Zákon č. 264/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov

(v znení č. 218/1997 Z. z., 218/1997 Z. z.)

Čiastka 88/1995
Platnosť od 08.12.1995
Účinnosť od 13.02.1998

264

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 9. novembra 1995,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 297/1992 Zb., zákona č. 496/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:

㤠13a

Na poľnohospodárske družstvá a iné právnické osoby, ktoré vznikli premenou týchto poľnohospodárskych družstiev, sa ustanovenia § 13 ods. 2 a 3 vzťahujú len vtedy, ak tento zákon neustanovuje inak.“.

2. Tretia časť sa člení na prvú hlavu a druhú hlavu. Za označenie a nadpis tretej časti sa vkladá označenie a nadpis prvej hlavy, ktoré znejú:

„PRVÁ HLAVA

POSTUP PRI TRANSFORMÁCII“.

3. Za § 17 sa vkladajú § 17a až 17g, ktoré vrátane označenia a nadpisu druhej hlavy znejú:

„DRUHÁ HLAVA

USPORIADANIE MAJETKOVÝCH VZŤAHOV PO TRANSFORMÁCII

§ 17a

Družstevné podielnické listy

(1) Družstvo vydá za majetkové podiely vypočítané podľa § 9 ods. 7 oprávneným osobám, ktoré nie sú jeho členmi a ktorým neboli majetkové podiely vydané, družstevné podielnické listy (ďalej len „podielnický list“).

(2) Podielnický list je cenným papierom,12a) s ktorým sú spojené práva jeho majiteľa upravené týmto zákonom.

(3) Podielnický list je cenným papierom na meno alebo na doručiteľa,12b) ktorý sa vydáva v zaknihovanej podobe.12c) Na podielnické listy sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy o cenných papieroch,12d) ak tento zákon neustanovuje inak.

Vydávanie podielnických listov

§ 17b

(1) Družstvo zostaví zoznam oprávnených osôb, ktorým sa vydajú podielnické listy (§ 17a ods. 1) s uvedením výšky ich majetkových podielov zaokrúhlenej na celé tisícky. Družstvo vydá oprávneným osobám podielnické listy v celkovej menovitej hodnote zodpovedajúcej ich majetkovým podielom v zaokrúhlenej výške.

(2) Družstvo je povinné vydať podielnické listy oprávneným osobám uvedeným v zozname podľa odseku 1 za podmienok ustanovených týmto zákonom najneskôr do 30. júna 1996. Povinnosť vydať podielnické listy je splnená oznámením údajov potrebných na registráciu príslušnému stredisku cenných papierov.12e)

(3) Družstvo nie je povinné vydať podielnické listy takej oprávnenej osobe, ktorá má majetkový podiel určený za pôdu podľa § 17 písm. a) alebo podľa osobitného predpisu12f) s použitím normatívu a ktorá pritom vlastníctvo tejto pôdy družstvu nepreukázala v lehote ustanovenej osobitným predpisom.12g) Ak takáto osoba má majetkový podiel určený aj z iného titulu, vydá jej družstvo podielnické listy v menovitej hodnote zodpovedajúcej časti jej majetkového podielu, ktorá nesúvisí s vlastníctvom pôdy.

(4) Oprávnenej osobe uvedenej v odseku 2, ktorá preukáže družstvu po 1. januári 1996 vlastníctvo pôdy, vzniká právo voči družstvu na vydanie podielnických listov v menovitej hodnote zodpovedajúcej jej majetkovému podielu za pôdu do 90 dní od preukázania vlastníctva. Toto právo oprávnenej osobe zanikne, ak ho neuplatní voči družstvu do siedmich rokov od schválenia transformačného projektu.

§ 17c

(1) Podielnický list musí obsahovať

a) obchodné meno a sídlo družstva, ktoré podielnický list vydalo,

b) menovitú hodnotu podielnického listu,

c) označenie, či ide o podielnický list na meno alebo na doručiteľa, pri podielnickom liste na meno aj meno majiteľa podielnického listu (ďalej len „podielnik“),

d) dátum vydania podielnického listu.

