9

VYHLÁŠKA

Ústredného zväzu výrobných družstiev

z 23. decembra 1959

o úlohách orgánov výrobného družstevníctva pri výkone dozoru nad bezpečnosťou pri práci

Na vymedzenie úloh orgánov inšpekcie práce výrobného družstevníctva pri výkone dozoru nad bezpečnosťou pri práci ustanovuje Ústredný zväz výrobných družstiev v dohode s Ústrednou radou odborov podľa § 1 zák. č. 72/59 Zb. o dozore nad bezpečnosťou pri práci vo výrobných družstvách:


§ 1

Orgány inšpekcie práce vo výrobných družstvách

(1) Dozor nad bezpečnosťou pri práci vo výrobných družstvách (ďalej len „družstvo“) vykonávajú tieto družstevné orgány inšpekcie práce:

a) členské schôdze družstiev,

b) krajské zväzy výrobných družstiev,

c) Slovenský zväz výrobných družstiev,

d) Ústredný zväz výrobných družstiev.

(2) Výkonnými orgánmi družstevných orgánov inšpekcie práce uvedených v odseku 1 sú dielenskí inšpektori práce, družstevní inšpektori práce, oblastní inšpektori práce a ústrední inšpektori práce.

(3) Funkcia dielenských a družstevných inšpektorov práce je čestná. Oblastní a ústrední inšpektori práce sú zamestnancami príslušných družstevných zväzov.

§ 2

Úlohy orgánov inšpekcie práce

(1) Pri výkone dozoru nad bezpečnosťou pri práci orgány inšpekcie práce pomáhajú pracujúcim a vedeniu družstva pri zaisťovaní bezpečnej a zdravotne nezávadnej práce a sústavne sledujú, ako vedenie družstva vytvára podmienky bezpečnej a zdravotne nezávadnej práce.

(2) Orgány inšpekcie práce dbajú, aby vedenie družstva

a) zabezpečovalo pracujúcim v súlade s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a s novými poznatkami vedy a techniky čo najdokonalejšiu ochranu pred úrazmi a chorobami z povolania,

b) postupne nahradzovalo ťažké, zvlášť nebezpečné alebo zdraviu škodlivé práce prácou strojov alebo iným bezpečnejším a zdravším spôsobom práce,

c) vychovávalo pracujúcich k dodržiavaniu predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, najmä k používaniu predpísaných ochranných pomôcok a zariadení, propagovalo v družstve metódy prevencie úrazov a ochrany zdravia pri práci a vydávalo pravidlá bezpečnej a zdravotne nezávadnej práce pre jednotlivé pracoviská,

d) stále zlepšovalo pracovné prostredie.

(3) Orgány inšpekcie práce vedú pracujúcich k aktívnej účasti na starostlivosť o ochranu ich života a zdravia pri práci a dbajú, aby sa podnety pracujúcich na zlepšenie tejto starostlivosti využívali čo najúčelnejšie.

(4) Orgány inšpekcie práce pri výkone dozoru nad bezpečnosťou pri práci prezerajú pracovisko, hygienické, sociálne a vedľajšie zariadenia družstva a sú oprávnené dávať vedeniu družstva v súlade s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci záväzné pokyny na odstránenie závad, ktoré môžu spôsobiť alebo spôsobili pracovný úraz alebo chorobu z povolania.

§ 3

Úlohy členskej schôdze družstiev

(1) Dozor nad bezpečnosťou pri práci v družstvách vykonávajú predovšetkým sami pracujúci. Členská schôdza, ako najvyšší orgán družstva, v období medzi valnými zhromaždeniami, prípadne členská schôdza prevádzkárne rozhoduje v medziach platných predpisov i v otázkach ochrany a bezpečnosti pri práci.

(2) Členská schôdza družstva dbá na to, aby vedenie družstva (volené orgány a vedúci pracovníci) plnilo svoje povinnosti vyplývajúce pre družstvo z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, technických noriem a z nových poznatkov vedy a techniky, ako i z uznesení členských schôdzí a z pokynov dozorných orgánov vydaných na zaisťovanie bezpečnej a zdravotne nezávadnej práce.

