Nájdených 42
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
291/2004 Z. z. Vyhláška o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy 15.05.2004
571/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o odmeňovaní učiteľov náboženstva 28.12.1990
121/1950 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva platový poriadok pre laických učiteľov náboženstva 01.04.1950
4/1947 Zb. Zákon o úpravě platových a služebních poměrů učitelek ručních prací (domácích nauk). 01.07.1946
390/2011 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch 12.11.2011
268/2011 Z. z. Novela vyhlášky o stredných školách 01.09.2011
317/2009 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 01.11.2009
308/2009 Z. z. Novela vyhlášky o materskej škole 01.09.2009
282/2009 Z. z. Vyhláška o stredných školách 01.09.2009
238/2007 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 01.07.2007
374/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov 01.09.2005
238/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov 01.05.2004
269/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 162/2002 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov 01.09.2003
471/2002 Z. z. Zákon o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov 28.08.2002
162/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov 01.04.2002
134/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje normatívny spôsob určovania počtu pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov a jeho uplatňovanie, finančné normatívy na prideľovanie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v školách, v školách na záujmové vzdelávanie, v strediskách praktického vyučovania a v školských zariadeniach
379/2000 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 14/1998 Z. z. 01.12.2000
203/2000 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 229/1994 Z. z. o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov 01.07.2000
301/1999 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov 01.01.2000
42/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov 01.03.1996