Vyhláška č. 127/1962 Zb.Vyhláška Ministerstva výstavby, Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky prác a výkonov pre vykonávanie poľnohospodárskej stavebnej investičnej výstavby jednotných roľníckych družstiev a spoločných družstevných podnikov

(v znení č. 38/1966 Zb.)

Čiastka 70/1962
Platnosť od 29.12.1962 do31.12.1967
Účinnosť od 01.07.1966 do31.12.1967
Zrušený 128/1967 Zb.

127

VYHLÁŠKA

Ministerstva výstavby, Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky

z 22. decembra 1962,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky prác a výkonov pre vykonávanie poľnohospodárskej stavebnej investičnej výstavby jednotných roľníckych družstiev a spoločných družstevných podnikov

Ministerstvo výstavby a Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva v dohode s krajskými národnými výbormi podľa § 192 zákona č. 69/1958 Zb. o hospodárskych vzťahoch medzi socialistickými organizáciami (ďalej len „zákon“) a hlavný arbiter Československej socialistickej republiky podľa § 190 zákona ustanovujú:


Prvá časť

Úvodné ustanovenia

§ 1

(1) Ustanovenia tejto vyhlášky platia pre dodávky prác a výkonov, ktoré dodávajú organizácie podriadené Ministerstvu výstavby, Ministerstvu poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a národným výborom, prípadne melioračné družstvá (ďalej len „dodávatelia“) pre poľnohospodársku stavebnú investičnú výstavbu jednotným roľníckym družstvám a spoločným družstevným podnikom zriadeným podľa § 33 a nasledujúcich zákona č. 49/1959 Zb. o jednotných roľníckych družstvách (ďalej len „odberatelia“).

(2) Prácami podľa tejto vyhlášky sa rozumejú

a) projektové práce,

b) všetky stavebné práce podľa plánovacej metodiky a všetky práce súvisiace s dodávkou súboru strojov a zariadení včítane montáže,

c) samostatné montážne práce,

d) výstavba a rekonštrukcia chmeľových konštrukcií.

(3) Výkonmi podľa tejto vyhlášky sa rozumejú

a) organizovanie prípravy a riadenie vykonávania prác, ktoré si odberateľ vykonáva svojpomocou, a pokiaľ sa odberateľ nezaoberá výrobou jednoduchých stavebných dielcov a iného stavebného materiálu, aj organizovanie tejto ťažby a výroby, určenej pre práce vykonávané svojpomocou odberateľa,

b) obstarávanie a dodávka strojov, zariadení, stavebného materiálu pre práce, ktoré si odberateľ vykonáva svojpomocou,

c) obstarávanie a dodávka špeciálnych remeselníckych prác,

d) zapožičiavanie strojov (prípadne včítane posádky), nástrojov a lešenia v dohodnutom rozsahu pre práce, ktoré si odberateľ vykonáva svojpomocou.

(4) Ustanovenia tejto vyhlášky platia primerane aj pre dodávky stavebných prác pre generálne opravy stavieb.

(5) Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú na práce a výkony pre stavebnú investičnú výstavbu začatú pre odberateľa pred 1. 1. 1963 a na projektové práce, ktoré boli zmluvne zabezpečené pred jej účinnosťou. Ak je výstavba rozdelená na etapy, je rozhodujúce začatie každej etapy.

§ 2

(1) Pri stavbách, ktoré sa podľa plánu majú vykonať svojpomocou, je dodávateľom vždy okresný stavebný podnik alebo melioračné družstvo.

(2) Na dodávku všetkých prác a výkonov sa uzaviera jediná zmluva. O dodávke projektovej dokumentácie platí ustanovenie § 4 ods. 1.

(3) Písomná forma sa vyžaduje aj pre jednostranné právne úkony organizácií.

Druhá časť

Projektová dokumentácia

§ 4

Zmluva o dodávke projektovej dokumentácie

(1) O dodávke projektovej dokumentácie uzavierajú jednotné roľnícke družstvá a spoločné družstevné podniky zmluvy s projektovými organizáciami. V prípade, že celú projektovú dokumentáciu dodáva dodávateľ oprávnený vykonávať prieskumné a projektové práce, uzaviera sa jediná zmluva, ktorá po prevzatí projektovej dokumentácie odberateľom môže sa upresniť.

(2) Objednávku dokumentácie je odberateľ povinný predložiť projektovej organizácii do 30 dní po schválení investičnej úlohy alebo v inej lehote, pokiaľ ju vopred s projektovou organizáciou dohodne. K návrhu musí byť pripojená schválená investičná úloha a objednávka musí obsahovať návrh takej lehoty odovzdania dokumentácie, aby sa stavba mohla začať v čase predpokladanom plánom. Projektová organizácia doplní objednávku cenou dokumentácie.

(3) Projektová organizácia potvrdí alebo odmietne objednávku dokumentácie do 14 dní po jej predložení. Ak potvrdí objednávku, uvedie súčasne cenu dokumentácie, prípadne navrhne doplnky alebo zmeny objednávky. Projektová zmluva je uzavretá s týmito doplnkami alebo zmenami, ak odberateľ do 14 dní po ich prijatí neoznámi projektovej organizácii svoj nesúhlas. Ak oznámi odberateľ projektovej organizácii svoj nesúhlas, je projektová zmluva uzavretá v znení objednávky odberateľa, ak projektová organizácia do 14 dní po prijatí nesúhlasu odberateľa nepožiada krajskú štátnu arbitráž o rozhodnutie.

(4) O dodávke projektových prác a zodpovednosti projektovej organizácie platia príslušné ustanovenia zákona.*)

(5) Projektová organizácia je povinná pri spracovaní dokumentácie dodať odberateľovi podklady pre objednávku stavebného materiálu a technologického zariadenia v tých prípadoch, v ktorých vzhľadom na ich objednávacie lehoty treba materiály alebo zariadenia objednávať pred odovzdaním dokumentácie. V týchto prípadoch je projektová organizácia povinná zadovážiť súhlas krajského podniku poľnohospodárskej techniky s objednaním týchto materiálov a zariadení a podklady odberateľovi odovzdať s takým predstihom, aby materiály, prípadne zariadenia bolo možné včas zmluvne zabezpečiť (§ 13). Ak poruší projektová organizácia povinnosti podľa tohto odseku, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu tým vzniknutú.

