Vyhláška č. 265/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

Platnosť od 08.11.2017
Účinnosť od 01.09.2018

OBSAH

265

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 3. novembra 2017,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky č. 563/2004 Z. z., vyhlášky č. 150/2007 Z. z., vyhlášky č. 656/2007 Z. z., vyhlášky č. 231/2010 Z. z., vyhlášky č. 98/2012 Z. z., vyhlášky č. 291/2012 Z. z., vyhlášky č. 148/2013 Z. z., vyhlášky č. 399/2013 Z. z., vyhlášky č. 91/2015 Z. z. a vyhlášky č. 334/2016 Z. z sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 11 ods. 2 písmeno h) znie:

h) súhlas správcu dane podľa osobitného predpisu,2a) ak spoločnosť s ručením obmedzeným zakladá osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného predpisu.2aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2aa znie:

2aa) § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 11 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

i) súhlas Sociálnej poisťovne podľa osobitného predpisu,2aaa) ak spoločnosť s ručením obmedzeným zakladá osoba, ktorá je vedená v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.2aab)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2aaa a 2aab znejú:

2aaa) § 171 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 266/2017 Z. z.

2aab) § 171 ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 12 odsek 3 znie:

(3) Ak ide o prípad podľa osobitného zákona,2ac) k návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov sa okrem údajov podľa odseku 2 prikladá súhlas správcu dane podľa osobitného predpisu,2a) ak spoločník, ktorý je majiteľom väčšinového obchodného podielu, a nadobúdateľ väčšinového obchodného podielu, alebo niektorý z nich, je vedený v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného predpisu.2aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2ac znie:

2ac) § 115 ods. 6 až 8 a § 117 ods. 4 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 264/2017 Z. z.“.

4. V § 24 ods. 4 písmeno d) znie:

d) čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že

1. nástupnícka spoločnosť a zanikajúca spoločnosť nie je v likvidácii,

2. voči nástupníckej spoločnosti a zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu so splynutím tejto spoločnosti,

3. voči nástupníckej spoločnosti a zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,

4. voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti sa nevedie konanie o ich zrušení alebo neboli súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušené.“.

5. V § 24 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) správa audítora podľa osobitného predpisu4c) alebo správa nezávislého experta podľa osobitného predpisu.4d)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4c a 4d znejú:

4c) § 69 ods. 14 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 264/2017 Z. z.

4d) § 69 ods. 15 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 264/2017 Z. z.“.

6. V § 25 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) správa audítora podľa osobitného predpisu4c) alebo správa nezávislého experta podľa osobitného predpisu.4d)“.

7. V § 25a ods. 5 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

i) správa audítora podľa osobitného predpisu4c) alebo správa nezávislého experta podľa osobitného predpisu,4d)“.

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).

8. V § 26 sa odsek 5 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) správa audítora podľa osobitného predpisu4c) alebo správa nezávislého experta podľa osobitného predpisu.4d)“.

9. V § 26 sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) správa audítora podľa osobitného predpisu4c) alebo správa nezávislého experta podľa osobitného predpisu.4d)“.

10. V § 28 odsek 6 znie:

(6) Ak nejde o prípad podľa osobitného predpisu,8) k návrhu na výmaz sa prikladá súhlas správcu dane podľa osobitného predpisu2a) a súhlas Sociálnej poisťovne podľa osobitného predpisu.2aaa) Súhlas Sociálnej poisťovne sa nevyžaduje, ak spoločnosť nie je vedená v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.2aab)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

8) § 68 ods. 11 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 264/2017 Z. z.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 3 a 10, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018.


Lucia Žitňanská v. r.