143

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. novembra 2001 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní v oblasti vysokého školstva.

Dohoda nadobudla platnosť 13. decembra 2003 na základe článku 9 ods. 1.

K oznámeniu č. 143/2005 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní v oblasti vysokého školstva

Vláda Slovenskej republiky a vláda Spolkovej republiky Nemecko

v duchu priateľských vzťahov medzi obidvoma štátmi,

vedené úmyslom podporovať mobilitu a spoluprácu v oblasti vedy a vysokého školstva,

vyjadrujúc želanie uľahčiť študujúcim oboch štátov prijatie na štúdium alebo pokračovanie v štúdiu v druhom štáte,

uvedomujúc si existujúce spoločné črty v oblasti vysokého školstva a štúdia na vysokých školách v oboch štátoch,

vychádzajúc z Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o kultúrnej spolupráci podpísanej 1. mája 1997,

vo veci uznávania vysvedčení umožňujúcich prístup na vysoké školy, uznávania častí štúdia a skúšok, ako aj dokladov o ukončenom vysokoškolskom štúdiu na účely pokračovania v štúdiu v oblasti vysokého školstva a používania titulov, akademických titulov, vedecko-akademických hodností, umelecko-akademických hodností, vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov zo Slovenskej republiky a používania akademických titulov zo Spolkovej republiky Nemecko (ďalej len „doklady o vzdelaní“),

dohodli sa takto:

Článok 1

Oblasť platnosti

(1) Táto dohoda sa vzťahuje na doklady o vzdelaní, ktoré boli vydané v Slovenskej republike alebo v Spolkovej republike Nemecko po nadobudnutí platnosti tejto dohody.

(2) Podľa tejto dohody sú v Slovenskej republike vysokými školami všetky štátne vzdelávacie ustanovizne, ktoré sú vysokými školami podľa jej vnútroštátnych právnych predpisov, alebo v Spolkovej republike Nemecko všetky štátne vzdelávacie ustanovizne, ktoré sú vysokými školami podľa právnych predpisov jej krajín.

(3) Na neštátne vysoké školy v Slovenskej republike sa dohoda vzťahuje vtedy, ak sú zriadené v súlade s jej vnútroštátnymi právnymi predpismi, a v Spolkovej republike Nemecko vtedy, ak sú príslušným ministerstvom uznané ako štátom uznané vysoké školy.

(4) Zmluvné strany sa o vysokých školách, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, informujú prostredníctvom výmeny zoznamov. Zoznamy nie sú súčasťou dohody.

(5) Vnútroštátne právne predpisy Slovenskej republiky a Spolkovej republiky Nemecko o zamestnávaní nebudú dotknuté touto dohodou.

Článok 2

Prístup na vysoké školy a uznávanie vysvedčení o maturitnej skúške

(1) Vysvedčenie o maturitnej skúške vydané gymnáziom v Slovenskej republike a vysvedčenie o všeobecnej vysokoškolskej zrelosti vydané v Spolkovej republike Nemecko sa uznávajú ako kvalifikácia umožňujúca prístup k vysokoškolskému štúdiu.

(2) Iné vysvedčenia, ktoré v oboch štátoch umožňujú prístup k vysokoškolskému štúdiu, sa môžu uznať ako vysvedčenia, ktoré umožňujú prístup k vysokoškolskému štúdiu, v súlade s príslušnými vnútroštátnymi predpismi.

Článok 3

Započítavanie jednotlivých častí štúdia a skúšok, ako aj uznávanie dokladov o ukončenom vysokoškolskom štúdiu na účely pokračovania v štúdiu

(1) Príslušné časti štúdia a skúšky sa uznávajú na žiadosť študujúcich podľa študijných programov alebo skúškových poriadkov. Doklady o ukončenom vysokoškolskom štúdiu sa na účely pokračovania v štúdiu na žiadosť uznávajú podľa priradení úrovní kvalifikácií, ktoré sú uvedené v článku 7, za predpokladu, že sa v obsahu štúdia nevyskytujú zásadné rozdiely.

