Nájdených 115
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
64/1997 Z. z. Zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách 26.03.1997
40/1964 Zb. Občiansky zákonník 01.04.1964
282/2015 Z. z. Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim 01.07.2016
246/2015 Z. z. Zákon o správcoch bytových domov 01.01.2016
140/2014 Z. z. Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku 01.06.2014
300/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii 01.08.2009
161/2005 Z. z. Zákon o vlastníctve k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam 01.05.2005
148/2005 Z. z. Zákon o prechode nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva Matice slovenskej 01.06.2005
503/2003 Z. z. Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom 01.01.2004
607/2002 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach o Notárskom centrálnom registri záložných práv 01.01.2003
527/2002 Z. z. Zákon o dobrovoľných dražbách 01.01.2003
319/2002 Z. z. Zákon o obrane SR 01.07.2002
282/1997 Z. z. Zákon o vrátení majetku Živene – spolku slovenských žien 29.10.1997
157/1996 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon na usporiadanie vlastníctva k pozemkom 01.07.1996
75/1993 Z. z. Nariadenie o vyporiadaní reštitučných nárokov k poľnohospodárskemu majetku 08.04.1993
565/1992 Zb. Zákon o predĺžení lehoty na preukazovanie vlastníctva v družstvách 01.01.1993
313/1992 Zb. Zákon o udeľovaní výnimiek zo zákazu majetkových úkonov družstiev 25.06.1992
293/1992 Zb. Zákon o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam 11.06.1992
97/1992 Zb. Nariadenie o úprave vlastníckych vzťahov k pôde 24.03.1992
319/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií 13.08.1991