(3) Členská schôdza družstva pravidelne hodnotí stav na úseku ochrany a bezpečnosti práce na všetkých prevádzkárňach a za tým účelom prejednáva správy družstevného inšpektora práce, ako aj správy a pokyny nadriadených orgánov inšpekcie práce a rozhoduje o opatreniach na odstránenie zistených závad a dáva vedeniu družstva záväzné pokyny na odstránenie zistených závad.

§ 4

Úlohy družstevných zväzov pri výkone dozoru nad bezpečnosťou pri práci

(1) Krajské zväzy výrobných družstiev pri výkone dozoru nad bezpečnosťou pri práci predovšetkým:

a) prejednávajú vo svojich orgánoch otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä rozbory o stave a vývoji pracovnej úrazovosti a o príčinách ťažkých, hromadných alebo smrteľných pracovných úrazov a určujú opatrenia na nápravu,

b) kontrolujú, ako družstvá plnia svoje úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a povinnosti vyplývajúce pre ne z predpisov o náhrade škody za pracovné úrazy a choroby z povolania, riadia túto ich činnosť a pomáhajú im pri plnení úloh,

c) pomáhajú družstvám pri zostavovaní celoročných uznesení členských schôdzí, dbajú, aby v nich boli obsiahnuté konkrétne záväzky na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a kontrolujú plnenie záväzkov obsiahnutých v týchto uzneseniach,

d) starajú sa o organizáciu školenia funkcionárov a ostatných pracovníkov družstiev na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

e) prejednávajú a navrhujú Ústrednému zväzu výrobných družstiev predpísanie prirážky k poistnému nemocenského poistenia v družstvách, ktorých zariadenie nevyhovuje predpisom o bezpečnosti pri práci,

f) povoľujú z hľadiska bezpečného a zdravotne nezávadného výkonu práce v medziach zákonných predpisov a v súlade s pracovným poriadkom výnimky z ustanovení o pracovnom čase a o spôsobe zamestnávania žien a mladistvých pre jednotlivé družstvá,

g) schvaľujú ustanovenie a odvolávanie bezpečnostných technikov v družstvách, ktoré sú v obvode ich pôsobnosti,

h) riadia činnosť družstevných inšpektorov práce vo svojom obvode a odvolávajú ich z funkcie v prípadoch, keď neplnia riadne svoju funkciu.

(2) Ústredný zväz výrobných družstiev na úseku dozoru nad bezpečnosťou pri práci plní najmä tieto úlohy:

a) pomáha krajským zväzom výrobných družstiev pri plnení ich úloh, riadi a kontroluje ich činnosť na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

b) prejednáva na svojich schôdzach zásadné otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä rozbory o stave a vývoji pracovnej úrazovosti a príčiny smrteľných úrazov a opatrenia na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

c) stará sa, aby sa dozor nad bezpečnosťou pri práci vykonával v súlade s príslušnými predpismi a podľa jednotných zásad; za tým účelom vydáva výklad týchto predpisov, vykonávacie smernice a pokyny,

d) rozhoduje podľa predpisov o nemocenskom poistení zamestnancov o platení prirážky k poistnému nemocenského poistenia, ak nevyhovuje zariadenie družstva predpisom o bezpečnosti pri práci alebo zdravotníckym predpisom.

(3) Úlohy uvedené v odseku 2 vykonáva na Slovensku Slovenský zväz výrobných družstiev, pokiaľ nejde o otázky celoštátnej pôsobnosti.

Dielenskí a družstevní inšpektori práce

§ 5

(1) Vo všetkých družstvách sa volí na členských schôdzkach (valných zhromaždeniach)

a) pre obvod príslušnej prevádzkárne (dielne) jeden člen za dielenského inšpektora práce,

b) pre obvod celého družstva jeden člen za družstevného inšpektora práce.

(2) Za inšpektora práce nemôžu byť volení pracovníci, ktorí zo svojej funkcie zodpovedajú za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci alebo ktorí boli určení vedením družstva na vykonávanie opatrení na úseku ochrany a bezpečnosti práce (bezpečnostní technici).

(3) Dielenskí a družstevní inšpektori práce sú za výkon svojej funkcie zodpovední členskej schôdzi (valnému zhromaždeniu) družstva; členská schôdza (valné zhromaždenie členov) odvoláva z funkcie inšpektorov práce, ktorí neplnia riadne svoje úlohy.