Tretia časť

Spoločné ustanovenia pre výstavbu vykonávanú dodávateľským spôsobom a svojpomocou

§ 5

Dopyt

(1) Dopytom požaduje odberateľ od dodávateľa zaslanie návrhu zmluvy. Odberateľ uvedie v dopyte všetky okolnosti potrebné pre zostavenie návrhu zmluvy, najmä uvedie, kedy sa práce majú začať a či sa majú vykonať dodávateľským spôsobom alebo svojpomocou. Pri dodávateľskom spôsobe odberateľ tiež uvedie, kedy sa majú práce pripraviť na odovzdanie a prevzatie. Pri prácach vykonávaných svojpomocou odberateľ uvedie svoje možnosti a predpoklady pre tieto práce, ako aj lehotu, kedy sa majú práce skončiť. Odberateľ v dopyte oznámi aj svoje bankové spojenie a adresu osoby, ktorá ho bude pri uzavieraní zmluvy a vykonávaní prác zastupovať, ako je zabezpečené financovanie prác, ako je zabezpečené stavenisko a kedy sa odovzdá.

(2) K dopytu musí odberateľ pripojiť schválenú projektovú dokumentáciu, ak ide o práce, pre ktoré treba dokumentáciu,*) a povolenie o prípustnosti stavby.

(3) Pokiaľ si dodávateľ s odberateľom nedohodnú inú lehotu, je odberateľ povinný predložiť dopyt

a) najneskoršie 2 mesiace pred začatím prác alebo výkonov, ak ide o dodávku výkonov pri stavbe vykonávanej svojpomocou alebo o dodávku prác, ktorých cena neprevyšuje 20 000 Kčs,

b) v lehotách ustanovených predpismi pre odovzdanie projektovej dokumentácie,**) ak ide o dodávku prác pri stavbe vykonávanej dodávateľským spôsobom, cena ktorých prevyšuje 20 000 Kčs.

§ 6

Návrh zmluvy

(1) Dodávateľ je povinný do 14 dní po prijatí dopytu zaslať alebo odovzdať odberateľovi návrh zmluvy. Ak nemôže tak urobiť, musí v rovnakej lehote oznámiť odberateľovi riadne zdôvodnené stanovisko, prípadne oznámiť, akými údajmi sa má dopyt vyjasniť.

(2) Ak oznámi odberateľ do 14 dní po prijatí návrhu zmluvy dodávateľovi, že požaduje zmenu všetkých alebo niektorých ustanovení, platí navrhnuté znenie za prijaté, ak dodávateľ do 14 dní nepožiada krajskú štátnu arbitráž o rozhodnutie rozporov.

§ 7

Obsah zmluvy

V zmluve sa uvedú najmä

a) názvy organizácií a mená ich zástupcov, prípadne pracovníkov (členov) poverených uzavretím zmluvy a tých pracovníkov (členov), ktorí budú oprávnení v záležitostiach stavby konať za organizácie,

b) podrobný časový plán stavby (harmonogram), ktorý sa pri dodávateľskom spôsobe stavby musí zostaviť tak, aby zodpovedal normám lehôt, ustanoveným osobitnými predpismi,***)

c) názov a miesto stavby a pri typovej stavbe aj označenie typu, prípadne jej iné označenie,

d) označenie dokumentácie a ostatných dokladov, ktoré sú súčasťou zmluvy, údaje o finančnom zabezpečení prác a výkonov, bankové spojenie organizácie,

e) lehoty odovzdania staveniska (pracoviska) odberateľom, jeho rozsah, lehoty vypratania staveniska (pracoviska) dodávateľom, druh a rozsah zariadenia staveniska, ktoré vykoná dodávateľ, prípadne podmienky jeho spoločného užívania,

f) spôsob a rozsah stráženia a požiarnej ochrany prác, stavebného materiálu, technologického zariadenia a jednotlivých strojov určených pre stavbu a stavenisko,

g) podmienky užívania stravovní a ubytovní odberateľa,

h) lehota pripravenosti prác vykonaných dodávateľom na odovzdanie a prevzatie, prípadne lehota skončenia prác vykonaných svojpomocou odberateľa.

Stavenisko

§ 8

Odovzdanie a užívanie staveniska

(1) Ak je stavenisko určené dokumentáciou a dodávateľ má podľa zmluvy dodať všetky práce v tejto dokumentácii obsiahnuté, je odberateľ povinný zabezpečiť dodávateľovi bezplatné užívanie celého staveniska do času, keď sa práce odovzdajú a preberú; inak odovzdá dodávateľovi na bezplatné užívanie pracovisko, t. j. plochu potrebnú na vykonanie prác dodávateľa, určenú v zmluve.

(2) Vytýčenie a zabezpečenie základných smerových a výškových bodov obstará odberateľ spravidla u dodávateľa projektových prác. O prevzatí vytýčených bodov a smerov dodávateľ s odberateľom spíšu zápisnicu. O značky, zabezpečujúce vytýčené základné body a smery, je dodávateľ povinný starať sa až do odovzdania a prevzatia prác alebo ich častí odberateľom. Podrobné vytýčenie jednotlivých objektov obstará dodávateľ podľa postupu prác.

(3) Dodávateľ môže pre vykonávanie prác bezplatne užívať budovy a objekty, ktoré stavia, musí ich však odovzdať odberateľovi v lehote určenej zmluvou v bezchybnom stave a voľné; týmto užívaním nesmie dodávateľ znemožňovať odberateľovi vykonávanie prác svojpomocou.

§ 9

Cesty a prívody na stavenisko

Odberateľ zabezpečuje cesty pre príjazd, prívod elektrickej energie, prívod vody a pod. s predstihom tak, aby sa mohli použiť na prípravu a vykonávanie prác dodávateľa a svojpomoc odberateľa, pokiaľ podľa dokumentácie nie je ich vybudovanie súčasťou prác dodávateľa.

§ 10

Čistota a poriadok na stavenisku

(1) Ak vykonáva na stavenisku práce ako dodávateľ, tak i odberateľ, odpratáva každý z nich odpady a nečistotu, ktorá z jeho prác vznikla, pokiaľ sa nedohodnú inak. Pri súčasnom vykonávaní prác na stavenisku musí dodávateľ i odberateľ upraviť vzájomné styky tak, aby sa svojou činnosťou navzájom nadmerne nerušili.

