiť doklad o získaní vysokoškolského vzdelania. Vedecká rada fakulty alebo umelecká rada fakulty (ďalej len „vedecká rada fakulty“) môže upustiť od povinnosti predložiť doklad o získaní akademicko-vedeckého titulu alebo vedeckej hodnosti alebo inej vedeckej alebo umeleckej kvalifikácie.

(4) Habilitačnou prácou je monotematická práca alebo práca zostavená zo súboru publikovaných prác, v umeleckých odboroch umelecké dielo alebo umelecký výkon alebo ich súbor.

(5) Dekan vráti habilitačnú prácu s pripojenými dokladmi pracovníkovi, ak nepredložil všetky požadované doklady alebo ak ide o odbor, v ktorom sa na fakulte habilitácia neuskutočňuje.

(6) Habilitácia sa uskutočňuje na tej fakulte alebo vysokej škole, ak sa vysoká škola nečlení na fakulty, na ktorej sa v odbore vyučuje a na ktorej v odbore alebo príbuznom odbore pôsobí aspoň jeden profesor a ktorá má právo habilitácie.3)

(7) Dekan so súhlasom vedeckej rady fakulty určí troch oponentov habilitačnej práce a vymenuje trojčlennú habilitačnú komisiu z odborníkov odboru alebo príbuzného odboru, ak v odbore nepôsobí žiadny profesor alebo docent. Aspoň jeden oponent a predseda habilitačnej komisie musí byť profesor a ďalší dvaja oponenti a členovia habilitačnej komisie najmenej docenti alebo významní odborníci pôsobiaci mimo vysokej školy. Z vysokej školy, na ktorej sa uskutočňuje habilitácia, môže byť iba jeden oponent a jeden člen habilitačnej komisie.

(8) Pracovník preukazuje svoju pedagogickú spôsobilosť habilitačnou prednáškou. Habilitačná prednáška sa koná pred habilitačnou komisiou a vedeckou radou fakulty, ktorá určí jej zameranie a dĺžku. Habilitačná prednáška je verejná.

(9) Dekan uverejní termín, čas a miesto konania habilitačnej prednášky, meno, priezvisko a pracovisko pracovníka a tému prednášky najneskôr štrnásť dní pred obhajobou habilitačnej práce aspoň v jednom hromadnom oznamovacom prostriedku.

(10) Ak sa habilitačné konanie uskutočňuje na inej fakulte než na tej, na ktorej pracovník pedagogicky pôsobí, k prerokovaniu návrhu vo vedeckej rade fakulty sa prizve aj zástupca tejto fakulty.

(11) Habilitačná komisia na základe pripojených dokladov, oponentských posudkov, odborného po-súdenia úrovne prednesenej habilitačnej prednášky a výsledku obhajoby habilitačnej práce celkove zhodnotí úroveň pedagogickej, vedeckej alebo umeleckej a publikačnej činnosti pracovníka. Návrh predloží vedeckej rade fakulty predseda alebo člen habilitačnej komisie, ktorý je profesor. Svojou odbornou autoritou preberá zodpovednosť za požadovanú pedagogickú, vedeckú alebo umeleckú úroveň pracovníka.

§ 3

(1) Vedecká rada fakulty na základe návrhu habilitačnej komisie, oponentských posudkov habilitačnej práce, hodnotenia úrovne prednesenej habilitačnej prednášky a výsledku obhajoby habilitačnej práce rozhodne

a) o predložení návrhu na vymenovanie za docenta, ak bol pracovník pri habilitácii úspešný; návrh na vymenovanie so stanoviskom vedeckej rady fakulty predloží rektorovi dekan alebo

b) o zastavení habilitačného konania, ak pracovník nebol úspešný; toto rozhodnutie s odôvodnením oznámi dekan pracovníkovi.