(4) Predstavenstvo družstva je povinné prejednať s príslušným družstevným zväzom preloženie inšpektora práce alebo zrušenie jeho členstva v družstve.

§ 6

(1) Úlohou dielenských a družstevných inšpektorov práce je pomáhať zvyšovať aktívnu účasť pracujúcich na starostlivosti o ochrane ich života a zdravia a dbať, aby vedenie družstva vytváralo podmienky bezpečnej a zdravotne nezávadnej práce, najmä, aby

a) sa staralo o bezpečnosť a ochranu zdravia pracujúcich po stránke osobnej i vecnej, predovšetkým stálym dozorom pri práci a pravidelnými prehliadkami pracovísk,

b) plánovalo, finančne zabezpečovalo, technicky dokumentovalo, zriaďovalo, obstarávalo, udržovalo a zlepšovalo bezpečnostno-technické, hygienické, protipožiarne a sociálne zariadenia, využívalo finančné prostriedky určené pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a nepoužívalo tieto prostriedky na iné účely,

c) plnilo uznesenia členských schôdzí na úseku ochrany a bezpečnosti práce,

d) prideľovalo pracujúcich, najmä novoprijatých na práce, ktoré zodpovedajú ich kvalifikácii, telesným a zmyslovým schopnostiam a zdravotnému stavu a len po predchádzajúcom ich poučení alebo školení a zácviku, vykonávalo typizáciu pracovísk podľa ich náročnosti a zaraďovalo osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo osoby so zníženou zmyslovou schopnosťou na také pracovné miesta, kde môžu bez ujmy svojej bezpečnosti a svojho zdravia pracovať,

e) zabezpečovalo lekárske a iné zdravotné vyšetrovanie pracovníkov a ich pravidelné opakovanie, zvlášť vstupné prehliadky novoprijatých pracovníkov, periodické prehliadky mladistvých pracovníkov, pracovníkov na rizikových pracoviskách, pracujúcich žien a pracujúcich v kuchyniach a s potravinami,

f) robilo opatrenia na ochranu pred úrazmi a chorobami z povolania podľa praktických skúseností a súčasných vedeckých a technických poznatkov, najmä pri zavádzaní nových technologických a pracovných postupov a výkonových noriem, prípadne nahradzovalo zastaralé technologické postupy novými,

g) poučovalo a školilo pracujúcich pri ich pracovnej výchove o zásadách bezpečnej a zdravotne nezávadnej práce, zvlášť pracovníkov mladistvých, dosiaľ nezapracovaných alebo prevedených na inú prácu a vedúcich pracovníkov zodpovedných za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na pracoviskách, propagovalo metódy prevencie úrazov a ochrany zdravia pri práci a viedlo záznamy o vykonanom školení, obsahujúce mená účastníkov školenia a zoznamy predpisov, s ktorými boli zoznámení,

h) prideľovalo pracujúcim podľa platných smerníc ochranné odevy, ochranné odevné súčiastky, ochrannú obuv a iné ochranné pomôcky, udržovalo ich na svoj náklad (čistenie a opravy) v používateľnom stave, dbalo, aby ochranné pomôcky boli používané na určené účely a poskytovalo pracujúcim predpísané mycie a čistiace prostriedky,

i) dodržiavalo ustanovenia o pracovnom čase, o pracovných prestávkach a o spôsobe zamestnávania žien, mladistvých a osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou,

j) vykonávalo včas, prípadne zabezpečovalo včasné vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok technických zariadení (parných kotlov, tlakových nádob, vyvíjačov acetylénu, zdvíhadiel, viazacích prostriedkov, odstrediviek, elektrických zariadení, plynových zariadení a pod.), skúšok pracovného prostredia a surovín, rozborov pracovného ovzdušia a podľa potreby kontrolných statických prepočtov stavebných konštrukcií, zariadení a strojov,

k) nepripustilo vykonávanie prác, ktoré sú v rozpore so zásadami bezpečnej a zdravotne nezávadnej práce a zariaďovalo, aby sa nevyhnutné práce havarijného rázu, s ktorými je spojené nebezpečie úrazov (napr. obťažné opravné a udržovacie práce), vykonávali za stáleho odborného dozoru a vždy s použitím potrebných bezpečnostných zariadení a pracovných pomôcok, l) nepripustilo používanie alkoholických nápojov na pracoviskách,