(2) V objektoch, ktoré sú v prevádzke, stará sa o poriadok a čistotu odberateľ spoločne s dodávateľom. Pokiaľ nie je dohodnuté niečo iné, odstraňuje dodávateľ odpady a nečistotu vzniknutú jeho prácami. Inak sa stará o udržiavanie poriadku a čistoty odberateľ.

(3) Odberateľ je povinný obstarať včas povolenie pre trhacie práce,*) ktoré sú potrebné na vykonanie prác v obvode objektu, ktorý je v prevádzke, alebo budov, ktoré sa používajú. V ostatných prípadoch obstará takéto povolenie dodávateľ. Dodávateľ je povinný oznámiť odberateľovi včas, kedy začne s trhacími prácami.

§ 11

Zariadenie staveniska

(1) Pokiaľ dokumentácia neurčuje druh a rozsah zariadenia (prípadne časti zariadenia) staveniska, ktoré má dodávateľ vybudovať pre práce vykonávané svojpomocou odberateľa, dohodnú sa strany o tom v zmluve. V zmluve musia sa dohodnúť aj podmienky spoločného užívania staveniska, ak dodávateľ vykonáva len časť stavby alebo len remeselnícke, prípadne špeciálne práce, a ostatné práce na stavbe vykonáva odberateľ svojpomocou.

(2) Ak pri príprave alebo v priebehu vykonávania prác treba rozhodnutie hygienických, energetických, dopravných, banských, vodohospodárskych alebo iných orgánov, požiada tieto orgány o prerokovanie a rozhodnutie odberateľ; spravidla tak urobí na návrh dodávateľa. Ak požiada tieto orgány o rozhodnutie odberateľ bez podnetu dodávateľa, je povinný prizvať dodávateľa na rokovanie.

§ 12

Stravovne a ubytovne

Ak má odberateľ stravovne alebo ubytovne, je povinný umožniť za podmienok dojednaných v zmluve ich užívanie pre pracovníkov dodávateľa a jeho poddodávateľov. Ak nie je možné zabezpečiť v mieste stavby stravovanie zamestnancov dodávateľa alebo jeho poddodávateľov inak, odberateľ je povinný zabezpečiť stravovanie najviac pre 5 pracovníkov.

Stavebný materiál a technologické zariadenia s dlhými dodacími lehotami

§ 13

(1) Odberateľ je povinný predložiť dodávateľovi požiadavku na objednávku stavebného materiálu a technologického zariadenia s dlhými dodacími lehotami, potvrdenú okresným (krajským) národným výborom o zaradení stavby do návrhu ročného plánu, s podkladmi odovzdanými odberateľovi projektovou organizáciou (§ 4 ods. 5) ihneď, len čo ich od projektovej organizácie dostane. Dodávateľ je povinný na základe tejto požiadavky stavebný materiál a technologické zariadenie s dlhými dodacími lehotami zmluvne zabezpečiť. Ak nie sú stavebný materiál a technologické zariadenie s dlhými dodacími lehotami zmluvne zabezpečené tak, aby sa mohli použiť na zabudovanie podľa postupu prác určených harmonogramom, nesmie sa stavba začať. To platí obdobne i pre poddodávky prác s dlhými dodacími lehotami.

(2) Odberateľ je povinný nahradiť dodávateľovi náklady spojené s tým, že dodávateľ v rozsahu odovzdaných mu podkladov zmluvne zabezpečil dodávky stavebného materiálu, technologického zariadenia, prípadne poddodávky prác s dlhými dodacími lehotami, ktoré nemôže použiť pre stavbu alebo hospodárne využiť inak; toto ustanovenie neplatí, ak nemožnosť použitia spôsobil dodávateľ.

§ 14

Reklamácie

(1) Odberateľ reklamuje chyby prác buď tým, že ich uvedie v zápisnici o odovzdaní a prevzatí (§ 25) alebo v zápisnici o skončení prác (§ 39) alebo písomne u dodávateľa do 14 dní od ich zistenia, najneskoršie však do 18 mesiacov, pri chybách strojov a zariadení do konca záručnej doby poskytovanej výrobcom, pri chmeľových konštrukciách do troch rokov odo dňa, keď podpísal zápisnicu. Neskoršie odberateľ nemôže chyby reklamovať. Táto lehota sa skracuje o čas, po ktorý odberateľ bol v meškaní s prevzatím dodávky. Dodávateľ je povinný oznámiť odberateľovi záručnú dobu, ktorú dojednal s dodávateľom strojov a zariadení a s poddodávateľom ich montáže.

(2) Právo odberateľa zo zodpovednosti dodávateľa za chyby zaniká, ak sa neuplatnilo u krajskej štátnej arbitráže v lehote 6 mesiacov počítanej od prvého dňa mesiaca nasledujúceho

a) po uplynutí lehoty, v ktorej sa podľa dohody mali chyby odstrániť,

b) po odoslaní alebo odovzdaní reklamácie, ak k dohode o odstránení chýb nedošlo.

§ 15

Chyby dokumentácie

(1) Ak zistí dodávateľ v dokumentácii, ktorú sám nedodáva, chyby alebo opomenuté práce, je povinný oznámiť to odberateľovi do 3 dní po zistení, a pokiaľ možno navrhnúť riešenie. Ak ide o menej podstatné chyby, o ktorých môže odberateľ rozhodnúť sám, je povinný po tom, čo dostal oznámenie dodávateľa, dať do 7 dní pokyn ako postupovať; ak ide o iné chyby, dohodne s dodávateľom lehoty na ich odstránenie a postup do tohto času.

(2) Ak sa nepodarí chyby odstrániť do 60 dní odo dňa, keď dodávateľ odovzdal, odoslal alebo zapísal do stavebného denníka oznámenie o chybách a ak nedal odberateľ príkaz na pokračovanie v prácach podľa projektu, dodávateľ je oprávnený požadovať zrušenie zmluvy v rozsahu dotknutom chybami dokumentácie. Ak dôjde k zrušeniu zmluvy, odberateľ je povinný do toho času vykonané práce prevziať, aj keď nie sú skončené.

(3) Dodávateľ je povinný chyby dokumentácie, ktorú sám vypracoval, odstrániť tak, aby nedošlo k zdržaniu stavby.

