Nájdených 195
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
253/1998 Z. z. Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR 01.07.2006
647/2007 Z. z. Zákon o cestovných dokladoch 15.01.2008
215/2004 Z. z. Zákon o ochrane utajovaných skutočností 01.05.2004
555/2003 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o strelných zbraniach 01.01.2004
599/2001 Z. z. Zákon o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami 01.01.2002
73/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou osobitnej administratívnej oblasti Hongkong Čínskej ľudovej republiky o zrušení vízovej povinnosti
298/1999 Z. z. Zákon o správe štátnych hraníc 01.12.1999
222/1996 Z. z. Zákon o organizácii miestnej štátnej správy 24.07.1996
476/1990 Zb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o uznávání diplomů a jiných dokladů o studiu vydaných zahraničními vysokými školami (o nostrifikaci) 23.11.1990
111/1948 Zb. Vyhláška o úlevách z visové povinnosti ve styku s Polskem. 01.06.1948
69/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o zrušení vízovej povinnosti z 18. januára 1990 v znení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Spolkovou vládou Rakúska o zmene Dohody o zrušení vízovej povinnosti uzavretej formou výmeny nót z 22. decembra 1993 a 14. januára 1994 v znení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Spolkovou vládou Rakúska o zmene Dohody o zrušení vízovej povinnosti z 15. apríla 1998
496/2008 Z. z. Úplné znenie zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
216/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a mení zákon č. 441/2001 Z. z. o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady v znení neskorších predpisov 30.06.2008
565/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kórejskej republiky o vzájomnom uznávaní a výmene národných vodičských preukazov
70/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Brazílskej federatívnej republiky o čiastočnom zrušení vízovej povinnosti
693/2006 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2007
224/2006 Z. z. Zákon o občianskych preukazoch 01.07.2006
499/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o readmisii osôb
481/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o readmisii osôb
238/2005 Z. z. Vyhláška o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní 15.06.2005