m) vyšetrovalo nestranne pracovné úrazy, viedlo úrazovú evidenciu a registráciu podľa príslušných predpisov, podávalo včas predpísané hlásenia, vykonávalo pravidelné rozbory úrazovosti, prejednávalo pracovné úrazy a ich príčiny a robilo opatrenia na nápravu,

n) zostavovalo včas komplexné dlhodobé i krátkodobé plány na ozdravenie pracovného prostredia a zabezpečenie ostatných zdravotníckych opatrení v družstve a v hygienických, sociálnych a vedľajších zariadeniach pre pracujúcich.

(2) Dielenskí a družstevní inšpektori majú právo:

a) dozerať z hľadiska bezpečnostného, protipožiarneho a zdravotného na pracovné prostredie a stav technických a ochranných zariadení i pracovných a ochranných pomôcok,

b) kontrolovať hygienický stav sociálnych zariadení a ich využívanie na určený účel, stav hygienických miestností pre ženy, ako aj hygienický stav všetkých prevádzkových miestností,

c) zisťovať a navrhovať pre zamestnávanie osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou vhodné pracoviská a dozerať na ich správne obsadenie,

d) dozerať, aby sa včas vykonával poriadok všetkých pracovísk a požadovať, aby sa z prevádzkových miestností odstraňovali nahromadené hotové výrobky a odpady z výroby,

e) kontrolovať dodržiavanie predpisov a opatrení v bezpečnosti a hygiene práce a v protipožiarnej ochrane.

(3) Na zistené závady upozorňujú dielenskí a družstevní inšpektori práce vedenie družstva (prevádzkárne), prípadne členskú schôdzu (valné zhromaždenie) a revíznu komisiu družstva a v závažných prípadoch oblastného inšpektora práce.

§ 7

Ak sú bezpečnosť a zdravie pracovníkov družstva ohrozené tak bezprostredne, že nemožno vyčkať, kým potrebné opatrenie urobí vedenie družstva (prevádzkárne) podľa hlásenia dielenského alebo družstevného inšpektora práce, je dielenský alebo družstevný inšpektor práce oprávnený tieto opatrenia vykonať sám (vyradiť stroj z prevádzky, zastaviť prácu v miestnostiach, ktoré ohrozujú bezpečnosť práce a pod.). Dielenský inšpektor práce hlási okamžite vykonané opatrenia vedúcemu príslušného pracoviska a družstevnému inšpektorovi práce, družstevný inšpektor práce potom vedúcemu výroby, bezpečnostnému technikovi a predstavenstvu družstva. Práca sa smie znovu začať len so súhlasom družstevného inšpektora práce, prípadne orgánu, ktorý podľa ustanovenia § 15 rozhodol o opravnom prostriedku.

§ 8

Družstevný inšpektor práce pri plnení svojich úloh najmä:

a) riadi a usmerňuje po odbornej a metodickej stránke činnosť dielenských inšpektorov práce,

b) dbá na to, aby družstvo viedlo úrazovú evidenciu podľa príslušných predpisov, podávalo včas predpísané hlásenia, a aby všetky úrazy a ich príčiny sa prejednávali kompetentnými orgánmi družstva,

c) prejednáva v predstavenstve družstva veci zásadnej povahy, preskúmava opatrenia dielenských inšpektorov práce (§ 15) a zúčastňuje sa rokovania vo vedení družstva o plánovaní bezpečnostne technických, hygienických a sociálnych zariadení.

Oblastní inšpektori práce

§ 9

Oblastných inšpektorov práce ustanovuje, odvoláva a ich obvod pôsobnosti určuje Ústredný (Slovenský) zväz výrobných družstiev.

