Predpisy v roku 1959

Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1959 Zb. Vládne nariadenie o ochrane proti zavlečeniu a rozširovaniu škodcov rastlín pri dovoze, prevoze a vývoze 01.02.1959
2/1959 Zb. Nariadenie ministra dopravy o zmene Prílohy I k Medzinárodnému dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) z 25. októbra 1952 01.01.1959
3/1959 Zb. Vládne nariadenie o zriadení Štátneho výboru pre rozvoj techniky 20.02.1959
4/1959 Zb. Vyhláškaministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o skoncovaní nevybavených majetkových otázok 07.03.1959
5/1959 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
6/1959 Zb. Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Ľudový súd Bratislava-okolie a vymedzuje jeho pôsobnosť 01.03.1959
7/1959 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o predĺžení prioritných lehôt v odbore vynálezov a ochranných známok 15.03.1959
8/1959 Zb. Zákon, ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami 01.01.1959
9/1959 Zb. Rozpočtový zákon na rok 1959 01.01.1959
10/1959 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o súdnych poplatkoch 01.03.1959
11/1959 Zb. Nariadenie o zmene pôsobnosti v odbore dovozu a vývozu drahých kovov na priemyslové, technické alebo spotrebné účely 01.03.1959
12/1959 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o vodnom hospodárstve 14.03.1959
13/1959 Zb. Vyhláška ministra energetiky a vodného hospodárstva o úplnom znení zákona č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve 24.03.1959
14/1959 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o vodnom hospodárstve 24.03.1959
15/1959 Zb. Vládne nariadenie o opatreniach týkajúcich sa niektorých vecí užívaných organizáciami socialistického sektora 25.03.1959
16/1959 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o nemocenskom poistení zamestnancov 01.04.1959
17/1959 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o sociálnom zabezpečení 01.04.1959
18/1959 Zb. Zákon o niektorých zmenách v sociálnom zaopatrení príslušníkov ozbrojených síl 01.04.1959
19/1959 Zb. Vládne nariadenie o úprave nárokov na starobný dôchodok po dobu zamestnania 01.06.1959
20/1959 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 56/1956 Zb. o nemocenskom a dôchodkovom poistení členov jednotných roľníckych družstiev a o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných osôb samostatne hospodáriacich 01.04.1959
22/1959 Zb. Nariadenie ministra financií o súdnych poplatkoch 01.05.1959
23/1959 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o konečnom vytýčení štátnych hraníc 07.07.1959
24/1959 Zb. Vládne nariadenie o úlohách orgánov štátnej správy a podnikov v starostlivosti o absolventov vysokých škôl a výberových odborných škôl 30.04.1959
25/1959 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 33/1958 Zb. o organizácii výkonných orgánov národných výborov 01.04.1959
26/1959 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva 29.05.1959
27/1959 Zb. Zákon o družstevnej bytovej výstavbe 26.05.1959
28/1959 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie o štátnej arbitráži 17.06.1959
29/1959 Zb. Vládne nariadenie o oprávneniach k cudzím nehnuteľnostiam pri stavbách a prevádzke podzemných potrubí pre pohonné látky a ropu 17.06.1959
30/1959 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 19/1951 Zb. o úprave pracovného času na zabezpečenie plynulej prepravy pracujúcich a zásobovania s elektrinou, plynom a výhrevnou parou 17.06.1959
31/1959 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou republikou a Rumunskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach 02.07.1959
32/1959 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Rumunskej ľudovej republiky o kultúrnej spolupráci 02.07.1959
33/1959 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o vymáhaní výživného v cudzine 02.07.1959
34/1959 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina socialistickej práce" 18.06.1959
35/1959 Zb. Vládne nariadenie o zmene pôsobnosti na úseku riadenia výkupu pôdohospodárskych výrobkov 01.07.1959
36/1959 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa zriaďuje Dukelská pamätná medaila 30.06.1959
