Nájdených 312
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon 01.07.2004
131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách 01.04.2002
397/2020 Z. z. Vyhláška o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti 01.01.2021
179/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy 30.06.2020
244/2019 Z. z. Vyhláška o sústave študijných odborov Slovenskej republiky 01.09.2019
95/2019 Z. z. Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe 01.05.2019
74/2019 Z. z. Vyhláška o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka 15.03.2019
50/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní vládneho štipendia 01.01.2016
241/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o sume školného v externej forme na vysokých školách na rok 2017/2018
281/2015 Z. z. Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov 01.01.2016
181/2015 Z. z. Oznámenie o opatrení o sume školného v externej forme na vysokých školách na rok 2016/2017
458/2012 Z. z. Vyhláška o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami 01.09.2013
456/2012 Z. z. Vyhláška o centrálnom registri evidencie publikačnej a umeleckej činnosti 01.01.2013
233/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o vysokých školách 01.09.2011
97/2010 Z. z. Podrobnosti akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania 15.04.2010
569/2009 Z. z. Zákon o zmene názvu Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach 15.01.2010
323/2009 Z. z. Nariadenie o limitoch súm v externej forme štúdia na akademický rok 2010/2011 15.10.2009
420/2008 Z. z. Nariadenie o limite súm finančných prostriedkov na štúdium v externej forme 01.09.2009
282/2008 Z. z. Zákon o podpore práce s mládežou 01.09.2008
102/2006 Z. z. Vyhláška o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl 01.04.2006
 
...