(2) Dekrét obsahuje meno a priezvisko pracovníka, odbor, pre ktorý bol vymenovaný, fakultu a vysokú školu, na ktorej sa uskutočnila habilitácia, názov habilitačnej práce, meno a priezvisko predsedu habilitačnej komisie a dátum účinnosti vymenovania. Dekrét o vymenovaní za docenta opečiatkovaný okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom Slovenskej republiky4) podpisuje rektor.

(3) Vysoká škola oznámi Ministerstvu školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky meno, priezvisko, tituly, dátum narodenia a všetky ostatné údaje novovymenovaného docenta uvedené v odseku 2.

§ 4

Za profesora možno vymenovať pracovníka pre odbor, v ktorom pedagogicky, vedecky alebo umelecky pôsobí len po predchádzajúcej habilitácii2) a ktorý

a) vykonáva úspešne pedagogickú činnosť na vysokej škole najmä odovzdávaním poznatkov zodpovedajúcich úrovni dosiahnutého stupňa vedeckého poznania prednáškami, vedením seminárov, diplomových prác,

b) je uznávanou vedeckou alebo umeleckou osobnosťou v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike i v zahraničí, jeho vedecké práce alebo umelecké výkony sú uznávané aj v zahraničí a ktorý ovplyvnil vývoj odboru vytvorením vedeckej alebo umeleckej školy alebo originálnej, všeobecne uznávanej skupiny.

§ 5

(1) Konanie na vymenovanie profesorov3) (ďalej len „vymenúvacie konanie“) sa začína na návrh pracovníka alebo na návrh vedúceho pracoviska vysokej školy, dekana alebo rektora.

(2) Ak bol na miesto profesora vypísaný konkurz, rektor podá návrh na začatie vymenúvacieho konania na pracovníka, ktorý sa v konkurze umiestnil na prvom mieste.

(3) K návrhu na začatie vymenúvacieho konania treba pripojiť

a) životopis,

b) doklad o získaní vysokoškolského vzdelania,

c) doklad o získaní akademicko-vedeckého titulu alebo vedeckej hodnosti alebo inej vedeckej alebo umeleckej kvalifikácie, doklad o habilitácii,

d) prehľad pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkov vo výchovno-vzdelávacej činnosti,

e) zoznam publikovaných vedeckých, odborných, umeleckých prác, učebníc, učebných textov, vyriešených vedeckovýskumných úloh, vytvorených projektov, zlepšovacích návrhov, prihlásených objavov, prehľad citácií vedeckých alebo umeleckých prác,

f) najvýznamnejšie vedecké, odborné, umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo výkonoch.

(4) Dekan vráti návrh na vymenovanie za profesora navrhovateľovi, ak nepredložil všetky požadované doklady alebo ak ide o odbor, v ktorom sa na fakulte alebo vysokej škole, ak sa vysoká škola nečlení na fakulty, neuskutočňuje vymenúvacie konanie.

(5) Súčasťou vymenúvacieho konania je verejná inauguračná prednáška pracovníka. V nej pracovník predstaví celkový prínos svoj a svojich žiakov k vývoju vednej alebo umeleckej disciplíny a osobný pohľad na jej súčasný stav a perspektívy. Dekan uverejní termín, čas a miesto konania inauguračnej prednášky, meno, priezvisko a pracovisko pracovníka a tému prednášky najneskôr štrnásť dní pred jej uskutočnením aspoň v jednom hromadnom oznamovacom prostriedku.

(6) Vymenúvacie konanie sa uskutočňuje na tej fakulte alebo vysokej škole, ak sa vysoká škola nečlení na fakulty, na ktorej sa v odbore vyučuje a na ktorej v odbore alebo príbuznom odbore pôsobí aspoň jeden profesor a ktorá má právo uskutočňovať vymenúvacie konanie3).

