Nájdených 85
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
98/2014 Z. z. Zákon o krátkodobom nájme bytu 01.05.2014
338/2011 Z. z. Opatrenie o vzore žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov 15.11.2011
326/2011 Z. z. Vyhláška o vzore žiadosti o bytovej náhrade a deklarácie majetku 15.10.2011
325/2011 Z. z. Vyhláška o hodnotení stavby nájomných bytov 01.11.2011
261/2011 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov 01.09.2011
259/2008 Z. z. Vyhláška o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu 01.08.2008
189/1992 Zb. Zákon o úprave pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami 13.05.1992
7/1983 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Štátnej plánovacej komisie a Federálneho ministerstva financií, ktorou sa zrušuje vyhláška č. 127/1975 Zb. o nadštandardnom vybavení bytov v znení vyhlášky č. 165/1976 Zb., ktorou sa mení príloha vyhlášky č. 127/1975 Zb. 01.02.1983
15/1970 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zániku práva osobného užívania bytu a vypratania bytu občanov, ktorí sa protiprávne zdržiavajú mimo územia Československej socialistickej republiky 11.03.1970
43/1961 Zb. Vyhláška ministra národnej obrany a ministra vnútra o náhrade za ubytovanie ozbrojených síl. 02.05.1961
97/1949 Zb. Vyhláška o úplnom znení prídelového nariadenia pre rodinné domčeky 15.04.1949
298/1948 Zb. Nariadenie ministra techniky o preskúšaní projektov vodovodných a kanalizačných stavieb pre sídlisko. 30.12.1948
12/2019 Z. z. Novela vyhlášky o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov 15.01.2019
355/2012 Z. z. Novela zákona o spôsobe usporiadania nájomných vzťahov k bytom 23.11.2012
7/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú kritériá vyhodnocovania žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
453/2010 Z. z. Opatrenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania 01.01.2011
70/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.04.2010
372/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov
158/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o regulácii cien nájmu bytov
325/2007 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.10.2007