Nariadenie vlády č. 11/1959 Zb.Nariadenie o zmene pôsobnosti v odbore dovozu a vývozu drahých kovov na priemyslové, technické alebo spotrebné účely

Čiastka 5/1959
Platnosť od 13.03.1959 do30.06.1980
Účinnosť od 01.03.1959 do30.06.1980
Zrušený 42/1980 Zb.

OBSAH

11

Vládne nariadenie

zo 6. marca 1959

o zmene pôsobnosti v odbore dovozu a vývozu drahých kovov na priemyslové, technické alebo spotrebné účely

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 zákona č. 143/1949 Zb. o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 1

(1) Pôsobnosť prislúchajúca ministrovi zahraničného obchodu podľa zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva sa rozširuje na zahraničný obchod so zlatom, striebrom, platinou a kovmi skupiny platinovej, v spracovanom i nespracovanom stave, určenými na účely priemyslové, technické alebo spotrebné.

(2) Pôsobnosť Štátnej banky československej obchodovať s cudzinou s drahými kovmi uvedenými v odseku 1 určenými na účely priemyslové, technické alebo spotrebné, zaniká.

(3) Ustanovenia devízových predpisov nie sú dotknuté.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. marcom 1959; vykonajú ho ministri zahraničného obchodu a financií.


Široký v. r.

Krajčír v. r.

Ďuriš v. r.