(2) Prístup ku štátnym skúškam v Spolkovej republike Nemecko, ako aj s tým súvisiace započítavanie častí štúdia sa riadia príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 4

Prijímanie na doktorandské štúdium

(1) Držitelia magisterského alebo inžinierskeho akademického titulu, ako aj držitelia akademického titulu doktor medicíny (v skratke „MUDr.“) a doktor veterinárskej medicíny (v skratke „MVDr.“), ktoré sa priznávajú po ukončení vysokoškolského štúdia v Slovenskej republike, môžu byť v súlade s príslušným poriadkom pre doktorandské štúdium prijatí na doktorandské štúdium v Spolkovej republike Nemecko.

(2) Na doktorandské štúdium môžu byť prijatí aj držitelia slovenských akademických titulov doktor prírodných vied (v skratke „RNDr.“), doktor filozofie (v skratke „PhDr.“), doktor farmácie (v skratke „PharmDr.“), doktor práv (v skratke „JUDr.“), doktor pedagogiky (v skratke „PaedDr.“) a doktor teológie (v skratke „ThDr.“). O uznaní alebo dopracovaní slovenskej rigoróznej práce na dizertačnú prácu rozhodujú vysoké školy v Spolkovej republike Nemecko podľa svojich poriadkov pre doktorandské štúdium.

(3) Držitelia „Diplomu“, „Lizenziatu“ alebo titulu „Magister Artium“ z nemeckých univerzít a vysokých škôl na ich úrovni, absolventi príslušných nemeckých štátnych skúšok a držitelia titulu „Master/Magister“ zo Spolkovej republiky Nemecko môžu byť v súlade s príslušnými ustanoveniami o doktorandskom štúdiu prijatí na doktorandské štúdium (PhD., ArtD.) v Slovenskej republike.

(4) Držitelia „Diplomu (FH)“ z odbornej vysokej školy zo Spolkovej republiky Nemecko, ktorí dosiahli nadpriemerné študijné výsledky, môžu byť v súlade s príslušnými ustanoveniami o doktorandskom štúdiu prijatí na doktorandské štúdium (PhD., ArtD.) v Slovenskej republike.

Článok 5

Spolupráca medzi vysokými školami

Vysoké školy v Slovenskej republike a v Spolkovej republike Nemecko môžu medzi sebou uzatvárať dohody, ktoré budú obsahovať iné podmienky, ako sú v tejto dohode, a ktoré budú podporovať mobilitu študentov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Článok 6

Používanie titulov a hodností

(1) Držitelia titulov alebo hodností zo Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené nižšie, sú oprávnení ich používať v Spolkovej republike Nemecko v takej podobe, v akej im boli priznané v Slovenskej republike, pričom si v osobitne vyznačených prípadoch k titulu alebo hodnosti ako dodatok o pôvode uvádzajú aj názov vysokej školy, kde ich získali. Uvedený nemecký preklad sa môže používať iba spolu s originálnou podobou.

Názov Preklad Skratka Dodatok o pôvode
(x)
bakalár Bakkalaureus Bc.
magister Magister Mgr.
magister umenia Magister der Kunst Mgr. art.
inžinier Ingenieur*) Ing.*) X
inžinier architekt Ingenieur-Architekt Ing. arch. X
doktor medicíny Doktor der Medizin MUDr. X
doktor veterinárskej
medicíny
Doktor der
Veterinärmedizin
MVDr. X
doktor prírodných vied Doktor der
Naturwissenschaften
RNDr. X
doktor farmácie Doktor der Pharmazie PharmDr. X
doktor filozofie Doktor der Philosophie PhDr. X
doktor práv Doktor der Rechte JUDr. X
doktor pedagogiky Doktor der Pädagogik PaedDr. X
doktor teológie Doktor der Theologie ThDr. X
philosophiae doctor Doktor der Philosophie PhD.
artis doctor Doktor der Kunst ArtD.
doctor scientiarum Doktor der
Wissenschaften
DrSc.
docent X
*) Pri používaní inžinierskeho titulu sa berú do úvahy vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa výkonu povolania v Spolkovej republike Nemecko (inžinierske zákony krajín).
x) Dodatok o pôvode podľa článku 6