37/1959 Zb. Zákon o postavení závodných výborov základných organizácií Revolučného odborového hnutia 21.07.1959
38/1959 Zb. Zákon o úprave niektorých nárokov a záväzkov medzi československými a poľskými osobami 21.07.1959
39/1959 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej republiky a vládou Kórejskej ľudovej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva 05.08.1959
40/1959 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zriadení Medzinárodnej organizácie pre legálnu metronómiu 05.08.1959
46/1959 Zb. Zákon o zmene právomoci súdov a o zmene a doplnení niektorých ustanovení z odboru súdnictva a štátnych notárstiev 01.09.1959
47/1959 Zb. Zákon o úprave právnych pomerov znalcov a tlmočníkov 01.09.1959
48/1959 Zb. Zákon o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu 24.07.1959
49/1959 Zb. Zákon o jednotných roľníckych družstvách 01.10.1959
50/1959 Zb. Zákon o pôdohospodárskej dani 24.07.1959
51/1959 Zb. Zákon o výkupe poľnohospodárskych výrobkov 01.01.1960
52/1959 Zb. Zákon o osvetovej činnosti (Osvetový zákon) 01.08.1959
53/1959 Zb. Zákon o jednotnej sústave knižníc (Knižničný zákon) 01.08.1959
54/1959 Zb. Zákon o múzeách a galériách 01.08.1959
55/1959 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci na veterinárnom úseku 09.08.1959
56/1959 Zb. Nariadenie ministerstva všeobecného strojárstva o využití motorových vozidiel trvale nespôsobilých na premávku 07.08.1959
57/1959 Zb. Vládne nariadenie o pedagogických inštitútoch 20.08.1959
58/1959 Zb. Vládne nariadenie o zmenách v organizácii vysokých škôl 01.09.1959
59/1959 Zb. Vládne nariadenie o občianskej kontrole obchodu a prevádzkární 01.10.1959
60/1959 Zb. Vládne nariadenie o pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien 01.10.1959
62/1959 Zb. Nariadenie ministra financií, ktorým sa určuje správny poplatok za domáce zakáľačky ošípaných 01.10.1959
63/1959 Zb. Vládne nariadenie o zmenách v organizácii rozhlasu a televízie 01.10.1959
64/1959 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti 01.12.1959
65/1959 Zb. Nariadenie o novej organizácii plemenárskej služby 30.10.1959
66/1959 Zb. Vládne nariadenie o zriadení Správy pre rozvoj miestneho hospodárstva 01.11.1959
67/1959 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
68/1959 Zb. Vládne nariadenieo udeľovaní čestných titulov „zaslužilý člen Národného divadla”, „čestný člen Národného divadla v Prahe” a „zaslúžilý pracovník Národného divadla” 28.11.1959
69/1959 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa určuje názov univerzity v Košiciach 28.11.1959
70/1959 Zb. Vyhláška ministra spravodlivosti o úplnom znení Občianskeho súdneho poriadku 25.12.1959
71/1959 Zb. Zákon o opatreniach týkajúcich sa niektorého súkromného domového majetku 14.12.1959
72/1959 Zb. Zákon o dozore nad bezpečnosťou pri práci vo výrobných družstvách 14.12.1959
73/1959 Zb. Zákon o miestnom hospodárstve 01.01.1960
74/1959 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí 30.12.1959
75/1959 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi Československou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o sociálnom zabezpečení 30.12.1959
76/1959 Zb. Zákon o niektorých služobných pomeroch vojakov 01.05.1960
77/1959 Zb. Zákon o Zbierke zákonov a Úradnom liste 01.01.1960
78/1959 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti 30.12.1959
79/1959 Zb. Zákon o zrušení dane z predstavení 01.01.1960
80/1959 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 56/1956 Zb. o nemocenskom a dôchodkovom poistení členov jednotných roľníckych družstiev a o dôchodkovom poistení jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných osôb samostatne hospodáriacich 30.12.1959
81/1959 Zb. Zákon o platenej dovolenke na zotavenie 01.01.1960
82/1959 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o platenej dovolenke na zotavenie 01.01.1960
41/1959 Zb. Zákon o Štátnej plánovacej komisii 22.07.1959
42/1959 Zb. Zákon o dokumentácii stavieb 01.08.1959
43/1959 Zb. Vládne nariadenie o Správe štátnych hmotných rezerv 01.07.1959
44/1959 Zb. Nariadenie, ktorým sa ustanovuje štatút Štátnej plánovacej komisie 22.07.1959
45/1959 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa ustanovuje štatút Slovenskej plánovacej komisie 22.07.1959
Presunúť na začiatok