(7) Dekan so súhlasom vedeckej rady fakulty vymenuje troj až päťčlennú komisiu a určí troch oponentov z profesorov alebo významných vedeckých pracovníkov z odboru alebo príbuzného odboru, ak v odbore nepôsobí žiadny profesor. Najmenej jeden člen komisie musí byť z tej fakulty alebo vysokej školy, ak sa vysoká škola nečlení na fakulty, na ktorej sa uskutočňuje vymenúvacie konanie, najmenej jeden člen z inej vysokej školy a jeden člen z vedeckej inštitúcie, a to aj zo zahraničia. Z fakulty alebo vysokej školy, ak sa vysoká škola nečlení na fakulty, na ktorej sa uskutočňuje vymenúvacie konanie, môže byť iba jeden oponent.

(8) Komisia na základe pripojených dokladov, oponentských posudkov a posúdenia úrovne prednesenej inauguračnej prednášky celkove zhodnotí úroveň pedagogickej, vedeckej alebo umeleckej a publikačnej činnosti pracovníka a hodnotenie predloží dekanovi. Návrh na vymenovanie za profesora s hodnotením komisie, oponentskými posudkami a pripojenými dokladmi predloží dekan na najbližšie rokovanie vedeckej rady fakulty.

(9) Ak sa vymenúvacie konanie uskutočňuje na inej fakulte než na tej, na ktorej pracovník pedagogicky pôsobí, prizve sa k prerokúvaniu návrhu pred vedeckou radou fakulty aj zástupca tejto fakulty.

§ 6

(1) Vedecká rada fakulty za prítomnosti členov komisie a oponentov na základe hodnotenia komisie, oponentských posudkov a zhodnotenia verejnej inauguračnej prednášky pracovníka rozhodne

a) o predložení návrhu na vymenovanie za profesora, ak bol pracovník úspešný; návrh na vymenovanie so stanoviskom vedeckej rady fakulty a požadovanými dokladmi predloží vedeckej rade vysokej školy alebo umeleckej rade vysokej školy (ďalej len „vedecká rada vysokej školy“) prostredníctvom rektora dekan,

b) o zastavení vymenúvacieho konania, ak pracovník nebol úspešný; toto rozhodnutie s odôvodnením oznámi dekan pracovníkovi.

(2) Ak vedecká rada vysokej školy návrh na vymenovanie za profesora schváli, rektor ho predloží spolu s dokladmi o predchádzajúcom priebehu vymenúvacieho konania, okrem dokladov podľa § 5 ods. 3 písm. f) ministrovi školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky na ďalšie konanie.5) Ak vedecká rada vysokej školy návrh neschváli, rektor jej rozhodnutie oznámi pracovníkovi.

§ 7

Vedecká rada fakulty a vedecká rada vysokej školy rozhodujú v otázkach habilitácie docentov a vymenúvania profesorov tajným hlasovaním.

§ 8

Podmienkou získania titulu „profesor“ u pracovníkov, ktorí získali vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul „docent“ podľa skorších predpisov bez habilitácie, je úspešné ukončenie habilitačného konania podľa tejto vyhlášky. Pracovníkovi sa nevydá dekrét o vymenovaní za docenta, ale doklad o úspešnej habilitácii podpísaný dekanom.

§ 9

Na vysokých školách, ktoré sa nečlenia na fakulty, plní úlohy dekana podľa tejto vyhlášky rektor a úlohy vedeckej rady fakulty vedecká rada vysokej školy. Dekan samostatnej pedagogickej fakulty6) plní podľa tejto vyhlášky súčasne úlohy rektora a vedecká rada fakulty úlohy vedeckej rady vysokej školy.


§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1990.


Minister:

Pišút v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 13 ods.2 zákona.

2) § 27 ods.4 zákona.

3) § 15 ods. 1 písm. f) zákona.

4) § 1 ods. 2 zákona SNR č. 51/1990 Zb. o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky.§ 2 ods.1 písm. c) vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.253/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákon SNR o používaní štátneho znaku, štátnej vlajky, štátnej pečate a štátnej hymny Slovenskej republiky.

5) § 15 ods. 2 zákona.

6) § 42 ods. 2 zákona.