§ 10

Úlohou oblastných inšpektorov práce v určenom obvode pôsobnosti je najmä:

a) riadiť a usmerňovať po odbornej a metodickej stránke činnosť družstevných inšpektorov práce a pomáhať im pri plnení ich úloh,

b) pomáhať družstvám

aa) pri plánovaní a budovaní bezpečnostne technických, protipožiarnych, hygienických a sociálnych zariadení v družstvách,

bb) pri postupnom nahradzovaní ťažkej, zvlášť nebezpečnej alebo zdraviu škodlivej telesnej práce prácou strojov alebo iným, bezpečnejším a zdravším spôsobom práce,

cc) pri výchove a výcviku pracovníkov k bezpečnému a zdravotne nezávadnému spôsobu práce a pomáhať pri zvyšovaní ich pracovnej výkonnosti,

c) sledovať z hľadiska bezpečnosti pri práci výrobu a prevádzku nových strojov a strojových zariadení a používanie pracovných postupov, zisťovať ich závady a podávať zprávy o získaných poznatkoch príslušnému družstevnému sväzu,

d) prezerať sústavne všetky pracoviská a vedľajšie zariadenia (prevádzkárne, dielne, skladiská, stanovištia, dopravné zariadenia a prostriedky, hygienické a sociálne zariadenia, vedľajšie objekty a pod.); dbať pri tom, aby chod družstva nebol rušený,

e) spolupôsobiť s vedením družstiev pri príprave projektov a budovaní nových a prestavbe doterajších prevádzkární a zariadení a s orgánmi národných výborov pri povoľovaní prevádzkární a schvaľovaní prevádzky v nich,

f) účastniť sa vyšetrovania smrteľných, ťažkých, hromadných alebo opakujúcich sa úrazov a iných vážnych nehôd, ich príčin a prejednávať opatrenia na ich zamedzenie.

§ 11

(1) Oblastní inšpektori práce pri plnení svojich úloh majú právo:

a) vstupovať po predložení služobného preukazu na všetky pracoviská, do hygienických, sociálnych a vedľajších zariadení pre pracujúcich v družstve a požadovať od vedúcich pracovníkov družstva a od pracujúcich vysvetlenie a predloženie dokladov, ktoré potrebujú pre plnenie svojich povinností,

b) požadovať na vedení družstva odstránenie zistených závad v primeranej lehote; ak hrozí nebezpečie z omeškania, môžu zakázať používanie závadných strojov a prevádzkových zariadení alebo pracovných postupov, prípadne zakázať až do odstránenia závady ďalšiu prácu na ohrozujúcom pracovisku; o takomto opatrení sú povinní neodkladne upovedomiť predstavenstvo družstva a orgán, pri ktorom sú ustanovení,

c) ukladať osobám, ktoré porušili predpisy o bezpečnosti pri práci pokuty v blokovom konaní podľa príslušných predpisov trestného práva správneho až do výšky 100 Kčs, pokiaľ družstvo nepodlieha hlavnému dozoru Štátnej banskej správy.

(2) Oblastní inšpektori práce môžu poveriť v naliehavých prípadoch odborného pracovníka organizácie výrobného družstevníctva zastúpením pri povoľovaní a schvaľovaní nových do prevádzky uvádzaných prevádzkární a do prevádzky uvádzaného strojového zariadenia.

Ústrední inšpektori práce

§ 12

Ústredného inšpektora práce ustanovuje a odvoláva Ústredný zväz výrobných družstiev, na Slovensku Slovenský zväz výrobných družstiev.

§ 13

Úlohou ústredného inšpektora práce je predovšetkým:

a) usmerňovať činnosť oblastných inšpektorov práce a pomáhať im pri plnení úloh,

b) spolupracovať s kompetentnými orgánmi pri plánovaní a budovaní družstevných bezpečnostnotechnických, protipožiarnych, hygienických a sociálnych zariadení z hľadiska bezpečnosti práce, pri prejednávaní otázok typizácie, normalizácie, a pod.,

c) dbať, aby sa zabezpečila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci už pri príprave výroby nových prevádzkových a pracovných zariadení,

d) vydávať pre účely predpísania prirážky k poistnému, podľa predpisov o organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov písomné rozhodnutie o tom, že zariadenie družstva nevyhovuje predpisom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predkladať Ústrednému zväzu výrobných družstiev návrhy na predpísanie prirážky k poistnému v družstvách, v ktorých sa zistili závažné nedostatky v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

§ 14

Ústredný inšpektor práce má pri plnení svojich úloh rovnaké práva, ktoré prislúchajú oblastným inšpektorom práce.