Bezpečnosť pri práci, stráženie a požiarna ochrana prác

§ 16

Bezpečnosť pri práci

Dodávateľ zabezpečuje bezpečnosť pri práci pri svojich prácach a riadi bezpečnostné opatrenia pre práce, ktoré odberateľ vykonáva svojpomocou, ak nie je v zmluve dohodnuté inak; ak sa vykonávajú práce dodávateľa súčasne s prácami odberateľa, dodávateľ koordinuje bezpečnostné opatrenia pre súvisiace práce. Náklady na spoločné bezpečnostné opatrenia znášajú, ak nie je ustanovené inak, obidve strany podľa finančných objemov svojich prác.

§ 17

Stráženie a požiarna ochrana

(1) Ak treba strážiť práce dodávateľa, vykonávané súčasne s prácami vykonávanými svojpomocou odberateľa, dohodnú sa strany v zmluve o rozsahu a spôsobe stráženia i o platení nákladov za ne.

(2) Ustanovenie odseku 1 platí aj pre požiarnu ochranu prác.

§ 18

Stavebný denník

(1) V stavebnom denníku (ďalej len „denník“) sa uvádzajú všetky významné okolnosti, najmä údaje uvedené v prílohe. Pri stavbe vykonávanej dodávateľským spôsobom vedie denník dodávateľ. Pri stavbe vykonávanej svojpomocou vedie denník odberateľ; dodávateľ zodpovedá však za založenie denníka a sleduje, či je riadne vedený.

(2) Organizácia zúčastnená na výstavbe, ktorej neprislúcha viesť denník, je povinná sledovať zápisy v denníku a do 5 dní po ich urobení uviesť vždy prípadné pripomienky alebo námietky; ak tak neurobí, má sa za to, že s vykonanými zápismi súhlasí.

(3) Priepis denníka odovzdá alebo zašle doporučene organizácia, ktorá vedie denník, druhej organizácii najneskoršie za obdobie 6 pracovných dní.

(4) O priebehu prác, ktoré netrvajú dlhšie ako 30 pracovných dní sa zápisy v denníku obmedzujú iba na údaje, ktoré môžu mať vplyv na postup prác alebo ktoré môžu spôsobiť odchýlku od zmluvy.

(5) V denníku nesmú sa vynechávať voľné miesta. Jednotlivé stránky denníka musia byť očíslované. Pokiaľ je denník predtlačený, musia sa voľné miesta preškrtať. Zápisy sa robia vždy s dvoma priepismi.

(6) Do denníka smú robiť zápisy stavbyvedúci alebo iná osoba splnomocnená dodávateľom, technický dozor odberateľa, autorský dozor projektanta, zástupcovia okresného národného výboru, zástupcovia okresného strediska pre prípravu poľnohospodárskych investícií, zástupcovia financujúcej banky, zástupcovia orgánov nadriadených dodávateľovi, a pokiaľ je stavebným úradom miestny národný výbor, aj zástupcovia tohto národného výboru. V každom jednotlivom zápise musí sa uviesť, kto ho urobil.

Štvrtá časť

Osobitné ustanovenia pre dodávateľský spôsob výstavby

§ 19

Obsah zmluvy

V zmluve sa okrem náležitostí ustanovených v § 7 uvedú najmä

a) cena prác,

b) údaje o budovách alebo iných objektoch na stavenisku, ktoré odberateľ prepožičiava dodávateľovi ako súčasť zariadenia staveniska (pracoviska),

c) druh, akosť, množstvo a cena stavebného materiálu, ktorý odberateľ bude dodávať z vlastných zdrojov dodávateľovi,

d) počet pracovníkov, prípadne počet a druh dopravných prostriedkov, ktoré odberateľ poskytne dodávateľovi pre vykonávanie prác.

§ 20

Vypratanie staveniska

(1) Ak si organizácie nedohodnú niečo iné, dodávateľ je povinný vypratať stavenisko (pracovisko) do 45 dní od podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí.

(2) Po lehote na vypratanie môže si dodávateľ ponechať na stavenisku (pracovisku) iba nástroje, stroje a zásoby nevyhnutné pre odstránenie chýb, a to do času, kým sa chyby odstránia. Ponechané nástroje, stroje a zásoby nesmú prekážať odberateľovi v užívaní stavby.

§ 21

Dozor odberateľa

Odberateľ vykonáva dozor nad vykonávaním prác dodávateľa. Dodávateľ je povinný umožniť odberateľovi preskúmanie vykonaných prác, najmä pokiaľ budú ďalšími prácami zakryté, a na jeho požiadanie predložiť príslušné podklady.

§ 22

Zákaz užívania prác neprevzatých odberateľom

Odberateľ nesmie bez dohody s dodávateľom užívať práce, ktoré od dodávateľa neprevzal. Ak odberateľ začne tieto práce užívať bez súhlasu dodávateľa, môže dodávateľ požadovať zrušenie zmluvy. Odberateľ sa nemôže zbaviť zodpovednosti za škody spôsobené v súvislosti s neoprávneným užívaním prác.

§ 23

Príprava na odovzdanie a prevzatie prác

(1) Dodávateľ je povinný oznámiť odberateľovi najneskoršie do 14 dní pred ukončením prác, kedy budú práce pripravené na odovzdanie a prevzatie, pokiaľ nejde o práce trvajúce menej ako 30 dní. Súčasne dodávateľ pripraví všetky doklady, z ktorých sa odberateľ presvedčí o rozsahu a akosti prác a ďalej pripraví súpis všetkých práv, ktoré mu voči odberateľovi vzniknú do začatia preberacieho konania. Tieto doklady odberateľovi predloží pri začatí preberacieho konania.

(2) Dodávateľ je povinný zabezpečiť inštruovanie pracovníkov odberateľa o funkcii stavby a vykonať pri preberacom konaní príslušné skúšky. Odberateľ je povinný dať na to potrebné veci a určiť pracovníkov, ktorí majú byť inštruovaní.

(3) Odberateľ pripraví pre preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi dodávateľa sa umožnilo rýchle, kvalitné a úplné vykonanie tohto konania. Pri začatí preberacieho konania predloží odberateľ dodávateľovi súpis práv, ktoré mu do tohto času voči dodávateľovi vznikli.

(4) Ak o to požiada odberateľ, je dodávateľ povinný pomôcť mu pri príprave a v priebehu preberacieho konania.

§ 24

Chyby prác

(1) Pri konaní o odovzdaní a prevzatí prác zisťuje odberateľ, či práce nie sú chybné.

