Vyhláška č. 94/1960 Zb.Vyhláška ministra financií o poskytovaní preddavkov jednotným roľníckym družstvám na plánované tržby za dodávky poľnohospodárskych výrobkov

Čiastka 37/1960
Platnosť od 07.07.1960 do27.05.1964
Účinnosť od 07.07.1960 do27.05.1964
Zrušený 90/1964 Zb.

94

VYHLÁŠKA

ministra financií

z 22. júna 1960

o poskytovaní preddavkov jednotným roľníckym družstvám na plánované tržby za dodávky poľnohospodárskych výrobkov

Minister financií ustanovuje v dohode s ministrami pôdohospodárstva, potravinárskeho priemyslu, vnútorného obchodu, spotrebného priemyslu a zdravotníctva podľa § 11 ods. 2 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora:


§ 1

Oprávnení výkupcovia poľnohospodárskych výrobkov (ďalej len „výkupcovia“) môžu poskytovať jednotným roľníckym družstvám (ďalej len „družstvá“) peňažné preddavky na ich plánované tržby za zmluvné dodávky poľnohospodárskych výrobkov za podmienok a v rozsahu určenom touto vyhláškou.

§ 2

(1) Ak nemá družstvo dočasne vlastných finančných prostriedkov, môže požiadať príslušného výkupcu o poskytnutie peňažného preddavku.

(2) Potrebnú výšku peňažných preddavkov a ich vyrovnanie zahrnie družstvo do svojho celoročného výrobno-finančného plánu.

(3) Podľa skutočnej potreby požiada družstvo, ktoré plánovalo potrebu peňažných preddavkov, príslušného výkupcu o poskytnutie preddavku písomnou žiadosťou odporúčanou miestnym národným výborom spolu s vyjadrením Štátnej banky československej.

(4) Výkupca na podklade tejto žiadosti rozhodne o poskytnutí preddavku.

(5) V naliehavých prípadoch môže družstvo požiadať výkupcu o poskytnutie peňažného preddavku i keď s ním nepočítalo vo svojom celoročnom výrobno-finančnom pláne; pritom sa bude postupovať podľa predchádzajúcich odsekov 3 a 4.

(6) Družstvu sa môže dať na jeho žiadosť už pri uzavieraní zmluvy o výrobe a dodávke poľnohospodárskych výrobkov na príslušný rok prísľub na poskytnutie preddavku; v tomto prípade bude prísľub súčasťou uvedenej zmluvy.

§ 3

Maximálna výška celkového preddavku, ktorý výkupca poskytne, je vyjadrená pri jednotlivých poľnohospodárskych výrobkoch percentami plánovanej tržby za ich zmluvnú dodávku a je:

a) pri cukrovke a čakanke 30 %, a to 10 % po zasiatí, 20 % po vyjednotení a druhej okopávke,

b) pri chmeli 50 %, a to 20 % po vykonaní rezu a 30 % pred česaním,

c) pri viniči, jedlých strukovinách, liečivých a aromatických rastlinách, korení, koreninovej paprike 30 %, a to pri viniči 15 % po odkopčení, reze a vylepšení a 15 % po vykonaní podlomu, viazaní a okopávok a pri ostatných uvedených plodinách 15 % po zasiatí (sadení) a 15 % po poslednom ošetrení,

d) pri zelenine, ľane, konopiach, tabaku, ciroku metlovom a maku 25 %, pri zemiakoch, semenačke cukrovej repy a čakanky a pri olejninách (bez maku) 20 %, a to vždy 10 % po sadení (zasiatí) a zvyšok po poslednom ošetrení porastu,

e) pri zrnovinách a námeli 15 %, a to po ukončení jarných prác (ošetrenie ozimín, zasiatie jarín, očkovanie námeľu),

f) pri ovocí 25 %, a to 10 % po jarnom ošetrení stromov, zvyšujúce 15 % po letnom ošetrení stromov, a to len v prípade ich dobrého odkvetu.

§ 4

(1) Výkupca poskytne družstvu príslušnú časť preddavku len vtedy, ak sú splnené podmienky podľa § 2 a ak sa presvedčí v spolupráci s miestnym národným výborom, že práce, na ktoré sa vyplácanie preddavku viaže, sa riadne a v správnych agrotechnických lehotách vykonali. Výkupca však môže odmietnuť poskytnutie preddavku, ak zistí, že družstvo nevykonáva včas agrotechnické opatrenia, potrebné na zabezpečenie plánovanej výroby a dodávky výrobkov, na ktoré je preddavok žiadaný.

(2) Výkupca prevedie príslušnú sumu poskytnutého preddavku na bežný účet družstva v Štátnej banke československej.

(3) Poskytnutý preddavok zúčtuje výkupca s družstvom při úhrade dodávky poľnohospodárskeho výrobku, na ktorý sa preddavok poskytol. Ak nestačí protihodnota dodávky na vyrovnanie preddavku, zúčtuje výkupca preddavok pri úhrade dodávok iných poľnohospodárskych výrobkov, ktoré vykupuje.

§ 5

Preddavky poskytnuté družstvám na plánované tržby za výrobky uvedené v tejto vyhláške sa úročia do dňa vyrovnania, a to do dňa, ktorý je určený ako konečný na splnenie zmluvnej dodávky sadzbou 1,8 %, po tomto dni sadzbou 3,6 %.


§ 6

Zrušuje sa vyhláška ministra financií č. 118/1953 Ú. l. (č. 153/1953 Ú. v.) o poskytovaní preddavkov jednotným roľníckym družstvám III. a IV. typu na plánované tržby za dodávky poľnohospodárskych výrobkov v znení vyhlášky č. 189/1954 Ú. l. (č. 212/1954 Ú. v.).

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník ministra:

inž. Sucharda v. r.