Nájdených 203
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
64/1997 Z. z. Zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách 26.03.1997
162/1995 Z. z. Katastrálny zákon 01.01.1996
40/1964 Zb. Občiansky zákonník 01.04.1964
107/2019 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach o výške príspevkov v súvislosti s energetickou hospodárnosťou rodinných domov 01.05.2019
282/2015 Z. z. Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim 01.07.2016
364/2012 Z. z. Vyhláška o energetickej hospodárnosti budov 01.01.2013
238/2010 Z. z. Nariadenie o nadobúdaní nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom 01.06.2010
22/2010 Z. z. Vyhláška o Spravovacom poriadku pre katastrálne úrady a správy katastra 01.02.2010
461/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva Katastrálny zákon 01.12.2009
300/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii 01.08.2009
66/2009 Z. z. Zákon o majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami 01.03.2009
161/2005 Z. z. Zákon o vlastníctve k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam 01.05.2005
148/2005 Z. z. Zákon o prechode nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva Matice slovenskej 01.06.2005
504/2003 Z. z. Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, podniku a lesných pozemkov 01.01.2004
503/2003 Z. z. Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom 01.01.2004
157/1996 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon na usporiadanie vlastníctva k pozemkom 01.07.1996
180/1995 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom 01.09.1995
75/1993 Z. z. Nariadenie o vyporiadaní reštitučných nárokov k poľnohospodárskemu majetku 08.04.1993
565/1992 Zb. Zákon o predĺžení lehoty na preukazovanie vlastníctva v družstvách 01.01.1993
313/1992 Zb. Zákon o udeľovaní výnimiek zo zákazu majetkových úkonov družstiev 25.06.1992