(2) Práce vykonané dodávateľom sú chybné, ak sa nevykonali odborne podľa dokumentácie odovzdanej odberateľom, podľa dojednaných podmienok a z materiálu určeného dokumentáciou alebo zmluvou. Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia zásady prijatého riešenia, nie sú chybami prác, ak ich dodávateľ uviedol v denníku a odberateľ proti ním nevzniesol námietky.

(3) Ak práce vykonané dodávateľom nemajú iné chyby alebo nedorobky než drobné, odberateľ je povinný ich prevziať. Drobné chyby alebo drobné nedorobky sú také chyby a nedorobky, ktoré ani samotné ani v spojení s inými chybami alebo nedorobkami neohrozujú bezpečnosť, spoľahlivosť a hospodárnosť prevádzky (užívania) predpokladaného projektom a sú takého rozsahu, že ich odstránenie vyžaduje iba malý náklad a nevyžaduje dlhší čas.

(4) Odberateľ môže prevziať stavbu, i keď má iné než drobné chyby, pokiaľ tieto chyby nebránia užívaniu (prevádzke) stavby alebo jej časti a pokiaľ ich odstránenie by bolo hospodársky neúčelné. V tomto prípade má však odberateľ právo na primeranú zľavu. Ak chyby bránia uvedeniu do prevádzky (užívania), nesmie sa stavba prevziať.

§ 25

Zápisnica o odovzdaní a prevzatí prác

(1) Ak odberateľ preberie práce, dodávateľ s odberateľom spíšu zápisnicu o ich odovzdaní a prevzatí. V zápisnici uvedú začiatok a koniec konania a opíšu stručne jeho priebeh. V zápisnici sa musí tiež uviesť, ako odberateľ hodnotí priebeh a výsledky vykonaných prác a jeho vyhlásenie, či práce preberá.

(2) V zápisnici alebo v prílohe k nej organizácie spravidla uvedú aj všetky práva, ktoré proti sebe majú. Ak odberateľ preberie práce s drobnými chybami alebo drobnými nedorobkami, prípadne s inými chybami uvedenými v § 24 ods. 4, musia sa v zápisnici uviesť lehoty, v ktorých dodávateľ chyby odstráni, alebo výška zľavy, ktorú dodávateľ namiesto odstránenia chýb odberateľovi poskytne.

(3) Ak nedôjde k dohode o lehotách na odstránenie chýb alebo o výške zľavy, dodávateľ je povinný do jedného mesiaca požiadať krajskú štátnu arbitráž o rozhodnutie; inak je dodávateľ povinný chyby odstrániť, prípadne poskytnúť zľavu podľa požiadaviek odberateľa.

(4) Zápisnicu môžu za organizácie podpísať iba ich štatutárne orgány alebo pracovníci (členovia) na to osobitne splnomocnení.

(5) Ak odberateľ odmietne práce prevziať, spíšu o tom organizácie zápisnicu, v ktorej odberateľ i dodávateľ uvedú svoje stanoviská. V tomto prípade musí dodávateľ zaslať financujúcej banke odpis zápisnice.

Škody vzniknuté pred odovzdaním a prevzatím prác

§ 26

(1) Dodávateľ je povinný urobiť všetky ustanovené opatrenia a okrem toho ďalšie technicky možné a hospodársky účelné bezpečnostné a prevádzkové opatrenia, ktorými sa dá zabrániť škodám na prácach, ktoré dosiaľ neodovzdal a odberateľ neprevzal.

(2) Ak vzniknú škody na prácach, sú dodávateľ i jeho poddodávatelia povinní neodkladne vykonať všetky opatrenia na odvrátenie ďalších škôd.

(3) Škody vzniknuté na prácach je dodávateľ povinný ihneď uviesť v denníku a predložiť ho neodkladne technickému dozoru odberateľa; ak tak nemožno urobiť, dodávateľ je povinný najneskoršie do 24 hodín od vzniku škody oznámiť odberateľovi opatrenia, ktoré urobil na odvrátenie škody, a podľa možnosti aj príčinu a rozsah škody.

§ 27

(1) Ak dodávateľ neporušil povinnosti, uložené mu v § 26 ods. 1 a 2, odberateľ uhrádza náklady spojené s obmedzením alebo odstránením škôd, ktoré vznikli na vyfakturovaných prácach a ktoré dodávateľ nemohol odvrátiť.

(2) Škody na prácach, ktoré neboli pripravené na odovzdanie do určenej lehoty, znáša organizácia, ktorá meškanie spôsobila, včítane nákladov na prípadné zmeny dokumentácie.

(3) Pokiaľ je to na odstránenie škody potrebné, odberateľ je povinný urýchlene obstarať dokumentáciu a požiadať o jej schválenie podľa príslušných predpisov. Organizácie sú povinné upraviť zmluvu podľa zmenenej dokumentácie.

Majetkové sankcie

§ 28

(1) Dodávateľ, ktorý je v meškaní s pripravením prác na odovzdanie, je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 0,5 % z ceny týchto prác; ak meškanie trvá dlhšie ako jeden mesiac, dodávateľ zaplatí odberateľovi ešte ďalšie penále vo výške 0,5 % z ceny.

(2) Ak dodávateľ neodstráni chyby prác alebo častí prác v dojednaných lehotách, je povinný zaplatiť odberateľovi za každý deň meškania penále 500 Kčs až do dňa, keď chyby sa odstránia.

(3) Odberateľ, ktorý je v meškaní s odovzdaním staveniska (pracoviska), je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 0,1 % z ceny prác uvedenej v zmluve, ak meškanie trvá dlhšie ako mesiac, odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi ďalšie penále vo výške 0,2 %.

(4) Penále sa platí najmenej vo výške 200 Kčs, aj keď při výpočte podľa predchádzajúcich ustanovení túto sumu nedosahuje.