(2) Držitelia týchto vysokoškolských titulov zo Spolkovej republiky Nemecko:

– Diplom z odbornej vysokej školy s uvedením odborného zamerania,

– Bachelor /Bakkalaureusgrad s uvedením odborného zamerania,

– Diplom z univerzity, ako aj vysokej školy na jej úrovni s uvedením odborného zamerania,

– Magister Artium,

– Lizenziat s uvedením odborného zamerania,

– Master/Magister s uvedením odborného zamerania,

– Doktor s uvedením odborného zamerania,

– Doctor habilitatus s uvedením odborného zamerania sú oprávnení používať v Slovenskej republike svoje tituly a hodnosti v podobe, v akej im boli priznané v Spolkovej republike Nemecko. Obdobné platí pre označenie „Privatdozent/Privatdozentin“.

(3) V súlade s ustanoveniami článku 7 a bez ohľadu na ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku existuje možnosť prevodu slovenských titulov a hodností v Spolkovej republike Nemecko, ak to vnútroštátne právne predpisy krajín umožňujú, alebo nostrifikácie dokladov o vzdelaní vydaných v Spolkovej republike Nemecko v Slovenskej republike.

Článok 7

Porovnávacia tabuľka

(1) V prípade, keď sa podľa tejto dohody uznávajú alebo započítavajú kvalifikácie nadobudnuté v Slovenskej republike alebo v Spolkovej republike Nemecko, sa vychádza z týchto úrovní kvalifikácií:

(2) Habilitácia vykonaná v Slovenskej republike alebo v Spolkovej republike Nemecko sa môže považovať za vzájomne rovnocennú kvalifikáciu.

úrovne:
Spolková republika Nemecko
úrovne:
Slovenská republika
Bakkalaureus/-Bachelor (pričom sa zohľadní dĺžka štúdia
3 alebo 4 roky)
bakalár (v skratke „Bc")
diplom vydaný odbornou vysokou školou - Diplom (FH) žiadna priama ekvivalencia, uznanie je
v kompetencii prijímajúcej vysokej školy na
základe profilu absolventa
Diplom(univerzitná alebo iná vysokoškolská kvalifikácia získaná po
minimálne 4-ročnom štúdiu, ako napr.
Diplom-Mathematiker, Diplom-Geologe, Diplom-Soziologe)
Magister ArtiumMaster- / Magister
Diplom-Ingenieur
Diplom-Ingenieur (Architektur)
Erste Staatsprüfung (napr. Lehramtsprüfung, Erste Juristische
Staatsprúfung, Ärztliche Abschlussprüfung)
Lizenziat
magister (v skratke „Mgr."),
magister umenia (v skratke „Mgr. Art."),
inžinier (v skratke „Ing."),
inžinier architekt (v skratke „Ing. arch."),
doktor medicíny (v skratke „MUDr."),
doktor veterinárskej medicíny (v skratke
„MVDr.")
Doktor s uvedením odborného zamerania
(napr. Dr. rer. nat.)
philosophiae doctor (v skratke „PhD."),
artis doctor (v skratke „ArtD.")

Článok 8

Stála komisia expertov

(1) Na prerokúvanie všetkých otázok, ktoré vyplynú z vykonávania dohody, vrátane otázky jej možného rozšírenia sa vytvorí Stála komisia expertov. Každá strana do nej nominuje najviac šesť členov. Zoznam nominovaných členov sa doručí diplomatickou cestou.

(2) Stála komisia expertov zasadá na žiadosť jednej zo zmluvných strán. Miesto rokovania sa dohodne diplomatickou cestou.

Článok 9

Doba platnosti a nadobudnutie platnosti

(1) Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Dohoda nadobudne platnosť, keď si zmluvné strany oznámia, že boli splnené všetky podmienky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi na nadobudnutie jej platnosti. Deň doručenia posledného oznámenia je dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

(2) Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne vypovedať diplomatickou cestou. Výpoveď nadobudne platnosť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Dané v Bratislave 23. novembra 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Slovenskej republiky:

Milan Ftáčnik v. r.

Za vládu Spolkovej republiky Nemecko:

Christoph Zöpel v. r.