Nájdených 15
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
306/2009 Z. z. Vyhláška o školskom klube, stredisku záujmovej činnosti a centre voľného času 01.09.2009
72/1969 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike. 01.07.1969
317/2009 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 01.11.2009
389/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 351/1994 Z. z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení vyhlášky č. 28/2005 Z. 01.09.2007
388/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 291/1994 Z. z. o centrách voľného času v znení vyhlášky č. 27/2005 Z. z. 01.09.2007
373/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. augusta 2004 č. 2108/2004-100 o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou
287/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania prostriedkov Štátneho fondu telesnej kultúry 09.10.1996
445/1992 Zb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 185/1990 Sb., o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost 18.09.1992
383/1992 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o škole v prírode 01.09.1992
212/1991 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o špeciálnych školách 01.07.1991
124/1988 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky o ľudových školách umenia 01.09.1988
171/1980 Zb. Zásady pokusného overovania organizácie a foriem výchovno-vzdelávacej práce v niektorých predškolských zariadeniach a v školských výchovných zariadeniach v Slovenskej socialistickej republike 06.01.1981
118/1980 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o materských školách, spoločných zariadeniach jasle a materská škola a detských útulkoch 01.09.1980
72/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o inšpekcii výchovy a vzdelávania 01.09.1979
72/1961 Zb. Vládna vyhláška o zriaďovaní jaslí a materských škôl v spoločných budovách 01.01.1962