Piata časť

Osobitné ustanovenia pre výstavbu vykonávanú svojpomocou

§ 29

Obsah zmlúv

V zmluve sa okrem náležitostí ustanovených v § 7 podľa okolností prípadu uvedú

a) vecné objemy jednotlivých prác, ktoré si odberateľ vykoná svojpomocou podľa druhov a celkovej hodnoty prác,

b) mená a adresy osôb, poverených za dodávateľa odborným riadením prác a organizovaním ťažby a výroby stavebného materiálu uskutočňovanej svojpomocou odberateľa,

c) mená a adresy osôb splnomocnených konať za odberateľa, ďalej osôb poverených vedením stavebných čiat, úkolovaním prác a vedením stavebného denníka,

d) údaje o zložení stavebných čiat, ktoré budú vytvorené na vykonanie prác svojpomocou (či je čata zložená z členov alebo iných pracovníkov odberateľa, pracovníkov patronátnej organizácie alebo z iných pracovníkov, koľko je v nej murárov, tesárov a iných remeselníkov a pomocných robotníkov),

e) údaje o dopravných prostriedkoch, strojoch (počet a druh) a lešeniach (druh), ktoré odberateľ na stavbe použije a údaje o ich zabezpečení,

f) druhy stavebného materiálu, ich množstvo a cenu, ktoré si pre práce vykonávané svojpomocou dodá odberateľ z vlastných zdrojov,

g) druh, rozsah a umiestnenie potrebných skladíšť (skladovacích priestorov), ktoré má alebo zabezpečil odberateľ,

h) druh, rozsah a umiestenie administratívnych miestností, ktoré pre výkony dodávateľa poskytne odberateľ,

ch) rozsah projektových prác, ktoré vykoná dodávateľ,

i) druh, rozsah a ceny dodávok remeselníckych alebo špeciálnych prác, prípadne technologického zariadenia alebo samostatného stroja, ktoré zabezpečuje dodávateľ,

j) druh, rozsah, ceny a čas odoslania alebo odovzdania stavebného materiálu zabezpečovaného dodávateľom a záväzok odberateľa oznamovať po zabudovaní podklady pre fakturáciu,

k) druhy a množstvo nástrojov a strojov, ktoré pre vykonanie prác odberateľa prepožičia dodávateľ, doba a požičovné za ne;*) pri strojoch sa musí uviesť, či ich budú obsluhovať pracovníci dodávateľa,

l) druhy a rozsah lešenia, ktoré prepožičia dodávateľ, čas, na ktorý sa lešenie prepožičiava, a požičovné; ak dodávateľ lešenie postaví a odprace, musí sa uviesť aj výška odplaty za tieto výkony.

Povinnosti dodávateľa pri vykonávaní prác

§ 30

Dokumentácia

(1) O súčinnosti dodávateľa pri vypracovaní dokumentácie generálnym projektantom a o doplnení vypracovanej dokumentácie dodávateľom platia osobitné predpisy.

(2) Na základe schválenej a doplnenej dokumentácie prejedná dodávateľ s odberateľom vykonanie prác svojpomocou odberateľa, vypracuje podľa miestnych podmienok a možností odberateľa harmonogram všetkých prác na výstavbe, odovzdá tento harmonogram odberateľovi a poskytne mu pomoc pri povoľovacích a schvaľovacích konaniach.

§ 31

Stavebný materiál, stroje a zariadenia

(1) Stavebný materiál, technologické zariadenia, prípadne jednotlivo dodávané stroje alebo zariadenia (ďalej len „výrobky“) pre stavbu vykonávanú svojpomocou odberateľa patria dodávateľovi až do ich zabudovania. Dodávateľ si v zmluve s odberateľom zabezpečí, že odberateľ bude výrobky skladovať a ochraňovať až do zabudovania; prevzatie na zabudovanie je odberateľ povinný potvrdiť.

(2) Ak nie je ustanovené osobitným predpisom niečo iné, fakturuje dodávateľ výrobky do 8 dní po skončení mesiaca, v ktorom boli zabudované. Faktúra (zberná faktúra) musí obsahovať okrem ostatných predpísaných náležitostí aj číslo a názov stavby, v ktorej bol stavebný materiál zabudovaný.

(3) Pri stavebnom materiáli, ktorý si vyťaží alebo vyrobí odberateľ, je dodávateľ povinný preskúmať akosť a vhodnosť použitia na určený účel; zistené závady dodávateľ je povinný zapísať do stavebného denníka a oznámiť písomne odberateľovi, ktorý stavebný materiál je nevhodný alebo chybný a prečo sa nesmie pri stavbe použiť.

§ 32

Riadenie prác

(1) Dodávateľ organizuje vykonávanie prác odberateľa. Pre vykonávanie prác dáva dodávateľ odberateľovi pokyny a kontroluje, či sa tieto pokyny plnia. Dodávateľ sleduje, či stavebné čaty pracujú na stavbe v počte, zložení a čase určenom v zmluve (harmonograme). Ak stavebné čaty nie sú zdatné, ak nie sú plne obsadené alebo ak je počet odborných pracovníkov nižší, ako zodpovedá dojednanému zloženiu čiat, zapíše dodávateľ tieto okolnosti do denníka. Do denníka zapisuje dodávateľ takisto všetky ostatné závady, ktoré pri vykonávaní prác zistí.

(2) Na vážne závady pri vykonávaní prác je dodávateľ povinný upozorniť okresné stredisko prípravy poľnohospodárskych investícií, prípadne i financujúcu pobočku Štátnej banky československej. Ak chybné vykonávanie prác ohrozuje akosť stavby alebo jej včasné dokončenie, dodávateľ je povinný prerokovať s odberateľom nápravné opatrenia. Ak odberateľ nezabezpečí nápravu v primeranej lehote danej dodávateľom, dodávateľ je oprávnený písomne prikázať odberateľovi, aby zastavil ďalšie vykonávanie prác až do času odstránenia závad. O zastavení prác je dodávateľ povinný informovať okresné stredisko prípravy poľnohospodárskych investícií, financujúcu pobočku Štátnej banky československej a okresný národný výbor.

(3) Dodávateľ dáva odberateľovi pokyny aj pre svojpomocnú ťažbu a výrobu stavebného materiálu. Na závady pri ťažbe alebo výrobe je povinný odberateľa upozorniť.

Povinnosti odberateľa

§ 33

Doprava

Odberateľ je povinný, pokiaľ nie je dohodnuté v zmluve inak, dopravovať výrobky určené na zabudovanie alebo inštalovanie pri stavbe zo staníc verejných dopravných prostriedkov, a ak tak nie sú dopravované, z miest, kde sa ťažia, vyrábajú alebo kde sú uložené do skladov určených pre ne dokumentáciou alebo zmluvou, ak tieto miesta nie sú vzdialené viac ako 50 km. Takisto je povinný dopravovať náradie, stroje a lešenie, ktoré potrebuje na vykonanie prác svojpomocou z miest, kde sú uložené.

