Vyhláška č. 261/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa

(v znení č. r1/c65/1990 Zb.)

Čiastka 42/1990
Platnosť od 29.06.1990 do31.08.1994
Účinnosť od 01.09.1990 do31.08.1994
Zrušený 194/1994 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou bodu 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembrom 1990.

OBSAH

261

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 25. júna 1990,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 144 zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení zákona č. 116/1967 Zb., zákona č. 103/1988 Zb. a zákona č. 180/1990 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa, v znení vyhlášok č. 142/1965 Zb., č. 117/1967 Zb., č. 92/1968 Zb., č. 180/1968 Zb., č. 76/1970 Zb., č. 128/1975 Zb., č. 54/1976 Zb., č. 164/1979 Zb., č. 80/1982 Zb., č. 153/1983 Zb., č. 74/1984 Zb., č. 133/1984 Zb., č. 58/1987 Zb., č. 150/1988 Zb. a č. 237/1988 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 12 sa za odsek 3 vkladajú odseky 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov platia aj pre člena družstva, ktorého zabezpečenie sa skončilo, ale trvalo aspoň ešte v ten deň, keď mu bol doručený povolávací rozkaz alebo keď bola uverejnená vyhláška obsahujúca hromadný povolávací rozkaz, ktorý sa ho týka.

(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 platia obdobne pre členov družstva po skončení civilnej služby.“.

2. § 15 znie:

㤠15

(1) Skutočnosť, že ide o pracovnú neschopnosť pre aktívnu tuberkulózu, sa dokladá potvrdením o pracovnej neschopnosti overeným príslušným odborným oddelením zdravotníckeho zariadenia, prípadne iným na to povereným zdravotníckym zariadením.

(2) Nemocenské zvýšené pri aktívnej tuberkulóze sa poskytuje od začiatku druhého mesiaca trvania pracovnej neschopnosti pre aktívnu tuberkulózu, a to po dobu, po ktorú je družstevník práceneschopný z tohto dôvodu, najdlhšie však do uplynutia podpornej doby, prípadne do uplynutia doby, na ktorú sa mu povolilo predĺženie výplaty nemocenského podľa § 8 ods. 4 zákona.“.

3. § 16 včítane nadpisu sa vypúšťa.

4. V § 23 ods. 1 písm. c) sa za slová „v ozbrojených silách,“ vkladajú slová „ako aj civilnej služby,“.

5. § 32 sa dopĺňa novým odsekom 2, ktorý znie:

(2) Za umiestnenie dieťaťa v ústave (zariadení) pre také deti sa nepovažuje doba prerušenia pobytu dieťaťa v ústave (zariadení) počas školských prázdnin, ktoré trvá po celý kalendárny mesiac.“;

doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

6. V § 32 ods. 4 sa slová „§ 35 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 35b ods. 1“.

7. V § 34 sa slová „Okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „Príslušný štátny orgán“.

8. V § 81 sa slová „ okresné národné výbory“ nahrádzajú slovami „príslušné štátne orgány“.

9. Trinásty oddiel znie:

„ Trinásty oddiel

K § 113 a 116 zákona

§ 82

Poľnohospodárske družstvá obstarávajú na vlastné náklady administratívne práce potrebné pri vykonávaní zabezpečenia družstevných roľníkov v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa. Družstvo preverí, či možno už na podklade žiadosti a predložených dokladov poskytnúť dávku, na ktorú je zákonný nárok. Ak to tak nie je, zariadi potrebné doplnenie. Inak družstvo predloží žiadosť včítane potrebných podkladov príslušnému orgánu sociálneho zabezpečenia (ďalej len „príslušný orgán“).

§ 83

Príslušný orgán rozhoduje o peňažných dávkach zo zabezpečenia v chorobe a o dávkach zo zabezpečenia matky a dieťaťa najmä, ak

a) vznikla pochybnosť alebo spor o nároku na dávku alebo o jej výšku;

b) ide o dobrovoľnú dávku;

c) požadovaná dávka nemá byť priznaná buď vôbec, alebo v požadovanom rozsahu;

d) priznaná dávka sa má odňať, alebo sa má znížiť jej výška alebo zastaviť jej výplata, prípadne sa má z iného dôvodu rozhodnúť o trvaní nároku na ňu;

e) sa má rozhodnúť, že družstevník alebo iný príjemca dávky je povinný neprávom prijatú dávku vrátiť.“.

10. § 86 a 87 znejú:

㤠86

Rozhodnutie príslušného štátneho orgánu o dávke sa oznamuje doručením jeho písomného vyhotovenia takisto družstvu, ktoré ho vykoná.

§ 87

(1) Konanie o vrátenie preplatku na dávke spôsobeného zavinením príjemcu tejto dávky26) sa začína na návrh družstva, ktoré dávku vyplatilo, alebo na podnet príslušného štátneho orgánu; účastníkom tohto konania je aj družstvo.

(2) V rozhodnutí o povinnosti vrátiť preplatok na dávke sa určí, že príjemca dávky je povinný ho uhradiť tomu družstvu, v ktorom bola dávka poskytnutá.“.

11. Za § 87 sa vkladá § 87a, ktorý znie:

㤠87a

Na žiadosť sa účastníkovi konania prizná z prostriedkov zabezpečenia v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa náhrada jeho nevyhnutných hotových výdavkov včítane náhrady ušlého zárobku a cestovného s výnimkou miestnej dopravy, ak súvisia s osobnou účasťou na rokovaní, na ktoré ho vyzval príslušný štátny orgán, a ak sa jeho žiadosti aspoň čiastočne vyhovelo.“.

12. § 88 ods. 1 znie:

(1) Priznané dávky vypláca družstvo podľa rozhodnutia príslušného štátneho orgánu.“.

13. V § 90 ods. 1 písm. f) sa za slovo „vojenskej“ vkladajú slová „a civilnej“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1990 s výnimkou bodu 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembrom 1990.


Minister:

Miller v. r.

Poznámky pod čiarou

26) § 31 ods. 2 zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení neskorších predpisov.