Nájdených 44
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
397/2020 Z. z. Vyhláška o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti 01.01.2021
244/2019 Z. z. Vyhláška o sústave študijných odborov Slovenskej republiky 01.09.2019
95/2019 Z. z. Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe 01.05.2019
74/2019 Z. z. Vyhláška o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka 15.03.2019
50/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní vládneho štipendia 01.01.2016
241/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o sume školného v externej forme na vysokých školách na rok 2017/2018
480/2007 Z. z. Vyhláška o postgraduálnom vzdelávaní veterinárnych lekárov a ďalšom vzdelávaní 01.11.2007
345/2021 Z. z. Novela zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a zákona o vysokých školách 01.01.2022
97/2021 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie 15.03.2021
410/2020 Z. z. Novela zákona o vysokých školách 23.12.2020
278/2020 Z. z. Novela vyhlášky , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o vysokých školách 15.10.2020
259/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 11. septembra 2020 č. 2020/11481:5-A1810, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2021/2022 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách
93/2020 Z. z. Novela zákona o vysokých školách 25.04.2020
290/2019 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2020/2021 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách
270/2018 Z. z. Novela zákona o vysokých školách 26.09.2019
269/2018 Z. z. Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania 26.09.2018
53/2018 Z. z. Novela nariadenie vlády o Akreditačnej komisii 01.03.2018
198/2017 Z. z. Oznámenie o opatrení o sume školného v externej forme na vysokých školách na rok 2018/2019
18/2016 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o vysokých školách 01.01.2016
352/2013 Z. z. Novela zákona o účtovníctve a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 15.11.2013