Vyhláška č. 465/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve

Čiastka 197/2007
Platnosť od 16.10.2007 do31.08.2011
Účinnosť od 20.10.2007 do31.08.2011
Zrušený 269/2011 Z. z.

465

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 3. októbra 2007,

ktorou sa ustanovujú vzory diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 41 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 464/2007 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška ustanovuje vzory diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve, ktoré vydáva vzdelávacia ustanovizeň absolventom akreditovaných špecializačných študijných programov, absolventom akreditovaných certifikačných študijných programov a absolventom prípravy na výkon práce v zdravotníctve v rámci ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

§ 2

(1) Vzor diplomu o špecializácii je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Vzor certifikátu je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Vzor osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve je uvedený v prílohe č. 3.

§ 3

Spoločné ustanovenia

Diplomy o špecializácii, certifikáty a osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve sa vydávajú na bielom papieri formátu A4, ktoré majú na strede v pozadí vodotlač štátneho znaku Slovenskej republiky v kresbe.1)


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. októbra 2007.


Ivan Valentovič v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 465/2007 Z. z.

Vzor 01 - Diplom o špecializácii

Príloha č. 2 k vyhláške č. 465/2007 Z. z.

Vzor 02 - Certifikát

Príloha č. 3 k vyhláške č. 465/2007 Z. z.

Vzor 03 - Osvedčenie

Poznámky pod čiarou

1) § 5 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1996 Z. z.