§ 15

Preskúmanie opatrení orgánov inšpekcie práce

(1) Vedenie družstva a osoby dotknuté opatrením orgánov inšpekcie práce môžu žiadať do 15 dní odo dňa jeho vydania o jeho preskúmanie.

(2) Opatrenie

a) dielenského inšpektora práce preskúmava družstevný inšpektor práce,

b) družstevného inšpektora práce preskúmava krajský zväz výrobných družstiev,

c) krajského zväzu výrobných družstiev preskúmava Ústredný (Slovenský) zväz výrobných družstiev,

d) oblastného a ústredného inšpektora práce preskúmava družstevný zväz, ktorý ho ustanovil.

(3) Ak ide o preskúmanie opatrení orgánov inšpekcie práce, ktoré sa týkajú zariadení podliehajúcich odbornému technickému dozoru, preskúmava ich kompetentný orgán inšpekcie práce v dohode s kompetentným orgánom odborného technického dozoru.

(4) Včas podaná žiadosť o preskúmanie má odkladný účinok, pokiaľ ho orgán inšpekcie práce, ktorý opatrenie vykonal, nevylúčil z dôležitých dôvodov, najmä pre nebezpečie z omeškania. Odkladný účinok treba vylúčiť v prípadoch uvedených v § 7, v § 11 ods. 1 písm. b). Orgán kompetentný na preskúmanie musí vec urýchlene prejednať a môže napadnuté opatrenie potvrdiť, zmeniť alebo zrušiť. Jeho rozhodnutie je konečné s výnimkou opatrenia uvedeného v ods. 2 písm. a).

(5) O ukladaní pokút platia všeobecné predpisy o blokovom konaní. Ustanovenia predchádzajúcich odsekov tohto paragrafu tu neplatia.

§ 16

Spolupráca orgánov inšpekcie práce s orgánmi štátnej správy, hospodárskymi orgánmi a orgánmi spoločenských organizácií

(1) Pri plnení svojich úloh postupujú orgány inšpekcie práce v úzkej spolupráci najmä s národnými výbormi a ich výkonnými orgánmi, s orgánmi štátnej zdravotníckej správy, s orgánmi sociálneho zabezpečenia, s orgánmi Štátnej banskej správy, s orgánmi odborného technického dozoru, s orgánmi požiarnej ochrany, s orgánmi Verejnej bezpečnosti, s prokuratúrami a súdmi a orgánmi Štátnej poisťovne.

(2) Ak zistia orgány inšpekcie práce pri výkone svojej funkcie závady na takých pracoviskách, zariadeniach alebo v činnostiach, ktoré patria do pôsobnosti orgánov uvedených v predchádzajúcich odsekoch, upozornia na ne kompetentný orgán a v naliehavých prípadoch tiež vedenie družstva. Spôsoby a podrobnosti vzájomnej spolupráce určia osobitné predpisy.

§ 17

Všeobecné ustanovenia

(1) Inšpektori práce sú povinní dbať na predpisy o zachovávaní štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva o veciach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie a zachovávať o nich mlčanlivosť, a to i po skončení svojej funkcie.

(2) Oblastní a ústrední inšpektori práce sa preukazujú pri svojej činnosti osobitným preukazom vydaným Ústredným (Slovenským) zväzom výrobných družstiev.

(3) Družstevnému (dielenskému) inšpektorovi práce, ktorému pre nutný výkon funkcie v pracovnom čase ušiel zárobok, prislúcha náhrada podľa platných predpisov o výkone funkcie a náhradách za výkon funkcie vo výrobných družstvách.

(4) Orgány inšpekcie práce vykonávajú dozor nad bezpečnosťou pri práci vo výrobných družstvách i voči zamestnancom - nečlenom družstva.

(5) Pokiaľ niektoré predpisy o bezpečnosti pri práci určujú pôsobnosť orgánov inšpekcie práce ROH, vykonávajú túto pôsobnosť vo výrobných družstvách orgány inšpekcie práce podľa tejto vyhlášky.


§ 18

Záverečné ustanovenie

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý podpredseda predstavenstva:

Kopřiva v. r.

Predseda predstavenstva:

Smrčka v. r.