Vyhláška č. 114/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky nostrifikácie diplomov a iných dokladov o vysokoškolskom štúdiu vydaných zahraničnými vysokými školami a postup pri nej

(v znení č. 34/1983 Zb.)

Čiastka 22/1982
Platnosť od 06.10.1982 do30.04.1991
Účinnosť od 01.11.1982 do30.04.1991
Zrušený 141/1991 Zb.

114

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 13. augusta 1982,

ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky nostrifikácie diplomov a iných dokladov o vysokoškolskom štúdiu vydaných zahraničnými vysokými školami a postup pri nej

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 93 ods. 3 a § 98 ods. 1 zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách:


Podmienky nostrifikácie a postup pri nej

§ 1

(1) O nostrifikácii diplomov, prípadne iných dokladov o vysokoškolskom štúdiu, vydaných zahraničnou vysokou školou, ktoré obsahom a rozsahom zodpovedá štúdiu rovnakého alebo obdobného študijného odboru na československej vysokej škole, alebo o nostrifikácii dokladov o vykonaných skúškach, vydaných zahraničnou vysokou školou, ktoré obsahom a rozsahom zodpovedajú skúškam vykonaným na československej vysokej škole, rozhoduje vysoká škola, na ktorej sú rovnaké alebo obdobné študijné odbory.

(2) Diplomy, prípadne iné doklady o vysokoškolskom štúdiu, vydané zahraničnou vysokou školou, ktoré rozsahom a obsahom iba čiastočne zodpovedá štúdiu rovnakého alebo podobného študijného odboru na československej vysokej škole, možno nostrifikovať len po vykonaní rozdielových skúšok určených vysokou školou, na ktorej sú obdobné študijné odbory a ktorá o nostrifikácii rozhoduje.

(3) O nostrifikácii diplomov, prípadne iných dokladov o vysokoškolskom štúdiu, vydaných zahraničnou vysokou školou, ktoré ani čiastočne nezodpovedá štúdiu na československej vysokej škole, rozhoduje Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“).

(4) Diplomy, prípadne iné doklady o vysokoškolskom štúdiu alebo o vykonaných skúškach, vydané zahraničnou vysokou školou (ďalej len „doklady o štúdiu“) možno nostrifikovať na žiadosť absolventa zahraničnej vysokej školy alebo toho, kto vykonal skúšky na zahraničnej vysokej škole (ďalej len „žiadateľ“). Žiadosť sa podáva na československej vysokej škole, na ktorej je rovnaký alebo podobný študijný odbor, ak nie je takáto vysoká škola, na ministerstve školstva.

(5) K žiadosti o nostrifikáciu žiadateľ pripojí

a) diplom alebo iný doklad o vysokoškolskom štúdiu,

b) výkaz o štúdiu, prípadne iný doklad o vykonaných skúškach,

c) vysvedčenie o štátnych skúškach (prípadne iný doklad o štátnych skúškach),

d) overené preklady dokladov uvedených v písmenách a) až c), a to do slovenského alebo českého jazyka,

e) osvedčenie o československom štátnom občianstve, a ak je cudzincom, povolenie na pobyt na území Československej socialistickej republiky.

(6) Žiadateľ o nostrifikáciu vykonaných skúšok nepredkladá doklady uvedené v odseku 5 písm. a) a c).

(7) Pravosť podpisov a odtlačkov pečiatok na origináloch dokladov musí byť overená ministerstvom zahraničných vecí štátu, v ktorom má sídlo vysoká škola, ktorá doklad vydala, a príslušným československým zastupiteľským úradom, ak nie je medzinárodnými zmluvami určené inak.

§ 2

Po právoplatnosti rozhodnutia o nostrifikácii dokladov o štúdiu vydá vysoká škola, prípadne ministerstvo školstva (§ 1 ods. 1, 2 a 3) nostrifikačnú doložku podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 alebo č. 2. Nostrifikačná doložka potvrdzuje platnosť dokladu o štúdiu s účinnosťou odo dňa, keď rozhodnutie o nostrifikácii nadobudlo právoplatnosť.

§ 3

(1) Doklady o štúdiu vydané vysokou školou štátu, s ktorým má Československá socialistická republika uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o štúdiu, platia na území Slovenskej socialistickej republiky, ak boli opatrené nostrifikačnou doložkou podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 alebo č. 2.

(2) Nostrifikačnú doložku vydáva vysoká škola, na ktorej je rovnaký alebo podobný študijný odbor. Ak ide o diplomy, prípadne iné doklady o vysokoškolskom štúdiu, vydané zahraničnou vysokou školou, ktoré nezodpovedá štúdiu na československej vysokej škole, vydáva nostrifikačnú doložku ministerstvo školstva.

(3) K žiadosti o vydanie nostrifikačnej doložky žiadateľ pripojí

a) diplom alebo iný doklad o vysokoškolskom štúdiu,

b) v odôvodnených prípadoch, na požiadanie vysokej školy, výkaz o štúdiu alebo iný doklad o vykonaných skúškach,

c) overené preklady dokladov podľa písmen a) a b) do slovenského alebo českého jazyka,

d) ak je cudzincom, povolenie na pobyt na území Československej socialistickej republiky.

(4) K žiadosti o vydanie nostrifikačnej doložky k vykonaným skúškam žiadateľ pripojí výkaz o štúdiu, prípadne iný doklad o vykonaných skúškach a ich overený preklad do slovenského alebo českého jazyka.


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 4

Doklady o štúdiu nostrifikované v Českej socialistickej republike platia tiež na území Slovenskej socialistickej republiky.

§ 5

O vydaných nostrifikačných doložkách vedú vysoké školy a ministerstvo školstva evidenciu a ukladajú overené preklady dokladov o štúdiu.

§ 6

(1) Zrušuje sa

1. pre územie Slovenskej socialistickej republiky vyhláška ministra školstva a kultúry č. 72/1959 Ú. v. o nostrifikácii štúdií vykonaných na zahraničných vysokých školách a vedeckých (umeleckých) ústavoch,

2. vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 144/1976 Zb. o uznávaní ekvivalentnosti dokladov o absolvovaní stredných, stredných odborných a vysokých škôl a dokladov o udelení titulov.

(2) Pre vysoké školy neplatí

vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 84/1974 Zb. o rovnocennosti a uznávaní vysvedčení a diplomov o vzdelaní vydaných vo Zväze sovietskych socialistických republík v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 145/1976 Zb.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosti 1. novembrom 1982.


Minister:

Prof. Ing. Buša CSc. v. r.


Príloha č. 1

NOSTRIFIKAČNÁ DOLOŽKA

Vzor 01

Príloha č. 2

NOSTRIFIKAČNÁ DOLOŽKA

Vzor 02