§ 34

Vykonávanie prác

Odberateľ je povinný zariadiť stavenisko a pripraviť a vykonávať práce v súlade so zmluvou (harmonogramom) podľa pokynov dodávateľa. Je pritom povinný zachovávať predpisy o stavebnom konaní, bezpečnosti, o protipožiarnych, hygienických a iných opatreniach a urobiť všetko, aby stavba bola akostne urobená a včas skončená. Odberateľ nesmie meniť začiatok ani tempo vykonávania prác bez dohody s dodávateľom. Takéto dohody sa zapisujú do denníka.

§ 35

Zmena dokumentácie

Zmenu dokumentácie po uzavretí zmluvy musí odberateľ dohodnúť s dodávateľom a orgánom, ktorý dokumentáciu schválil, skôr než zadá vykonanie zmeny generálnemu projektantovi.

§ 36

Používanie nástrojov, strojov a lešenia

(1) Nástroje, stroje a lešenie, ktoré pre účely stavby prepožičal dodávateľ, odberateľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa nesmie použiť inak. To platí takisto pre vlastné nástroje, stroje a prípadne lešenia, ktoré odberateľ určil pre stavbu.

(2) Nástroje, stroje a lešenie určené pre stavbu odberateľ musí riadne udržiavať, starať sa o to, aby sa nepoškodili alebo aby neboli odcudzené a aby boli, pokiaľ sa nepoužívajú, riadne uskladnené. Cudzie nástroje, stroje a lešenie musí odberateľ včas vrátiť.

§ 37

Zásobník výrobkov

Pre evidenciu výrobkov, predovšetkým stavebného materiálu, určených na zabudovanie alebo inštalovanie na stavbe, založí dodávateľ zásobník stavebného materiálu. Tento zásobník vedie odberateľ podľa pokynov dodávateľa oddelene pre každú stavbu a zapisuje v ňom pohyb výrobkov. Pokiaľ je dodávateľom melioračné družstvo, založí a vedie zásobník toto družstvo.

§ 38

Písomné doklady o prácach

(1) Odberateľ je povinný uschovať všetky písomné doklady po dobu 5 rokov od ukončenia stavby.

(2) Dokumentáciu o stavbe včítane denníka musí odberateľ uschovať trvale.

Skončenie prác

§ 39

Zápisnica o skončení prác

(1) Skončenie prác zapíše odberateľ i dodávateľ do denníka; ak sa strany nezhodnú v tom, že práce boli skončené, musí strana, ktorá zapísala skončenie prác, požiadať príslušný okresný národný výbor, aby rozhodol, či sú práce skončené.

(2) Do 14 dní po skončení prác je dodávateľ povinný spísať stručnú zápisnicu o priebehu prác svojich i odberateľových. V zápisnici musí sa najmä uviesť, či práce nemajú také chyby, ktoré by bránili uvedeniu stavby do prevádzky (užívania) na účel, pre ktorý bola stavba budovaná, a či sú chyby, ktoré boli už skôr zistené, odstránené, prípadne lehoty, v ktorých budú chyby odstránené.

(3) Odberateľ je povinný potvrdiť správnosť a úplnosť tejto zápisnice. Zápisnicu dodávateľ predloží okresnému stredisku prípravy poľnohospodárskych investícií. Ak má stavba len také chyby, ktoré nebránia jej prevádzke (užívaniu), požiada odberateľ príslušný národný výbor o povolenie pre trvalú prevádzku (užívanie) stavby.

§ 40

Chyby dokumentácie a chyby riadenia prác

(1) Projektové práce dodávateľa sú chybné, ak nie sú vypracované odborne, prípadne ak nie sú vypracované v súlade s dokumentáciou, ktorú mu odberateľ odovzdal.

(2) Riadenie prác (§ 32) je chybné, ak dodávateľ dal neodborné alebo neúplné pokyny alebo ich dal oneskorene tak, že sa odberateľ pri vykonávaní prác nepredbiehajúcich harmonogram nimi nemohol spravovať alebo pripustil použitie zjavne chybného alebo nevhodného stavebného materiálu, strojov alebo zariadenia pre práce odberateľa.

Majetkové sankcie

§ 41

Meškanie s dodávkou

(1) Dodávateľ, ktorý je v meškaní s odovzdaním alebo odoslaním výrobkov, je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 2 % z ceny výrobkov, ktoré neboli odovzdané alebo odoslané, a ak trvá meškanie dlhšie ako jeden mesiac, penále vo výške 5 % z ceny výrobkov, ktoré neboli odovzdané alebo odoslané ani počas mesiaca po dodacej lehote.

(2) Dodávateľ, ktorý dodal výrobky chybnej akosti, je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 10 % z fakturovanej ceny chybných výrobkov, najviac však desaťnásobok ceny opravy, ak ide o chybu, ktorá bola odstránená. Penále uvedené v odseku 1 sa znižuje na polovicu, ak sa odberateľ rozhodne, že si výrobky ponechá bez opravy, prípadne že ich za náhradu nákladov opraví alebo dá opraviť. Rovnakým spôsobom sa penále podľa odseku 1 znižuje, ak dodávateľ najneskoršie do mesiaca po tom, čo dostal reklamáciu, dodá nové bezchybné výrobky alebo chyby akosti v tomto čase opraví, prípadne dá opraviť; ak sú výrobky opravované, nepočíta sa do tohto času čas od oznámenia dodávateľa, že súhlasí s opravou výrobkov do odoslania výrobkov odberateľom na opravu.

(3) Dodávateľ, ktorý je v meškaní s pripravením remeselníckych alebo špeciálnych prác [§ 29 písm. i)] na odovzdanie, je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 0,5 % z ceny týchto prác alebo častí prác, a ak trvá meškanie dlhšie ako jeden mesiac, ešte ďalšie penále vo výške 0,5 % z tejto ceny. Ak dodávateľ neodstráni chyby prác alebo častí prác v určených lehotách, je povinný zaplatiť odberateľovi za každý deň meškania penále 500,- Kčs až do dňa, keď chyby budú odstránené.

(4) Ak odberateľ nesplní svoje záväzky podľa § 29 písm. f), je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 0,1 % z hodnoty nesplnených záväzkov podľa zmluvy, a ak trvá meškanie dlhšie ako jeden mesiac, ďalšie penále vo výške 0,2 %, avšak len v prípade, že meškanie má vplyv na dodržanie lehôt zo strany dodávateľa (montáž a pod.).

