Oznámenie č. 69/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Irackej republiky o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní, ako aj dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch udeľovaných v Československej socialistickej republike a v Irackej republike

Čiastka 16/1990
Platnosť od 13.03.1990
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 6 dňom 2. januára 1990.

69

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 17. októbra 1989 bola v Bagdade podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Irackej republiky o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní, ako aj dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch udeľovaných v Československej socialistickej republike a v Irackej republike. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 6 dňom 2. januára 1990.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Irackej republiky o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní, ako aj dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch udeľovaných v Československej socialistickej republike a v Irackej republike

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Irackej republiky v súlade s Kultúrnou dohodou podpísanou medzi oboma krajinami 7. apríla 1959, vedené prianím ďalej rozvíjať vzájomnú spoluprácu v oblasti školstva a vedy a prispievať tak k ďalšiemu prehlbovaniu vzdelania ľudu oboch štátov,

dohodli sa takto:

Článok 1

Vysvedčenie o maturitnej skúške vydávané v Československej socialistickej republike po skončení štúdia na stredných školách poskytujúcich úplné stredné vzdelanie a doklady o vzdelaní (Secondary School Certificates) udeľované po skončení štúdia na školách poskytujúcich úplné stredné vzdelanie v Irackej republike a vyžadované na prijatie na školy poskytujúce vysokoškolské vzdelanie v oboch štátoch sa uznávajú za rovnocenné.

Článok 2

A. Doklady o skončení štúdia a dosiahnutí vysokoškolského vzdelania vydané v Československej socialistickej republike a tituly priznané absolventom československých vysokých škôl sa uznávajú v Irackej republike.

B. Akademické tituly „Bachelor of Science“ (B. Sc.) alebo „Bachelor of Arts“ (B. A.) vydávané univerzitami v Irackej republike sa uznávajú v Československej socialistickej republike.

C. Akademický titul „Bachelor of Science“ (B. Sc.) alebo titul „Bachelor of Arts“ (B. A.) sú predpokladom prijatia na postgraduálne štúdium zamerané na získanie akademických titulov „Master of Science“, „Master of Arts“ (Al-Magistir) v Irackej republike.

D. Akademické tituly „Master of Science“ alebo titul „Master of Arts“ (Al-Magistir) vydané vysokými školami v Irackej republike sa uznávajú v Československej socialistickej republike.

E. Doklady o skončení štúdia na vysokej škole vydávané v Československej socialistickej republike sa uznávajú v Irackej republike ako predpoklad prijatia na postgraduálne štúdium zamerané na získanie vedeckej hodnosti „Kandidát vied“ (CSc.) udeľovanej v Československej socialistickej republike.

F. Akademické tituly „Master of Science“ (M. Sc.) a „Master of Arts“ (M. A.) (al-Magistir) vydávané vysokými školami v Irackej republike sú predpokladom prijatia na postgraduálne štúdium zamerané na dosiahnutie akademického titulu „Doktor filozofie“ (Ph.D.) (Al-Dukturah) vydávaného vysokými školami v Irackej republike.

Článok 3

Doklady o udelení vedeckej hodnosti „Kandidát vied“ (CSc.) vydávané v Československej socialistickej republike a doklady o udelení vedeckej hodnosti „Doktor filozofie“ (Ph.D.) vydávané v Irackej republike sa navzájom uznávajú a ich držitelia majú rovnaké práva a povinnosti.

Článok 4

Doklady o udelení vedeckej hodnosti „Doktor vied“ (DrSc.) vydávané v Československej socialistickej republike sa v Irackej republike uznávajú ako doklady o dosiahnutí vedeckej hodnosti najvyššieho stupňa v Československej socialistickej republike.

Článok 5

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu podľa tejto Dohody na základe svojich platných vnútroštátnych predpisov. Príslušné orgány zmluvných strán si budú vymieňať vzory dokladov uvedených v tejto Dohode a údaje týkajúce sa príslušných sústav študijných odborov, budú sa navzájom informovať o prípadných zmenách, ktoré by sa mohli uskutočniť v ich systémoch vzdelania.

Článok 6

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny diplomatických nót o tomto schválení.

Táto Dohoda je uzavretá na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán ju môže vypovedať s jednoročnou výpovednou lehotou.

Dané v Bagdade 17. októbra 1989 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom, arabskom a anglickom jazyku, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnej interpretácie bude rozhodujúca anglická verzia.

Za

Československej socialistickej

republiky:

Jaromír Nehera v. r.

Za vládu

Irackej republiky:

Sabri Radíf Daúd v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.