(2) Podielnický list toho istého družstva s rovnakou menovitou hodnotou zakladá rovnaké práva všetkých podielnikov.

§ 17d

Práva podielnikov

(1) Podielnik má najmä právo

a) podieľať sa na zisku družstva,

b) prevádzať podielnický list a inak s ním nakladať,

c) ponúknuť družstvu uzavretie zmluvy o spätnom prevode podielnického listu (ďalej len „odkúpenie podielnického listu“),

d) byť prijatý za člena družstva, ktorého podielnický list vlastní, a to za podmienok ustanovených v § 17f.

(2) Podiel podielnikov na zisku družstva sa určí obdobne ako u členov družstva.12h) Na menovitú hodnotu podielnických listov jednotlivých podielnikov nemôže pripadnúť nižší podiel na zisku ako na menovitú hodnotu splatených členských vkladov jednotlivých členov.

(3) Pri likvidácii družstva a v konkurznom konaní a v konaní o vyrovnaní12i) má podielnik postavenie veriteľa.

Spätný prevod a premena podielnických listov

§ 17e

(1) Družstvo môže po uplynutí siedmich rokov od schválenia transformačného projektu odkúpiť podielnický list, ktorý vydalo, ak mu ho ich podielnik ponúkne na odkúpenie.

(2) Družstvo môže odkúpiť podielnické listy podľa odseku 1 za cenu

a) zodpovedajúcu ich kurzu na verejnom trhu12j) ku dňu ich splatnosti, ak ide o podielnické listy, ktoré boli predmetom obchodovania na verejnom trhu,

b) rovnajúcu sa ich menovitej hodnote vynásobenej pomerom (koeficientom) medzi čistým imaním družstva uvedeným v transformačnom projekte a čistým obchodným imaním družstva12k) podľa ročnej účtovnej závierky za rok predchádzajúci splatnosti podielnických listov, ak sa s oprávnenou osobou nedohodne inak a ak ide o podielnické listy, ktoré neboli predmetom obchodovania na verejnom trhu.

(3) Družstvo môže odkupovať podielnické listy vlastnej emisie aj pred uplynutím siedmich rokov od schválenia transformačného projektu, tento zámer, ponúkanú cenu, spôsob a lehotu odkupovania však musí do 30 dní zverejniť spôsobom v mieste obvyklým.

(4) Podielnické listy odkúpené družstvom podľa odsekov 2 a 3 a podielnické listy premenené na členské vklady podľa § 17f sa považujú za zrušené. Družstvo oznámi bezodkladne potrebné údaje o týchto podielnických listoch príslušnému stredisku cenných papierov. Stredisko cenných papierov vykoná na základe tohto oznámenia potrebné zmeny v evidencii na účtoch dotknutých podielnikov a v registri emitenta.12l)

(5) Ak je úhrnná cena, ktorú družstvo zaplatí podielnikom za podielnické listy pri ich odkúpení podľa odsekov 2 a 3 nižšia, ako je ich úhrnná menovitá hodnota, zahrnie sa tento rozdiel do nedeliteľného fondu družstva8) a nepovažuje sa za výnos družstva v príslušnom zdaňovacom období podľa osobitných predpisov.12m)

§ 17f

Každý podielnik môže požiadať družstvo, ktorého podielnický list vlastní, o prijatie za člena. Družstvo nemôže bez závažných dôvodov jeho žiadosť odmietnuť, ak bola žiadosť o prijatie za člena družstva podaná v lehote 30 dní od splatnosti podielnických listov.

Podielnik prijatý za člena družstva má nárok, aby mu družstvo započítalo po úprave úhrnnú menovitú hodnotu jeho podielnických listov na splatenie základného, prípadne aj ďalšieho členského vkladu (premena podielnických listov na členské vklady). Úprava menovitej hodnoty sa vykoná tak, že družstvo z nej odpočíta časť, ktorá sa zahrnie do nedeliteľného fondu družstva postupom podľa § 13 ods. 1 a stanov družstva.