(5) Ak nesplní odberateľ svoje záväzky podľa § 29 písm. a), je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 0,1 % z hodnoty nesplnených záväzkov podľa zmluvy, a ak trvá meškanie dlhšie ako jeden mesiac, ďalšie penále vo výške 0,2 %.

(6) Penále sa platí najmenej vo výške 200,- Kčs, aj keď pri výpočte podľa predchádzajúcich ustanovení túto sumu nedosahuje.

Šiesta časť

Okresné strediská prípravy poľnohospodárskych investícií

§ 42

Okresné stredisko prípravy poľnohospodárskych investícií pri svojej technicko-poradenskej činnosti pri činnosti stavebného dozoru pre poľnohospodársku investičnú výstavbu spolupracuje s odberateľom pri príprave, uzavieraní a vyhodnocovaní hospodárskych zmlúv; pritom najmä

a) na základe plánu investičnej výstavby pomáha odberateľovi pri vypracúvaní dopytu na dodávku prác, spolupracuje s odberateľom pri uzavieraní hospodárskej zmluvy, prípadne pri jej zmene alebo doplnkoch a dbá najmä na to, aby sa správne určili lehoty vzájomného plnenia a zostavy pracovnej čaty pre svojpomocné práce a zabezpečil stavebný materiál, ako i jeho odvoz, skladovanie a ochrana; okresné stredisko osvedčí podpisom na zmluve, že ju z týchto hľadísk preskúmalo,

b) zúčastňuje sa odovzdania staveniska, preberania stavby a iných významných akcií súvisiacich s plnením hospodárskej zmluvy,

c) vykonáva za investora technický dozor,

d) zúčastňuje sa arbitrážnych konaní,

e) kontroluje plnenie výkonov uskutočňovaných dodávateľom pri svojpomocnej výstavbe.


Siedma časť

Záverečné ustanovenia

§ 43

Táto vyhláška sa vydáva na vykonanie ustanovení druhej časti oddielu II. hlavy 2 a k § 186, 187 a 188 odsekov 1 a 3 zákona.

§ 44

Zrušujú sa smernice Ministerstva miestneho hospodárstva a stavebníctva pre vedenie stavebného denníka uverejnené v čiastke 134 Úradného listu z roku 1953 a smernica Ministerstva miestneho hospodárstva a stavebníctva pre vedenie stavebného denníka na drobných stavbách uverejnená v čiastke 25 Úradného listu (v čiastke 34 Úradného vestníka) z roku 1954.

§ 45

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1963.


Prvý námestník ministra výstavby:

inž. Pánek v. r.

Prvý námestník ministra poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva:

inž. Kord v. r.

Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky: dr. Dohnal v. r.


Príloha vyhlášky č. 127/1962 Zb.

Stavebný denník

1. Do stavebného denníka sa zaznamenávajú denne tieto údaje:

a) údaje o počasí, o maximálnej a minimálnej dennej teplote, a ak je to pre práce dôležité, aj o stave vody,

b) údaje o pracovnom čase s vyznačením prerušenia práce, dôvody tohto prerušenia a údaje o počte pracovníkov podľa jednotlivých kategórií s odôvodnením odchýlok od plánovaného stavu,

c) údaje o postupe vykonávaných prác.

2. Ďalej sa do denníka zaznamenávajú toho istého dňa, kedy nastali, najmä tieto dôležité okolnosti

a) prevzatie staveniska, začatie, prerušenie alebo zastavenie prác s odôvodnením,

b) akosť a únosnosť základovej pôdy, ťažobné triedy zemín, výskyt spodnej vody, jej agresívnosť a pod.,

c) údaje o výzve na previerku prác, ktoré budú zakryté alebo ďalším postupom prác sa stanú neprístupnými, a výsledok previerky po jej ukončení,

d) oneskorené dodávky stavebného materiálu, ktoré môžu ohroziť dodržanie dojednaných lehôt, ako i všetky skutočnosti, ktoré majú nepriaznivý vplyv na plynulý priebeh prác,

e) odchýlky vykonaných prác od dokumentácie, ich zdôvodnenie a všetky dojednania medzi dodávateľom a odberateľom, ktoré sa stali pri vykonávaní prác, ďalej pozastavenie vykonávaných prác, stavebného materiálu určeného pre práce a dôvody pre vykonanie prác neobsiahnutých v dokumentácii,

f) požiadavky odberateľa a jeho technického dozoru, najmä pokiaľ ide o odstránenie závad a lehoty, v ktorých závady sa majú odstrániť; pritom treba vždy pripojiť stanovisko dodávateľa,

g) závažné udalosti pre práce a škody spôsobené na prácach dažďom, povodňami, ľadmi, vetrami, požiarmi a pod. a ďalej úrazy, ku ktorým došlo pri prácach, adresy svedkov a údaje, či tieto škody niekto nezavinil alebo či boli spôsobené náhodou,

h) vykonané skúšky,

ch) pripravenosť prác na montáž a pripravenosť montáže na nadväzujúce stavebné práce, skončenie prác a vypratanie staveniska,

i) odkazy na osobitné zápisnice spísané počas vykonávania prác,

j) výpisy z denníkov poddodávateľov, pokiaľ majú význam pre rozsah záväzkov zmluvných strán.

Poznámky pod čiarou

*) V súčasnej dobe platí § 153-159 zákona č. 69/1958 Zb.

*) V súčasnej dobe platí:Vyhláška č. 22/1958 Ú. l. (Ú. v.) o dokumentácii investičnej výstavby jednotných roľníckych družstiev.

**) V súčasnej dobe platí:Vyhláška č. 46/1960 Zb. o lehotách pre odovzdanie projektovej a rozpočtovej dokumentácie.

***) V súčasnej dobe platí:Vyhláška č. 142/1959 Ú. l. (Ú. v.) o normách lehôt výstavby.

*) Podrobnosti upravujú smernice Ministerstva stavebníctva o trhacích prácach na staveniskách, stavbách a v lomoch (čiastka 3. Ú. l. - Ú. v. - z roku 1958).

*) V súčasnej dobe platí cenník požičovného stavebných mechanizmov a zariadení uverejnený vo Vestníku Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 69/1959.