§ 17g

Podielnické listy členov družstva

(1) Družstvo môže vydať podielnické listy aj oprávneným osobám, ktoré sú jeho členmi. Menovitá hodnota podielnických listov vydaných jednotlivým členom družstva tvorí rozdiel medzi ich majetkovými podielmi z transformácie a výškou ich základného členského vkladu.12n) Pre členov družstva, ktorí získali majetkový podiel aj za pôdu, platia podmienky uvedené v § 17b ods. 3 a 4 obdobne.

(2) Vydávanie podielnických listov členom družstva upraví družstvo v stanovách.

(3) Na práva podielnikov, ktorí sú členmi družstva, sa v plnom rozsahu vzťahujú ustanovenia § 17d a § 17e ods.1 až 4. Títo podielnici majú tiež právo na premenu svojich podielnických listov vrátane podielnických listov, ktoré neskôr nadobudnú, na ďalší členský vklad vo výške menovitej hodnoty svojich podielnických listov.

(4) Ak družstvo vydá podielnické listy aj pre svojich členov, družstvo v stanovách ustanoví, že členovia družstva, ktorí sa stanú jeho podielnikmi, majú právo na viac hlasov pri hlasovaní na členskej schôdzi, a to úmerne výške menovitej hodnoty ich podielnických listov.12o)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12a), 12b), 12c), 12d), 12e), 12f), 12g), 12h), 12i), 12j), 12k), 12l), 12m), 12n) a 12o) znejú:

12a) § 1 ods. 1 písm. m) zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1994 Z. z.

12b) § 3 zákona č. 600/1992 Zb.

12c) § 1 ods. 2 a 4 zákona č. 600/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z.

12d) Zákon č. 600/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z.

12e) § 5 ods. 5 zákona č. 600/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z.

12f) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 97/1992 Zb., ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 20/1993 Z. z.

12g) § 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 565/1992 Zb. o predĺžení lehoty na preukazovanie vlastníctva na účely úpravy majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v poľnohospodárskych družstvách.

12h) § 236 Obchodného zákonníka.

12i) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

12j) § 25 zákona č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov a § 50 ods. 4 zákona č. 600/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1994 Z. z.

12k) § 6 ods. 3 Obchodného zákonníka.

12l) § 56, 57 a 60 zákona č. 600/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z.

12m) Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

12n) § 223 Obchodného zákonníka.

12o) § 240 ods. 1 Obchodného zákonníka.“.

4. V § 18 ods. 3 sa za slová „zániku družstva“ vkladá slovo „likvidáciou“.

5. § 32 sa vypúšťa.

6. Za § 33a sa vkladá § 33b, ktorý znie:

㤠33b

(1) Ak si oprávnená osoba uplatní u poľnohospodárskeho družstva nárok na vydanie majetkového podielu do 29. februára 1996, postupuje sa podľa § 13 ods. 2.

(2) O vydaní majetkového podielu uzatvára družstvo s oprávnenou osobou písomnú dohodu. Dohoda obsahuje najmä presné označenie prevádzaných vecí, ich hodnotu, spôsob ich ocenenia a deň prevzatia. Oprávnená osoba nadobúda vlastníctvo k prevádzaným veciam dňom ich prevzatia, ak sa s družstvom nedohodne inak. Družstvo môže vydať majetkový podiel oprávnenej osobe podľa odseku 1 aj formou poskytovania služieb pri vykonávaní poľnohospodárskej výroby.

(3) Ak sa vydáva majetkový podiel oprávnenej osobe prevodom viacerých vecí do jej vlastníctva, vychádza družstvo zo štruktúry svojho hmotného majetku. Ak ide o prevádzané veci, ktoré tvorili súčasť majetku družstva pri transformácii, cena týchto vecí je totožná s cenou, s akou sa tieto prevádzané veci zahrnuli do čistého imania družstva pri jeho transformácii (§ 9), ak sa nedohodne inak.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonným opatrením Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 297/1992 Zb., zákonom č. 496/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1996.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.